IBPB-1-3/4510-649/15/AB | Interpretacja indywidualna

Koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów objętych w ramach wymiany udziałów.
IBPB-1-3/4510-649/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. różnice kursowe
  2. sukcesja
  3. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów objętych w ramach wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów objętych w ramach wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. z siedzibą na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W przeszłości Wnioskodawca dokonał dwóch transakcji wymiany udziałów (dalej: „Wymiana Udziałów”), których przedmiotem były udziały w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka 1”). W ramach tych transakcji Wnioskodawca w 2013 r. nabył łącznie 100% udziałów Spółki 1 w dwóch transzach - aport od udziałowca posiadającego większość praw głosu w Spółce 1 (dalej: „Udziałowiec Większościowy”), a następnie aport od udziałowca mniejszościowego Spółki 1, przy czym za każdy jeden nabyty w tej formie udział w Spółce 1 Wnioskodawca wyemitował na rzecz udziałowców Spółki 1 udziały własne o wartości nominalnej X (dalej: „Kwota X”). W ramach transakcji Wnioskodawca nie dokonał dodatkowej zapłaty w gotówce na rzecz udziałowców Spółki 1. Następnie, Wnioskodawca w 2014 r. wniósł część posiadanych udziałów w Spółce 1 - niedającej bezwzględnej większości praw głosu w Spółce 1 (dalej: „Pakiet Mniejszościowy”), aportem do Spółki z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka 2”) w zamian za udziały Spółki 2. Spółka 2 nie posiada żadnych innych udziałów w Spółce 1 niż te, które otrzymała aportem.

W przyszłości, Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży pozostałej części udziałów posiadanych w Spółce 1. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-132/14/SD (dalej: „Interpretacja”), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku sprzedaży części udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów na tej sprzedaży równy iloczynowi liczby zbywanych udziałów w Spółce 1 oraz Kwoty X.

Obecnie, rozważane jest umorzenie części udziałów posiadanych przez Udziałowca Większościowego w Spółce (dalej: „Udziały”). Przedmiotowe umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Umorzenie będzie miało charakter umorzenia dobrowolnego - zostanie dokonane za zgodą Udziałowca Większościowego, w drodze nabycia przez Spółkę Udziałów, w celu ich umorzenia. Planowane jest, że umorzenie zostanie przeprowadzone bez wynagrodzenia, na co Udziałowiec Większościowy wyraża zgodę. Umorzenie to zostanie dokonane po sprzedaży przez Wnioskodawcę pozostałej części udziałów posiadanych w Spółce 1.

Z uwagi na rozważane umorzenie części Udziałów Udziałowca Większościowego w Spółce, Spółka chciałaby potwierdzić skutki takiego umorzenia na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), a także brak wpływu tego zdarzenia na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na planowanym zbyciu udziałów Spółki 1.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowane umorzenie Udziałów, dokonane po sprzedaży przez Wnioskodawcę pozostałej części udziałów w Spółce 1, wpłynie na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tej transakcji równej iloczynowi liczby zbywanych udziałów w Spółce i oraz Kwoty X... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, planowanie umorzenie Udziałów, dokonane po sprzedaży przez Wnioskodawcę pozostałej części udziałów w Spółce 1, nie wpłynie na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tej transakcji równej iloczynowi liczby zbywanych udziałów w Spółce 1 oraz Kwoty X.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d, są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, że w przypadku sprzedaży pozostałej części udziałów Spółki 1, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu dla celów podatku CIT, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby zbywanych udziałów oraz Kwoty X. Iloczyn ten będzie stanowił bowiem całkowitą wartość nominalną udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę na rzecz udziałowców Spółki 1 w zamian za objęte udziały w Spółce 1, będące przedmiotem planowanej sprzedaży - co potwierdza Interpretacja.

Ponadto, co istotne, metodologii tej nie zmienia fakt, że po dokonanym zbyciu udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce 1, Wnioskodawca zamierza umorzyć Udziały Udziałowca Większościowego w Spółce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie zawiera żadnego zastrzeżenia, które prowadziłoby do wniosku, że w przypadku, gdy po zbyciu udziałów otrzymanych w ramach wymiany udziałów nastąpi umorzenie udziałów własnych, wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, nie można rozpoznać kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych w ramach wymiany udziałów. Dodatkowo, przepis ten poprzez sformułowanie „są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów” wskazuje jednocześnie moment rozpoznania takiego kosztu, którym jest moment uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów. Zatem, umorzenie udziałów, jako zdarzenie mające miejsce już po rozpoznaniu kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie będzie miało wpływu, ani na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu, ani też ich wysokość. Co więcej, ustawa o CIT nie zawiera również żadnego innego przepisu, który modyfikowałby tę zasadę rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że następujące po zbyciu udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce 1 umorzenie Udziałów, nie wpłynie na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby zbywanych udziałów oraz Kwoty X.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prawidłowość powyższej metodyki ustalenia kosztu uzyskania przychodu w związku z rozważaną transakcją znajduje potwierdzenie w poniżej zacytowanych interpretacjach indywidualnych. Przy czym, należy zaznaczyć, że w stanach faktycznych opisanych w tych interpretacjach umorzenie udziałów następowało przed zbyciem udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów, co zdaniem Spółki tym bardziej potwierdza jej stanowisko, że następcze umorzenie udziałów pozostaje bez wpływu na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów.

Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2015 r., Znak: ILPB3/4510-1-3/15-2/JG, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że Na prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcom oraz Spółkom Kapitałowym, odpowiadającej rynkowej wartości Akcji objętych w Spółce Akcyjnej, nie będzie mieć także wpływu fakt, iż zbycie nastąpi po dokonaniu transgranicznego połączenia Spółki ze Spółkami Kapitałowymi albo po dobrowolnym umorzeniu udziałów Spółek Kapitałowych w Spółce. Z brzmienia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika bowiem, aby na możliwość rozpoznania kosztu w powyżej opisanej wysokości wpływ miały przedmiotowe transakcje. Reasumując, biorąc pod uwagę fakt, że wniesienie Akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki zarówno przez Spółki Kapitałowe, jak i przez Udziałowców stanowić będzie transakcję kwalifikowanej wymiany udziałów, to w przypadku zbycia przez Spółkę Akcji, Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej udziałów wydanych na rzecz Spółek Kapitałowych oraz Udziałowców w zamian za nabycie Akcji. Zdaniem Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na powyżej opisane konsekwencje, nie będzie miał wpływu fakt, że zbycie Akcji przez Spółkę nastąpi po dokonaniu połączenia transgranicznego Spółki ze Spółkami Kapitałowymi (gdzie spółką przejmującą będzie Spółka) lub po umorzeniu udziałów Spółek Kapitałowych w Spółce bez wynagrodzenia.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy została również potwierdzona w interpretacji z 13 listopada 2014 r., Znak: IPPB3/423-842/14-3/MC, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że (...) z wykładni literalnej oraz celowościowej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy wynika wprost, że za koszty, poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów ME w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych do MP. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia, w przyszłości, przez Spółkę udziałów w ME nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych do MP w zamian za aport do Spółki jej udziałów w ME.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, Wnioskodawca jest zdania, że planowane umorzenie Udziałów, dokonane po sprzedaży przez Wnioskodawcę pozostałej części udziałów w Spółce 1, nie wpłynie na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tej transakcji równej iloczynowi liczby zbywanych udziałów w Spółce 1 oraz Kwoty X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.