IBPB-1-3/4510-458/15/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy, mogą być zaliczone w myśl art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych
IBPB-1-3/4510-458/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. metoda rachunkowa
 3. przychód
 4. różnice kursowe
 5. ustawa o rachunkowości
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2015 r.), uzupełnionym 15 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy, mogą być zaliczone w myśl art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy, mogą być zaliczone w myśl art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (międzynarodowe usługi transportowe i spedycyjne), spółka zawiera transakcje z podmiotami zagranicznymi, które są rozliczane w walutach obcych. Spółka posiada rachunki walutowe na które wpływają środki wpłacane przez zagranicznych odbiorców usług, z których opłacane są zobowiązania Spółki wyrażone w walutach obcych. Różnice kursowe, na podstawie złożonego przez spółkę zawiadomienia do naczelnika US, są rozliczane zgodnie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

W ramach operacji dokonywanych na rachunkach walutowych Spółka między innymi dokonuje:

 • przeniesienia środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi dla tej samej waluty w różnych bankach,
 • przelewu środków z bieżących rachunków walutowych na rachunki lokat (po zakończeniu lokaty środki wraz z odsetkami wracają na bieżące rachunki walutowe).

Przychody i rozchody walut na/z rachunku walutowego w trakcie okresu miesiąca są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ/wypływ środków. W związku z bieżącą wyceną rozchodów po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację, na rachunkach walutowych powstają różnice kursowe od środków pieniężnych odzwierciedlające różnice pomiędzy faktycznym kursem wpływu waluty na rachunek bankowy i kursem przyjętym do bieżącej wyceny rozchodów w trakcie miesiąca. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przy ustalaniu różnic kursowych od środków pieniężnych (stosownie do art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), do wyceny rozchodu wg faktycznego kursu wpływów przyjmuje się kurs średni ważony. Średni ważony kurs wpływów jest ustalany poprzez podzielenie zsumowanych wartości wycen wpływów w okresie miesiąca (bilans otwarcia okresu plus wpływy w okresie) przez wartość wpływów wyrażoną w walucie obcej. Tak ustalony kurs jest przyjmowany do ponownej wyceny rozchodu waluty z rachunku. Porównanie wartości rozchodu waluty według faktycznego kursu wpływu z bieżącą wyceną rozchodu w trakcie miesiąca jest podstawą ustalenia różnic kursowych od środków pieniężnych. Ustalając różnice kursowe z tytułu rozchodu środków pieniężnych Spółka, uwzględnia wszystkie rozchody - zarówno płatności dokonywane wobec dostawców, jak i wypływy z tytułu przelewu środków na inne rachunki bankowe należące do Spółki (w tym przelewy z tytułu dokonywanych lokat bankowych). Ustalone w powyższy sposób różnice kursowe od środków pieniężnych Spółka traktuje jako różnice podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy, mogą być zaliczone w myśl art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 1. faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji - w przypadku kupna lub sprzedaży waluty oraz zapłaty należności i zobowiązań;
 2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP w dniu poprzedzającym ten dzień - przy zapłacie należności zobowiązań gdzie nie jest zasadne zastosowanie kursu z pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Przelewy środków pomiędzy rachunkami bankowymi (w związku ze zmianą miejsca przechowywania aktywów podmiotu), są operacjami podlegającymi ewidencji księgowej. Zwyczajowo ewidencja księgowa rachunków bankowych jest prowadzona w rozbiciu analitycznym na poszczególne banki oraz rachunki bankowe i jest uzgadniana do stanów wynikających z wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków. Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jako pozostałe operacje przepływy środków pieniężnych w walutach obcych pomiędzy różnymi rachunkami walutowymi powinny być wyceniane po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego przesunięcie środków. Jednocześnie w przypadku wyceny rozchodu aktywów inwestycyjnych (do których zaliczane są środki pieniężne) uznanych za jednorodne, których cena nabycia jest zróżnicowana ustawa o rachunkowości przewiduje 3 alternatywne metody wyceny rozchodu (art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 8), w tym metodę średniej ważonej która została przyjęta przez Spółkę. Zastosowanie średniego kursu NBP do bieżącej wyceny rozchodu waluty, który różni się od faktycznego kursu wpływu skutkuje powstaniem różnic kursowych (ustalanych w drodze wyceny salda końcowego zgodnie z przyjętą metodą wyceny rozchodu, wynikającą z alternatyw wskazanych w art. 35 ust. 8 w związku z art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości), które podlegają wyksięgowaniu w korespondencji z przychodami lub kosztami finansowymi.

Zdaniem Spółki, w związku z wyborem art. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do ustalania różnic kursowych (przyjęcie metody rachunkowej do rozliczania różnic kursowych), ma ona prawo zaliczyć wszystkie ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości różnice kursowe od środków pieniężnych, w tym dotyczące operacji przesunięcia walut między różnymi należącymi do niej rachunkami bankowymi odpowiednio do kosztów lub przychodów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.; dalej: „updop”), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

 • art. 15a, albo
 • przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

W myśl art. 9b ust. 2 tej ustawy, podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Obliczanie różnic kursowych według metody rachunkowej jest czymś wyjątkowym i wymaga spełnienia przez podatnika łącznie następujących warunków (art. 9b ust. 3 updop):

 1. w okresie rozliczania różnic kursowych metodą rachunkową sprawozdania finansowe podatników mają podlegać badaniu przez podmioty uprawnione do ich badania,
 2. rachunkowe rozliczanie różnic kursowych będzie stosowane przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda,
 3. wybór metody rachunkowej zostanie przez podatnika zgłoszony w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Niespełnienie chociaż jednego z opisanych trzech warunków uniemożliwia zastosowanie metody rachunkowej do obliczania różnic kursowych. Z kolei niespełnienie dwóch pierwszych warunków w czasie jej stosowania powoduje automatyczne jej anulowanie i przejście podatnika na rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową.

Analizując całokształt przepisów zamieszczonych w art. 9b updop, należy mieć na uwadze, że powyższy przepis dotyczący zasad rozpoznawania różnic kursowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (m.in. ustalanych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości). Biorąc powyższe pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji zapisów art. 9b ust. 2 updop, odnoszących się do podatników, którzy wybrali „metodę rachunkową” ustalania różnic kursowych, uzasadnionym jest twierdzenie, że zapisy te w całości dotyczą kwestii zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych.

Tym samym, w świetle art. 9b ust. 2 updop, jako podlegające zaliczeniu - odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów - podlegają ujęte w księgach rachunkowych:

 • różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych,
 • różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz
 • różnice kursowe z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.

Przy czym chodzi tu o różnice kursowe ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości i w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do reguły, że podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych, z dokonanej wyceny aktywów oraz pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 updop). W takiej sytuacji, rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym od osób prawnych związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, skoro w Spółka stosuje tzw. rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, wskazaną w art. 9b ust. 2 updop, to ma prawo zaliczyć wszystkie ustalone w trybie i w rozumieniu przepisów o rachunkowości różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy odpowiednio do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Na marginesie wskazać należy, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości ustalania różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, kwestia ta bowiem nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Z Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.