IBPB-1-2/4510-226/16/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy dla Spółki Przejmującej powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-226/16/BGinterpretacja indywidualna
  1. następstwo prawne
  2. podział
  3. podział spółki
  4. podział spółki przez wydzielenie
  5. różnice kursowe
  6. sukcesja
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 lutego 2016 r., który wpłynął do tut. Biura 2 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dla Spółki Przejmującej powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dla Spółki Przejmującej powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Spółka Przejmująca”) jest nowo powstałą spółką, która została utworzona w związku z restrukturyzacją działalności innej spółki (dalej: „Spółka Dzielona”). Spółka Dzielona prowadzi działalność w branży poligraficznej, polegającą na produkcji materiałów drukowanych na papierze własnym lub powierzonym przez kontrahentów (dalej: „Działalność Poligraficzna”), a także działalność usługową i logistyczną, polegającą na kompletowaniu produktów w zestawy, magazynowaniu i organizacji wysyłki tych zestawów do klientów (dalej: „Działalność Logistyczna”).

Działalność Poligraficzna oraz Działalność Logistyczna są wyodrębnione organizacyjnie oraz finansowo i każda z nich w ocenie Wnioskodawcy mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące swe zadania gospodarcze. Wyodrębnione w ten sposób Działalności stanowią w ocenie Wnioskodawcy zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Planowana restrukturyzacja działalności Spółki Dzielonej ma polegać na oddzieleniu Działalności Poligraficznej od Działalności Logistycznej w ramach realizowanego globalnie rozdziału tych pionów działalności w grupie, do której należy ta spółka. Rozważany jest w związku z tym podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie do Spółki Przejmującej składników majątku związanych z Działalnością Logistyczną. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Na skutek podziału na Spółkę Przejmującą przeszedłby zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym umowy) oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z tymi składnikami, przeznaczony do prowadzenia Działalności Logistycznej.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostała część przedsiębiorstwa, związana z Działalnością Poligraficzną, obejmująca cały zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane i przeznaczone do prowadzenia Działalności Poligraficznej.

Wydzielenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem ciągłości operacyjnej obu rodzajów działalności. Działalność Logistyczna prowadzona w ramach nowej Spółki Przejmującej, która nie będzie posiadać innego majątku poza przejętym w wyniku wydzielenia, będzie prowadzona nieprzerwanie. Podział nie wpłynie również w żaden sposób na ciągłość funkcjonowania Działalności Poligraficznej - będzie ona kontynuowana w niezakłócony i ciągły sposób.

W związku z powyżej opisanym wydzieleniem możliwe jest, że przed dniem podziału zaistnieje określone zdarzenie, związane z Działalnością Logistyczną, powodujące powstanie różnicy kursowej (wymienione w art. 15a ust. 2 i 3 updop), np. rozpoznanie przychodu należnego, czy poniesienie kosztu wyrażonych w walucie obcej bądź otrzymanie wartości pieniężnych w walucie obcej, której realizacja nastąpi już po podziale, np. poprzez otrzymanie przychodu na rachunek bankowy Spółki Przejmującej, zapłatę kosztu czy wypływ wartości pieniężnych z tego rachunku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla Spółki Przejmującej powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a updop, jeśli zdarzenie powodujące powstanie takiej różnicy (np. powstanie przychodu należnego czy poniesienie kosztu) miało miejsce przed podziałem, a realizacja (np. zapłata, rozchód waluty) już po podziale - z uwzględnieniem rachunku bankowego Spółki Przejmującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli po dniu podziału otrzyma on w walucie obcej płatność należności przejętej zgodnie z planem podziału i wartość w złotych na dzień otrzymania tej płatności będzie inna niż wartość zaksięgowana przez Spółkę Dzieloną, to w Spółce Przejmującej powstanie z tego tytułu różnica kursowa, o której mowa w art. 15a updop. Różnica pomiędzy kwotą przychodu wykazaną przez Spółkę Dzieloną i przejętą jako należność przez Spółkę Przejmującą a kwotą należności rzeczywiście otrzymaną będzie powiększać odpowiednio przychody lub koszty Spółki Przejmującej.

Analogicznie będzie w przypadku wydatków, które zostaną podatkowo ujęte jako koszty uzyskania przychodów przez Spółkę Dzieloną i przejęte jako zobowiązania przez Spółkę Przejmującą i przez tę ostatnią zapłacone. Różnica pomiędzy kwotą kosztu zaksięgowaną przez Spółkę Dzieloną (i przejętą jako zobowiązanie zgodnie z planem podziału), a wartością tego kosztu z dnia zapłaty przez Spółkę Przejmującą będzie powiększać odpowiednio przychody lub koszty Spółki Przejmującej. Takie samo podejście należy zastosować również do różnic od środków własnych oraz od udzielonych i otrzymanych kredytów/pożyczek związanych z Działalnością Logistyczną (czyli różnic kursowych powstałych na skutek zdarzeń wymienionych w art. 15a ust. 2 pkt 3-5 oraz ust. 3 pkt 3-5 updop).

Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Z kolei w ustępach tych wymieniono sytuacje, w których powstają odpowiednio dodatnie oraz ujemne różnice kursowe.

I tak, przykładowo, zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, natomiast gdy taka wartość jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, wówczas, zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 1 tej ustawy, powstają ujemne różnice kursowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach przedstawionych w zdarzeniu przyszłym podmiotem uprawnionym/obowiązanym do uwzględnienia różnic kursowych w rozliczeniach CIT będzie Spółka Przejmująca, co wynika z zasady sukcesji podatkowej, wyrażonej w postanowieniach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie art. 93c § 1 Ordynacji, zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. W świetle § 2 tego artykułu analizowana regulacja znajduje zastosowanie, jeśli oba wydzielane majątki będą stanowić ZCP, co, jak wskazano, w ocenie Wnioskodawcy będzie miało miejsce.

Przywołane powyżej uregulowania są wyrazem tzw. sukcesji generalnej ograniczonej. Oznacza ona, że Spółka Przejmująca jest następcą podatkowym Spółki Dzielonej wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku. W praktyce oznacza to, że przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki, które spełniają łącznie trzy warunki:

  1. pozostają w związku z przejmowaną działalnością ZCP,
  2. powstały przed dniem wydzielenia,
  3. nie zostały „zrealizowane” przed dniem wydzielenia w sposób powodujący ich wygaśnięcie (Gil K., Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - praktyczne problemy związane z rozliczeniami podatkowymi, „Monitor Podatkowy” nr 9 z 2013 r.).

W przedmiotowym zakresie dwie pierwsze przesłanki zostają spełnione, ponieważ obejmuje on różnice kursowe, które powstaną przed dniem wydzielenia (np. poprzez powstanie przychodu należnego u Spółki Dzielonej) i będą związane z Działalnością Logistyczną. Występowanie trzeciej przesłanki również należy zweryfikować pozytywnie, gdyż prawo/obowiązek rozpoznania różnic kursowych nie zostanie zrealizowany - rozliczenie różnic kursowych będzie możliwe dopiero po ich realizacji, czyli przykładowo po faktycznym otrzymaniu przychodu.

W związku z powyższym należy uznać, że w Spółce Przejmującej powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a updop, związane z Działalnością Logistyczną i tym samym zwiększą one przychody bądź koszty Wnioskodawcy w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego artykułu, np. wartością przychodu należnego, powstałego u Spółki Dzielonej, wyrażoną w walucie obcej po przeliczeniu na złote przez tę spółkę według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski a wartością tego przychodu w dniu jego otrzymania przez Spółkę Przejmującą i przeliczoną przez Wnioskodawcę według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.