IBPB-1-1/4510-43/15/AP | Interpretacja indywidualna

Powstania różnic kursowych w związku z przesunięciem środków finansowych pomiędzy rachunkami walutowymi Spółki prowadzonymi przez różne banki
IBPB-1-1/4510-43/15/APinterpretacja indywidualna
 1. rachunek walutowy
 2. różnice kursowe
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. środki finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania różnic kursowych w związku z przesunięciem środków finansowych pomiędzy rachunkami walutowymi Spółki prowadzonymi przez różne banki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania różnic kursowych w związku z przesunięciem środków finansowych pomiędzy rachunkami walutowymi Spółki prowadzonymi przez różne banki. Wniosek powyższy za pismem z 4 sierpnia 2015 r. Znak: IPTPB3/4510-246/15-2/JZ Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przekazał do tut. Biura, celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2015 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (zakupy z zagranicy i sprzedaż za granicę), spółka posiada środki pieniężne w walutach obcych (USD, EUR), które są przechowywane na bankowych rachunkach walutowych. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody i rozchody walut na/z rachunku walutowego są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ/wypływ środków z jednoczesnym ustalaniem na koniec każdego miesiąca różnic kursowych od środków pieniężnych przy zastosowaniu (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości) metody wyceny rozchodu wg średniej ważonej, stosowanie do art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Do listopada 2014 r. obsługa rachunków walutowych prowadzona była w ramach jednego banku. W listopadzie 2014 r. w związku z korzystną ofertą bankową część posiadanych środków w EURO i USD została przelana na rachunki walutowe w drugim banku. W związku z wyceną rozchodu środków walutowych do drugiego banku według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego przelew środków na rachunkach walutowych, z których nastąpił rozchód walut, powstała różnica między kursem wpływu i kursem wypływu środków w wysokości 116.440,00 zł, którą Spółka zidentyfikowała jako dodatnią różnicę kursową uznając ją początkowo jako różnicę podatkową.

W wyniku analizy przepisów podatkowych Spółka zmieniła swoje stanowisko w opisanej sprawie. Obecnie zdaniem Wnioskodawcy powstała różnica z wyceny przesunięcia środków pieniężnych w ramach własnych rachunków bankowych nie może być kwalifikowana jako dodatnia różnica kursowa uwzględniana w rachunku podatkowym, w związku z czym 26 maja 2015 r. została złożona korekta rocznego zeznania podatkowego CIT za rok 2014.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przenoszenie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi Spółki znajdującymi się w różnych bankach powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przenoszenie środków pomiędzy rachunkami walutowymi w różnych bankach nie powoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, różnice kursowe od środków pieniężnych powstają gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest inna od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Aby na podstawie przytoczonego przepisu mogły powstać różnice kursowe musi dojść do „zapłaty” lub „innej formy wypływu środków” w walucie obcej.

W wyniku dokonanego przez Spółkę przelewu nie doszło do dokonania zapłaty - przelew nie miał na celu zaspokojenia wierzyciela i wygaszenia zobowiązania. Przelewając środki walutowe do drugiego banku Spółka nie utraciła kontroli nad swoimi środkami finansowymi. W opisanym stanie faktycznym doszło wyłącznie do przesunięcia środków pieniężnych w EUR i USD w obrębie majątku Spółki, czyli nastąpiła zmiana miejsca przechowywania środków.

W konsekwencji, skoro nie doszło do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych - nie powstają różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stąd biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki dokonywanie przelewów środków pieniężnych w walucie obcej (bez ich przewalutowania) pomiędzy rachunkami bankowymi w różnych bankach nie skutkuje powstaniem różnic kursowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Stosownie do art. 15a ust. 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast w myśl art. 15a ust. 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powołane powyżej przepisy wyraźnie określają sytuacje, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a mianowicie:

 • gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu faktycznego otrzymania;
 • gdy wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego zarachowania jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty;
 • wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy) jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu z tego rachunku;
 • wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest inna niż jego (jej) wartość w dniu zwrotu;
 • wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest inna niż jego (jej) wartość w dniu spłaty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wnika, że Spółka w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (zakupy z zagranicy i sprzedaż za granicę), posiada środki pieniężne w walutach obcych (USD, EUR), które są przechowywane na bankowych rachunkach walutowych. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody i rozchody walut na/z rachunku walutowego są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ/wypływ środków z jednoczesnym ustalaniem na koniec każdego miesiąca różnic kursowych od środków pieniężnych przy zastosowaniu (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości) metody wyceny rozchodu wg średniej ważonej, stosowanie do art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Do listopada 2014 r. obsługa rachunków walutowych prowadzona była w ramach jednego banku. W listopadzie 2014 r. w związku z korzystną ofertą bankową część posiadanych środków w EUR i USD została przelana na rachunki walutowe w drugim banku. W wyniku dokonanego przez Spółkę przelewu nie doszło do dokonania zapłaty - przelew nie miał na celu zaspokojenia wierzyciela i wygaszenia zobowiązania. Przelewając środki walutowe do drugiego banku Spółka nie utraciła kontroli nad swoimi środkami finansowymi. W opisanym stanie faktycznym doszło wyłącznie do przesunięcia środków pieniężnych w EUR i USD w obrębie majątku Spółki, czyli nastąpiła zmiana miejsca przechowywania środków.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego Spółki na inny rachunek walutowy nie skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut nie ulega zmianie zależnie od tego, czy znajdują się one na jednym rachunku walutowym Spółki, czy też zostały wpłacone na inny jej rachunek walutowy. Jeżeli powyższe czynności spowodują powstanie różnic kursowych w rozumieniu odrębnych przepisów, to jednak nie będą to podatkowe różnice kursowe, a tym samym nie będą one wpływały na podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Należy wskazać również, że w tym momencie nie wystąpi żadna operacja gospodarcza, od której zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami art. 15a updop, zależy naliczenie różnic kursowych.

W konsekwencji, dokonane przez Spółkę przesunięcia środków pomiędzy rachunkami bankowymi (z rachunku walutowego prowadzonego w jednym banku na rachunek walutowy prowadzony w innym banku) są neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołują skutków ani po stronie przychodów, ani po stronie kosztów ich uzyskania. Powstałe na moment tych przesunięć ewentualne dodatnie lub ujemne różnice kursowe mają charakter wyłącznie rachunkowy.

Z uwagi na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rachunek walutowy
IBPBI/2/423-1443/14/BG | Interpretacja indywidualna

różnice kursowe
IPPB5/4510-372/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB2/4511-630/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

środki finansowe
IBPP3/443-1309/12/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.