DD9/033/57/SEW/2013/RWPD-6792 | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie ustalenia różnic kursowych.
DD9/033/57/SEW/2013/RWPD-6792interpretacja indywidualna
  1. kurs faktycznie zastosowany
  2. różnice kursowe
  3. waluta obca
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2012 r. Nr IPPB1/415-160/12-2/ES wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia różnic kursowych, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 27 marca 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych. Interpretacja wydana została na wniosek Pana W. B. z dnia 10 lutego 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Firma Wnioskodawcy posiada rachunki walutowe w EUR i USD. Na rachunki wpływają środki od odbiorców zagranicznych a także z tych rachunków są płacone faktury dostawców zagranicznych. Sporadycznie, środki w walutach są sprzedawane w celu zasilenia rachunków w PLN (wycena wg kursu uzgodnionego z bankiem). Do dnia 31.12.2011 r. w celu wyceny środków wpływających i wypływających z rachunków walutowych firma stosowała odpowiednio kurs kupna i sprzedaży banku w którym prowadzi rachunki walutowe, a w przypadku wymiany waluty na złotówki - kurs uzgodniony z bankiem. Wnioskodawca ustala różnice kursowe w oparciu o art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od stycznia 2012 r. w związku ze zmianą art. 24c ust. 4 ww. ustawy Wnioskodawca stosuje do wyceny operacji na rachunku walutowym - tylko w przypadku wpływu i wypływu środków w walutach obcych kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ/wypływ środków z tego rachunku. Zdaniem Wnioskodawcy w tej sytuacji nie dochodzi do faktycznego kupna lub sprzedaży waluty z każdej operacji, dlatego nie ma podstaw do stosowania kursów kupna i sprzedaży ogłaszanych przez bank prowadzący rachunek. Tylko w przypadku kupna i sprzedaży waluty i jej wymiany na złotówki firma stosuje kurs ustalony z bankiem.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo przyjmuje do ustalania różnic kursowych zgodnie z art. 24c wycenę zapłaty w walutach należności i zobowiązań za pośrednictwem rachunków walutowych, w oparciu o kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji walutowej, zamiast kursów kupna i sprzedaży banku obsługującego rachunek walutowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, od 01.01.2012 r. za prawidłowe należy uznać stanowisko, iż wycenianie wpływów i wypływów środków z rachunków walutowych powinno odbywać się w oparciu o kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji na rachunku walutowym. Zgodnie z nowym zapisem w art. 24c ust. 4 „Przy obliczaniu różnic kursowych o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W obecnej sytuacji jeśli firma Wnioskodawcy nie dokonuje zakupu ani sprzedaży waluty, albo nie występuje faktyczne zastosowanie kursu waluty tzn. nie dochodzi do przewalutowania otrzymywanej należności lub płaconego zobowiązania (przez bank, po konkretnym kursie), to w takiej sytuacji prawidłowy jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji. Faktyczny kurs, jest to kurs który był w istocie, rzeczywiście i realnie zastosowany. Kurs ten byłby faktycznie zastosowany tylko w sytuacji „gdyby w jego oparciu doszło do przeliczenia danej waluty na złotówki. Przy operacji otrzymania należności na rachunek walutowy lub spłaty zobowiązania z tego rachunku (tylko w walucie, bez przeliczenia na złotówki), nie można mówić o faktycznym zastosowaniu kursu, bowiem nie doszło faktycznie do takiego przeliczenia.

Reasumując, do ustalania podatkowych różnic kursowych zgodnie z art. 24c ust. 1, 2 ,3, 5 oraz ze znowelizowanym art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 178, poz.1059) należy stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek walutowy środków będących zapłatą należności, oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego, będących zapłatą za zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 27 marca 2012 r. Nr IPPB1/415-160/12-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) iż dla potrzeb ustalenia różnic kursowych, Wnioskodawca powinien przeliczać środki pieniężne w dniu ich wpływu na rachunek oraz w dniu ich wypływu z rachunku po kursie faktycznie zastosowanym, tzn. po kursie ogłaszanym przez bank, w którym ww. rachunek jest prowadzony, bądź po kursie wynegocjowanym z bankiem (w przypadku transakcji, w których jest on ustalany), a nie po kursie średnim NBP. W przypadku gdy bank publikuje różne kursy tej samej waluty, należy przyjąć do stosowania ogłaszany przez bank kurs otwarcia, bądź zamknięcia (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Różnice kursowe, zgodnie z art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), podatnicy ustalają na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis art. 14b ust. 2 tej ustawy stanowi, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą, po spełnieniu określonych warunków, ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca różnice kursowe ustala w oparciu o metodę podatkową, swoje zobowiązania wyrażone w walucie obcej reguluje przelewami z posiadanych rachunków walutowych. Kontrahenci również dokonują wpłaty waluty obcej na rachunki walutowe Wnioskodawcy. W tych sytuacjach, na żadnym etapie nie dochodzi do realnej wymiany (sprzedaży lub zakupu) waluty obcej na złote.

Wobec powyższego, stosownie do art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2012 r.), jeśli nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty (przewalutowania) to należy stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Przepis ten stanowi bowiem, iż przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Jednocześnie wskazać należy, że w wyniku rozbieżnej interpretacji pojęcia, faktycznie zastosowanego kursu waluty, problematyka ta znalazła swój wyraz w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np. w wyrokach NSA z dnia 05 lipca 2012 r. sygn. akt. II FSK 2580/10, z dnia 28 sierpnia 2012 r. sygn. akt. II FSK 159/11, z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt. II FSK 524/10, z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2499/11.

Utrwalona jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje, że zastosowany kurs waluty z określonego dnia, to taki kurs, który rzeczywiście został użyty, a więc którym się posłużono, wykorzystując go w danej operacji gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy w dniu otrzymania przychodu lub dokonania zapłaty rzeczywiście doszło do zastosowania konkretnego kursu przy zrealizowaniu operacji polegającej na zamianie wartości wyrażonych w walucie polskiej na waluty obce lub odwrotnie. Użyte w art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie faktycznie zastosowany kurs waluty oznacza taki kurs waluty, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę. W sytuacji gdy nie dochodzi do faktycznej wymiany walut, wówczas zastosowanie ma średni kurs NBP. Zgodnie z art. 24c ust. 6 ustawy przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że (...) firma Wnioskodawcy posiada rachunki walutowe w EUR i USD. Na rachunki wpływają środki od odbiorców zagranicznych a także z tych rachunków są płacone faktury dostawców zagranicznych. (...) uznać należy za prawidłowe.

Zasadne jest również stanowisko Wnioskodawcy, iż (...) stosuje do wyceny operacji na rachunku walutowym - tylko w przypadku wpływu i wypływu środków w walutach obcych kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ/wypływ środków z tego rachunku (...) w tej sytuacji nie dochodzi do faktycznego kupna lub sprzedaży waluty z każdej operacji, dlatego nie ma podstaw do stosowania kursów kupna i sprzedaży ogłaszanych przez bank prowadzący rachunek. Tylko w przypadku kupna i sprzedaży waluty i jej wymiany na złotówki (...) stosuje kurs ustalony z bankiem. (...).

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.).Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.