DD9/033/35/SEW/2013/RWPD-3478 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych.
DD9/033/35/SEW/2013/RWPD-3478interpretacja indywidualna
  1. kurs faktycznie zastosowany
  2. rachunek walutowy
  3. różnice kursowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2012 r. Nr ILPB1/415-776/12-2/AP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia różnic kursowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 6 listopada 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 10 lipca 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

Firma zajmuje się świadczeniem usług spedycyjnych. Działalność polega na organizowaniu przewozów towaru głównie z terenu Polski do Rosji. Firma rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów stosując metodę memoriałową, według zasad określonych w art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Firma ze swoimi odbiorcami i dostawcami dokonuje głównie transakcji walutowych. Faktury sprzedaży i zakupu wystawiane są w walucie euro. Również płatności za te faktury dokonywane są w euro.

Gdy należność w walucie obcej wpływa na rachunek walutowy lub następuje rozchód waluty z tego rachunku z tytułu zapłaty zobowiązania, firma przelicza waluty na złote według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ten wypływ lub wpływ. Bank nie wykazuje na wyciągu bankowym kursu kupna i sprzedaży banku - stąd Firma nie jest w stanie ustalić kursu kupna i sprzedaży Banku. Firma liczy tylko różnice kursowe w momencie faktycznej zapłaty za należności oraz za zobowiązania.

W związku z powyższym zadano pytania:
  1. Czy firma postępuje prawidłowo wyceniając wpływ należności w walucie obcej na rachunek walutowy lub rozchód waluty z tego rachunku z tytułu zapłaty zobowiązania według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ten wpływ i wypływ - jeśli ustalenie kursu sprzedaży i zakupu banku jest niemożliwe...
  2. Czy jako podatnik rozliczający się na książce przychodów i rozchodów, według zasad ogólnych, firma ustala różnice kursowe tylko od dokonanych zapłat za należności oraz zobowiązania...

Zdaniem Wnioskodawczyni, firma prawidłowo ustala różnice kursowe. W sytuacji, gdy na wyciągach bankowych nie widnieją kursy faktyczne zastosowane przez bank, firma wycenia wpływy za zobowiązania i należności według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten wpływ lub wypływ.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 6 listopada 2012 r. Nr ILPB1/415-776/12-2/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości zastosowania średniego kursu NBP stwierdzając m.in., że (...) dla potrzeb ustalenia różnic kursowych, Wnioskodawczyni powinna przeliczać środki pieniężne w dniu ich wpływu na rachunek walutowy oraz w dniu ich wypływu z tego rachunku po kursie faktycznie zastosowanym, tj. po kursie kupna i kursie sprzedaży ogłaszanych przez bank, w którym ww. rachunek jest prowadzony (...). Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni, w części dotyczącej ustalania różnic kursowych od dokonanych zapłat za należności oraz zobowiązania, organ upoważniony uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Różnice kursowe, zgodnie z art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), podatnicy ustalają na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis art. 24c ustawy stanowi, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Zasady ustalania różnic kursowych stosują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni (...) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (...). Swoje zobowiązania wyrażone w walucie obcej reguluje przelewami z posiadanych rachunków walutowych. Kontrahenci również dokonują wpłaty waluty obcej na rachunki walutowe Wnioskodawczyni. W tych sytuacjach, na żadnym etapie nie dochodzi do realnej wymiany (sprzedaży lub zakupu) waluty obcej na złote.

Wobec powyższego, stosownie do art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2012 r.), jeśli nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty (przewalutowania) to należy stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Przepis ten stanowi bowiem, iż przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Jednocześnie wskazać należy, że w wyniku rozbieżnej interpretacji pojęcia, faktycznie zastosowanego kursu waluty, problematyka ta znalazła swój wyraz w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np. w wyrokach NSA z dnia 05 lipca 2012 r. sygn. akt. II FSK 2580/10, z dnia 28 sierpnia 2012 r. sygn. akt. II FSK 159/11, z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt. II FSK 524/10, z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2499/11.

Utrwalona jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje, że zastosowany kurs waluty z określonego dnia, to taki kurs, który rzeczywiście został użyty, a więc którym się posłużono, wykorzystując go w danej operacji gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy w dniu otrzymania przychodu lub dokonania zapłaty rzeczywiście doszło do zastosowania konkretnego kursu przy zrealizowaniu operacji polegającej na zamianie wartości wyrażonych w walucie polskiej na waluty obce lub odwrotnie. Użyte w art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie faktycznie zastosowany kurs waluty oznacza taki kurs waluty, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę. W sytuacji gdy nie dochodzi do faktycznej wymiany walut, wówczas zastosowanie ma średni kurs NBP. Skoro w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty, to tym samym nie ma miejsca „faktyczne zastosowanie kursu waluty”, co z kolei uzasadnia przyjęcie do obliczenia różnic kursowych wynikającego z art. 24c ust. 4 ustawy kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z art. 24c ust. 6 ustawy przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że (...) gdy należność w walucie obcej wpływa na rachunek walutowy lub następuje rozchód waluty z tego rachunku z tytułu zapłaty zobowiązania, firma przelicza waluty na złote według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ten wypływ lub wpływ (...) uznać należy za prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.).Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.