DD6/033/95/MNX/12 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca postąpił słusznie nie zaliczając różnic kursowych z tytułu spłaty kompensatą pożyczki udzielonej w PLN przez udziałowca niemieckiego?
DD6/033/95/MNX/12interpretacja indywidualna
  1. kompensata
  2. różnice kursowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 11 czerwca 2010 r. znak: ITPB3/423-121/10/AW przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2010 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania podatkowych różnic kursowych na spłacie pożyczki zaciągniętej w PLN – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca, Spółka) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania podatkowych różnic kursowych na spłacie pożyczki zaciągniętej w PLN.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową między innymi na rzecz niemieckiej spółki „K” z siedzibą w ..., Niemcy. Na początku działalności spółka polska uzyskała pożyczkę od niemieckiej spółki na zakup nieruchomości będącej obecnie siedzibą Wnioskodawcy w wysokości 1 700 000 złotych (umowa pożyczki z dnia 18 sierpnia 2005 r.). Jednostka podkreśla, iż udzielono jej pożyczki w walucie polskiej.

W roku 2009 polska spółka spłaciła całą pożyczkę kompensatą wzajemnych wierzytelności tak, że „K. z siedzibą w Niemczech” była winna Wnioskodawcy 424 321,09 Euro co w drodze kompensaty zaliczyła na spłatę pożyczki z 2005 roku. Spółka wyjaśnia ponadto, iż pożyczka, która została jej udzielona przez niemiecką spółkę została uregulowana potrąceniem wzajemnych wierzytelności tak, że spółka niemiecka była dłużnikiem Wnioskodawcy z tytułu usług, jakie na rzecz niemieckiej spółki zostały wykonane i zafakturowane w EUR przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca natomiast był wierzycielem niemieckiej spółki z tytułu otrzymanej pożyczki w złotych, którą to pożyczkę spłacił dokonując kompensaty.

W wyniku powyższej transakcji pomiędzy kwotą wierzytelności wynikającej z faktury sprzedaży usług dla niemieckiej firmy a dniem zapłaty w formie kompensaty przeliczonej na PLN z dnia wystawienia kompensaty (zastosowano kurs kupna banku, w którym Jednostka posiada rachunek walutowy, z uwagi na to iż po takim kursie, w razie braku spłaty kompensaty, byłaby wycena wpłaty za faktury sprzedaży od klienta „K.”) powstały różnice kursowe na bieżących rozrachunkach, które zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodu.

Jednak „druga” strona kompensaty, tj.: spłata pożyczki w wyniku kompensaty spowodowała, że w przeliczeniu na PLN Spółka spłaciła więcej pożyczki niż zaciągnęła.

I tak, według wyliczenia kompensaty kwota spłaty pożyczki wynosiła 1 781 513 zł 99 gr.

Spłacona pożyczka według potwierdzenia sald stanu na koniec 2009 r. wynosi w przeliczeniu kwotę 0 zł. Różnica kursowa z tytułu spłaty pożyczki kompensatą w EUR wynosi 81 513 zł 99 gr.

Kwotę powyższą Spółka także zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów biorąc pod uwagę art. 15a ust. 1 i ust. 7 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postąpił słusznie nie zaliczając różnic kursowych z tytułu spłaty kompensatą pożyczki udzielonej w PLN przez udziałowca niemieckiego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy spłacie pożyczki udzielonej „w złotówkach” nie mogą powstać różnice kursowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 11 czerwca 2010 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-121/10/AW), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska Sp. z o.o. wyrażonego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2010 r. oraz potwierdzonego w interpretacji indywidualnej z wydanej w dniu 11 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB3/423-121/10/AW), nie można uznać za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Należy zauważyć, iż oba przepisy dotyczą kredytu (pożyczki) w walucie obcej, a zatem nie mają zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym, który dotyczy spłaty pożyczki udzielonej w polskich złotych. W związku z tym należy uznać, iż w przypadku spłaty pożyczki wyrażonej w złotych poprzez kompensatę z należnością wyrażoną w euro nie powstaną różnice kursowe z tytułu spłaty tej pożyczki. W tym zakresie nie znajduje bowiem zastosowania art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

  • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
  • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie wskazał, aby otrzymana pożyczka była waloryzowana kursem waluty. Fakt, iż Spółka uregulowała ją poprzez kompensatę z należnością wyrażoną w euro nie powoduje, iż można uznać tę pożyczkę za waloryzowaną kursem waluty. Warunek waloryzacji powinien bowiem wynikać z postanowień samej umowy pożyczki, a nie jedynie z faktycznego jej rozliczenia. W opisanym stanie faktycznym, Spółka nie wskazała, aby na mocy umowy pożyczki była zobowiązana do jej spłaty w euro, ani też innych klauzul, które uzależniałyby wysokość spłaty pożyczki do kursu waluty. W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym, nie znajduje zastosowania także art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów różnicy wynikającej z wyższej spłaty pożyczki wyrażonej w polskich złotych wskutek jej uregulowania w drodze kompensaty z należnością wyrażoną w euro.

W konsekwencji stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kompensata
IPPB5/4510-478/15-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

różnice kursowe
IBPB-1-2/4510-548/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-121/10/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.