DD5/8211/38/ZDA/DZQ/10/PK-975 | Interpretacja indywidualna

Różnice kursowe nie mogą powstać w związku ze zwrotem zaliczki, gdyż w wyniku takiej operacji na rachunek Spółki wpływają środki pieniężne.
DD5/8211/38/ZDA/DZQ/10/PK-975interpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. różnice kursowe
 3. zwrot zaliczek
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 8 października 2009 r., Nr IPPB5/423-440/09-3/IŚ przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w ten sposób, że stwierdza, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej zasad ustalania różnic kursowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka S.A (dalej: Spółka) dokonała zapłaty zaliczki dla spółki S. GmbHCo.KG – C. S.A. (dalej: Kontrahent) na poczet zakupu sody kalcynowanej ciężkiej i innych produktów (dalej: towarów) w dniu 2 lutego 2009 r. na kwotę 6.974.700,00 EUR po kursie wyceny bankowej 4,583 - równowartość 31.965.050,10 PLN.

Z powodu drastycznego zmniejszenia popytu na towary oraz braku perspektyw zmiany tego trendu w przewidywanej przyszłości - dostawa towarów nie doszła do skutku.

Na podstawie porozumienia z 3 kwietnia 2009 r. zawartego między Spółką a Kontrahentem został dokonany zwrot zaliczki na rachunek Spółki.

Zwrotu dokonano:

 • 6 kwietnia 2009 r. na kwotę 1.000.000,00 EUR po kursie wyceny bankowej 4,3175 - równowartość 4.317.500,00 PLN oraz
 • 12 maja 2009 r. na kwotę 5.974.300,00 EUR po kursie wyceny bankowej 4,2731 - równowartość 25.530.490,57 PLN.

Ogółem zwrócono 6.974.700,00 EUR - równowartość 29.847.990,57 PLN.

W wyniku zwrotu kwoty zaliczki na rachunek Spółki powstały ujemne różnice kursowe w wysokości 2.117.059,53 PLN.

Spółka przewiduje, iż w toku jej działalności w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których w wyniku otrzymania zwrotu zaliczek od kontrahentów powstaną dodatnie lub ujemne różnice kursowe.

Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: updop).

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem,

czy różnice kursowe powstające w związku ze zwróconymi Spółce przez kontrahentów zaliczkami zwiększają odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15a updop.

Zdaniem Spółki, różnice kursowe powstające w związku ze zwróconymi Spółce przez kontrahentów zaliczkami zwiększają odpowiednio przychody (jako dodatnie różnice kursowe) lub koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe), zgodnie z art. 15a updop. W opinii Spółki przepis art. 15a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 updop nie uzależnia możliwości rozpoznania różnic kursowych dla celów podatkowych od uznania podstawowej kwoty transferu środków pieniężnych jako przychodu lub kosztu podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 8 października 2009 r. interpretację indywidualną (Nr IPPB5/423-440/09-3/IŚ), w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie zdarzenia przyszłego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2009 r. (Nr IPPB5/423-440/09-3/IŚ) oraz stanowiska Spółki, nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 updop.

Art. 15a ust. 2 updop stanowi, iż dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 updop ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przywołane przepisy wymieniają zatem zamknięty katalog sytuacji, w których dla celów podatkowych rozpoznawane są różnice kursowe mające wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 updop. Z brzmienia tych przepisów wynika, iż różnice kursowe powstają, jeżeli występuje różnica wartości środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej pomiędzy dniem ich otrzymania a dniem wypływu. Oznacza to, iż dopiero w dniu wypływu może dojść do powstania różnic kursowych od posiadanych przez podatnika środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej.

Zatem w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego różnice kursowe nie mogą powstać w związku ze zwrotem zaliczki, gdyż w wyniku takiej operacji na rachunek Spółki wpływają środki pieniężne.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.