Różnice kursowe zrealizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe zrealizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynikające z kompensaty należności i zobowiązań zagranicznych dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym a ujemne różnice kursowe kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Z w/w przepisów wynika, iż prawo do podwyższenia albo obniżenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe przysługuje wyłącznie w przypadku wystąpienia faktycznego przepływu gotówki. Oznacza to, iż na wysokość przychodów i kosztów podatkowych mają wpływ jedynie różnice kursowe zrealizowane tj. powstałe drogą faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych.Kompensata jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, który prowadzi do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. W wyniku kompensaty nie dochodzi do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu a więc nie ma faktycznego przepływu gotówki. Ponadto kompensata powoduje, iż strony biorące w niej udział, będące względem siebie dłużnikami i wierzycielami, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość początkową środków trwałych należy korygować o różnice kursowe naliczone, czy wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane?

Fragment:

(...) różnice kursowe, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z faktem, iż różnice kursowe miały charakter dodatni (kurs po jakim dokonano zarachowania kosztu inwestycji był wyższy niż kurs z dnia przyjęcia środka trwałego), dokonano obniżenia wartości początkowej środka trwałego. W związku z powyższym, zrodziła się wątpliwość, czy wartość środków trwałych należy korygować o różnice kursowe naliczone, czy wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane ? Zdaniem Wnioskującej, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, cenę nabycia środka trwałego lub koszt jego wytworzenia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania danego środka trwałego do użytkowania. Zatem - w opinii Spółki - postąpiła Ona prawidłowo, korygując wartość środków trwałych o różnice kursowe naliczone do dnia oddania środka trwałego do użytkowania. Ustosunkowując się do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy kompensata wzajemnych wierzytelności przy realizacji rozrachunków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych zaliczanych do przychodów i kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Polski z dnia zarachowania kosztów. Analiza cytowanych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż prawo do podwyższenia albo obniżenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów o różnice wynikające z kursów walut zaistniałe pomiędzy dniem faktycznego otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań a dniem ich zarachowania istnieje wyłącznie w sytuacji, w której dochodzi do efektywnej zapłaty. Oznacza to, iż na wysokość przychodów i kosztów podatkowych mają wpływ jedynie różnice kursowe zrealizowane tj. powstałe drogą faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych. W myśl art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do (...)