Różnice kursowe niezrealizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe niezrealizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Wartość środka trwałego dotycząca różnicy kursowej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut BKIP 25 października 2007r.), uzupełnionego w dniach 11 grudnia 2007r. oraz 17 stycznia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korekty o różnice kursowe wartości środków trwałych na dzień oddania do użytkowania- - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje zapłaty za nabyte środki trwałe w drodze kompensaty można o naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania różnice kursowe skorygować wartość początkową środka trwałego

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 21 grudnia 2006r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe W dniu 21 grudnia 2006r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny: Kujawska Fabryka ... „ ... ” S. A dokonała zakupu środków trwałych. Na fakturze wystawionej z tytułu zakupu przedmiotowych środków trwałych cena wyrażona była w walucie obcej – euro. Spółka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości przyjętego przez Nią toku postępowania, polegającego na ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotu leasingu finansowego na podstawie przepisów art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących nabycia środka trwałego.

Fragment:

(...) jest zobowiązana ustalić wartość początkową środka trwałego zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że kwotę należną zbywcy powiększa się o koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, odsetek, prowizji oraz różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W praktyce Spółka dolicza do wartości początkowej m. in. różnice kursowe zrealizowane do momentu przyjęcia przedmiotu leasingu do używania i różnice kursowe niezrealizowane, powstałe z wyceny po kursie średnim NBP na dzień przyjęcia przedmiotu do użytkowania pozostałej do zapłaty części zobowiązania wobec dostawcy. Na skutek tej wyceny wartość przedmiotu leasingu zakupionego od dostawcy zagranicznego lub rezydenta, działającego na podstawie zezwolenia dewizowego wyrażona jest w złotówkach po kursie średnioważonym z płatności i wyceny na dzień przyjęcia do użytkowania (wartość zobowiązania po kursie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensacji należności ze zobowiązaniami uznawane są za przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 05.01.2006 r. (wpłynęło do tut. urzędu 11.01.2006 r.). uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe UZASADNIENIE Spółka dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi w walutach obcych. Zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych są często regulowane poprzez potrącenie ich należności wobec tych samych podmiotów. W wyniku takich operacji powstają różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) spowodowane różnicą pomiędzy kursem waluty na dzień powstania przychodu lub kosztu a dniem kompensaty. Pytanie spółki: Czy różnice kursowe (...)