Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposobu dokonywania wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym PayPal w związku z wypłatą tych środków na rachunek firmowy Wnioskodawczyni
Fragment:
Natomiast wydatkowanie środków pieniężnych w walucie obcej na cele prowadzonej działalności gospodarczej powoduje powstanie obu rodzajów ww. różnic kursowych, tj. różnicy od przeprowadzonej transakcji oraz różnicy od środków własnych. Zauważyć także należy, iż ustalanie różnic kursowych w powyższy sposób jest obowiązkiem, a nie prawem podatnika. Jeżeli zatem w toku prowadzonej przez niego działalności dochodzi do zawierania i realizowania transakcji w walucie obcej, podatnik ten ma obowiązek ustalania różnic kursowych, zarówno od przeprowadzanych transakcji, jak i z tytułu przemieszczania środków własnych, na zasadach przewidzianych w cyt. przepisach ustawy, a nie w dowolnie wybrany sposób. Przy czym, u podatników ustalających różnice kursowe na podstawie art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe powstają jedynie w związku z ruchem walut (przemieszczeniem środków pieniężnych). Podatnicy ci nie mają zatem obowiązku wyceniania środków przechowywanych na rachunkach walutowych, ani ustalania różnic kursowych od tych środków, do momentu, gdy zostaną one wydatkowane z rachunku na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla celów ustalenia różnic kursowych od środków własnych mają oni jednak obowiązek ustalenia metody kolejności wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej (metoda LIFO, bądź FIFO), co wynika z art. 24c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie możliwości powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników sytemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, transfery środków pieniężnych w walucie obcej pomiędzy walutowym Rachunkiem źródłowym Spółki a walutowym Rachunkiem konsolidacyjnym Agenta uczestniczącym w systemie cash poolingu nie powodują powstawania podatkowych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o pdop. Oznacza to, że Spółka nie powinna rozpoznawać przychodów do opodatkowania w postaci dodatnich różnic kursowych, jak również nie powinna uznawać za koszty uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych. Ustawa o pdop dopuszcza dwie metody rozliczania różnic kursowych: zgodnie z art. 15a ustawy o pdop (tzw. metoda podatkowa), na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda rachunkowa). Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, czyli według tzw. metody podatkowej. Zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności i zdarzeń, których wystąpienie powoduje konieczność rozpoznania różnic kursowych. Są to wyłącznie przypadki, gdy: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty, wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego poniesienia (...)
2017
31
sty

Istota:
W zakresie możliwości powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników sytemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, transfery środków pieniężnych w walucie obcej pomiędzy walutowymi Rachunkami źródłowymi Uczestników, a walutowym Rachunkiem konsolidacyjnym Spółki nie powodują powstawania podatkowych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ pdop ”). Oznacza to, że Spółka nie powinna rozpoznawać przychodów do opodatkowania w postaci dodatnich różnic kursowych, jak również nie powinna uznawać za koszty uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych. Ustawa o pdop dopuszcza dwie metody rozliczania różnic kursowych: zgodnie z art. 15a ustawy o pdop (tzw. metoda podatkowa), na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda rachunkowa). Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, czyli według tzw. metody podatkowej. Zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności i zdarzeń, których wystąpienie powoduje konieczność rozpoznania różnic kursowych. Są to wyłącznie przypadki, gdy: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest (...)
2017
31
sty

Istota:
Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazywanie przez Spółkę od 1 stycznia 2015 r. wszystkich różnic kursowych Spółki w wyniku podatkowym jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
Fragment:
Janusz Szwaja, dr André Helin; Warszawa 2008), w odniesieniu do art. 7 ust. 3 U RACH, stanowi, iż: „ Zdarzenia jednego rodzaju, które można kompensować i wykazywać łącznie wynik, to np. różnice kursowe, zbycie niefinansowych aktywów trwałych oraz zbycie inwestycji ”. Należy podkreślić, że możliwość ujmowania różnic kursowych dla celów podatkowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych, będzie możliwe w odniesieniu do wszystkich różnic kursowych, które będą naliczane po przejściu podatnika na metodę bilansową rozliczania różnic kursowych (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP). W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy nie ma znaczenia, z jakiego tytułu powstały poszczególne różnice kursowe (np. z tytułu otrzymania należności Spółki, spłaty jej zobowiązań czy z tytułu transferów na koncie walutowym). W tym zakresie, możliwość wynikowego ujmowania różnic kursowych dla celów podatkowych ma zastosowanie także do różnic kursowych naliczonych na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień roku poprzedzającego zmianę metody rozliczania różnic kursowych, które zgodnie z art. 9b ust. 5 UDPOP należy zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda bilansowa (tj. w przypadku Spółki na dzień 1 stycznia 2015 roku).
2017
31
sty

Istota:
Czy wartość stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych stanowić będzie odpowiednio:
a) tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania UPDOP i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a UPDOP (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji)?
b) tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu UPDOP?
Fragment:
W ramach całokształtu prowadzonej działalności (zarówno korzystającej ze zwolnienia jak i opodatkowanej na zasadach ogólnych) Spółka dokonuje transakcji rozliczanych w PLN oraz w walutach obcych, w związku z czym dochodzi do powstawania różnic kursowych. Są to zarówno transakcyjne różnice kursowe (czyli różnice kursowe powstające w związku z regulowaniem należności Spółki i spłatą zobowiązań), jak i różnice kursowe od środków własnych (czyli różnice kursowe powstające w związku z ruchami na koncie walutowym) czy instrumentów finansowych, co oznacza w praktyce, że różnice te mogą powstawać z różnych tytułów (np. sprzedaż produktów, spłata zobowiązań) i mogą być rozpoznawane na różnych transakcjach realizowanych w toku działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. zarówno transakcji związanych z działalnością zwolnioną, działalnością opodatkowaną lub z oboma rodzajami działalności. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. Spółka ustala różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 UDPOP, czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z póżn. zm., dalej: „ UoR ”), tj. zgodnie z tzw. metodą rachunkową (bilansową). W związku z ww. zmianą metody ustalania różnic kursowych w Spółce powstały różnice kursowe na dzień 1 stycznia 2015 r., które wynikały z różnic kursowych naliczonych na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, zgodnie z art. 9b ust. 5 UPDOP.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie rozpoznania przychodów lub kosztów podatkowych z tytułu różnic kursowych powstałych w momencie otrzymania zwrotu kwoty przewalutowanych pożyczek
Fragment:
Ad. 2 W momencie zwrotu przewalutowanej pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania różnic kursowych w myśl art. 15a PDOPrU – różnice kursowe zwiększą odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3: art. 15a ust. 2 pkt 4 PDOPrU wskazuje, że dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki (kredytu) w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki (kredytu) w dniu jej zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; art. 15a ust. 3 pkt 4 PDOPrU wskazuje, że ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki (kredytu) w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki (kredytu) w dniu jej zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. W przedstawionym stanie faktycznym, z dniem dokonania przewalutowania pożyczki, zobowiązania Pożyczkobiorcy w stosunku do Spółki zostały ustalone w walucie GBP. Ponadto, również zwrot pożyczek nastąpi w walucie obcej. Konsekwentnie, zgodnie z przytoczonymi przepisami, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania różnic kursowych dla celów podatkowych w momencie zwrotu kwoty pożyczki.
2017
11
sty

Istota:
Czy powstałe w wyniku zapłaty zobowiązań wyrażonych w EUR w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności z należnościami w PLN ujemne różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 UPDOF?
Fragment:
III SA/Wa 2917/11), w którym Sąd uznał, że dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności może prowadzić do powstania różnic kursowych. Jest ono bowiem, tak samo jak „ fizyczna ” zapłata, jednym ze sposobów uregulowania zobowiązania, wskazanym wprost w przepisie odnoszącym się do powstawania różnic kursowych. Brak „ fizycznej ” zapłaty nie wyłącza zatem możliwości powstania różnic kursowych. Zasady dotyczące powstawania różnic kursowych w związku z uiszczeniem zobowiązania w walucie obcej obowiązują również w odniesieniu do potrącenia. Z kolei we wcześniejszym wyroku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (sygn. akt. III SA/Wa 2134/09) WSA w Warszawie wskazał, że cyt.: „wprowadzenie przez ustawodawcę zmiany w zakresie uregulowana różnic kursowych a w szczególności odwołanie się w art. 15a uPDOP, do pojęcia „ faktycznie zastosowanego kursu waluty ” oraz dopuszczenie możliwości dokonywania wzajemnych rozliczeń w drodze potrącenia powoduje, że nie można podzielić poglądu, że jedynie wyrażenie obu potrącanych wierzytelności w walucie obcej powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a uPDOP”. Zdaniem WSA powstanie podatkowych różnic kursowych w transakcjach rozliczanych w drodze potrącenia umownego możliwe jest w przypadku dwóch wierzytelności, z których obie wyrażone są w walucie obcej lub jedna wyrażona jest w złotych polskich, a druga w walucie obcej.
2017
11
sty

Istota:
Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?
Fragment:
Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 - stan faktyczny). Zdaniem Wnioskodawcy, przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a Rachunkiem Pool Leadera) nie powoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a updop. Zgodnie z art. 9b ust. 1 updop, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z uwagi na fakt, że Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a updop, ewentualne powstanie różnic kursowych na gruncie zawartej Umowy może mieć miejsce wyłącznie na podstawie regulacji zawartych w art. 15a updop. Zgodnie z art. art. 15a ust. 2 i 3 updop ujemne albo dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest inna od wartości (...)
2017
5
sty

Istota:
Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?
Fragment:
Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 - zdarzenie przyszłe). Zdaniem Wnioskodawcy, przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a Rachunkiem Pool Leadera) nie powoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a updop. Zgodnie z art. 9b ust. 1 updop, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z uwagi na fakt, że Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a updop, ewentualne powstanie różnic kursowych na gruncie zawartej Umowy może mieć miejsce wyłącznie na podstawie regulacji zawartych w art. 15a updop. Zgodnie z art. art. 15a ust. 2 i 3 updop ujemne albo dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest inna od wartości (...)
2017
5
sty

Istota:
Powstanie różnic kursowych, o których mowa w art. 15a updop, przy przenoszeniu sald pomiędzy rachunkiem głównym Wnioskodawcy, a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach umowy cash-poolingu (w tym w szczególności pomiędzy rachunkiem głównym Wnioskodawcy, a rachunkiem Koordynującego)
Fragment:
(...) różnic kursowych w rozumieniu art. 15a updop. Zgodnie z art. 9b ust. 1 updop, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z uwagi na fakt, że Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a updop, ewentualne powstanie różnic kursowych na gruncie zawartej Umowy może mieć miejsce wyłącznie na podstawie regulacji zawartych w art. 15a updop. Uwzględniając sytuacje, w których mogą powstać podatkowe różnice kursowe na gruncie art. 15a updop w świetle omawianych czynności przenoszenia sald na podstawie zawartej Umowy, Spółka wyjaśniła co następuje. Ad. 1 - różnice kursowe wynikające z uzyskanych przychodów. Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updop, różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest inna od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.
2017
5
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.