Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozliczania dodatnich i ujemnych różnic kursowych dla działalności strefowej i pozastrefowej
Fragment:
Co do zasady zatem, stosując rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, wszystkie różnice kursowe ustalone dla celów bilansowych stanowią różnice kursowe również dla celów podatkowych. Jak wynika z powyższego, art. 9b updop, odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania albo uregulowań updop albo przepisów o rachunkowości. Jeżeli podatnik dokonał wyboru rachunkowej (bilansowej) metody ustalania różnic kursowych (art. 9b ust. 1 pkt 2 updop) ma obowiązek uwzględniać w wyniku podatkowym różnice kursowe ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zatem, podatnicy, którzy wybrali rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny powinni zaliczać odpowiednio do przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów różnice kursowe ujęte w księgach rachunkowych. Wymaga przy tym podkreślenia, że zasady określania różnic kursowych zgodnie z przepisami o rachunkowości nie są modyfikowane przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności przez przepisy updop. Skoro bowiem ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej (bilansowej), to metodologia obliczania tych różnic nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe, w tym w szczególności wynikające z art. 15a updop.
2017
10
lis

Istota:
1. Czy transfery środków w walutach obcych realizowane pomiędzy Spółkami a Liderem oraz innymi uczestnikami Systemu (np. liderem pośrednim) w przypadku stosowania podatkowej metody rozpoznawania różnic kursowych będą skutkować dla Zainteresowanych powstawaniem podatkowych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT,
2. Czy Zainteresowani niestosujący podatkowej metody ustalania różnic kursowych będą w odniesieniu do transferów środków w walutach obcych realizowanych pomiędzy Spółkami a Liderem oraz innymi uczestnikami Systemu (np. liderem pośrednim) ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości (przy założeniu, iż spełniony będzie warunek określony w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT)
Fragment:
Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości Zainteresowani chcieliby wskazać w tym miejscu, iż w niniejszym wniosku wnoszą oni o odpowiedź na oba pytania w stosunku do każdego z Zainteresowanych, tj. uznając, że w zdarzeniu przyszłym: A ustala różnice kursowe zgodnie przepisami o rachunkowości albo zgodnie z art. 15a ustawy o CIT; C ustala różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o CIT albo zgodnie z przepisami o rachunkowości; B ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości albo zgodnie z art. 15a ustawy o CIT; D ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości albo zgodnie z art. 15a ustawy o CIT. Zgodnie z treścią art. 9b ust. 1 ustawy o CIT podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, w którym stosują tę metodę, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego niektórzy z Zainteresowanych ustalają różnice kursowe według tzw. metody podatkowej, tj. zgodnie z art. 15a ustawy o CIT. W myśl art. 15a ust. 1 ustawy o CIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody, jako dodatnie różnice kursowe, albo koszty uzyskania przychodów, jako ujemne różnice kursowe. Stosownie do treści art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o CIT dodatnie (bądź ujemne) różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: (...)
2017
31
paź

Istota:
Możliwość powstania różnic kursowych przy dokonaniu zapłaty inną walutą obcą niż ta, w której koszt został wyrażony.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka rozlicza różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15a ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości dotyczą ustalania różnic kursowych w sytuacji, gdy zarachowanie kosztu następuje na podstawie faktury, w której kwotę należności wyrażono w dolarach amerykańskich a zapłata dokonywana jest w euro. Zgodnie z przepisami podatkowymi różnice kursowe przy transakcjach gospodarczych związanych z ponoszonym kosztem powstają: dodatnie - jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP (...)
2017
27
paź

Istota:
W zakresie ustalenia sposobu rozliczania różnic kursowych oraz określenia prawidłowych kursów walut z tego tytułu
Fragment:
Jak stanowią przepisy art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 UPDOP, Różnice Kursowe I powinny zostać ustalone na okoliczność wypływu waluty EUR z rachunku bankowego Spółki. Różnic Kursowych I nie powinno ustalać się natomiast na okoliczność wpływu waluty EUR na rachunek bankowy Spółki. Spółka planuje także rozliczanie różnic kursowych transakcyjnych, czyli różnic kursowych powstających w związku z Płatnościami na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2 UPDOP, tj. różnic kursowych wprost związanych z działalnością gospodarczą Spółki, której skutkiem jest ponoszenie kosztów (dalej jako „ Różnice Kursowe II ”; Różnice Kursowe I oraz Różnice Kursowe II, dalej łącznie jako „ Różnice Kursowe ”). Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 UPDOP, dodatnie różnice kursowe powstają „ jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia ”. Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 2 UPDOP, ujemne różnice kursowe powstają „ jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia ”.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania różnic kursowych w związku z przewalutowaniem kredytu, o którym mowa we wniosku,
Fragment:
Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Katalog okoliczności kreujących powstanie podatkowych różnic kursowych jest zamknięty. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych szczegółowo definiują w art. 15a okoliczności i sposób kalkulacji różnic kursowych rozpoznawanych dla celów podatkowych, jako przychód podlegający opodatkowaniu lub koszt uzyskania przychodów. W rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie mają normy zawarte w art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 tej ustawy, które to przepisy odwołują się wprost do rozliczania różnic kursowych związanych z otrzymanym kredytem, jego późniejszym zwrotem i powstałymi w tym czasie różnicami kursowymi. Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
2017
24
paź

Istota:
W zakresie braku powstania różnic kursowych z tytułu wykonania umowy przeniesienia i zmiany kredytodawcy oraz przewalutowania dokonanego po przeniesieniu praw i obowiązków z umowy kredytu
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 W ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie Umowy Kredytu z B na A w wykonaniu Umowy Przeniesienia nie spowoduje obowiązku rozpoznania po stronie Wnioskodawcy podatkowych różnic kursowych. Zgodnie z art. 9b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.; „ Ustawa o CIT ”), podatnicy ustalają różnice kursowe albo na podstawie art. 15a Ustawy o CIT (tzw. metoda podatkowa), albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że w okresie trzech lat od początku roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, sporządzane przez podatnika sprawozdanie finansowe będzie badane przez firmy audytorskie (tzw. metoda rachunkowa). Niewybranie metody rachunkowej powoduje, że podatnik jest zobowiązany do ustalania dodatnich i ujemnych różnic kursowych na podstawie art. 15a Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15a ust. 1 Ustawy o CIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe, albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego (...)
2017
11
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w przypadku ustalania różnic kursowych w oparciu o art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe jest wykazywanie wszystkich różnic kursowych jedynie poprzez ujęcie w wyniku podatkowym nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych tzw. ujęcie różnic „per saldo”
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, prawidłowe jest wykazywanie przez Spółkę wszystkich różnic kursowych w wyniku podatkowym, jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, stosując tzw. rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych Spółka jest uprawniona do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Do ustalania różnic kursowych, Spółka będzie stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, dalej „ UoR ”). Metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych, wynikająca z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ UPDOP ”), polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:
- koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji);
- przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) różnic kursowych przekraczałaby wartość dodatnich różnic kursowych, nieskompensowana nadwyżka ujemnych różnic kursowych w świetle ww. ustawy stanowiłaby tzw. koszt wspólny. Tym samym, całkowita wartość niniejszej nadwyżki byłaby alokowana odpowiednio do działalności strefowej oraz pozastrefowej poprzez zastosowanie tzw. przychodowego klucza alokacji wskazanego w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei, gdy wartość dodatnich różnic kursowych przekraczałaby wartość ujemnych różnic kursowych, nieskompensowana nadwyżka dodatnich różnic kursowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiłaby tzw. przychód wspólny. Spółka świadoma jest, iż w niniejszym przypadku, całkowita wartość niniejszej nadwyżki byłaby rozpoznawana, jako przychód podlegający opodatkowaniu bez możliwości zastosowania klucza alokacji, (pomimo, iż nadwyżka ta w pewnej proporcji odnosi się również do działalności strefowej) ”. Ponadto, prawidłowość powyższego podejścia potwierdzają również wyroki sądów administracyjnych tj. np. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 czerwca 2011 r., Znak: I SA/Wr 453/11 oraz z 21 lipca 2011 r., Znak: I SA/Wr 767/11.
2017
10
paź

Istota:
Czy Spółka rozliczając różnice kursowe stosuje prawidłowe kursy?
Fragment:
Nr 74 poz. 397 z późn. zm; dalej: updop), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Stosownie do art. ISa ust. 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i (...)
2017
3
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy:rozliczenie zobowiązania do zapłaty dywidendy i zapłata dywidendy powoduje powstanie różnic kursowych zaliczanych do przychodów/kosztów podatkowych,różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych w walucie obcej, w związku z wypłatą dywidendy dla wspólników, mogą być zaliczone na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych,
Fragment:
Z powołanych przepisów wynika jednak, iż UPDOP jako odrębną kategorię różnic kursowych rozpoznaje różnice kursowe związane z wpływem środków pieniężnych na rachunek bankowy Podatnika oraz wypływem tych środków pieniężnych z jego rachunku bankowego - różnica kursowa od własnych środków pieniężnych Spółki na swoim rachunku bankowym. Przedmiotowa różnica kursowa jest niezależna od przyczyny wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Podatnika oraz wypływu środków pieniężnych z tego rachunku bankowego Podatnika. W konsekwencji należy uznać, iż niezależnie od przyczyny operacji bankowych na rachunku bankowym każdy wpływ i wypływ środków pieniężnych z rachunku bankowego generuje różnicę kursową rozliczaną podatkowo, jako różnicę kursową od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym. W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) należy więc uznać, że: o ile samo rozliczenie zobowiązania do zapłaty dywidendy i zapłata dywidendy nie będzie wywoływało skutków podatkowych w postaci wykazywanych różnic kursowych związanych z tą transakcją, tak już wypływ środków pieniężnych z rachunku bankowego jako zapłata za dywidendę będzie generować różnicę kursową podatkową związaną z wpływem/wypływem środków pieniężnych na/z rachunku bankowego Podatnika.
2017
27
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.