Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
lip

Istota:

W zakresie ustalenia, czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, prawidłowe jest wykazywanie przez Spółkę wszystkich wskazanych różnic kursowych w wyniku podatkowym, jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, prawidłowe jest wykazywanie przez Spółkę wszystkich wskazanych różnic kursowych w wyniku podatkowym, jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, stosując tzw. rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych jest on uprawniony do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych (tj. stosując tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Do ustalania różnic kursowych Spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych, wynikająca z art. 9b ust. 2 p.d.o.p., polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Należy podkreślić, że art. 9b ust. 1 pkt 2 p.d.o.p., odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania przepisów o rachunkowości. Z powyższego wynika, że jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet, jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki.

2018
27
lip

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych w danym okresie, w którym Spółka będzie prowadzić zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną, stanowić będzie odpowiednio:
a. tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a p.d.o.p. (tj. przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji),
b. tzw. przychód wspólny podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W ramach całokształtu prowadzonej działalności (zarówno korzystającej ze zwolnienia jak i opodatkowanej na zasadach ogólnych) Spółka dokonuje transakcji rozliczanych w PLN oraz w walutach obcych, w związku z czym dochodzi do powstawania różnic kursowych. Są to zarówno transakcyjne różnice kursowe (czyli różnice kursowe powstające w związku z regulowaniem należności Spółki i spłatą zobowiązań), jak i różnice kursowe od środków własnych (czyli różnice kursowe powstające w związku z ruchami na koncie walutowym), co oznacza w praktyce, że różnice te mogą powstawać z różnych tytułów (np. sprzedaż produktów, spłata zobowiązań) i będą mogły być rozpoznawane na różnych transakcjach realizowanych w toku działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. zarówno transakcji związanych z działalnością zwolnioną, działalnością opodatkowaną lub z oboma rodzajami działalności. Przedmiotem zapytania nie jest prawidłowość ujęcia różnic kursowych z perspektywy ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych w danym okresie, w którym Spółka będzie prowadzić zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną, stanowić będzie odpowiednio: tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)

2018
25
lip

Istota:

1. Czy, przeliczenie przez Bank wartości zobowiązań i należności na walutę obcą, które następuje w celu potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań w ramach nettingu jest czynnością neutralną podatkowo po stronie Wnioskodawcy? 2. Czy, powstające w wyniku potrącenia w ramach nettingu dodatnie oraz ujemne różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Przeliczenie przez Bank wartości zobowiązań i należności na walutę obcą, które następuje w celu potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań w ramach nettingu jest czynnością neutralną podatkowo po stronie Wnioskodawcy. Ad. 2 Powstające w wyniku potrącenia w ramach nettingu dodatnie oraz ujemne różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów. Uzasadnienie w zakresie pytania 1-2 Charakter nettingu na gruncie prawa cywilnego Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), netting jest systemem, który ma na celu rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, który zwykle wprowadzany jest w ramach grup kapitałowych.

2018
25
lip

Istota:

Czy powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT (tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów)?

Fragment:

Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o CIT, tj. według tzw. metody podatkowej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT (tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów; w sytuacji zaś gdy zapłata nastąpi w PLN, podatkowe różnice kursowe nie powstaną.

2018
25
lip

Istota:

Czy do skalkulowania różnic kursowych na moment potrącenia należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania potrącenia zobowiązań?

Fragment:

Tym samym, nie wszystkie różnice kursowe – w wymiarze ekonomicznym – ustalane dla celów rachunkowych i traktowane odpowiednio jako koszt/przychód finansowy w rachunku wyników, uznawane są przez prawo podatkowe za różnice kursowe, bowiem dla celów podatkowych różnice te powstają wyłącznie w przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 15a ust. 2 i 3 updop. Mając na uwadze, że ustawowy katalog zdarzeń prowadzących do realizacji podatkowych różnic kursowych ma charakter zamknięty, wszelkie inne zdarzenia niż wymienione w tym przepisie nie mogą skutkować powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 2 i 3 updop, w momencie dokonania kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań uczestników nettingu. Tak powstałe różnice kursowe będą stanowić odpowiednio przychody podatkowe (w przypadku powstania dodatnich różnic kursowych) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku powstania ujemnych różnic kursowych). Cechą charakterystyczną kompensaty jest faktyczny brak rozliczenia gotówkowego (pieniężnego) między stronami. Wobec powyższego brak jest możliwości ustalenia takiego rozliczenia według kursu faktycznie zastosowanego. Tym samym dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych w przypadku kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych stosowany powinien być kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty zgodnie z art. 15a ust. 4 updop.

2018
6
lip

Istota:

 • Czy przeliczenie przez Bank wartości zobowiązań i należności na walutę obcą, które następuje w celu potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań w ramach nettingu jest czynnością neutralną podatkowo po stronie Wnioskodawcy?
 • Czy powstające w wyniku potrącenia w ramach nettingu dodatnie oraz ujemne różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów?
 • Fragment:

  (...) różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. pyt. 1 Przeliczenie przez Bank wartości zobowiązań i należności na walutę obcą, które następuje w celu potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań w ramach nettingu jest czynnością neutralną podatkowo po stronie Wnioskodawcy. Ad. pyt. 2 Powstające w wyniku potrącenia w ramach nettingu dodatnie oraz ujemne różnice kursowe stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów. Uzasadnienie w zakresie pytania 1-2 Charakter nettingu na gruncie prawa cywilnego Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), netting jest systemem, który ma na celu rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, który zwykle wprowadzany jest w ramach grup kapitałowych.

  2018
  6
  lip

  Istota:

  Czy powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT (tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów)?

  Fragment:

  Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o CIT, tj. według tzw. metody podatkowej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT (tj. czy ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, powstające różnice kursowe, od tej części zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej, które nie zostały uregulowane w drodze potrącenia ale w drodze zapłaty w formie przelewu w walucie obcej (tzn. nie w PLN) stanowią dla Wnioskodawcy różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, tj. ustalone w ten sposób dodatnie różnice kursowe stanowią przychody podatkowe, a ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów; w sytuacji zaś gdy zapłata nastąpi w PLN, podatkowe różnice kursowe nie powstaną.

  2018
  6
  lip

  Istota:

  Czy do skalkulowania różnic kursowych na moment potrącenia należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania potrącenia zobowiązań?

  Fragment:

  Tym samym, nie wszystkie różnice kursowe – w wymiarze ekonomicznym – ustalane dla celów rachunkowych i traktowane odpowiednio jako koszt/przychód finansowy w rachunku wyników, uznawane są przez prawo podatkowe za różnice kursowe, bowiem dla celów podatkowych różnice te powstają wyłącznie w przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 15a ust. 2 i 3 updop. Mając na uwadze, że ustawowy katalog zdarzeń prowadzących do realizacji podatkowych różnic kursowych ma charakter zamknięty, wszelkie inne zdarzenia niż wymienione w tym przepisie nie mogą skutkować powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 2 i 3 updop, w momencie dokonania kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań uczestników nettingu. Tak powstałe różnice kursowe będą stanowić odpowiednio przychody podatkowe (w przypadku powstania dodatnich różnic kursowych) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku powstania ujemnych różnic kursowych). Cechą charakterystyczną kompensaty jest faktyczny brak rozliczenia gotówkowego (pieniężnego) między stronami. Wobec powyższego brak jest możliwości ustalenia takiego rozliczenia według kursu faktycznie zastosowanego. Tym samym dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych w przypadku kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych stosowany powinien być kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty zgodnie z art. 15a ust. 4 updop.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  W zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. ponoszone koszty i uzyskiwane przychody w związku z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz różnice kursowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym samym dniu wniosek został uzupełniony

  Fragment:

  W przypadku kredytów oraz transakcji faktoringu zaciągniętych w walutach obcych mamy do czynienia z uzyskaniem środków finansowych od innych podmiotów i z korzystaniem z tych środków, zatem koszty finansowania dłużnego powinny być korygowane o różnice kursowe. Podobnie będzie w przypadku różnic kursowych związanych z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne dot. zabezpieczenia ryzyk związanych z zaciągniętymi kredytami. Natomiast różnice kursowe dot. transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, służące zabezpieczeniu występującego ryzyka zmienności cen sprzedawanych towarów oraz kursów walut nie są związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego i nie stanowią kosztów finansowania dłużnego. Odnośnie natomiast różnic kursowych powstałych w zw. z zawarciem umowy kredytu kupieckiego w walucie obcej wskazać należy, że z opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż różnice kursowe powstają w związku z udzieleniem kredytu kupieckiego. Powyższe oznacza, że różnice kursowe od udzielonego kredytu kupieckiego nie będą korygowały kosztów finansowania dłużnego, lecz będą one jedynie wpływać na powstanie przychodów o charakterze odsetkowym, o których mowa w art. 15c ust. 13 updop, które to przychody są uwzględniane przy wyliczeniu limitu, o którym mowa w art. 15c ust. 1 updop. Ponadto odnieść należy się również do ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów w związku z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne związane z zabezpieczeniem ryzyk, w których Wnioskodawca wyróżnił: zabezpieczenie ryzyk zmiany cen sprzedawanych towarów oraz kursów walut, zabezpieczenie ryzyk związanych z zaciągniętymi kredytami.

  2018
  6
  cze

  Istota:

  Czy zgodnie z art. 9b ust. 5 p.d.o.p. na dzień rozpoczęcia stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów PDOP, tj. 1 stycznia 2018 r., Spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów całość wyznaczonych na podstawie przepisów o rachunkowości naliczonych i niezrealizowanych różnic kursowych, tj. różnic wynikających z różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem historycznym z dnia pierwotnego ujęcia transakcji w księgach rachunkowych Spółki (a nie tylko różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2016 r.)?

  Fragment:

  W opinii Spółki, wykładnia przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda rachunkowa, podatnik zalicza do przychodów albo kosztów uzyskania przychodów wartość wszystkich naliczonych niezrealizowanych różnic kursowych, a nie tylko różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym. Przyjęcie wykładni, zgodnie z którą przepis ten nakazuje ująć w rozliczeniu podatkowym jedynie różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym oznaczałoby, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach podatkowych, lecz nierealizowane (i tym samym nieujęte w kalkulacji podatkowej wskutek stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych), nigdy nie zostaną uwzględnione w kalkulacji podatkowej, tj. ani w pierwszym roku stosowania metody rachunkowej, ani w latach kolejnych. Wynika to z faktu, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym podatnik będzie po raz pierwszy stosował metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, nie stanowią już naliczonych różnic kursowych, a są jedynie elementem pozycji wyniku z lat ubiegłych. Co za tym idzie celem poprawnego zastosowania normy wynikającej z tego przepisu jest umożliwienie przejścia z metody podatkowej rozliczania różnic kursowych na metodę rachunkową w sposób zapewniający, że całość przysporzeń (przychodów) i uszczupleń (kosztów) podatnika wynikająca ze zmiany kursów walut (zmiany wartości przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej, zmiany wartości posiadanych środków pieniężnych w walcie obcej, itp.) znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w wyniku podatkowym i należnym podatku.