Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości per saldo, uznania ustalonej nadwyżki różnic kursowych za koszt wspólny i przychód wspólny.
Fragment:
Zdaniem Spółki stosując tzw. rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych jest ona uprawniona do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Do ustalania różnic kursowych Spółka będzie stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych wynikająca z art. 9b ust. 2 UPDOP polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Tym samym stosując metodę bilansową Spółka zaliczać będzie odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. Należy podkreślić, że art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania przepisów o rachunkowości. Z powyższego wynika, iż jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet, jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki.
2017
13
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad ustalania różnic kursowych dla wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowo-rozrywkowej.
Fragment:
Stosownie do art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 ustawy. Zdarzenia, z którymi ustawodawca wiąże skutki w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych wskazane zostały w art. 15a ust. 2 (dodatnie różnice) i ust. 3 (ujemne różnice) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak, zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; Zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujemne różnice kursowe powstają jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; Różnice kursowe, jako kategoria ekonomiczna, najogólniej oznaczają różnice wynikające z wartości walut obcych wyrażonych w walucie polskiej w różnych momentach czasu.
2017
31
sie

Istota:
Zdaniem Spółki, jeśli w ramach realizacji transakcji wymiany walut dochodzić będzie do wymiany dwóch walut obcych wystąpi kurs faktycznie zastosowany do nabycia lub sprzedaży waluty w myśl art. 15a ust. 4 ustawy o CIT na cele określenia różnic kursowych powstających w momencie wypływu waluty na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Ze względu jednak na konieczność określenia wartości kursu w polskich złotych, należy uznać, że kursem faktycznie zastosowanym będzie wartość waluty, odpowiednio, sprzedawanej lub nabywanej (drugiej waluty), według kursu NBP z dnia poprzedzającego realizację transakcji, z uwzględnieniem zastosowanego kursu wymiany.
Fragment:
Ewentualne przychody lub koszty podatkowe zostaną rozpoznane wyłącznie jako podatkowe różnice kursowe. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z rozliczeniem transakcji wymiany walut w ramach terminowego kontraktu forward rzeczywistego, Spółka powinna rozpoznać dla celów podatkowych dodatnie lub ujemne różnice kursowe na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o CIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego artykułu. Wspomniane przepisy art. 15a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT przewidują zamknięty katalog przypadków, w których może dojść do powstania podatkowych różnic kursowych u podatników, którzy rozliczają różnice kursowe na podstawie tego przepisu. Inne przypadki transakcji niż wymienione w tych przepisach nie prowadzą do powstania podatkowych różnic kursowych, nawet jeśli skutkują powstaniem ekonomicznych różnic kursowych. Mając na uwadze, że w przypadku realizacji transakcji w ramach walutowego kontraktu terminowego forward rzeczywistego nie dochodzi do powstania po stronie Spółki przychodów ani kosztów podatkowych, stąd zastosowania nie znajdzie sytuacja opisana w pkt 1 oraz pkt 2 do art. 15a ust. 2, jak art. 15a ust. 3 ustawy o CIT.
2017
26
sie

Istota:
Czy zysk lub stratę wygenerowaną na kontrakcie terminowym forward Spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów podatkowych lub kosztów ich uzyskania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Różnice powstałe na dzień zamknięcia transakcji (różnice pomiędzy rozliczeniem przy zastosowaniu rzeczywistego kursu waluty i kursu ustalonego w kontrakcie forward) są traktowane przez Spółkę jako różnice kursowe, tzn. Spółka z tego tytułu rozpoznaje przychody podatkowe bądź koszty ich uzyskania z tytułu powstania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zysk lub stratę wygenerowaną na kontrakcie terminowym forward Spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów podatkowych lub kosztów ich uzyskania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Kontrakty terminowe to umowy pomiędzy dwiema stronami, w których jedna zobowiązuje się do zakupu (przez przyjęcie tzw. pozycji długiej), a druga do sprzedaży (przyjęcie pozycji krótkiej) określonego instrumentu bazowego (podstawowego) w ustalonym terminie w przyszłości (dniu wygaśnięcia), po cenie określonej w chwili zawarcia umowy lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego.
2017
26
sie

Istota:
Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazywanie przez Spółkę (w przypadku wyboru bilansowej metody rozpoznawania różnic kursowych) wszystkich różnic kursowych Spółki w wyniku podatkowym jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie różnic „per saldo”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Należy podkreślić, że możliwość ujmowania różnic kursowych dla celów podatkowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych, będzie możliwe w odniesieniu do wszystkich różnic kursowych, które będą naliczane po przejściu podatnika na metodę bilansową rozliczania różnic kursowych (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP). W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy nie ma znaczenia, z jakiego tytułu powstały poszczególne różnice kursowe (np. z tytułu otrzymania należności Spółki, spłaty jej zobowiązań, czy z tytułu transferów na koncie walutowym). W tym zakresie, możliwość wynikowego ujmowania różnic kursowych dla celów podatkowych ma zastosowanie także do różnic kursowych naliczonych na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień roku poprzedzającego zmianę metody rozliczania różnic kursowych, które zgodnie z art. 9b ust. 5 UDPOP należy zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda bilansowa. Reasumując, wykorzystanie wskazanej metody rachunkowej obliguje Spółkę do stosowania w zakresie zasad określenia różnic kursowych dla celów podatkowych wyłącznie przepisów UOR, a zatem pozwala na ujmowanie różnic kursowych dla celów podatkowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych.
2017
24
sie

Istota:
Czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych, stanowić będzie odpowiednio:
- tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”) (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji),
- tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W ramach całokształtu prowadzonej działalności (zarówno korzystającej ze zwolnienia, jak i opodatkowanej na zasadach ogólnych) Spółka dokonuje transakcji rozliczanych w PLN oraz w walutach obcych, w związku z czym dochodzi do powstawania różnic kursowych. Są to zarówno transakcyjne różnice kursowe (czyli różnice kursowe powstające w związku z regulowaniem należności Spółki i spłatą zobowiązań), jak i różnice kursowe od środków własnych (czyli różnice kursowe powstające w związku z ruchami na koncie walutowym), czy instrumentów finansowych, co oznacza w praktyce, że różnice te mogą powstawać z różnych tytułów (np. sprzedaż produktów, spłata zobowiązań) i mogą być rozpoznawane na różnych transakcjach realizowanych w toku działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. zarówno transakcjach związanych z działalnością zwolnioną, działalnością opodatkowaną lub z obiema rodzajami działalności. Obecnie Spółka ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a UPDOP (tzw. metoda podatkowa). Od początku nowego roku podatkowego (lub ewentualnie kolejnych lat podatkowych) Spółka rozważa przejście na tzw. metodę bilansową rozpoznawania różnic kursowych, czyli zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP ustalać je będzie na podstawie przepisów o rachunkowości. Spółka pragnie zaznaczyć, że przedmiotem zapytania nie jest prawidłowość ujęcia różnic kursowych z perspektywy ustawy o rachunkowości.
2017
24
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia odsetek od pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Biorąc powyższy przepis pod uwagę należy wskazać, że zaliczenie różnic kursowych do kosztu nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest jak najbardziej uzasadnione. Różnice kursowe powstają bowiem w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Traktowanie więc tych różnic kursowych jako samodzielnych przychodów bądź kosztów finansowych byłoby nieuzasadnione, zważywszy na ich bezpośredni związek z nabyciem lub wytworzeniem. Różnice kursowe odpowiednio korygują rzeczywiście poniesione koszty na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Bez uwzględnienia różnic kursowych powstałych w bezpośrednim związku z płatnościami za nabycie lub wytworzenie danego środka trwałego, wycena tego środka trwałego byłaby nierzetelna. Tym samym, jeżeli różnice powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych na moment dokonywania płatności za nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą być – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – zaliczone do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, to tym samym różnice kursowe odpowiednio korygują wysokość kosztów kwalifikowanych Spółki.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie: braku rozpoznania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu powstania tzw. ekonomicznych różnic kursowych w związku z uiszczeniem zapłaty przez Spółkę, braku rozpoznania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu powstania tzw. ekonomicznych różnic kursowych w związku z otrzymaniem zapłaty przez Spółkę oraz powstania tzw. różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w związku z dokonywaniem płatności w walutach obcych za zobowiązania wyrażone w złotówkach
Fragment:
Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o CIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego artykułu. Wspomniane przepisy art. 15a ust. 2 i art. 15a ust. 3 ustawy o CIT przewidują zamknięty katalog przypadków, w których może dojść do powstania podatkowych różnic kursowych u podatników, którzy rozliczają różnice kursowe na podstawie tego przepisu. Inne przypadki transakcji niż wymienione w tych przepisach nie prowadzą do powstania podatkowych różnic kursowych, nawet jeśli skutkują faktycznym powstaniem tzw. ekonomicznych różnic kursowych. W przypadku otrzymywania przez podatnika płatności w walutach obcych, zastosowanie może znaleźć art. 15a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.
2017
24
sie

Istota:
Ujęcia odpowiednio, jako przychody lub koszty uzyskania przychodów dla celów UPDOP, wszystkich dodatnich lub ujemnych różnic kursowych ustalonych na dany moment zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Fragment:
W związku z powyższym, w opinii Spółki, w przypadku podmiotów stosujących rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, istotne znaczenie dla możliwości ich zakwalifikowania do kosztów/przychodów podatkowych ma ocena biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki. Tym samym, w ocenie Spółki, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydanie o nim opinii bez zastrzeżeń w zakresie dotyczącym kwestii związanych z różnicami kursowymi powinno być wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania rozpoznanych przez Spółkę różnic kursowych według norm rachunkowości jako przychody i koszty podatkowe. Należy wskazać, iż pojęcie „ różnic kursowych ” nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów UPDOP (w art. 15a zostały przedstawione jedynie sytuacje, w których powstają różnice kursowe w przypadku podatników stosujących tzw. podatkową metodę rozpoznawania różnic kursowych). Zdaniem Spółki, właściwe zdefiniowanie różnic kursowych ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie, gdyż ustalone przez Spółkę różnice kursowe w trybie i według zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości są uwzględniane dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania UPDOP. Jednocześnie, w odniesieniu do różnic kursowych (...)
2017
29
lip

Istota:
Rozliczanie różnic kursowych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca był uprawniony do rozliczenia ujemnych różnic kursowych, powstałych w wyniku konwersji niespłaconej kwoty kapitału pierwotnej pożyczki w nową pożyczkę, jako kosztu uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia długu w nową pożyczkę doszło do powstania ujemnych różnic kursowych od części stanowiącej niespłaconą kwotę kapitału pożyczki, które mogły zostać rozliczone jako koszty uzyskania przychodu. W świetle art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.- winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodu. Ujemne różnice kursowe powstają m.in. w przypadku gdy wartość pożyczki zaciągniętej w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest niższa niż w dniu jej spłaty. Zgodnie z art. 506 k.c., jeżeli dłużnik w celu umorzenia zobowiązania zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, dotychczasowe zobowiązanie wygasa. Instytucja ta nazywana jest powszechnie nowacją (odnowieniem). W doktrynie podnosi się, że zamiar wygaszenia dawnego zobowiązania poprzez zaciągnięcie nowego, określany jako animus novandi, stanowi konieczną przesłankę nowacji.
2017
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.