Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.
Fragment:
Jak słusznie Spółka zauważa żaden przepis ustawy o pdop nie wskazuje, iż przedmiotowe różnice kursowe należy wyłączyć z przychodów i kosztów podatkowych ”; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 29 kwietnia 2009 r. (nr ITPB3/423-5/08/09-S/AM ), w której Organ podatkowy uznał, iż „ Podatkowe uregulowania różnic kursowych sprowadzają się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe. (...) Jako, że ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej, to metodologia obliczania tych różnic kursowych nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe, wynikające z art. 12-16 ustawy. Oznacza to, że ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe, powinny być uwzględniane jako przychody lub koszty uzyskania przychodów w rachunku podatkowym. Dotyczy to również różnic kursowych związanych z kosztami nie uznawanymi za koszty podatkowe ”; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 29 grudnia 2009 r. (nr ILPB3/423-876/09-2/DS ), w której Organ podatkowy potwierdził, że „ w sytuacji gdy różnice kursowe dotyczą wydatków, które nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...)
2016
5
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania różnic kursowych.
Fragment:
W konsekwencji Zainteresowany uzyskuje przychód wynikający z różnicy kursowej pomiędzy kwotą przychodów uzyskanych w walucie Euro obliczaną po narzuconym przez Wnioskodawcę kursie wynoszącym 1 euro = 3,5 złotego, a kwotą przychodów uzyskanych w walucie Euro obliczoną po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień opróżnienia kasety automatu z gotówki (dzień powstania obowiązku podatkowego). Na przykładzie: Automat naliczył opłatę w kwocie 350 zł. Opłata została uiszczona przez klienta w walucie, po kursie 3,5 zł za 1 Euro. Tym samym klient wpłacił do automatu 100 Euro. Automat zaewidencjonował ww. opłatę w walucie krajowej, tym samym w raporcie zostanie ujęta kwota 350 złotych. Następnie Wnioskodawca opróżnił kasetę automatu (dzień powstania obowiązku podatkowego). Kurs Euro z dnia poprzedzającego to zdarzenie wyniósł 4,0000. Tym samym po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z różnicy kursowej w wysokości 50 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 3 grudnia 2015 r.). Czy różnice kursowe opisane w stanie faktycznym sprawy, winny zostać objęte rozliczeniem podatku od towarów usług... Zdaniem Wnioskodawcy, różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem ustalonym przez Wnioskodawcę i stosowanym przez automaty (1 Euro = 3,5 złotego), a kursem z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień opróżnienia kasety automatu z gotówką nie powinny zostać objęte podatkiem od towarów i usług.
2016
3
lut

Istota:
Rozliczanie różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz zaliczanie ich do przychodów i kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Ad.1 Zdaniem Spółki, gdy będzie ona stosować rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych, będzie uprawniona do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Spółka zamierza ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Uregulowana w przepisie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP tzw. metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Tym samym, Spółka zaliczać będzie odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. Należy podkreślić, że przepis art. 9b ust 1 pkt 2 ustawy o PDOP odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania przepisów o rachunkowości. Z powyższego wynika, że jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki.
2016
22
sty

Istota:
Różnice kursowe.
Fragment:
Czy różnice kursowe na środkach własnych stanowią w całości podatkowe różnice kursowe na gruncie Ustawy o CIT oraz powinny być przez Spółkę uwzględniane w rachunku podatkowym, w tym w szczególności w wartości początkowej środków trwałych, jeżeli obrót tymi środkami jest związany z wytworzeniem inwestycji... Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Zdaniem Wnioskodawcy różnice kursowe na zobowiązaniach w części kwot netto stanowią różnice podatkowe na gruncie Ustawy o CIT oraz powinny być przez Spółkę uwzględniane w rachunku podatkowym, w tym w szczególności w wartości początkowej środków trwałych, jeżeli zobowiązanie wynika z faktury, która zaliczana jest do kosztów wytworzenia inwestycji na podstawie art. 16g ust. 4. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15a ust. 1 Ustawy o CIT różnice kursowe zwiększają przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Art. 15a Ustawy o CIT wyróżnia dwa rodzaje różnic kursowych. Jednym z nich są różnice kursowe na zobowiązaniach (art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2; art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy o CIT). Różnice kursowe na zobowiązaniach są rozpoznawane podatkowo, gdy wartość przychodu należnego i poniesionego kosztu w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest niższa/wyższa od wartości tego przychodu/kosztu w dniu jego otrzymania/zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.
2016
22
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych przy spłacie pożyczki.
Fragment:
W przypadku bowiem ustalenia, że w sytuacji pożyczki od Spółki Gx środki pieniężne nie zostały „ otrzymane ” przez Spółkę – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej różnic kursowych - należałoby stwierdzić, iż nie dojdzie do powstania różnic kursowych przy jej spłacie (zapłacie rat). Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, szczególnie zaś interpretacji organów podatkowych, prowadzi do wniosku, iż właściwe jest przyjęcie wąskiego rozumienia pojęcia „ otrzymania środków pieniężnych ”, zgodnie z którym otrzymanie stanowi faktyczny wpływ na rachunek bankowy lub do kasy podmiotu. W interpretacjach organów podatkowych dyskutujących ogólne pojęcia z zakresu tematyki różnic kursowych pojawiają się poglądy, że np. „z sytuacją nabycia mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik kupuje walutę w banku, natomiast pozostałe sytuacje, w wyniku których środki walutowe znajdują się na rachunku bankowym podatnika stanowią „ otrzymanie ” walut (pismo z dnia 13 marca 2006 r., nr DP/PD/423-0170/1/05/AK). Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że w przypadku, gdy w wykonaniu np. porozumień trójstronnych środki pochodzące z pożyczki nie znalazły się na rachunku bankowym podatnika nie doszło do ich „ otrzymania ”, nie pojawią się więc ani przychody ani koszty stanowiące różnice kursowe od spłacanej pożyczki.
2016
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznawania różnic kursowych.
Fragment:
W związku z tym, Spółka zwróciła się z następującymi pytaniami: Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnic kursowych w związku z zapłatą poszczególnych rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej od podmiotu zagranicznego (Spółka GX), a zatem w odniesieniu do dotychczasowych rozliczeń (brak rozliczenia podatkowego różnic kursowych od poszczególnych rat kapitałowych pożyczki) zobowiązana jest do dokonania odpowiednich korekt... Czy realizujące się podatkowo różnice kursowe stanowią różnicę pomiędzy wartością kwoty pożyczki w dniu jej otrzymania prze Spółkę ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego NBP oraz wartością kwoty pożyczki w dniu jej zwrotu (zapłaty rat kapitałowych pożyczki) ustalanej przy zastosowaniu kursu banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki (kurs faktycznie zastosowany)... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana do rozliczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnic kursowych w związku z zapłatą poszczególnych rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej od podmiotu zagranicznego (Spółka X), a zatem w odniesieniu do dotychczasowych rozliczeń (brak rozliczenia podatkowego różnic kursowych od poszczególnych rat kapitałowych pożyczki) zobowiązana jest do dokonania odpowiednich korekt, przy czym realizujące się podatkowo różnice kursowe stanowią różnicę pomiędzy wartością kwoty pożyczki w dniu jej otrzymania przez Spółkę ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego NBP oraz wartością pożyczki w dniu jej zwrotu (zapłaty rat kapitałowych pożyczki) ustalanej przy zastosowaniu kursu banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki (faktycznie zastosowany kurs waluty).
2016
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznawania różnic kursowych.
Fragment:
W związku z tym, Spółka zwróciła się z następującymi pytaniami: Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnic kursowych w związku z zapłatą poszczególnych rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej od podmiotu zagranicznego (Spółka GX), a zatem w odniesieniu do dotychczasowych rozliczeń (brak rozliczenia podatkowego różnic kursowych od poszczególnych rat kapitałowych pożyczki) zobowiązana jest do dokonania odpowiednich korekt... Czy realizujące się podatkowo różnice kursowe stanowią różnicę pomiędzy wartością kwoty pożyczki w dniu jej otrzymania prze Spółkę ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego NBP oraz wartością kwoty pożyczki w dniu jej zwrotu (zapłaty rat kapitałowych pożyczki) ustalanej przy zastosowaniu kursu banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki (kurs faktycznie zastosowany)... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana do rozliczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnic kursowych w związku z zapłatą poszczególnych rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej od podmiotu zagranicznego (Spółka X), a zatem w odniesieniu do dotychczasowych rozliczeń (brak rozliczenia podatkowego różnic kursowych od poszczególnych rat kapitałowych pożyczki) zobowiązana jest do dokonania odpowiednich korekt, przy czym realizujące się podatkowo różnice kursowe stanowią różnicę pomiędzy wartością kwoty pożyczki w dniu jej otrzymania przez Spółkę ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego NBP oraz wartością pożyczki w dniu jej zwrotu (zapłaty rat kapitałowych pożyczki) ustalanej przy zastosowaniu kursu banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki (faktycznie zastosowany kurs waluty).
2016
19
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy różnice kursowe od środków pieniężnych, ustalone w związku z przelewem waluty na inny rachunek bankowy, mogą być zaliczone w myśl art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do różnic podatkowych
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji zapisów art. 9b ust. 2 updop, odnoszących się do podatników, którzy wybrali „ metodę rachunkową ” ustalania różnic kursowych, uzasadnionym jest twierdzenie, że zapisy te w całości dotyczą kwestii zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych. Tym samym, w świetle art. 9b ust. 2 updop, jako podlegające zaliczeniu - odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów - podlegają ujęte w księgach rachunkowych: różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych, różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz różnice kursowe z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Przy czym chodzi tu o różnice kursowe ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości i w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do reguły, że podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych, z dokonanej wyceny aktywów oraz pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 updop).
2016
15
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca jako wspólnik SK będzie miał prawo oraz obowiązek na podstawie art. 24c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 i art. 24c ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w nawiązaniu do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz art. 93a § 1, 2 i 4 Ordynacji podatkowej korygowania przychodów oraz kosztów o różnice kursowe powstałe w wyniku:
 • różnicy pomiędzy przychodem należnym wyrażonym w walucie obcej, rozpoznanym przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO oraz kwotą faktycznie otrzymaną przez SK jako zapłatę od kontrahentów, oraz
 • różnicy pomiędzy kosztem poniesionym przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO wyrażonym w walucie obcej a kwotą faktycznie zapłaconą przez SK po dacie Przekształcenia II?
 • Fragment:
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uregulowały, w jaki sposób należy w takim przypadku rozpoznawać różnice kursowe. W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że w momencie Przekształceń nie dojdzie w Przedsiębiorstwie, ani w SPZOO do zrealizowania naliczonych dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych (nie dojdzie do zapłaty należności od lub do kontrahentów), SK jako sukcesor uniwersalny powstałej w wyniku Przekształcenia I SPZOO, przejmie po niej także obowiązek odpowiedniego uwzględnienia różnic kursowych, tym samym Wnioskodawca jako wspólnik SK będzie miał obowiązek uwzględnić – na potrzeby kalkulacji różnic kursowych, wartość przychodu należnego, oraz poniesionego kosztu w wartościach ujętych przez Przedsiębiorstwo oraz SPZOO. Odmienna interpretacja prowadziłaby w praktyce do uznania, że naliczone, lecz niezrealizowane do dnia przekształcenia różnice kursowe, nigdy nie skorygowałyby rozpoznanych przychodów lub kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO. Interpretacja taka prowadziłaby więc w istocie do akceptacji istnienia luki prawnej w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
  2016
  15
  sty

  Istota:
  W zakresie: czy w momencie transferu środków pieniężnych pomiędzy kontami Uczestników a kontem Wnioskodawcy nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT
  Fragment:
  Na podstawie art. 15a ust. 2 i ust. 3 updop można - zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów - wyodrębnić następujące kategorie różnic kursowych: różnice kursowe wprost związane z działalnością gospodarczą, której skutkiem jest powstanie należnych przychodów bądź poniesienie kosztów – tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 updop); różnice kursowe od posiadanych w walucie obcej własnych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych (substytutów pieniądza w postaci papierów wartościowych, jak np. akcje, obligacje, a także środków płatniczych, jak np. czeki, akredytywy i inne) z tytułu obrotu tych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych – tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop); różnice kursowe związane z operacjami finansowymi w formie udzielenia/otrzymania kredytu/pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop). Są to niezależne od siebie kategorie różnic kursowych, jednak w przypadku zapłaty za zobowiązania w walucie obcej (koszty) mogą występować równocześnie różnice transakcyjne oraz różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Jak z powyższego wynika, art. 15a ust. 2 i 3 updop, przewiduje zamknięty katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe dla celów podatkowych.
  2016
  10
  sty
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.