Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku Systemu Cash Poolingu prowadzonego dla waluty EUR, transfery sald dokonywane pomiędzy Rachunkami operacyjnymi poszczególnych Uczestników a Rachunkiem głównym Wnioskodawcy będą powodowały powstanie podatkowych różnic kursowych dla Uczestników, w tym dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawców, w przypadku Systemu Cash Pollingu prowadzonego dla waluty EUR, transfery sald dokonywane pomiędzy Rachunkami operacyjnymi poszczególnych Uczestników a Rachunkiem głównym Wnioskodawcy nie będą powodowały powstawania podatkowych różnic kursowych dla Uczestników, w tym Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe należy zgodzić się z argumentacją przedstawioną we wniosku, zgodnie z którą w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie znajdą zastosowania regulacje art. 15a ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3 pkt 1-3 ustawy o CIT i na podstawie tych przepisów nie powstaną różnice kursowe (tj. tzw. różnice kursowe transakcyjne i różnice kursowe od własnych środków pieniężnych), jak również ze stwierdzeniem, że różnice kursowe nie powstaną w związku z przenoszeniem salda Rachunku operacyjnego Wnioskodawcy (o ile taki rachunek będzie funkcjonował) na Rachunek główny, w sytuacji, w której właścicielem obu tych rachunków będzie Wnioskodawca. Jednak charakter operacji związany z przenoszeniem sald może prowadzić do powstania różnic kursowych na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 i ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o CIT, tj. dotyczących otrzymania/dokonania spłaty kredytu/pożyczki, bowiem istotą mechanizmu przenoszenia sald jest de facto swoiste wzajemne kredytowanie się podmiotów objętych Systemu Cash Poolingu. Wskazać bowiem należy, że ww. różnice kursowe powstają w dacie zwrotu/spłaty udzielonej/otrzymanej (...)
2018
13
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy różnice kursowe wynikające z przewalutowania w celach prowadzonej działalności gospodarczej między rachunkiem w walucie obcej euro a rachunkiem w walucie polskiej spółki komandytowej stanowią podatkowe różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym stanowią w odpowiednim udziale przychody podatkowe, bądź koszty uzyskania przychodu Zainteresowanych, czy też są neutralne podatkowo
Fragment:
Zdaniem Zainteresowanych, przepisy art. 15a updop pozwalają wyodrębnić dwie kategorie różnic kursowych, które powstają u podatników prowadzących działalność gospodarczą dokonujących transakcji w walutach obcych: różnice kursowe powstałe na rozrachunkach (różnice transakcyjne) oraz różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej przez podmiot gospodarczy. Z powyższego wynika, że mimo, iż wskazane rodzaje różnic są odrębne, w przypadku wydatkowania środków pieniężnych w walucie obcej na cele prowadzonej działalności gospodarczej powstają dwie kategorie różnic kursowych: na rozrachunkach i od środków własnych. Przy czym w obowiązku podatnika należy ich rozpoznanie (nie jest to tylko prawo do ustalenia różnic, lecz nałożony ustawą obowiązek). 2. Różnice kursowe od środków własnych. Istotą różnic kursowych od środków własnych jest odzwierciedlenie przysporzenia i straty podatnika związanych z posiadaniem i obrotem środkami pieniężnymi wyrażonymi w walucie obcej, które wynikają z ruchu środków na rachunku walutowym. Wynikają one z porównania odpowiednich kursów waluty z dnia wpływu (nabycia) środków walutowych na rachunek bankowy oraz kursów z dnia wypływu tych środków. Jeśli podatnik rozpatruje różnice kursowe na podstawie art. 15a updop, to różnice kursowe od środków własnych powstają w momencie przemieszczenia środków pieniężnych, tj. w momencie wydatkowania ich z rachunku walutowego na cele związane z działalnością gospodarczą.
2018
6
sty

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku Systemu Cash Poolingu prowadzonego dla waluty EUR, transfery sald dokonywane pomiędzy Rachunkami operacyjnymi poszczególnych Uczestników a Rachunkiem głównym Wnioskodawcy będą powodowały powstanie podatkowych różnic kursowych dla Uczestników, w tym dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Na podstawie art. 15a ust. 2 i ust. 3 updop, można - zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów - wyodrębnić następujące kategorie różnic kursowych: różnice kursowe wprost związane z działalnością gospodarczą, której skutkiem jest powstanie należnych przychodów bądź poniesienie kosztów – tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 updop); różnice kursowe od posiadanych w walucie obcej własnych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych (substytutów pieniądza w postaci papierów wartościowych, jak np. akcje, obligacje, a także środków płatniczych, jak np. czeki, akredytywy i inne) z tytułu obrotu tych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych – tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop); różnice kursowe związane z operacjami finansowymi w formie udzielenia/otrzymania kredytu/pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop). Są to niezależne od siebie kategorie różnic kursowych, jednak w przypadku zapłaty za zobowiązania w walucie obcej (koszty) mogą występować równocześnie różnice transakcyjne oraz różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Jak z powyższego wynika, art. 15a ust. 2 i 3 updop, przewiduje zamknięty katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe dla celów podatkowych.
2018
6
sty

Istota:
Rozliczanie różnic kursowych od transakcji obrotu Kryptowalutami.
Fragment:
Kryptowaluta nie jest walutą obcą, zatem dokonywanie i otrzymywanie płatności w Kryptowalucie nie uprawnia do rozpoznawano różnic kursowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do treści art. 14b ust. 1 ww. ustawy, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2. Jak stanowi art. 24c ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe (...)
2018
6
sty

Istota:
W zakresie określenia, czy należy rozliczać różnice kursowe od transakcji na Kryptowalutach
Fragment:
Przepisy art. 15a ust. 2 i ust. 3 updop co do zasady pozwalają zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów wyodrębnić następujące kategorie różnic kursowych: różnice kursowe wprost związane z działalnością gospodarczą, której skutkiem jest powstanie należnych przychodów bądź poniesienie kosztów – tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 updop); różnice kursowe od posiadanych w walucie obcej własnych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych (substytutów pieniądza w postaci papierów wartościowych, jak np. akcje, obligacje, a także środków płatniczych, jak np. czeki, akredytywy i inne) z tytułu obrotu tych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych – tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop); różnice kursowe związane z operacjami finansowymi w formie udzielenia/otrzymania kredytu/pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop). Są to niezależne od siebie kategorie różnic kursowych, jednak w przypadku zapłaty za zobowiązania w walucie obcej (koszty) mogą występować równocześnie różnice transakcyjne oraz różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Podkreślenia wymaga, że w świetle przepisów art. 15a ust. 1 i ust. 2 updop – dla powstania podatkowych różnic kursowych koniecznym jest, aby jednocześnie dane zdarzenie było wyrażone w walucie obcej i zapłata nastąpiła w walucie obcej.
2018
3
sty

Istota:
Czy zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę metodą, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca prawidłowo zalicza ujęte w księgach rachunkowych ujemne lub dodatnie różnice kursowe powstałe z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych powiązanych z cash poolingiem (Rachunków Podstawowych i Rachunków Pośrednich), do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych w ramach działalności nie objętej zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
Fragment:
Podatkowe uregulowania różnic kursowych sprowadzają się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe. Rozwiązania wynikające z rachunkowości określają zatem skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o CIT. Jako że ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej, to metodologia obliczania tych różnic kursowych nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe, wynikające z art. 12-16 ustawy o CIT. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2018
3
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym różnice kursowe od środków pieniężnych powstałe w wyniku uczestnictwa w umowie cash poolingu w związku z wyceną rachunków bankowych powiązanych z cash poolingiem ustalane metodą rachunkową, powstają na koniec każdego miesiąca w związku z dokonywana wyceną bankowych rachunków dla rozliczeń uczestnictwa w Umowie?
Fragment:
Konsekwencją przyjęcia rachunkowej metody ustalania różnic kursowych jest zatem uwzględnienie w kosztach i przychodach podatkowych – stosownie do prowadzonej w Spółce ewidencji księgowej - ustalonych rachunkowo i wykazanych w wyniku różnic kursowych, bowiem skutki podatkowe bilansowych różnic kursowych zależą od ich traktowania rachunkowego. W przypadku, gdy dana wycena prowadzi do rozpoznania różnic kursowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, powstałe różnice kursowe należy rozpoznać w rachunku podatkowym. Natomiast w przypadku, gdy dana wycena w świetle przepisów o rachunkowości nie generuje różnic kursowych, tak dokonanej wyceny nie należy rozpoznawać podatkowo jako różnicy kursowej. W konsekwencji, w przypadku stosowania przez podatnika metody rachunkowej ustalania różnic kursowych w oparciu o art. 9b ust. 2 ustawy o CIT, poszczególne pozycje ksiąg rachunkowych badanych przez uprawniony do tego podmiot, stanowić winny podstawę ustalenia przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym różnice kursowe od środków pieniężnych powstałe w wyniku uczestnictwa w umowie cash poolingu w związku z wyceną rachunków bankowych powiązanych z cash poolingiem, ustalane metodą rachunkową, powstają na koniec każdego miesiąca, jest zatem prawidłowe.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie możliwości ustalania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych na operacji wymiany (przewalutowania) EURO na PLN.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie środków pieniężnych w walucie obcej na cele prowadzonej działalności gospodarczej powoduje powstanie obu rodzajów ww. różnic kursowych, tj. różnicy od przeprowadzonej transakcji, oraz różnicy od środków własnych. Zauważyć także należy, iż ustalanie różnic kursowych w powyższy sposób jest obowiązkiem, a nie prawem podatnika. Jeżeli zatem w toku prowadzonej przez niego działalności dochodzi do zawierania i realizowania transakcji w walucie obcej, podatnik ten ma obowiązek ustalania różnic kursowych, zarówno od przeprowadzanych transakcji, jak i z tytułu przemieszczania środków własnych, na zasadach przewidzianych w ww. przepisach ustawy o CIT, a nie w dowolnie wybrany sposób. Przy czym, u podatników ustalających różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o CIT, różnice kursowe powstają jedynie w związku z ruchem walut (przemieszczeniem środków pieniężnych). Podatnicy ci nie mają, zatem obowiązku wyceniania środków przechowywanych na rachunkach walutowych, ani ustalania różnic kursowych od tych środków, do momentu, gdy zostaną one wydatkowane z rachunku na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla celów ustalenia różnic kursowych od środków własnych mają oni jednak obowiązek ustalenia metody kolejności wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej (metoda LIFO, bądź FIFO).
2018
3
sty

Istota:
W zakresie możliwości i sposobu rozpoznania różnic kursowych w związku z nabyciem licencji na programy telewizyjne lub filmy na podstawie ustalonej proporcji
Fragment:
W myśl postanowień art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Na mocy art. 15a ust. 2 pkt 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Stosownie natomiast do art. 15a ust. 3 pkt 2 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W przepisach art. 15a ust. 2 i 3 ustawy ustawodawca przewidział zamknięty katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe dla celów podatkowych. Na mocy art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.
2017
21
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako podmiot stosujący rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT, będzie uprawniony i zobowiązany do zaliczenia odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujętych w księgach rachunkowych różnic kursowych powstałych w związku z Przeniesieniem Kredytu, jego przewalutowaniem oraz spłatą zadłużenia przez E.?
Fragment:
Na tę właściwość wskazywały organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych, na przykład: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-32/15/MS , w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „ Jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki. Zatem bezpośrednią konsekwencją odesłania do przepisów ustawy o rachunkowości, w przypadku wyboru tzw. metody rachunkowej ustalania różnic kursowych (czyli m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), jest konieczność analogicznego jak na gruncie ustawy o rachunkowości prezentowania różnic kursowych dla celów podatkowych ”; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2015 r., nr. IBPBI/2/423-1307/14/MS : „ Bezpośrednią konsekwencją odesłania do przepisów o rachunkowości w przypadku wyboru tzw. metody rachunkowej ustalania różnic kursowych (czyli m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości) jest konieczność analogicznego jak na gruncie ustawy o rachunkowości prezentowania różnic kursowych dla celów podatkowych. W tym zakresie przepisy ustawy o rachunkowości odznaczają się swoistą autonomią na gruncie prawa podatkowego – zasady określania różnic kursowych zgodnie z metodą bilansową, nie są modyfikowane przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności przez ustawę o p.d.o.p. ”; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2015 r., nr IPPB5/423-1055/14-2/IŚ : „ W przypadku stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, wskazanej w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.p.
2017
14
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.