Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy powstałe w związku z Finansowaniem Różnice Kursowe, obliczone przy zastosowaniu zasad określonych w opisie stanu faktycznego – w zależności czy będą dodatnie czy ujemne – stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy Spółki1 albo koszt uzyskania przychodów Spółki1?
Fragment:
Przepisy art. 15a ust. 2 i ust. 3 updop co do zasady pozwalają zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów wyodrębnić następujące kategorie różnic kursowych: różnice kursowe wprost związane z działalnością gospodarczą, której skutkiem jest powstanie należnych przychodów bądź poniesienie kosztów – tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 updop); różnice kursowe od posiadanych w walucie obcej własnych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych (substytutów pieniądza w postaci papierów wartościowych, jak np. akcje, obligacje, a także środków płatniczych, jak np. czeki, akredytywy i inne) z tytułu obrotu tych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych – tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop); różnice kursowe związane z operacjami finansowymi w formie udzielenia/otrzymania kredytu/pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop). Są to niezależne od siebie kategorie różnic kursowych, jednak w przypadku zapłaty za zobowiązania w walucie obcej (koszty) mogą występować równocześnie różnice transakcyjne oraz różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Treść wniosku Spółki dotyczy problematyki ustalania różnic kursowych z tytułu wcześniejszego wykupu przez Spółkę1-Wnioskodawcę Obligacji wyemitowanych przez Spółkę1 i Spółkę2 (jako poprzednika prawnego Spółki1) oraz zapłaty związanych z Obligacjami Odsetek, Kosztów Dodatkowych Spłaty oraz Kosztów Finansowania.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej uprzednio z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną jest podmiotem uprawnionym/obowiązanym do korygowania przychodów/kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe powstałe na skutek zmiany podmiotu otrzymującego świadczenie/rozpoznającego koszty uzyskania przychodów w walucie obcej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24c ust. 1 u.p.d.o.f. różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Jak stanowią art. 24c ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem (...)
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej uprzednio z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną jest podmiotem uprawnionym/obowiązanym do korygowania przychodów/kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe powstałe na skutek zmiany podmiotu otrzymującego świadczenie/rozpoznającego koszty uzyskania przychodów w walucie obcej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24c ust. 1 u.p.d.o.f. różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Jak stanowią art. 24c ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem (...)
2017
20
cze

Istota:
W zakresie różnic kursowych z tytułu przenoszenia sald w ramach Umowy Cash Poolingu (transakcyjne różnice kursowe, różnice kursowe od środków własnych oraz różnice kursowe z tytułu udzielenia lub otrzymania finansowania w formie pożyczki)
Fragment:
Zatem, katalog zdarzeń z art. 15a ustawy o CIT, z tytułu których powstaje obowiązek rozpoznania różnic kursowych jest zamknięty. Z tym, że można wyodrębnić następujące kategorie różnic kursowych: różnice kursowe związane z należnymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów wykazywanymi w toku prowadzonej działalności gospodarczej – tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2); różnice kursowe od otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych posiadanych w walucie obcej z tytułu obrotu tymi pozycjami – tzw. różnice kursowe od środków własnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3); różnice kursowe z tytułu udzielenia lub otrzymania finansowania w formie kredytu lub pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 i 5). Spółka przedstawia swoje stanowisko co do możliwości powstania obowiązku rozpoznania poszczególnych kategorii różnic kursowych w odniesieniu do czynności podejmowanych w ramach Systemu. Ad. I) Różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2. Jak wynika z treści przytoczonych przepisów obowiązek rozpoznania transakcyjnych różnic kursowych powstanie w momencie otrzymania przychodu należnego lub zapłaty kosztu.
2017
8
cze

Istota:
W zakresie powstania różnic kursowych w sytuacji potrącenia wzajemnych wierzytelności uprzednio przewalutowanych na złote polskie
Fragment:
Czy na skutek przewalutowania kwoty wierzytelności oraz następnie przeprowadzenia transakcji potrącenia wzajemnych wierzytelności, wyrażonych w walucie polskiej powstaną po stronie Spółki podatkowe różnice kursowe? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1888, z póżn zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Jak wynika z art. 15a ust. 2 ustawy o CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; bądź wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Z kolei – na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy o CIT – ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli (...)
2017
6
cze

Istota:
W zakresie sposobu ustalania różnic kursowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz indywidualną działalnością gospodarczą.
Fragment:
Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: prowadzenia ksiąg rachunkowych; stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda; badania sprawozdań finansowych w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez podmioty uprawnione do ich badania; zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych. Mając więc na uwadze, iż: Spółka nie jest podatnikiem podatków dochodowych, lecz przychody i koszty osiągnięte przez Spółkę alokowane będą dla celów podatkowych poszczególnym wspólnikom, Spółka prowadzi księgi rachunkowe, Spółka zamierza stosować rachunkową metodę ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych sprawozdania finansowe Spółki będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.
2017
16
maj

Istota:
Czy w związku z wyceną instrumentów finansowych, od której Spółka nie rozpoznaje różnic kursowych dla celów rachunkowych, powstawać będą podatkowe różnice kursowe, skutkujące odpowiednio zwiększeniem przychodów albo kosztów podatkowych?
Fragment:
II FSK 1588/09), który stwierdził, że „ (..) organ dokonujący indywidualnej interpretacji przesądził a priori, iż każda wycena dotycząca wyceny wartości instrumentów finansowych powoduje skutki w postaci powstania różnic kursowych na gruncie prawa bilansowego. Tymczasem interpretacja indywidualna prawa podatkowego dotycząca przepisu art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna wskazywać, iż w opisanym stanie faktycznym powstanie różnic kursowych na gruncie prawa podatkowego uzależnione jest od powstania różnic kursowych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, (...) o powstaniu podatkowych różnic kursowych nie można mówić do momentu, kiedy podatnik nie rozpozna takich różnic na gruncie prawa bilansowego ”. W świetle przedstawionych argumentów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zmiany wartości kontraktów forward w wyniku wyceny na koniec każdego miesiąca oraz na dzień bilansowy ich wartości godziwej nie stanową różnic kursowych w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, nie wpływają na podstawę opodatkowania Spółki. Innymi słowy, wycena pochodnych instrumentów finansowych nie implikuje powstania w ewidencji księgowej Spółki bilansowych różnic kursowych, a tym samym nie będzie powodować powstania różnic kursowych na gruncie prawa podatkowego.
2017
13
maj

Istota:
Czy Spółka przekształcona będzie miała prawo oraz obowiązek korygowania na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodów oraz kosztów o różnice kursowe
Fragment:
Zgodnie z art. 15a u.p.d.o.p., różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
2017
13
maj

Istota:
W zakresie podatkowych różnic kursowych ustalanych na podstawie przepisów o rachunkowości
Fragment:
(...) różnicy kursowej ”, iii. taka „ różnica kursowa ” powinna być ujęta w księgach rachunkowych. Pojęcie "różnic kursowych" nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o CIT. W związku z tym odwołanie się przez ustawodawcę do przepisów o rachunkowości oznacza, że dla rozstrzygnięcia, jakie pozycje powinny być ujmowane dla celów podatkowych w metodzie rachunkowej jako różnice kursowe, należy posiłkować się rozumieniem tego pojęcia na gruncie przepisów rachunkowych. W konsekwencji, warunkiem podatkowego charakteru różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej jest, aby powstałe różnice rzeczywiście stanowiły różnice kursowe w świetle przepisów o rachunkowości. Wyłącznie takie różnice stanowiły będą również różnice kursowe w ujęciu podatkowym. Przepis art. 9b ust. 2 ustawy o CIT nie definiuje natomiast, w jaki sposób różnice kursowe powinny być ujęte w księgach rachunkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatkowych powinny być rozpoznane jedynie te różnice kursowe, które ujmowane są na kontach, które wpływają na rachunek zysków i strat jednostki. Wynika to z obowiązku zachowania spójności wyniku podatkowego oraz wyniku rachunkowego w tym zakresie, bowiem, jak wskazano powyżej, to właśnie rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym od osób prawnych związany z różnicami kursowymi, a zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca może wykazać w wyniku podatkowym wyłącznie różnicę pomiędzy sumą dodatnich różnic kursowych powstałych w danym okresie a sumą ujemnych różnic kursowych powstałych w danym okresie - odpowiednio jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może wykazać w wyniku podatkowym wyłącznie różnicę pomiędzy sumą dodatnich różnic kursowych powstałych w danym okresie a sumą ujemnych różnic kursowych powstałych w danym okresie - odpowiednio jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15a UPDOP Spółka zobowiązana jest w wyniku podatkowym wykazywać wyłącznie różnicę pomiędzy sumą dodatnich różnic kursowych powstałych w danym okresie a sumą ujemnych różnic kursowych powstałych w danym okresie - odpowiednio jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisem art. 15a ust. 1 UPDOP różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Jednocześnie, ustawodawca kompleksowo regulując problematykę różnic kursowych w UPDOP od dnia 1 stycznia 2007 r. nie wskazał w żadnym odrębnym przepisie, że dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 UPDOP stanowią przychody podatkowe, natomiast ujemne różnice kursowe, o których mowa art. 15a ust. 3 UPDOP stanowią koszty uzyskania przychodów. W przepisie art. 15a UPDOP ustawodawca nakazuje przyjąć do rozliczenia podatkowego jedynie różnice wartości pomiędzy dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi, co znajduje odzwierciedlenie w zapisie przepisu art. 15a ust. 1 UPDOP in fine: w kwocie wynikającej z różnic między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.