Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. ponoszone koszty i uzyskiwane przychody w związku z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz różnice kursowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym samym dniu wniosek został uzupełniony

Fragment:

W przypadku kredytów oraz transakcji faktoringu zaciągniętych w walutach obcych mamy do czynienia z uzyskaniem środków finansowych od innych podmiotów i z korzystaniem z tych środków, zatem koszty finansowania dłużnego powinny być korygowane o różnice kursowe. Podobnie będzie w przypadku różnic kursowych związanych z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne dot. zabezpieczenia ryzyk związanych z zaciągniętymi kredytami. Natomiast różnice kursowe dot. transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, służące zabezpieczeniu występującego ryzyka zmienności cen sprzedawanych towarów oraz kursów walut nie są związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego i nie stanowią kosztów finansowania dłużnego. Odnośnie natomiast różnic kursowych powstałych w zw. z zawarciem umowy kredytu kupieckiego w walucie obcej wskazać należy, że z opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż różnice kursowe powstają w związku z udzieleniem kredytu kupieckiego. Powyższe oznacza, że różnice kursowe od udzielonego kredytu kupieckiego nie będą korygowały kosztów finansowania dłużnego, lecz będą one jedynie wpływać na powstanie przychodów o charakterze odsetkowym, o których mowa w art. 15c ust. 13 updop, które to przychody są uwzględniane przy wyliczeniu limitu, o którym mowa w art. 15c ust. 1 updop. Ponadto odnieść należy się również do ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów w związku z realizacją umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne związane z zabezpieczeniem ryzyk, w których Wnioskodawca wyróżnił: zabezpieczenie ryzyk zmiany cen sprzedawanych towarów oraz kursów walut, zabezpieczenie ryzyk związanych z zaciągniętymi kredytami.

2018
6
cze

Istota:

Czy zgodnie z art. 9b ust. 5 p.d.o.p. na dzień rozpoczęcia stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów PDOP, tj. 1 stycznia 2018 r., Spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów całość wyznaczonych na podstawie przepisów o rachunkowości naliczonych i niezrealizowanych różnic kursowych, tj. różnic wynikających z różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem historycznym z dnia pierwotnego ujęcia transakcji w księgach rachunkowych Spółki (a nie tylko różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2016 r.)?

Fragment:

W opinii Spółki, wykładnia przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda rachunkowa, podatnik zalicza do przychodów albo kosztów uzyskania przychodów wartość wszystkich naliczonych niezrealizowanych różnic kursowych, a nie tylko różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym. Przyjęcie wykładni, zgodnie z którą przepis ten nakazuje ująć w rozliczeniu podatkowym jedynie różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym oznaczałoby, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach podatkowych, lecz nierealizowane (i tym samym nieujęte w kalkulacji podatkowej wskutek stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych), nigdy nie zostaną uwzględnione w kalkulacji podatkowej, tj. ani w pierwszym roku stosowania metody rachunkowej, ani w latach kolejnych. Wynika to z faktu, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym podatnik będzie po raz pierwszy stosował metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, nie stanowią już naliczonych różnic kursowych, a są jedynie elementem pozycji wyniku z lat ubiegłych. Co za tym idzie celem poprawnego zastosowania normy wynikającej z tego przepisu jest umożliwienie przejścia z metody podatkowej rozliczania różnic kursowych na metodę rachunkową w sposób zapewniający, że całość przysporzeń (przychodów) i uszczupleń (kosztów) podatnika wynikająca ze zmiany kursów walut (zmiany wartości przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej, zmiany wartości posiadanych środków pieniężnych w walcie obcej, itp.) znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w wyniku podatkowym i należnym podatku.

2018
25
maj

Istota:

Powstania różnic kursowych przy przeliczeniu dywidendy wyrażonej w walucie PLN na EUR oraz przy uregulowaniu dywidendy przeliczonej na walutę EUR z środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym

Fragment:

Podobne stanowisko przyjął również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...), który stwierdził, że: „ różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo KUP jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi powyżej. Dywidenda nie stanowi KUP, gdyż wypłata przez Spółkę dywidendy nie ma związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przez Spółkę przychodu podatkowego. Wypłata dywidendy jest jedynie spełnieniem przez Spółkę obowiązku nałożonego przez Kodeks spółek handlowych związanego z przekazaniem udziałowcom udziału w zyskach Spółki. Skoro zatem dywidenda nie jest KUP, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania, a w konsekwencji dodatnie różnice kursowe, nie stanowią przychodu do opodatkowania a ujemne różnice (...) ”. Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od braku powstania podatkowych różnic kursowych na zobowiązaniach, o których mowa w pytaniu 1, odrębnej analizie należy poddać różnice kursowe powstałe na skutek wypłaty kwoty dywidendy powstałej z przeliczenia z waluty PLN na EUR z rachunku walutowego. W przypadku omawianej kategorii różnic kursowych, zdaniem Wnioskodawcy powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym różnice kursowe powstają, jeżeli wartość nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa, bądź wyższa od wartości tych środków pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

2018
8
maj

Istota:

Ustalenie odpowiednich kursów do przeliczenia różnic kursowych oraz ustalenie sposobu ujmowania różnic kursowych w rachunku podatkowym

Fragment:

W myśl postanowień art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Na mocy art. 15a ust. 2 pkt 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Stosownie natomiast do art. 15a ust. 3 pkt 2 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W przepisach art. 15a ust. 2 i 3 ustawy ustawodawca przewidział zamknięty katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe dla celów podatkowych. Na mocy art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

2018
8
maj

Istota:

Brak powstania różnic kursowych w związku z pobraniem i zapłatą podatku u źródła.

Fragment:

W myśl postanowień art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Na mocy art. 15a ust. 2 pkt 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Stosownie natomiast do art. 15a ust. 3 pkt 2 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W przepisach art. 15a ust. 2 i 3 ustawy ustawodawca przewidział zamknięty katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe dla celów podatkowych. Na mocy art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

2018
1
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu w postaci dodatnich różnic kursowych rozpoznanych w związku z otrzymaniem środków pomocowych na realizację projektów badawczych i rozwojowych

Fragment:

Dlatego Wnioskodawca ujmowałby w saldzie zarówno kwoty dodatnich, jak i ujemnych różnic kursowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, które dotyczą jedynie ustalania różnic kursowych powstałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie SSE objętej zezwoleniem. Czy dodatnie różnice kursowe powstające w związku z dochodami uzyskiwanymi w SSE, jak również w związku z zakupami przeznaczonymi na cele projektów finansowanych z obcych źródeł (środki pomocowe) oraz różnice kursowe z wyceny rachunków bankowych, na których zgromadzone są środki pomocowe, są przychodem podatkowym i podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy w sytuacji stosowania metody bilansowej ustalania różnic kursowych, prawidłowe jest wykazywanie przez Wnioskodawcę różnic kursowych w wyniku podatkowym jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo w skali roku)? Stanowisko Wnioskodawcy. Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, dodatnie różnice kursowe powstające w związku z dochodami uzyskiwanymi w SSE objętej zezwoleniem, jak również (...)

2018
30
kwi

Istota:

Korygowanie wartości kosztów finansowania dłużnego o zrealizowane różnice kursowe

Fragment:

W sytuacji, gdy finansowanie zewnętrzne Spółki jest realizowane w walutach obcych spłata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę generuje zazwyczaj różnice kursowe. Powstałe różnice kursowe Spółka rozpoznaje wg metody podatkowej ustalania różnic kursowych, zaliczając odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych dodatnie lub ujemne różnice kursowe w kwocie różnicy pomiędzy ujętymi w księgach kosztami/przychodami a ich wartościami z dnia zapłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zrealizowane różnice kursowe (dodatnie i ujemne) powstałe od zobowiązań wynikających z finasowania dłużnego (kredytów i pożyczek) w walucie obcej nie mieszczą się w definicji kosztów finansowania dłużnego zawartej w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, a tym samym pozostają bez wpływu na określenie kosztów finansowania dłużnego? W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1: Czy rozpoznane przez Spółkę zrealizowane różnice kursowe (zarówno dodatnie jak ujemne) od zobowiązań wynikających z finasowania dłużnego w walucie obcej korygują wartość kosztów finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT? Stanowisko Wnioskodawcy. Ad.1. W ocenie Spółki zrealizowane różnice kursowe (dodatnie i ujemne) od zobowiązań wynikających z finansowania dłużnego (kredytów i pożyczek) w walucie obcej nie mieszczą się w definicji kosztów finansowania dłużnego zawartej w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT.

2018
27
kwi

Istota:

Sposób rozliczenia różnic kursowych w przypadku zmiany metody ustalania różnic kursowych

Fragment:

W opinii Spółki, wykładnia przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda rachunkowa, podatnik zalicza do przychodów albo kosztów uzyskania przychodów wartość wszystkich naliczonych niezrealizowanych różnic kursowych, a nie tylko różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym. Przyjęcie wykładni, zgodnie z którą przepis ten nakazuje ująć w rozliczeniu podatkowym jedynie różnice kursowe naliczone w ostatnim roku podatkowym oznaczałoby, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach podatkowych, lecz nierealizowane (i tym samym nieujęte w kalkulacji podatkowej wskutek stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych), nigdy nie zostaną uwzględnione w kalkulacji podatkowej, tj. ani w pierwszym roku stosowania metody rachunkowej, ani w latach kolejnych. Wynika to z faktu, że różnice kursowe naliczone we wcześniejszych latach, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym podatnik będzie po raz pierwszy stosował metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, nie stanowią już naliczonych różnic kursowych, a są jedynie elementem pozycji wyniku z lat ubiegłych. Co za tym idzie, celem poprawnego zastosowania normy wynikającej z tego przepisu jest umożliwienie przejścia z metody podatkowej rozliczania różnic kursowych na metodę rachunkową w sposób zapewniający, że całość przysporzeń (przychodów) i uszczupleń (kosztów) podatnika wynikająca ze zmiany kursów walut (zmiany wartości przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej, zmiany wartości posiadanych środków pieniężnych w walucie obcej, itp.) znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w wyniku podatkowym i należnym podatku.

2018
27
kwi

Istota:

Czy i w jaki sposób spółka powinna rozpoznawać dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych różnice kursowe w opisanej sytuacji?

Fragment:

W zależności od tego, czy różnice w kursach prowadzą do ostatecznego uzyskania w wyniku przeliczenia wyższej czy niższej wartości w złotówkach, powstałe różnice kursowe mają charakter dodatni bądź ujemny ”. Przenosząc przytoczone powyżej wyroki na grunt analizowanej sprawy wskazać należy, że dojdzie do powstania podatkowych różnic kursowych w chwili gdy przewoźnik przekaże Spółce należności w walucie Euro. Zgodnie z art. 14b ust. 1 u.p.d.o.f., podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c. Stosowanie do art. 24c ust. 1 u.p.d.o.f. różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają między innymi jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Natomiast w oparciu o art. 24c ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają między innymi jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

2018
20
kwi

Istota:

Czy w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać saldo ujemnych oraz dodatnich różnic kursowych związanych z finansowaniem dłużnym

Fragment:

W szczególności, zdaniem Spółki dla celów kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego Spółka powinna uwzględniać: i) "ujemne” saldo różnic kursowych z tytułu finansowania dłużnego (w przypadku powstania nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowych z tytułu finansowania dłużnego), albo ii) „ dodatnie ” saldo różnic kursowych z tytułu finansowania dłużnego (w przypadku powstania nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowych z tytułu finansowania dłużnego). W opinii Spółki na powyższe nie ma wpływu fakt, że zgodnie z art. 15a ust. 1 updop Spółka wykazuje odrębnie przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych dla celów podatkowych (w świetle art. 15a ust. 1 updop: Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe (...)). Należy wskazać, że przepisy updop dotyczące finansowania dłużnego nie odwołują się bezpośrednio do różnic kursowych i nie wskazują, aby dla celów kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego należało rozpoznawać odrębnie przychody odsetkowe i koszty finansowania dłużnego z tytułu różnic kursowych. W tym kontekście, należy podkreślić, że odrębne rozpoznawanie przychodów o charakterze odsetkowych i kosztów finansowania dłużnego z tytułu różnic kursowych będzie prowadzić do tego samego efektu, co rozpoznanie salda ujemnych oraz dodatnich różnic kursowych w ramach kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.