Rozłożenie na raty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozłożenie na raty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Fragment:

(...) w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa nie jest działaniem obligatoryjnym ze strony właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lecz uznaniowym, do którego tenże naczelnik w drodze delegacji ustawowej został upoważniony, w konsekwencji czego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, nie tyle powinien, lecz może z tego upoważnienia skorzystać. W związku z powyższym podatnik może, składając odpowiedni wniosek, ubiegać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, może również ubiegać się o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Stronie przysługuje (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy istnieje możliwość wnioskowania o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty podatku?

Fragment:

(...) nie na już możliwości otrzymać kolejnego kredytu ani nie ma takich oszczędności, z których pokryłaby powstałe zobowiązanie podatkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości wnioskowania o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty ewentualnego podatku. W pozostałym zakresie wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną Znak: IBPB II/1/415-304/09/MK. Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jednostka pyta czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury z dnia 8.09.2005 r. w rozliczeniu za miesiąc wrzesień 2005r. tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym przypada termin płatności wskazany na przedmiotowej fakturze, czy też prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005r., tj. w miesiącach w których przypadają terminy płatności rat należności z faktury.

Fragment:

(...) stwierdza, iż w oparciu o przedstawiony przez Jednostkę stan faktyczny oraz stan prawny przedstawiony wyżej, Jednostka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT z dnia 8.09.2005 r. w rozliczeniu za wrzesień 2005 r., a więc w rozliczeniu w którym przypada termin płatności określony na fakturze lub w rozliczeniu za październik 2005 r. Jednocześnie tut. Organ podatkowy stwierdza, iż wyrażenie przez "N." S.A w odrębnym piśmie zgody na rozłożenie na raty spłaty należności wynikającej z przedmiotowej faktury pozostaje bez wpływu na ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającegoz tej faktury. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2004 roku, zwanej dalej ustawą o VAT, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należne za 2004 rok (termin płatności do dnia 31 marca 2004 roku) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w następujących sytuacjach: a) gdy rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło przed dniem 1-szym maja 2004 roku, b) gdy rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło po dniu 1-szym maja 2004 roku.

Fragment:

(...) obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat). Oznacza to, że opłaty wnoszone po 1 maja 2004 r., których termin płatności upłynął wcześniej (przed dniem wejścia w życie ustawy o VAT), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sytuacja wygląda inaczej, gdy termin płatności został przesunięty na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami - cyt. jw. W takim przypadku, gdy rozłożenie na raty nastąpiło przed dniem 1-szym maja 2004 r. lub gdy nastąpiło po 1-szym maja 2004 r., gdzie ustawowy termin płatności za użytkowanie nieruchomości upływał 31.03.2004 r., ale na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami został przesunięty (ustalono nowy termin) z terminem płatności po 1-szym maja 2004 r., to takie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko podatnika, iż fakt uiszczenia (...)