Rozłożenie na raty | Interpretacje podatkowe

Rozłożenie na raty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozłożenie na raty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Fragment:
(...) w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa nie jest działaniem obligatoryjnym ze strony właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lecz uznaniowym, do którego tenże naczelnik w drodze delegacji ustawowej został upoważniony, w konsekwencji czego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, nie tyle powinien, lecz może z tego upoważnienia skorzystać. W związku z powyższym podatnik może, składając odpowiedni wniosek, ubiegać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, może również ubiegać się o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Stronie przysługuje (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy istnieje możliwość wnioskowania o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty podatku?
Fragment:
(...) nie na już możliwości otrzymać kolejnego kredytu ani nie ma takich oszczędności, z których pokryłaby powstałe zobowiązanie podatkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości wnioskowania o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty ewentualnego podatku. W pozostałym zakresie wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną Znak: IBPB II/1/415-304/09/MK. Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na (...)
2011
1
lip

Istota:
Jednostka pyta czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury z dnia 8.09.2005 r. w rozliczeniu za miesiąc wrzesień 2005r. tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym przypada termin płatności wskazany na przedmiotowej fakturze, czy też prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005r., tj. w miesiącach w których przypadają terminy płatności rat należności z faktury.
Fragment:
(...) stwierdza, iż w oparciu o przedstawiony przez Jednostkę stan faktyczny oraz stan prawny przedstawiony wyżej, Jednostka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT z dnia 8.09.2005 r. w rozliczeniu za wrzesień 2005 r., a więc w rozliczeniu w którym przypada termin płatności określony na fakturze lub w rozliczeniu za październik 2005 r. Jednocześnie tut. Organ podatkowy stwierdza, iż wyrażenie przez "N." S.A w odrębnym piśmie zgody na rozłożenie na raty spłaty należności wynikającej z przedmiotowej faktury pozostaje bez wpływu na ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającegoz tej faktury. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w świetle art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2004 roku, zwanej dalej ustawą o VAT, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należne za 2004 rok (termin płatności do dnia 31 marca 2004 roku) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w następujących sytuacjach: a) gdy rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło przed dniem 1-szym maja 2004 roku, b) gdy rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło po dniu 1-szym maja 2004 roku.
Fragment:
(...) obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat). Oznacza to, że opłaty wnoszone po 1 maja 2004 r., których termin płatności upłynął wcześniej (przed dniem wejścia w życie ustawy o VAT), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sytuacja wygląda inaczej, gdy termin płatności został przesunięty na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami - cyt. jw. W takim przypadku, gdy rozłożenie na raty nastąpiło przed dniem 1-szym maja 2004 r. lub gdy nastąpiło po 1-szym maja 2004 r., gdzie ustawowy termin płatności za użytkowanie nieruchomości upływał 31.03.2004 r., ale na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami został przesunięty (ustalono nowy termin) z terminem płatności po 1-szym maja 2004 r., to takie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko podatnika, iż fakt uiszczenia (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.