ITPB2/415-1119/14/IL | Interpretacja indywidualna

Preferencyjne rozliczenia uzyskanych dochodów.
ITPB2/415-1119/14/ILinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie dochodów
 2. rozliczenie roczne
 3. ulga podatkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego rozliczenia uzyskanych dochodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego rozliczenia uzyskanych dochodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2004 r. Wnioskodawczyni samotnie wychowuje syna, urodzonego 4 września 2004 r. Ojciec dziecka jest obcokrajowcem i nie utrzymuje żadnych kontaktów ani z Wnioskodawczynią, ani z dzieckiem, od czasu ukończenia przez dziecko dwóch tygodni. Na mocy ugody sądowej zawartej w lutym 2009 r. ojciec dziecka płaci na jego utrzymanie alimenty w wysokości 190 Euro miesięcznie. Od roku 2004 wychowuje syna samotnie, tj. bez udziału ojca dziecka.

W roku 2013 razem z Wnioskodawczynią i jej synem zamieszkał partner. W dniu 19 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński ze swoim dotychczasowym partnerem, który nie miał i nadal nie ma żadnych praw, ani żadnych obowiązków w stosunku do jej dziecka, nie ingeruje w proces jego wychowania i nie ponosi kosztów jego utrzymania, między innymi z uwagi na fakt pozostawania bez pracy do grudnia bieżącego roku.

Zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej obecny mąż mają osobne konta bankowe. Wszelkie decyzje odnośnie wychowania dziecka, jak również wszystkie opłaty związane z nauką (czesne za szkołę, książki, przybory szkolne, wycieczki), obiadami w szkole, leczeniem, ubraniami, półkoloniami oraz innymi formami opieki nad dzieckiem ponosiła jak dotąd sama Wnioskodawczyni. W roku 2014 - do dnia złożenia wniosku, Wnioskodawczyni uzyskała wyłącznie dochody ze stosunku pracy i umowy zlecenia, a jej 10-letnie dziecko nie uzyskało żadnego dochodu. Wnioskodawczyni wskazała, iż do dnia 18 lipca 2014 r. była panną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zawarcie związku małżeńskiego w lipcu 2014 r. pozbawia Wnioskodawczynię prawa do preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dziecko za rok podatkowy 2014...

Wnioskodawczyni uważa, że za rok 2014, przysługuje jej opodatkowanie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 ww. ustawy).

Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Według Wnioskodawczyni preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje pod warunkiem spełnienia wszystkich wynikających z zacytowanych wyżej przepisów warunków, w tym dotyczących zarówno cywilnoprawnego statusu rodzica, jak i obiektywnej przesłanki - samotnego (bez udziału drugiego rodzica) wychowywania dziecka. Wskazany w art. 6 ust. 4 zwrot "w roku podatkowym" oznacza, że posiadanie statusu osoby samotnie wychowującej dziecko przez cały rok nie jest wymagane.

Wnioskodawczyni uważa, że będąc panną przez ponad połowę roku, wychowującą samotnie małoletnie dziecko (bez udziału drugiego rodzica), będzie mogła skorzystać z preferencyjnego rozliczenia za rok podatkowy 2014, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem nie uzyskiwania przez dziecko dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2014, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania, oraz pod warunkiem nie osiągania dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym (których osiąganie zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczałoby możliwość zastosowania wspólnego opodatkowania z małoletnim dzieckiem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. (art. 6 ust. 9 ww. ustawy).

Ponadto, art. 6 ust. 10 ww. ustawy stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Z powyższej cytowanych przepisów wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego przewidzianych dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków:

 • posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka),
 • wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Jednak przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym – (będąca panną) określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowującą dzieci.

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis ten wymienia enumeratywnie osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.

Z uwagi, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarł definicji pojęcia „wychowywać”, należy odwołać się do definicji słownikowych tego pojęcia. „Wychowywać” w słownikowym rozumieniu oznacza: zapewniając byt doprowadzić do osiągnięcia pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Wychowywanie polega na stałym troszczeniu się o byt materialny dziecka oraz o jego rozwój emocjonalny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 2004 r. Wnioskodawczyni samotnie wychowuje syna, urodzonego 4 września 2004 r. Ojciec dziecka jest obcokrajowcem i nie utrzymuje żadnych kontaktów ani z Wnioskodawczynią, ani z dzieckiem, od czasu ukończenia przez dziecko dwóch tygodni. Na mocy ugody sądowej zawartej w lutym 2009 r. ojciec dziecka płaci na jego utrzymanie alimenty w wysokości 190 Euro miesięcznie. Od roku 2004 wychowuje syna samotnie, tj. bez udziału ojca dziecka.

W roku 2013 razem z Wnioskodawczynią i jej synem zamieszkał partner. W dniu 19 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński ze swoim dotychczasowym partnerem, który nie miał i nadal nie ma żadnych praw, ani żadnych obowiązków w stosunku do jej dziecka, nie ingeruje w proces jego wychowania i nie ponosi kosztów jego utrzymania, między innymi z uwagi na fakt pozostawania bez pracy do grudnia bieżącego roku.

Zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej obecny mąż mają osobne konta bankowe. Wszelkie decyzje odnośnie wychowania dziecka, jak również wszystkie opłaty związane z nauką (czesne za szkołę, książki, przybory szkolne, wycieczki), obiadami w szkole, leczeniem, ubraniami, półkoloniami oraz innymi formami opieki nad dzieckiem ponosiła jak dotąd sama Wnioskodawczyni. W roku 2014 - do dnia złożenia wniosku, Wnioskodawczyni uzyskała wyłącznie dochody ze stosunku pracy i umowy zlecenia, a jej 10-letnie dziecko nie uzyskało żadnego dochodu. Wnioskodawczyni wskazała, iż do dnia 18 lipca 2014 r. była panną.

Zapis cytowanego wyżej art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym ustawodawca posługuje się zwrotem „osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym”, a nie „osoby samotnie wychowującej przez cały rok podatkowy”, oznacza, że wystarczającym jest, aby taki stan zaistniał w ciągu roku podatkowego. Mając więc na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w 2014 r. Wnioskodawczyni nie utraciła – pomimo zawarcia związku małżeńskiego – statusu samotnie wychowującej dziecko w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem zawarcie związku małżeńskiego w lipcu 2014 roku nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dziecko za rok podatkowy 2014.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.