Rozliczenie dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenie dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją, jak również wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatki na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatki na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatki poniesione w ramach tzw. wkładu własnego, stanowią koszty kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków bezpośrednio związanych z uzyskaną dotacją, jak również wydatków poniesionych przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatków na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatków na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatków poniesionych w ramach tzw. wkładu własnego, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w sytuacji uzyskania przychodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1957), w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa do ceny biletów z tytułu stosowania ulg ustawowych, ze względu na brak możliwości przyporządkowania kosztów do tego przychodu zwolnionego, będzie miała zastosowanie zasada określona w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 czerwca 2006 r. Firmy Komunikacja Autobusowa Spółka z o. o. z/s w Jeleniej Górze na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 7 czerwca 2006 r. Nr PD-III-423/1/127/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie sposobu ustalania kosztów przypadających na uzyskaną dotację. p o s t a n o w i ł zmienić w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w przedmiotowej sprawie i stwierdzić, że stanowisko spółki zawarte we wniosku z dnia 19 marca 2006 r. w powyższym zakresie jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Komunikacja Autobusowa..... Spółka z o. o. z/s w Jeleniej Górze wnioskiem z dnia 19 marca (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana dotacja na wytworzenie środków trwałych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2006 r., znak: RO/68/745/2006 oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 28.04.2006 r. (wpłynęło do Urzędu w dniu 05.05.2006 r.), znak: RO/83/2201/2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) u.p.d.o.p. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe . Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku: w dniu 18.04.2003 r. między firmą "L." a Rządem RP została zawarta umowa na wypełnienie zobowiązań offsetowych, związanych z zakupem nowych samolotów F-16, w dniu 19.01.2005 r. została podpisana umowa między firmą "L." a Rządem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatności otrzymane od odbiorców Spółki, będące w istocie zwrotem części kosztów wytworzenia środków trwałych, stanowią przychód podatkowy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2005 r., oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 08.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) u.p.d.o.p. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Jak wynika z wniosku, spółka otrzymała od kontrahentów z UE środki na częściowe sfinansowanie prowadzonych inwestycji, związanych z wytworzeniem we własnym zakresie oprzyrządowania do produkcji szyb samochodowych. Inwestycje te po zakończeniu stają się środkami trwałymi, od których spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Spółka nabywa od podwykonawców (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy uzyskaną kwotę (z tytułu otrzymanej dotacji wskazaną we wniosku) traktować jako przychód i dodać do innych przychodów i czy ma to wpływ i w jakim stopniu na uzyskany dochód do opodatkowania?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a §1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. NIP X z siedzibą x z dnia 05.12.2005r. (data wpływu 06.12.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 30.12.2005r. (data wpływu - 03.01.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii rozliczenia dotacji na zakup maszyn i urządzeń w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.12.2005r. X Spółka z o. o. z siedzibą w X NIP X złożyły wniosek o interpretację przepisów podatkowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak ustalić sposób wyliczenia proporcji w związku z otrzymywaniem dotacji związanych z czynnościami z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynnościami w związku z którymi takie prawo przysługuje.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) o podatku od towarów i usług, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Istotny jest zatem podkreślony związek dotacji z dostawą lub usługą, a nie źródła finansowania dotacji. Z art. 29 ust. 1 wynika, że w sytuacji, gdy podatnik do konkretnej transakcji (dostawy, usługi) otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję), które stanowi dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi element ceny, a tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. Aby jednak tak było, takie dofinansowanie musi być (...)

2011
1
mar

Istota:

W związku z tym, że dokonywana jest sprzedaż, w stosunku do której przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (do części zakupów stosowana jest proporcja przy odliczaniu VAT) - Czy kwoty z tytułu dotacji, dopłat i refundacji należy wziąć pod uwagę do wyliczania proporcji odliczania VAT, o której mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT. Dotacje otrzymane z tyt. programu PHARE 2002, z Narodowej Agencji Programu "Młodzież", z Urzędu Pracy, od EMAUS INTERNATIONAL

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa/Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 6.06.2005 r. /data wpływu do Urzędu 8.06.2005 r./ u z n a j ę za nieprawidłowe. Uzasadnienie. Zapytanie dotyczy sposobu wyliczenia proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem - art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego: -Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową , której głównym celem statutowym jest pomoc osobom bezdomnym, uzyskiwane przychody przeznaczane są na cele statutowe, stowarzyszenie prowadzi usługi pomocy socjalnej odpłatnie bądź nieodpłatnie /podopieczni , którzy posiadają dochody płacą za utrzymanie i (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymaną dotację podmiotową należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji wykorzystywanej do obliczania kwoty podatku naliczonego?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60), z urzędu uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach znak PP/443-P 15/05/JK z dnia 27 kwietnia 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy otrzymana dotacja podmiotowa zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powinna być zaliczona do obrotu przy ustalaniu struktury sprzedaży za 2004r. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z 2005r.) organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepis art. 90 ust. 7 ustawy z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonować dotacje (w którym miesiącu ujmować je jako przychód) otrzymane z budżetu państawa za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za wykonane usługi na rzecz rolników polegające na badaniu opryskiwaczy ciągnikowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie na podstawie art.14a par.1 i 4 oraz art.216 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa postanawia : - ocenić stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jako prawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przepsu tego wynika, że przychód z działalności gospodarczej w podatku dochodowym powstaje w monencie wydania towaru, wyrobu lub usługi, wystawienia faktury(rachunku). Jeżeli (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik prowadzący przedszkole i otrzymujący dotacje na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest zobowiązany do pomniejszania o te dotacje ponoszonych w związku z tą działalnością wydatków, mimo iż wszystkie koszty są finansowane z bieżących wpływów rodziców dzieci odbywających zajęcia?

Fragment:

(...) W złozonym w dniu 18.03.2005r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art.14a § 2 Ordynacja podatkowa podaje podatniczka , że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Przedszkole Niepubliczne. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. Nr 256 ,poz. 2572 z 2004r./ spółka otrzymuje dotacje, które zgromadzone na osobnym subkoncie są w całości wypłacane na rzecz współudziałowców jako zysk , który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 47b ,w brzmieniu obowiązującym przed przed 1 stycznia 2004 roku, a zachowującym moc prawną do końca 2006r. jest wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatniczka stwierdza również, że ponoszone wydatki nie są finansowane z otrzymywanych dotacji i w myśl obowiązujących przepisów spółka nie ma obowiązku pomniejszania o te dotacje kosztów uzyskania przychodów. Po przeanalizowaniu (...)