Rozliczenie dotacji | Interpretacje podatkowe

Rozliczenie dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenie dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją, jak również wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatki na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatki na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatki poniesione w ramach tzw. wkładu własnego, stanowią koszty kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków bezpośrednio związanych z uzyskaną dotacją, jak również wydatków poniesionych przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatków na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatków na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatków poniesionych w ramach tzw. wkładu własnego, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w sytuacji uzyskania przychodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1957), w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa do ceny biletów z tytułu stosowania ulg ustawowych, ze względu na brak możliwości przyporządkowania kosztów do tego przychodu zwolnionego, będzie miała zastosowanie zasada określona w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 czerwca 2006 r. Firmy Komunikacja Autobusowa Spółka z o. o. z/s w Jeleniej Górze na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 7 czerwca 2006 r. Nr PD-III-423/1/127/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie sposobu ustalania kosztów przypadających na uzyskaną dotację. p o s t a n o w i ł zmienić w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w przedmiotowej sprawie i stwierdzić, że stanowisko spółki zawarte we wniosku z dnia 19 marca 2006 r. w powyższym zakresie jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Komunikacja Autobusowa..... Spółka z o. o. z/s w Jeleniej Górze wnioskiem z dnia 19 marca (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy otrzymana dotacja na wytworzenie środków trwałych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2006 r., znak: RO/68/745/2006 oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 28.04.2006 r. (wpłynęło do Urzędu w dniu 05.05.2006 r.), znak: RO/83/2201/2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) u.p.d.o.p. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe . Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku: w dniu 18.04.2003 r. między firmą "L." a Rządem RP została zawarta umowa na wypełnienie zobowiązań offsetowych, związanych z zakupem nowych samolotów F-16, w dniu 19.01.2005 r. została podpisana umowa między firmą "L." a Rządem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy płatności otrzymane od odbiorców Spółki, będące w istocie zwrotem części kosztów wytworzenia środków trwałych, stanowią przychód podatkowy ?
Fragment:
(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2005 r., oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 08.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) u.p.d.o.p. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Jak wynika z wniosku, spółka otrzymała od kontrahentów z UE środki na częściowe sfinansowanie prowadzonych inwestycji, związanych z wytworzeniem we własnym zakresie oprzyrządowania do produkcji szyb samochodowych. Inwestycje te po zakończeniu stają się środkami trwałymi, od których spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Spółka nabywa od podwykonawców (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy uzyskaną kwotę (z tytułu otrzymanej dotacji wskazaną we wniosku) traktować jako przychód i dodać do innych przychodów i czy ma to wpływ i w jakim stopniu na uzyskany dochód do opodatkowania?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14a §1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. NIP X z siedzibą x z dnia 05.12.2005r. (data wpływu 06.12.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 30.12.2005r. (data wpływu - 03.01.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii rozliczenia dotacji na zakup maszyn i urządzeń w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.12.2005r. X Spółka z o. o. z siedzibą w X NIP X złożyły wniosek o interpretację przepisów podatkowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak ustalić sposób wyliczenia proporcji w związku z otrzymywaniem dotacji związanych z czynnościami z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynnościami w związku z którymi takie prawo przysługuje.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) o podatku od towarów i usług, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Istotny jest zatem podkreślony związek dotacji z dostawą lub usługą, a nie źródła finansowania dotacji. Z art. 29 ust. 1 wynika, że w sytuacji, gdy podatnik do konkretnej transakcji (dostawy, usługi) otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję), które stanowi dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi element ceny, a tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. Aby jednak tak było, takie dofinansowanie musi być (...)
2011
1
mar

Istota:
W związku z tym, że dokonywana jest sprzedaż, w stosunku do której przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (do części zakupów stosowana jest proporcja przy odliczaniu VAT) - Czy kwoty z tytułu dotacji, dopłat i refundacji należy wziąć pod uwagę do wyliczania proporcji odliczania VAT, o której mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT. Dotacje otrzymane z tyt. programu PHARE 2002, z Narodowej Agencji Programu "Młodzież", z Urzędu Pracy, od EMAUS INTERNATIONAL
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa/Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 6.06.2005 r. /data wpływu do Urzędu 8.06.2005 r./ u z n a j ę za nieprawidłowe. Uzasadnienie. Zapytanie dotyczy sposobu wyliczenia proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem - art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego: -Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową , której głównym celem statutowym jest pomoc osobom bezdomnym, uzyskiwane przychody przeznaczane są na cele statutowe, stowarzyszenie prowadzi usługi pomocy socjalnej odpłatnie bądź nieodpłatnie /podopieczni , którzy posiadają dochody płacą za utrzymanie i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy otrzymaną dotację podmiotową należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji wykorzystywanej do obliczania kwoty podatku naliczonego?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60), z urzędu uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach znak PP/443-P 15/05/JK z dnia 27 kwietnia 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy otrzymana dotacja podmiotowa zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powinna być zaliczona do obrotu przy ustalaniu struktury sprzedaży za 2004r. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z 2005r.) organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepis art. 90 ust. 7 ustawy z dnia (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonować dotacje (w którym miesiącu ujmować je jako przychód) otrzymane z budżetu państawa za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za wykonane usługi na rzecz rolników polegające na badaniu opryskiwaczy ciągnikowych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie na podstawie art.14a par.1 i 4 oraz art.216 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa postanawia : - ocenić stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jako prawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przepsu tego wynika, że przychód z działalności gospodarczej w podatku dochodowym powstaje w monencie wydania towaru, wyrobu lub usługi, wystawienia faktury(rachunku). Jeżeli (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatnik prowadzący przedszkole i otrzymujący dotacje na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest zobowiązany do pomniejszania o te dotacje ponoszonych w związku z tą działalnością wydatków, mimo iż wszystkie koszty są finansowane z bieżących wpływów rodziców dzieci odbywających zajęcia?
Fragment:
(...) W złozonym w dniu 18.03.2005r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art.14a § 2 Ordynacja podatkowa podaje podatniczka , że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Przedszkole Niepubliczne. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. Nr 256 ,poz. 2572 z 2004r./ spółka otrzymuje dotacje, które zgromadzone na osobnym subkoncie są w całości wypłacane na rzecz współudziałowców jako zysk , który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 47b ,w brzmieniu obowiązującym przed przed 1 stycznia 2004 roku, a zachowującym moc prawną do końca 2006r. jest wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatniczka stwierdza również, że ponoszone wydatki nie są finansowane z otrzymywanych dotacji i w myśl obowiązujących przepisów spółka nie ma obowiązku pomniejszania o te dotacje kosztów uzyskania przychodów. Po przeanalizowaniu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.