Rozliczenia międzyokresowe czynne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia międzyokresowe czynne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty związane z wydzierżawieniem terenu pod eksploatację nowego złoża (koszty wynikające z Decyzji Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych oraz koszty wyrębu drzewostanu)Spółka mogła rozliczyć, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych, w okresie 3 lat?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa "X", przedstawione w uzupełnieniu do wniosku, który wpłynął do tut. Organu Podatkowego w dniu 13.09.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z wydzierżawieniem terenu pod eksploatację złoża w okresie trzyletnim, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej (...)