Rozliczenia międzyokresowe bierne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia międzyokresowe bierne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka do kosztów uzyskania przychodów roku 2010 może zaliczyć w przypadku braku faktur od kontrahentow, naliczone na podstawie umów zawartych z kontrahentami pośrednie koszty premii pieniężnych/bonusów, usług marketingowych, reklamowych i logistycznych, które zaewidencjonowane są w księgach na kontach Rozliczenia Międzyokresowe Bierne i wykazane w bilansie jako zobowiązania ? Czy powyższe koszty będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie wystawienia i otrzymania, zaksięgowania faktur od kontrahenta, czyli w roku 2011?Czy Spółka prawidłowo kwalifikowała opisane we wniosku koszty jako koszty podatkowe w latach 2007-2009?

Fragment:

(...) rozliczeń międzyokresowych kosztów, pomimo że w bilansie Spółka nie prezentuje ich jako rezerw lecz jako zobowiązania. Powyższe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w miesiącu i roku wystawienia i otrzymania faktur od kontrahenta, czyli w roku 2011. Ad. 2) W poprzednich latach 2007-2009 Spółka prawidłowo rozliczała powyższe koszty pośrednie. W danym roku, w którym Spółka naliczyła i zaksięgowała dokumentem wewnętrznym w przypadku braku faktury koszty jako rozliczenia międzyokresowe bierne i wykazała jako rezerwy na zobowiązania, nie kwalifikowała ich jako kosztów podatkowych tego roku. Kosztem podatkowym były w miesiącu i roku wystawienia i otrzymania faktur, czyli w roku następnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Koszty, przez które najogólniej rozumie się wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe nakłady (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka do kosztów uzyskania przychodów roku 2010 może zaliczyć w przypadku braku faktur od kontrahentów, naliczone na podstawie umów zawartych z kontrahentami bezpośrednie koszty licencji na produkcję, lokalizację i dystrybucję gier i filmów w przypadku, gdy osiągnięto przychód w roku 2010 z tytułu sprzedaży tych towarów, a które zaewidencjonowane są w księgach na kontach Rozliczenia Międzyokresowe Bierne i wykazane w bilansie jako zobowiązania?Czy Spółka prawidłowo kwalifikowała opisane we wniosku koszty bezpośrednie jako koszty podatkowe w latach 2007-2009?

Fragment:

(...) podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Powyższe koszty Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodu w roku 2011 po otrzymaniu faktury od kontrahenta (po dniu sporządzenia sprawozdania). Ad. 2) W świetle art. 15 ust. 4, ust. 4e - Spółka w latach 2007-2009 prawidłowo rozliczała naliczone koszty bezpośrednie jako niepodatkowe ujęte jako Rozliczenia Międzyokresowe Bierne Kosztów i zaprezentowane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania w przypadku braku faktur od kontrahentów. Jako koszty podatkowe mogła je uznać dopiero o miesiącu i roku otrzymania faktur od kontrahentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Koszty, przez które najogólniej rozumie się wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe nakłady (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszt nabycia usług doradczych, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym, stanowi koszt uzyskania przychodów roku 2009 czy 2010?

Fragment:

(...) w 2009r., natomiast faktura dokumentująca ich sprzedaż została wystawiona przez kontrahenta 15 marca 2010r. i tego samego dnia otrzymała ją Spółka. Koszt wynikający z faktury został zaksięgowany przez Spółkę w marcu 2010r. z datą 31 grudnia 2009r. w następujący sposób: WN - koszty, MA - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie w kwietniu 2010r. Spółka dokonała - z datą bieżącą z kwietnia 2010r. - następującego księgowania dotyczącego tego kosztu: WN - rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, MA - rozrachunki z klientem. Spółka wskazała ponadto, że ww. wydatki stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo wyłączając z kosztów uzyskania przychodów koszty o charakterze pośrednim ujęte na ostatni dzień roku podatkowego poprzez rozliczenia międzyokresowe bierne oraz zaliczając te wydatki do kosztów uzyskania przychodów nowego roku podatkowego w momencie ich zaksięgowania na podstawie otrzymanego dokumentu?

Fragment:

(...) podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z przytoczonych regulacji jednoznacznie wynika, że Spółka nie jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakończonego roku podatkowego wydatków, które zostały ujęte poprzez utworzone w tym roku podatkowym rozliczenia międzyokresowe bierne. Wydatki takie mogą natomiast zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w roku, w którym zostaną poniesione, tj. ujęte w księgach na podstawie otrzymanych dokumentów (w szczególności faktur), z wyjątkiem kosztów dotyczących więcej niż jednego roku podatkowego. Wobec powyższego należy uznać przyjętą przez Spółkę metodę rozliczenia kosztów pośrednich na przełomie lat podatkowych za prawidłową. W świetle obowiązującego stanu (...)

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwości dotyczą kwestii:
1. Czy za datę powstania przychodu należy uznać moment wykonania usługi, tj. moment zakończenia podróży, czyli wyładowania towaru i wydania go odbiorcy, a otrzymaną od kontrahenta należność po wystawieniu faktury za fracht należy uznać jako zaliczkę zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy?

2. Czy poniesione i częściowo zapłacone koszty bezpośrednio związane z przewozem tzw. koszty ruchu, zarachowane jako rozliczenia międzyokresowe bierne są prawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie powstania przychodu bezpośrednio z nim związanego, czyli przychodu za fracht zgodnie z art, 15 ust. 1 ustawy?

Fragment:

(...) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji, gdy Podatnik poniesione koszty związane bezpośrednio z przychodem (np. za fracht, koszty ruchu), ze względu na brak faktur spowodowany długim okresem przesyłania dokumentów, ewidencjonuje w dacie powstania przychodu jako rozliczenia międzyokresowe bierne, nie można tego dnia uznać za dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu należy uznać dzień, na który Podatnik zaksięguje w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę (rachunek) albo inny dokument w przypadku braku faktury (rachunku). W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Podatnik osiągnął przychód, natomiast nie dysponuje fakturami (rachunkami) lub innymi dowodami potwierdzającymi poniesione koszty, odnośnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 07.10.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest m.in. udzielanie licencji na korzystanie z programów komputerowych. W tym celu Spółka (...)