Rozliczenia międzyokresowe bierne | Interpretacje podatkowe

Rozliczenia międzyokresowe bierne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia międzyokresowe bierne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka do kosztów uzyskania przychodów roku 2010 może zaliczyć w przypadku braku faktur od kontrahentow, naliczone na podstawie umów zawartych z kontrahentami pośrednie koszty premii pieniężnych/bonusów, usług marketingowych, reklamowych i logistycznych, które zaewidencjonowane są w księgach na kontach Rozliczenia Międzyokresowe Bierne i wykazane w bilansie jako zobowiązania ? Czy powyższe koszty będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie wystawienia i otrzymania, zaksięgowania faktur od kontrahenta, czyli w roku 2011?Czy Spółka prawidłowo kwalifikowała opisane we wniosku koszty jako koszty podatkowe w latach 2007-2009?
Fragment:
(...) rozliczeń międzyokresowych kosztów, pomimo że w bilansie Spółka nie prezentuje ich jako rezerw lecz jako zobowiązania. Powyższe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w miesiącu i roku wystawienia i otrzymania faktur od kontrahenta, czyli w roku 2011. Ad. 2) W poprzednich latach 2007-2009 Spółka prawidłowo rozliczała powyższe koszty pośrednie. W danym roku, w którym Spółka naliczyła i zaksięgowała dokumentem wewnętrznym w przypadku braku faktury koszty jako rozliczenia międzyokresowe bierne i wykazała jako rezerwy na zobowiązania, nie kwalifikowała ich jako kosztów podatkowych tego roku. Kosztem podatkowym były w miesiącu i roku wystawienia i otrzymania faktur, czyli w roku następnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Koszty, przez które najogólniej rozumie się wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe nakłady (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Spółka do kosztów uzyskania przychodów roku 2010 może zaliczyć w przypadku braku faktur od kontrahentów, naliczone na podstawie umów zawartych z kontrahentami bezpośrednie koszty licencji na produkcję, lokalizację i dystrybucję gier i filmów w przypadku, gdy osiągnięto przychód w roku 2010 z tytułu sprzedaży tych towarów, a które zaewidencjonowane są w księgach na kontach Rozliczenia Międzyokresowe Bierne i wykazane w bilansie jako zobowiązania?Czy Spółka prawidłowo kwalifikowała opisane we wniosku koszty bezpośrednie jako koszty podatkowe w latach 2007-2009?
Fragment:
(...) podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Powyższe koszty Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodu w roku 2011 po otrzymaniu faktury od kontrahenta (po dniu sporządzenia sprawozdania). Ad. 2) W świetle art. 15 ust. 4, ust. 4e - Spółka w latach 2007-2009 prawidłowo rozliczała naliczone koszty bezpośrednie jako niepodatkowe ujęte jako Rozliczenia Międzyokresowe Bierne Kosztów i zaprezentowane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania w przypadku braku faktur od kontrahentów. Jako koszty podatkowe mogła je uznać dopiero o miesiącu i roku otrzymania faktur od kontrahentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Koszty, przez które najogólniej rozumie się wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe nakłady (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy koszt nabycia usług doradczych, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym, stanowi koszt uzyskania przychodów roku 2009 czy 2010?
Fragment:
(...) w 2009r., natomiast faktura dokumentująca ich sprzedaż została wystawiona przez kontrahenta 15 marca 2010r. i tego samego dnia otrzymała ją Spółka. Koszt wynikający z faktury został zaksięgowany przez Spółkę w marcu 2010r. z datą 31 grudnia 2009r. w następujący sposób: WN - koszty, MA - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie w kwietniu 2010r. Spółka dokonała - z datą bieżącą z kwietnia 2010r. - następującego księgowania dotyczącego tego kosztu: WN - rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, MA - rozrachunki z klientem. Spółka wskazała ponadto, że ww. wydatki stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo wyłączając z kosztów uzyskania przychodów koszty o charakterze pośrednim ujęte na ostatni dzień roku podatkowego poprzez rozliczenia międzyokresowe bierne oraz zaliczając te wydatki do kosztów uzyskania przychodów nowego roku podatkowego w momencie ich zaksięgowania na podstawie otrzymanego dokumentu?
Fragment:
(...) podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z przytoczonych regulacji jednoznacznie wynika, że Spółka nie jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakończonego roku podatkowego wydatków, które zostały ujęte poprzez utworzone w tym roku podatkowym rozliczenia międzyokresowe bierne. Wydatki takie mogą natomiast zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w roku, w którym zostaną poniesione, tj. ujęte w księgach na podstawie otrzymanych dokumentów (w szczególności faktur), z wyjątkiem kosztów dotyczących więcej niż jednego roku podatkowego. Wobec powyższego należy uznać przyjętą przez Spółkę metodę rozliczenia kosztów pośrednich na przełomie lat podatkowych za prawidłową. W świetle obowiązującego stanu (...)
2011
1
lip

Istota:
Wątpliwości dotyczą kwestii:
1. Czy za datę powstania przychodu należy uznać moment wykonania usługi, tj. moment zakończenia podróży, czyli wyładowania towaru i wydania go odbiorcy, a otrzymaną od kontrahenta należność po wystawieniu faktury za fracht należy uznać jako zaliczkę zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy?

2. Czy poniesione i częściowo zapłacone koszty bezpośrednio związane z przewozem tzw. koszty ruchu, zarachowane jako rozliczenia międzyokresowe bierne są prawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie powstania przychodu bezpośrednio z nim związanego, czyli przychodu za fracht zgodnie z art, 15 ust. 1 ustawy?
Fragment:
(...) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji, gdy Podatnik poniesione koszty związane bezpośrednio z przychodem (np. za fracht, koszty ruchu), ze względu na brak faktur spowodowany długim okresem przesyłania dokumentów, ewidencjonuje w dacie powstania przychodu jako rozliczenia międzyokresowe bierne, nie można tego dnia uznać za dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu należy uznać dzień, na który Podatnik zaksięguje w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę (rachunek) albo inny dokument w przypadku braku faktury (rachunku). W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Podatnik osiągnął przychód, natomiast nie dysponuje fakturami (rachunkami) lub innymi dowodami potwierdzającymi poniesione koszty, odnośnie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 07.10.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest m.in. udzielanie licencji na korzystanie z programów komputerowych. W tym celu Spółka (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.