Rozliczenia międzyokresowe | Interpretacje podatkowe

Rozliczenia międzyokresowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia międzyokresowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji w dacie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych będzie kosztem podatkowym?
Fragment:
(...) że poniesienie kosztu, a więc możliwość uznania go za koszt podatkowy, jest uzależnione od jego zaksięgowania (ujęcia w księgach rachunkowych). Zasady księgowania kosztów określone zostały w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2011 r. Bank poniósł koszty związane z przeprowadzonym remontem budynku. Zarząd Banku podjął decyzję o rozliczaniu remontu poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów polegającym na rozliczeniu kwoty 600.000,00 zł przez 48 miesięcy począwszy od stycznia 2012 r. zaliczając do kosztów bilansowych kwotę 12.500,00 zł miesięcznie. Pozostałą część poniesionych kosztów remontu tj. 270.000,00 zł do kosztów 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca, dla celów bilansowych koszty remontu budynku rozlicza w czasie, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania (...)
2012
11
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji Spółdzielnia postępuje prawidłowo aktywując koszty eksploatacyjne i ujmując je na koniec okresu sprawozdawczego jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, aby zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaksięgować je w następnym okresie sprawozdawczym jako koszty bezpośrednio związane z przychodami wynikającymi z wystawionych refaktur?
Fragment:
(...) okresie sprawozdawczym są aktywowane i ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w pozycji B.IV. bilansu i odnoszone w ciężar kosztów działalności w dacie księgowania przychodów z tytułu refakturowania tych kosztów, czyli w następnym okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji Spółdzielnia postępuje prawidłowo aktywując koszty eksploatacyjne i ujmując je na koniec okresu sprawozdawczego jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, aby zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaksięgować je w następnym okresie sprawozdawczym jako koszty bezpośrednio związane z przychodami wynikającymi z wystawionych refaktur... Zdaniem Wnioskodawcy: Koszty eksploatacji, tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i centralnego ogrzewania obiektów dzierżawionych są bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży z tytułu refaktur wystawionych przez Spółdzielnię i (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. będzie mogła zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów pozostałą do rozliczenia kwotę z tytułu remontów rozliczanych jako czynne rozliczenia międzyokresowe?
Fragment:
(...) tytułu remontów rozliczanych jako czynne rozliczenia międzyokresowe stanowi moment poniesienia kosztu zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który uzasadnia uznanie tego kosztu za koszt podatkowy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia - po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. - do kosztów uzyskania przychodów pozostałą do rozliczenia kwotę z tytułu remontów rozliczanych jako czynne rozliczenia międzyokresowe należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zagadnienie dotyczy podatkowego rozliczenia prowizji bankowych w związku z uzyskanym finansowaniem realizowanych inwestycji.
Fragment:
(...) Kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne (tj. od Kredytu A – w części przeznaczonej na finansowanie Inwestycji oraz Kredytu B) – powinny być zaliczane przez Spółkę bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w taki sposób, jak jest ujmowana w księgach rachunkowych, tj. w równych kwotach, proporcjonalnie w okresie począwszy od momentu ujęcia prowizji zapłaconej albo prowizji naliczonej, w księgach rachunkowych Spółki jako rozliczenia międzyokresowe czynne do całkowitej spłaty Kredytu, w sposób opisany we wniosku... Czy w świetle art. 12 ust. 1, 3, 3a-3e i art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe jest stanowisko, iż zwrócona Spółce część prowizji gwarancyjnej od kredytu gwarantowanego przez „S.”, gdy Kredyt „S.” zostanie spłacony w całości: przed oddaniem Inwestycji do używania – nie stanowi dla Spółki przychodu w dacie otrzymania tej prowizji oraz należy (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wnioskodawca rozliczając rachunkowo koszty remontu środka trwałego poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne, który to remont - z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest kosztem pośrednim, może dla celów podatkowych rozliczyć ten koszt jednorazowo w dacie jego poniesienia (ostatecznego rozliczenia i zakończenia remontu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym)?
Fragment:
(...) funkcjonalnym, w związku z czym koszty remontu zostały ujęte w układzie rodzajowym w miesiącu listopadzie (miesiąc w którym został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy i wystawione końcowe faktury za prace remontowe), natomiast w układzie rodzajowym koszty te będą rozliczane przez 36 miesięcy poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawca rozliczając rachunkowo koszty remontu środka trwałego poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne, który to remont - z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest kosztem pośrednim, może dla celów podatkowych rozliczyć ten koszt jednorazowo w dacie jego poniesienia (ostatecznego rozliczenia i zakończenia remontu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym)... Zdaniem Wnioskodawcy: Koszty remontu środka trwałego jakim jest budynek stanowią koszty pośrednie uzyskania przychodu, gdyż nie można ich jednoznacznie powiązać (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy zużyty do napełniania wanien cynk podczas pierwszego uruchomienia wpisać jednorazowo w koszty uruchomienia procesu technologicznego, czy zgodnie z przepisem art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. rozliczyć w czasie?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim po analizie wniosku z dnia 03.08.2006 r. o interpretację przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i łuznać przedstawione stanowisko za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 03.08.2006 r. spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę wynika, że podatnik uruchamia nowy wydział produkcyjny, polegający : na jednorazowym podgrzaniu cynku do temperatury 450 stopni Celsjusza. Powyższa temperatura cynku podobnie jak tonaż (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość dokonanych odpisów stanowi koszt uzyskania przycho w rozumieniu art.22updof oraz czy moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest zgodny z art.22 ust.5 updof.
Fragment:
(...) porozumieniu A...... zobowiązała się do przekazania E........l równowartości przejętej zaliczki w wysokości wartości wpłaconej zaliczki netto po potrąceniu przysługującego / odpisanego w koszty E........l/ wynagrodzenia . A...... kwotę, która widniała na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów firmy E......... na dzień 30.12.2004r. skompensowała z innymi należnościami od E........l. Kwota zaliczki przejętej przez A...... zastała ujęta w księgach A..... na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na koniec okresu sprawozdawczego z kwoty tej dokonywane są odpisy w koszty w wartości przypadającego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług za dany okres. Wartość odpisów zaliczana jest przez A...... do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w miesiącu dokonania odpisu. Zapytanie dotyczy odpowiedzi na pytanie czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym wartość dokonanych odpisów stanowi (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy i jaki wpływ na wartość składników majątkowych uwzględnianych przy określaniu wartości początkowej firmy w trybie art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają: zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe przychodów i przychody przyszłych okresów?
Fragment:
(...) od osób prawnych mają: zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe przychodów i przychody przyszłych okresów. W treści przedmiotowego wniosku podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie twierdząc, iż "wszystkie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które spełniają wymóg funkcjonalnego związku z prowadzoną działalnością zbywcy (...) wpływają ujemnie na wartość składników majątkowych (...)". Ponadto spółka wyraziła pogląd, że "rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące przedsprzedaży biletów miesięcznych na następny miesiąc należy ująć w wyliczeniu wartości firmy ze znakiem minus, ponieważ zostały już ujęte w aktywach jako gotówka na rachunku bankowym". W podobny sposób należy potraktować przychody przyszłych okresów z tytułu wprowadzenia do ewidencji gruntów użytkowanych wieczyście. Podatnik podkreślił równocześnie, iż "w podobny sposób" należy ująć przychody przyszłych okresów . (...)
2011
1
mar

Istota:
Do którego roku podatkowego będą zaliczone kwoty kosztów rozliczeń międzyoperatorskich za 2004 r. zafakturowane w styczniu 2005 r., zaliczone przez Spółkę jako rozliczenie międzyokresowe bierne?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3, § 4 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu postanawia, że stanowisko Spółki w sprawie interpretacji art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 kwot kosztów rozliczeń międzyoperatorskich za rok 2004, zafakturowane w styczniu 2005 r. - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17 stycznia 2005 r. podatnik pismem (...) zwrócił się z zapytaniem, do którego roku podatkowego będą zaliczane jako koszty uzyskania przychodu kwoty kosztów rozliczeń międzyoperatorskich za rok 2004, zafakturowane w styczniu 2005 r. Z pisma wynika, że Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne, w związku z czym przychody uznaje jako podatkowe według szczególnego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zobowiązania, rezerwy na zobowiązania wobec pracowników, pozostałe rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe przejęte przy wniesieniu do spółki przedsiębiorstwa państwowego powinny być uwzględnione przy ustalaniu wartości firmy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) w wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa (aktywa spółki). Wpływy ze sprzedaży zostały zarachowane do przychodów w styczniu 2004 r. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów to równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Jak z powyższego wynika, rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych lub należnych środków na pokrycie świadczeń, które będą wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych i tym samym nie są zaliczane do zobowiązań oraz nie powinny być uwzględniane dla celów ustalenia wartości firmy. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na dzień wydania interpretacji. Zgodnie z przepisami art. 14b (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.