Rozliczenia bezgotówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia bezgotówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy podwójnego zapłacenia podatku VAT i powstania nadpłaty do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym.

Fragment:

(...) kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu jest dniem zapłaty podatku, ale aby forma ta miała zastosowanie, musi mieć miejsce obrót bezgotówkowy. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) obrót bezgotówkowy jest jedną z form rozliczeń pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem banków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Stosownie do art. 63 ust. 3 w/cyt. ustawy Prawo bankowe rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności: poleceniem przelewu, poleceniem zapłaty, czekiem rozrachunkowym, kartą płatniczą. Stosownie do art. 63c w/cyt. ustawy Prawo Bankowe polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. Tylko w przypadku dokonania obu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy różnica między wartością złotową pożyczek w momencie ich udzielenia, a wartością tych pożyczek w momencie spłaty (poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek od udziałowca Spółki w miejsce świadczenia pieniężnego) powinna wpływać na podstawę opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Spółki, analiza w/w przepisów prowadzi do wniosku, że na ustalenie podstawy opodatkowania wpływ mają jedynie zrealizowane różnice kursowe. Natomiast w sytuacji, gdy rozliczenia pomiędzy podmiotami następują bezgotówkowo (poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek w miejsce świadczenia pieniężnego), nie dochodzi do realizacji różnic kursowych wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Konsekwentnie, fakt, iż pożyczka w momencie dokonania rozliczenia bezgotówkowego ma inną wartość w złotych niż w momencie zaciągania zobowiązania, nie prowadzi do powstania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym ta różnica nie będzie wpływać na wynik podatkowy Spółki. Ponadto na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka przytacza między innymi:1.pismo Ministra Finansów z dnia 19.12.2002r., w którym stwierdzono, że w przypadku dokonania rozliczeń na zasadach kompensaty nie powstaną (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2005 r.,

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca podał , że jest jednostką organizacyjną posiadającą status zakładu budżetowego , w strukturze samorządowej. Przedmiotem działalności Biura jest między innymi wykonywanie prac urządzeniowo - rolnych (PKWiU 74.20) tj. aktualizacji klasyfikacji użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla potrzeb organów rządowych i samorządowych oraz osób fizycznych i prawnych oraz działalność geodezyjno - kartograficzna. Sprzedaż każdej usługi udokumentowana jest fakturą VAT. W 2004 r. wartość świadczonych przez Wnioskodawcę w/w usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych wyniosła powyżej 40.000 zł.( 66.824 zł.). Przekroczenie kwoty 40.000 zł nastapiło w m-cu 12/2004 r. Od 2005 r. Wnioskodawca wprowadził formę rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami z tytułu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy od umowy cesji wierzytelności, polegającej na bezgotówkowej formie rozliczeń wzajemnych zobowiązań i należności, spółka winna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Fragment:

(...) Ustawa z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 poz.959 ze zm.) w art.1 zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, nie zawiera jednocześnie ich własnych definicji. W zakresie tym należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Przykładowymi odpłatnymi umowami zbycia podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych są umowa sprzedaży i umowa zamiany. Przez umowę sprzedaży (zgodnie z art.535 Kodeksu cywilnego) sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest czynnością odpłatną . Zapłata następuje w formie pieniężnej. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy (art.603 Kodeksu cywilnego). Zbycie dotyczyć może rzeczy lub praw (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej gazu propan – butan. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku z występowaniem różnych interpretacji art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) – Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Czy wartość transakcji sprzedaży, która nie przekracza równowartości 15000 EURO przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji, może odbyć się gotówkowo, czy tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy?

Fragment:

(...) Z dniem 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Z ww. przepisu wynika, iż obowiązek rozliczeń bezgotówkowych dotyczy tylko transakcji przeprowadzanych między przedsiębiorcami, o których mowa w art. 4 cytowanej ustawy, ale tylko wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza (...)