Rozliczenia bezgotówkowe | Interpretacje podatkowe

Rozliczenia bezgotówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia bezgotówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy podwójnego zapłacenia podatku VAT i powstania nadpłaty do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym.
Fragment:
(...) kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu jest dniem zapłaty podatku, ale aby forma ta miała zastosowanie, musi mieć miejsce obrót bezgotówkowy. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) obrót bezgotówkowy jest jedną z form rozliczeń pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem banków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Stosownie do art. 63 ust. 3 w/cyt. ustawy Prawo bankowe rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności: poleceniem przelewu, poleceniem zapłaty, czekiem rozrachunkowym, kartą płatniczą. Stosownie do art. 63c w/cyt. ustawy Prawo Bankowe polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. Tylko w przypadku dokonania obu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy różnica między wartością złotową pożyczek w momencie ich udzielenia, a wartością tych pożyczek w momencie spłaty (poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek od udziałowca Spółki w miejsce świadczenia pieniężnego) powinna wpływać na podstawę opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) Spółki, analiza w/w przepisów prowadzi do wniosku, że na ustalenie podstawy opodatkowania wpływ mają jedynie zrealizowane różnice kursowe. Natomiast w sytuacji, gdy rozliczenia pomiędzy podmiotami następują bezgotówkowo (poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek w miejsce świadczenia pieniężnego), nie dochodzi do realizacji różnic kursowych wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Konsekwentnie, fakt, iż pożyczka w momencie dokonania rozliczenia bezgotówkowego ma inną wartość w złotych niż w momencie zaciągania zobowiązania, nie prowadzi do powstania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym ta różnica nie będzie wpływać na wynik podatkowy Spółki. Ponadto na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka przytacza między innymi:1.pismo Ministra Finansów z dnia 19.12.2002r., w którym stwierdzono, że w przypadku dokonania rozliczeń na zasadach kompensaty nie powstaną (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dot. obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2005 r.,
Fragment:
(...) W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca podał , że jest jednostką organizacyjną posiadającą status zakładu budżetowego , w strukturze samorządowej. Przedmiotem działalności Biura jest między innymi wykonywanie prac urządzeniowo - rolnych (PKWiU 74.20) tj. aktualizacji klasyfikacji użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla potrzeb organów rządowych i samorządowych oraz osób fizycznych i prawnych oraz działalność geodezyjno - kartograficzna. Sprzedaż każdej usługi udokumentowana jest fakturą VAT. W 2004 r. wartość świadczonych przez Wnioskodawcę w/w usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych wyniosła powyżej 40.000 zł.( 66.824 zł.). Przekroczenie kwoty 40.000 zł nastapiło w m-cu 12/2004 r. Od 2005 r. Wnioskodawca wprowadził formę rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami z tytułu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy od umowy cesji wierzytelności, polegającej na bezgotówkowej formie rozliczeń wzajemnych zobowiązań i należności, spółka winna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych ?
Fragment:
(...) Ustawa z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 poz.959 ze zm.) w art.1 zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, nie zawiera jednocześnie ich własnych definicji. W zakresie tym należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Przykładowymi odpłatnymi umowami zbycia podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych są umowa sprzedaży i umowa zamiany. Przez umowę sprzedaży (zgodnie z art.535 Kodeksu cywilnego) sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest czynnością odpłatną . Zapłata następuje w formie pieniężnej. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy (art.603 Kodeksu cywilnego). Zbycie dotyczyć może rzeczy lub praw (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej gazu propan – butan. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku z występowaniem różnych interpretacji art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) – Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Czy wartość transakcji sprzedaży, która nie przekracza równowartości 15000 EURO przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji, może odbyć się gotówkowo, czy tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy?
Fragment:
(...) Z dniem 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Z ww. przepisu wynika, iż obowiązek rozliczeń bezgotówkowych dotyczy tylko transakcji przeprowadzanych między przedsiębiorcami, o których mowa w art. 4 cytowanej ustawy, ale tylko wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.