1433/NG/GF/VI415/art.14a/60/06/WR | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można rozliczać koszty delegacji zagranicznych w części dotyczącej przejazdów na podstawie biletów lotniczych, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do identyfikacji podróżnego?

1433/NG/GF/VI415/art.14a/60/06/WR

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. delegacja służbowa
  2. rozliczanie (rozliczenia)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.216 § 1 i art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wykonuje Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie: zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym często wyjeżdża Pan w delegacje zagraniczne korzystając z linii lotniczych różnych przewoźników. Bilety kupuje Pan w kasach przewoźników lub poprzez internet. Z kupnem biletów nie posiada Pan trudności, natomiast posiada Pan kłopoty z uzyskaniem faktury na zakupione bilety. Faktury nie są wystawiane przy zakupie biletu lecz po jakimś czasie i to na wyraźną prośbę, ponawianą wielokrotnie.

2.Pytanie podatnika:

Czy można rozliczać koszty delegacji zagranicznych w części dotyczącej przejazdów na podstawie biletów lotniczych, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do identyfikacji podróżnego ?.

2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Zdaniem podatnika wydatki na zakup biletu lotniczego bez rachunku, który zawiera wszystkie niezbędne dane od identyfikacji podróznego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zgodnie z § 12 ust.3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2003r. Nr 152 poz. 1475 ze zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące, zwane dalej „ fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub 2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14 , stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron ( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Na udokumentowanie niektórych zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów ( wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków ( dowody wewnętrzne ), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych o czym stanowi § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowody o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć między innymi wyłącznie:- kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących .W Pana przypadku do rozliczenia delegacji służbowej bilet lotniczy zawierający dane takie jak:- przez kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adresy) - dla kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adres )- data wystawienia biletu lotniczego- dokąd został wystawiony bilet - cena wystawionego biletu będzie stanowił podstawę do rozliczenia delegacji służbowej i zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w myśl art. 22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w świetle stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Na podstawie art.14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.Zgodnie z § 12 ust.3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2003r. Nr 152 poz. 1475 ze zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące, zwane dalej „ fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub 2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14 , stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron ( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Na udokumentowanie niektórych zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów ( wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków ( dowody wewnętrzne ), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych o czym stanowi § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowody o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć między innymi wyłącznie:- kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących .

W Pana przypadku do rozliczenia delegacji służbowej bilet lotniczy zawierający dane takie jak:- przez kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adresy) - dla kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adres )- data wystawienia biletu lotniczego- dokąd został wystawiony bilet - cena wystawionego biletu będzie stanowił podstawę do rozliczenia delegacji służbowej i zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w myśl art. 22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w świetle stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Na podstawie art.14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.