1433/NG/GF/415/art.14a-1/07/MS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie przekazywane do Polski na rachunek bankowy Podatnika, a uzyskane z tytułu podpisania umowy o pracę w 2007r. z firmą, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu?

1433/NG/GF/415/art.14a-1/07/MS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. przychody ze stosunku pracy
  4. rozliczanie (rozliczenia)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 29.12.2006r. (uzupełnionego pismem z dnia 31.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1.Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 31 stycznia 2007 r. Podatnik rozpoczął pracę w firmie „X” w United Kingdom.Zgodnie z umową wynagrodzenie stanowi kwotę brutto i w takiej wysokości Podatnik będzie je otrzymywał na konto bankowe.Stałym miejscem zamieszkania Podatnika jest Polska.

Pytanie podatnika:

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie przekazywane do Polski na rachunek bankowy Podatnika, a uzyskane z tytułu podpisania umowy o pracę w 2007r. z firmą, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu?

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

We wniosku Podatnik wyraża stanowisko, iż wynagrodzenie brutto uzyskane w ww. sposób wykaże w zeznaniu rocznym i opodatkuje zgodnie ze skalą podatkową.

3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów wyjaśnia, iż zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3 a.Osoby uzyskujące dochód w ww. sposób zgodnie z art. 44 ust. 3a powyższej ustawy są obowiązani w terminie do 20 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej. Za powyższy dochód, uważa się uzyskany w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2. ustawy o podatku dochodowym. Przy obliczaniu zaliczek podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy obliczony podatek dochodowy według ww. zasad w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. nr 210, poz. 2135), opłacanej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika. Dochody uzyskiwane przez Podatnika od ww. pracodawcy należy nie tylko wykazać i opodatkować w zeznaniu podatkowym ale również w ciągu roku podatkowego odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według powyżej opisanych zasad. Mając na uwadze powyższe regulacje oraz przekazane przez podatnika informacje, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w świetle stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.2. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.3. Na postanowienie zawierające interpretację służy na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.