1409/PDFPP/413-i-52/07/IF | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w rozliczeniu podatku za 2006 rok można odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe udzielonych w dwóch bankach na finansowanie tej samej inwestytcji?

1409/PDFPP/413-i-52/07/IF

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odsetki od kredytu
  2. rozliczanie (rozliczenia)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia wydatków inwestycyjnych

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)

orzeka

zgodzić się ze stanowiskiem Pani, iż w rozliczeniu podatku za rok 2006 może Pani odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe udzielonych w dwóch bankach na finansowanie tej samej inwestycji.

UZASADNIENIE

W dniu x.y.z roku wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie, w którym przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:W roku 2003 zaciągnęła Pani w Banku mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny na częściowe sfinansowanie zakupu od developera lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku na kwotę x zł. W okresie od x. 2003 r. do x. 2005 r. zapłacone odsetki wyniosły x. zł. W x 2005 roku spłaciła Pani kredyt w Banku i podpisała umowę kredytu hipotecznego w Banku Y na finansowanie tej samej inwestycji, od którego dokonano spłaty odsetek w okresie od x.y.2005 r. do x.y..2005 r. w wysokości xzł i w okresie od x.y. 2006 r. do x.y..2006 r. dokonano spłaty odsetek w wysokości x zł zgodnie z załączonymi zaświadczeniami wydanymi przez banki.Inwestycja została zakończona w styczniu 2006 r.

Pani zapytanie dotyczy kwestii, czy w rozliczeniu podatku za rok 2006 może Pani odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe udzielonych w dwóch bankach na finansowanie tej samej inwestycji.

Pani zdaniem nie ma przeszkód do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek w rozliczeniu za rok 2006, gdyż zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 2 odliczenia można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja oraz, że odlicza się faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku. Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 1 obejmuje odsetki naliczone i zapłacone po 1 stycznia 2002 r. Jak również zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 2 kwota kredytu nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i jest mniejsza niż 189.000zł.

Z przepisu art. 26 b ust. 2 pkt 2 i 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, że odliczenie od dochodu spłaconych odsetek od kredytu stosuje się, jeżeli kredyt był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 powołanego wyżej przepisu, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Prawo do odliczenia odsetek związane jest więc z umową o kredyt, określającą przeznaczenie tego kredytu na konkretną inwestycję mieszkaniową. Spłacenie przez Panią jednego kredytu i zaciągnięcie kolejnego na finansowanie tej samej inwestycji uprawnia Panią do odliczeń od dochodu spłaconych odsetek od obu kredytów.

Jednakże podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego odliczenia w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku jest zgodnie z art. 26 b ust. 2 pkt 4b zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.