1409/PDFPP/413-i-24/07/MW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje Państwo możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej oraz czy wszyscy współwłaściwciele mogą dokonać odliczenia proporcjonalnie?

1409/PDFPP/413-i-24/07/MW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rozliczanie (rozliczenia)
  2. ulga odsetkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm,) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

orzeka

UZASADNIENIE

W złożonym zapytaniu przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:W maju x roku wraz z mężem i rodzicami, za kredyt udzielony przez Bank, kupili Państwo dom w stanie surowym otwartym. W związku z tym, iż inwestycja nie była zakończona wystąpili Państwo do Starosty z prośbą o przeniesienie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę-rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Decyzją NR Z z dnia x.y.zr. Otrzymali Państwo zgodę na przeniesienie decyzji wydanej na poprzednich właścicieli na Państwa rzecz. Inwestycja została zakończona i w dniu x.y.2006r. Budynek został zgłoszony do użytkowania a x.y.2006. została wydana zgoda na jego użytkowanie.Ponadto nie korzystali Państwo z ulgi budowlanej, na zakup gruntu oraz z ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Pani zapytanie dotyczy kwestii, czy przysługuje Państwu mozliwość skorzystania z ulgi odsetkowej oraz czy wszyscy współwłaściciele mogą dokonać odliczenia proporcjonalnie.W Pani ocenie przysługuje Państwu możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej ponieważ kupili Państwo grunt z rozpoczętą budową, która następnie była kontynuowana.

Zgodnie z art. 26b ust. 2 odliczenie, o którym mowa wyżej stosuje się, jeżeli:1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw, 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002r., a ponadto w przypadku inwestycji:- o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę(przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomienia o zakończeniu budowy takiego budynku.5. do zeznania, o którym mowa w art. 45 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,6. odsetki, o których mowa w ust. 1:a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba ze zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,c)nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:a) zakup gruntu lub jego odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, b) budowę budynku mieszkalnego, c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W świetle ust. 4 art. 26b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:1. naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określony na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10. Zgodnie z ust. 5 art. 26b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że inwestycja mieszkaniowa podatnika związana jest z budową budynku mieszkalnego.W oparciu o przedstawiony stan faktyczny w przypadku Podatnika, odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego – jeśli spełni on wszystkie pozostałe warunki nałożone przez ustawodawcę – podlegały będą odliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi, od roku, w którym uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomienie o zakończeniu budowy takiego budynku

Ponadto nadmienia się, że art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588), od 2007 roku uchylono art. 26 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast prawo do kontynuacji ulgi odsetkowej określono w art. 9 tej ustawy, zgodnie z którym podatnikowi, któremu w latach 2002 – 2006 r. został udzielony kredyt (pożyczka), o ktorym mowa w art. 26 b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Wysokość odliczeń w myśl przepisu art. 26b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu jednego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków. Odliczane odsetki powinny być udoumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu. Jeżeli więc na zaświadczeniu z banku będą wymienieni Pani rodzice oraz Pani wraz z małżonkiem, to każdemu z małżeństw będzie przysługiwała możliwość odliczenia odsetek przy spełnieniu opisanych wyżej warunków. Natomiast nie ma możliwości aby odsetki odliczyli tylko Pani rodzice w przypadku gdy na zaświadczeniu z banku będzie figurowała również Pani z małżonkiem.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej) Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.