Rozliczanie (rozliczenia) | Interpretacje podatkowe

Rozliczanie (rozliczenia) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczanie (rozliczenia). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu podatkowym po połączeniu Spółek metodą łączenia udziałów.
Fragment:
W związku z powyższym, żaden przepis nie ogranicza prawa ujęcia w podstawie opodatkowania uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez łączące się spółki kapitałowe od początku roku podatkowego, przy założeniu że w związku z połączeniem nie doszło do zamknięcia (na dzień połączenia) ksiąg rachunkowych i zakończenia roku podatkowego. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że rozliczenia wyniku podatkowego Spółki przejmowanej za rok połączenia powinna dokonać Spółka przejmująca we własnym rozliczeniu, co oznacza, że przychody oraz koszty Spółki przejmowanej, uzyskane od początku roku podatkowego podlegają zsumowaniu z bieżącym wynikiem Spółki przejmującej uzyskanym od początku roku. Jednak, zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 UPDOP. W konsekwencji, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, PGK - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych - wypełniając obowiązki wskazane w przepisie art. 1a ust. 7 UPDOP, winna uwzględnić za rok połączenia dochód lub stratę Spółki przejmującej, który uwzględniać już będzie przychody i koszty Spółki przejmowanej od początku roku podatkowego do dnia połączenia.
2017
10
maj

Istota:
Postanowienie sądu w przedmiocie całkowitego ubezwłasnowolnienia jednego z rodziców dziecka skutkuje z mocy prawa utratą przez ubezwłasnowolnioną osobę zdolności do czynności prawnych, a tym samym ustaniem jej władzy rodzicielskiej wobec dzieci. W konsekwencji, Wnioskodawczynię można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko jako osobę pozostająca w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich oraz spełnione zostały przez Wnioskodawczynię warunki do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania uregulowanej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do art. 6 ust. 9 ustawy zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. m.in. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu) niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Art. 6 ust. 10 ww. ustawy stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania. W myśl analizowanego przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osobą samotnie wychowującą dziecko jest również osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich. Należy jednak zauważyć, że przepis ten nie może być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
2015
15
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W tym zakresie należy odwołać się do wypracowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów administracyjnych, przesłanką decydującą o momencie wykazania obrotu z tytułu korekty podstawy opodatkowania jest charakter zdarzenia powodującego konieczność dokonania korekty faktury. Jeżeli bowiem przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. w sytuacji gdy popełniono błąd), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz, tj. powinna być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny. Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała w terminie późniejszym (np. w sytuacji finalnego uzgodnienia ceny), korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty. W tym ostatnim przypadku, korekta na bieżąco jest uzasadniona faktem iż pierwotna faktura została wystawiona poprawnie i w przeszłości nie doszło do zaniżenia podatku należnego. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie m.in. w następujących wyrokach: Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 5 lutego 2009r. (sygn. I FSK 1874/08), Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 26 października 2009r. (sygn.
2012
19
lip

Istota:
Za który okres rozliczeniowy, Spółka będąca podatnikiem VAT, która składa deklaracje podatkowe miesięcznie i otrzymuje dowody uprawniające do zastosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce dostawa, powinna wykazać w ewidencji sprzedaży, deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%, czy jest to okres rozliczeniowy, w którym Spółka otrzymała dokumenty będące dowodami dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jak wynika z powyższych uregulowań, prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, uzależnione jest w znacznej mierze od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski. Istotą przywołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy, rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze, niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.
2012
9
mar

Istota:
Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej?
Fragment:
Po tej transakcji wystąpią lub mogą wystąpić, następujące transakcje: holenderska spółka osobowa będzie realizować odsetki związane z posiadaniem kuponów odsetkowych, lub holenderska spółka osobowa może dokonać sprzedaży całości lub części pozostałych wydzielonych części kapitałowych obligacji lub też całości lub części kuponów odsetkowych, które zostały uprzednio odłączone od części kapitałowych, lub Spółka dokona sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej, która na moment sprzedaży udziału nadal będzie właścicielem wydzielonych kuponów odsetkowych oraz części kapitałowych, jeżeli te ostatnie nie zostaną uprzednio sprzedane w całości. Holenderska spółka osobowa może wykorzystać część lub całość środków pieniężnych pochodzących z transakcji opisanych w punkcie A lub B powyżej do spłaty części lub całości zaciągniętej przez siebie pożyczki / kredytu, lub do zakupu innych (kolejnych) obligacji. Możliwe jest wielokrotne dokonywanie przez holenderską spółkę osobową transakcji opisanych powyżej. Opisana powyżej inwestycja Spółki może być krótkoterminowa (np. może rozpocząć się i zostać zakończona w tym samym roku) lub może rozciągać się na dłuższy okres. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Spółki, w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej, Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2012
6
sty

Istota:
Czy rozliczenia z tytułu podatku VAT dokonywane pomiędzy Spółką w ramach usług cash pooling będą zwolnione z opodatkowania podatkiem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy?
Fragment:
(...) ust. 2-6 i art. 28 ustawy. W myśl art. 27 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, m in. w przypadku usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki, świadczonych na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy przez „ import usług ” rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju).
2011
1
cze

Istota:
Czy przysługuje Państwo możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej oraz czy wszyscy współwłaściwciele mogą dokonać odliczenia proporcjonalnie?
Fragment:
(...) poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:a) zakup gruntu lub jego odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, b) budowę budynku mieszkalnego, c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. W świetle ust. 4 art. 26b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:1. naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określony na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.
2011
1
maj

Istota:
Czy w rozliczeniu podatku za 2006 rok można odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe udzielonych w dwóch bankach na finansowanie tej samej inwestytcji?
Fragment:
Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 1 obejmuje odsetki naliczone i zapłacone po 1 stycznia 2002 r. Jak również zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 2 kwota kredytu nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i jest mniejsza niż 189.000zł. Z przepisu art. 26 b ust. 2 pkt 2 i 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, że odliczenie od dochodu spłaconych odsetek od kredytu stosuje się, jeżeli kredyt był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 powołanego wyżej przepisu, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Prawo do odliczenia odsetek związane jest więc z umową o kredyt, określającą przeznaczenie tego kredytu na konkretną inwestycję mieszkaniową. Spłacenie przez Panią jednego kredytu i zaciągnięcie kolejnego na finansowanie tej samej inwestycji uprawnia Panią do odliczeń od dochodu spłaconych odsetek od obu kredytów.
2011
1
maj

Istota:
Jak należy rozliczyć wynagrodzenie przekazywane do Polski na rachunek bankowy Podatnika, a uzyskane z tytułu podpisania umowy o pracę w 2007r. z firmą, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3 a.Osoby uzyskujące dochód w ww. sposób zgodnie z art. 44 ust. 3a powyższej ustawy są obowiązani w terminie do 20 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej. Za powyższy dochód, uważa się uzyskany w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2. ustawy o podatku dochodowym. Przy obliczaniu zaliczek podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy obliczony podatek dochodowy według ww. zasad w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. nr 210, poz. 2135), opłacanej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika. Dochody uzyskiwane przez Podatnika od ww. pracodawcy należy nie tylko wykazać i opodatkować w zeznaniu podatkowym ale również w ciągu roku podatkowego odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według powyżej opisanych zasad.
2011
1
maj

Istota:
Czy można rozliczać koszty delegacji zagranicznych w części dotyczącej przejazdów na podstawie biletów lotniczych, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do identyfikacji podróżnego?
Fragment:
Dowody o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć między innymi wyłącznie:- kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących .W Pana przypadku do rozliczenia delegacji służbowej bilet lotniczy zawierający dane takie jak:- przez kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adresy) - dla kogo został wystawiony bilet ( nazwę i adres )- data wystawienia biletu lotniczego- dokąd został wystawiony bilet - cena wystawionego biletu będzie stanowił podstawę do rozliczenia delegacji służbowej i zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w myśl art. 22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w świetle stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Na podstawie art.14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.Zgodnie z § 12 ust.3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.