Rozliczanie podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczanie podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania usług badania i specjalistycznej analizy mieszanki mineralnej (asfalt)

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie:
- wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez wydzielaną ZCP, realizowanych przed Momentem podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi po Momencie podziału,
- wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału lub po Momencie podziału (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy),
- wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do rozpoznania (odliczenia) podatku naliczonego w stosunku do faktur związanych z wydzielaną ZCP, dotyczących czynności, co do których obowiązek podatkowy powstał przed Momentem podziału, a fakturę wystawioną przez dostawcę/usługodawcę otrzymano po Momencie podziału, także w przypadku wystawienia faktury na Spółkę dzieloną,
- wskazania, który z podmiotów powinien ujmować dla celów VAT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej przed Momentem podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału,
- wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych po Momencie podziału,
- wskazania, który z podmiotów powinien odliczyć VAT z faktur dotyczących działalności wydzielanej ZCP, wystawionych przez dostawców/usługodawców po Momencie podziału na Spółkę dzieloną, w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej wskazującej Spółkę przejmującą jako nabywcę,
- wystawienia przez Spółkę przejmująca not korygujących, w przypadku, gdy sprzedawcy wystawią po Momencie podziału faktury dotyczące działalności ZCP na Spółkę dzieloną i nie skorygują danych nabywcy na takiej fakturze,
- wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed Momentem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres (lub uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), jeżeli obowiązek zapłaty podatku (prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału,
- wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do odliczenia VAT z otrzymywanych od kontrahentów faktur zaliczkowych i faktur końcowych w odniesieniu do dostaw towarów i usług związanych z działalnością wydzielanej ZCP, w sytuacji, gdy płatności zaliczki dokona Spółka dzielona (otrzymując w tym zakresie przed Momentem podziału odpowiednią fakturę zaliczkową od dostawcy/usługodawcy), a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca,
- wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do ujęcia w deklaracji podatkowej VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego dostawcę przed Momentem podziału na rzecz Spółki dzielonej a towar dostarczony zostanie już po Momencie podziału do Spółki przejmującej oraz gdy towar otrzyma Spółka dzielona przed Momentem podziału a zagraniczny dostawca wystawi w tym zakresie fakturę już po Momencie podziału

Fragment:

Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed Momentem podziału. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c OP, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „ pozostające ” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „ stany otwarte ”, tj. prawa i obowiązki, które przed Momentem podziału „ pozostają ” jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że przepis ten nie odnosi się do praw i obowiązków, które „ pozostawały ” w związku z danymi składnikami majątku przed Momentem podziału. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed Momentem podziału lub dotyczy okresu poprzedzającego Moment podziału (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi Spółki dzielonej. Na gruncie regulacji ustawy o VAT zasadę sukcesji ograniczonej (częściowej) należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku podziału spółki kapitałowej o przyporządkowaniu do Spółki dzielonej i Spółki przejmującej obowiązku rozpoznania podatku należnego będzie decydować data powstania tego obowiązku.

2016
13
kwi

Istota:

Obowiązek rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r

Fragment:

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że z uzasadnienia do ustawy zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. wynika, że przez „ cele inne ” rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy, czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, z definicji niemające nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. W ocenie Spółki brak jest podstaw, aby uznać, że prowadzenie przez Spółkę publicznych kampanii edukacyjnych może zostać zakwalifikowane jako jakakolwiek ze sfer niebędących działalnością gospodarczą, wskazanych w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. Po pierwsze, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (w rozumieniu ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) nie będzie stanowiło realizowania zadań administracji publicznej, gdyż Spółka prowadząc ww. wskazane kampanie będzie występować w roli przedsiębiorcy, a nie organu władzy publicznej. Po drugie, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (w rozumieniu ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług na cele prywatne w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż de facto Spółka będzie działać odpłatnie, tj. publiczne kampanie edukacyjne będą finansowane ze środków pochodzących od wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2016
27
mar

Istota:

Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego za rozliczenia VAT jej kontrahenta (reprezentowanego importera)

Fragment:

Przykładowo, została ona potwierdzona w zbliżonym stanie faktycznym m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r. nr ITPP3/443-222/14/MD , w której Organ zauważył, że „ potwierdzić należy pogląd Spółki, że kiedy klienci Spółki (importerzy) zadeklarują rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy (tj. poprzez deklarację podatkową) i nie wywiążą się prawidłowo z obowiązków wiążących się z tym trybem, przy czym Spółka występować będzie w charakterze przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego), Spółka nie będzie odpowiadała za rozliczenia podatku z tytułu importu towarów (ani syngularnie, ani solidarnie) ”. Tożsame konkluzje zostały zaprezentowane również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2012 r. nr ITPP2/443-212a/12/AK oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2014r. nr ILPP4/443-96/12/14-Sl/BA. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

2012
18
sie

Istota:

W zakresie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów

Fragment:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca podaje, że zamierza zawrzeć umowę na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP. Za realizację całości umowy będzie odpowiedzialny jeden Wykonawca i całość dostawy będzie wynikać z jednej umowy, zgodnie z którą przedmiot dostawy będzie odbierany przez Wnioskodawcę w miejscu przez niego wskazanym. Potwierdzeniem dokonanego odbioru będzie podpisanie protokołów przyjęcia-przekazania po pozytywnym zakończeniu wyników testów przeprowadzanych na potwierdzenie, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w umowie dostawy. Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do dokonania wszelkich formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów oznaczonych co do gatunku od Wykonawcy, mającego siedzibę na terenie państwa trzeciego, których przejęcie na własność następuje po pozytywnych wynikach testów przeprowadzonych w Polsce. Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy usługi świadczone przez Kontrahenta 1 na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Elektrowni podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce ?
2. Czy VAT należny z tytułu wspomnianych usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Elektrowni, może zostać rozliczony przez Elektrownię?

Fragment:

Odnosząc się do pkt. 7, Naczelnik uznał, iż w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w którym zostały określone wyjątki od generalnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy. Na podstawie art. 27 ust. 2 w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym także świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest zawsze miejsce położenia nieruchomości. W/w usługi zostały ujęte przez polskiego ustawodawcę w formie katalogu otwartego. W związku z powyższym również inne usługi związane z nieruchomościami, nie wymienione w art. 27 ust. 2, będą objęte tymi samymi zasadami opodatkowania. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy Naczelnik uznał, iż w przedmiotowej sprawie miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz elektrowni należało ustalić na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o VAT. Nieprawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy wskazującego, iż usługi świadczone przez Kontrahenta 1 powinny zostać uznane za usługi inżynierskie, a miejsce opodatkowania ustalone na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, w związku z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy VAT.

2011
1
cze

Istota:

Pan /x/ wraz z żoną posiada na zasadzie współwłasności lokal mieszkalny położony we Wrocławiu, który wynajmowany jest dla podmiotu gospodarczego. Wnioskiem z dnia 10.08.2006 r. Państwo /x/ zwrócili się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie. Z przedmiotowego wniosku wynikało, że Pan /x/ wystawiając fakturę VAT z tytułu najmu w rubryce „sprzedawca” wpisywał dane swoje oraz swojej żony i odpowiednio dwa numery NIP. Po uzyskaniu informacji, że taki sposób wystawiania faktur jest błędny państwo /x/ opracowali wzór faktury korygującej, w której jako sprzedawcę wskazano osobno oboje małżonków wykazując odpowiednio na każdego z nich połowę kwoty należności z tytułu wynajmowanej nieruchomości. Wyrażając swoje stanowisko w powyższej sprawie Pan /x/ wskazał, że uważa taką konstrukcję faktury korygującej za prawidłową. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach powołując art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej - przesłał przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia tut. organowi podatkowemu, a ten również wskazując swą niewłaściwość odesłał akta. Ostatecznie materiały związane z ww. sprawą przesłane zostały tut. Organowi podatkowemu, ten zaś wystąpił do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie właściwości miejscowej.W odpowiedzi z dnia 29 marca 2007 r. Nr AP14-8012/3/AW/MB7-446/07 Minister Finansów wskazał, iż w omawianej sprawie upłynął 3 miesięczny termin określony w art. 14b § 3 ustawy Ordynacjia podatkowa i wobec tego doszło do tzw. „milczącej interpretacji”, co oznacza, że zostało ukonstytuowane stanowisko podatników zawarte w przedmiotowym wniosku.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w przypadku „milczącej interpretacji” stosuje się odpowiednio przepis art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem : „Organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4: jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez organ podatkowy, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskie nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem VAT przekazanie towarów w ramach reprezentacji, w przypadku, gdy Spółka nie odliczyła podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu tych towarów?

Fragment:

(...) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. W myśl art. 7 ust. 4 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1. o łącznej wartości nieprzekraczalnej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego nie wynika, aby podatnik prowadził ewidencję o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1, a zatem na podstawie zacytowanych wyżej przepisów wynika, że nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy, związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, które nie spełniają warunków do zakwalifikowania ich jako prezenty o małej wartości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie różnego rodzaju gadżetów opatrzonych logo firmy, jak i bez logo w okolicznościach, które stanowią reprezentację w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie uprawniało Spółkę- w świetle art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług- do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów?

Fragment:

Ustawodawca zrównał jednak dla celów podatku od towarów i usług z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny –jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zgodnie z powyższym, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nie tylko odpłatna dostawa towarów ale również wszelkie nieodpłatne przekazanie towarów, o ile podatnikowi przy nabyciu tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części. Jednakże ust. 3 cyt. art. 7 stanowi, iż przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?

Fragment:

Natomiast podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić - stosownie do treści przepisu art. 31 ust. 1 ustawy. Zatem kwotę podatku należnego (stanowiącą kwotę podatku naliczonego) nalicza się w oparciu o dokument wystawiony przez kontrahenta (w razie braku dokumentu na podstawie zawartej umowy) w wystawianej fakturze wewnętrznej - zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Brak jest podstaw do przyjęcia innej podstawy opodatkowania niż wynikającej z powołanego art. 31 ust. 1. Jednocześnie zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zatem w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury dokumentującej dokonanie dostawy Spółka winna przyjąć jako podstawę opodatkowania kwotę należną z niej wynikającą i ta też kwota będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego w rozumieniu art. 86 ustawy.