Rozliczanie podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Rozliczanie podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczanie podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r
Fragment:
Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że z uzasadnienia do ustawy zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. wynika, że przez „ cele inne ” rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy, czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, z definicji niemające nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. W ocenie Spółki brak jest podstaw, aby uznać, że prowadzenie przez Spółkę publicznych kampanii edukacyjnych może zostać zakwalifikowane jako jakakolwiek ze sfer niebędących działalnością gospodarczą, wskazanych w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. Po pierwsze, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (w rozumieniu ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) nie będzie stanowiło realizowania zadań administracji publicznej, gdyż Spółka prowadząc ww. wskazane kampanie będzie występować w roli przedsiębiorcy, a nie organu władzy publicznej. Po drugie, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (w rozumieniu ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług na cele prywatne w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż de facto Spółka będzie działać odpłatnie, tj. publiczne kampanie edukacyjne będą finansowane ze środków pochodzących od wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2016
13
kwi

Istota:
Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego za rozliczenia VAT jej kontrahenta (reprezentowanego importera)
Fragment:
Przykładowo, została ona potwierdzona w zbliżonym stanie faktycznym m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r. nr ITPP3/443-222/14/MD , w której Organ zauważył, że „ potwierdzić należy pogląd Spółki, że kiedy klienci Spółki (importerzy) zadeklarują rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy (tj. poprzez deklarację podatkową) i nie wywiążą się prawidłowo z obowiązków wiążących się z tym trybem, przy czym Spółka występować będzie w charakterze przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego), Spółka nie będzie odpowiadała za rozliczenia podatku z tytułu importu towarów (ani syngularnie, ani solidarnie) ”. Tożsame konkluzje zostały zaprezentowane również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2012 r. nr ITPP2/443-212a/12/AK oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2014r. nr ILPP4/443-96/12/14-Sl/BA. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
27
mar

Istota:
W zakresie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów
Fragment:
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca podaje, że zamierza zawrzeć umowę na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP. Za realizację całości umowy będzie odpowiedzialny jeden Wykonawca i całość dostawy będzie wynikać z jednej umowy, zgodnie z którą przedmiot dostawy będzie odbierany przez Wnioskodawcę w miejscu przez niego wskazanym. Potwierdzeniem dokonanego odbioru będzie podpisanie protokołów przyjęcia-przekazania po pozytywnym zakończeniu wyników testów przeprowadzanych na potwierdzenie, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w umowie dostawy. Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do dokonania wszelkich formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów oznaczonych co do gatunku od Wykonawcy, mającego siedzibę na terenie państwa trzeciego, których przejęcie na własność następuje po pozytywnych wynikach testów przeprowadzonych w Polsce. Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2012
18
sie

Istota:
1. Czy usługi świadczone przez Kontrahenta 1 na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Elektrowni podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce ?
2. Czy VAT należny z tytułu wspomnianych usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Elektrowni, może zostać rozliczony przez Elektrownię?
Fragment:
Odnosząc się do pkt. 7, Naczelnik uznał, iż w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w którym zostały określone wyjątki od generalnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy. Na podstawie art. 27 ust. 2 w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym także świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest zawsze miejsce położenia nieruchomości. W/w usługi zostały ujęte przez polskiego ustawodawcę w formie katalogu otwartego. W związku z powyższym również inne usługi związane z nieruchomościami, nie wymienione w art. 27 ust. 2, będą objęte tymi samymi zasadami opodatkowania. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy Naczelnik uznał, iż w przedmiotowej sprawie miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz elektrowni należało ustalić na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o VAT. Nieprawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy wskazującego, iż usługi świadczone przez Kontrahenta 1 powinny zostać uznane za usługi inżynierskie, a miejsce opodatkowania ustalone na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, w związku z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy VAT.
2011
1
cze

Istota:
Pan /x/ wraz z żoną posiada na zasadzie współwłasności lokal mieszkalny położony we Wrocławiu, który wynajmowany jest dla podmiotu gospodarczego. Wnioskiem z dnia 10.08.2006 r. Państwo /x/ zwrócili się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie. Z przedmiotowego wniosku wynikało, że Pan /x/ wystawiając fakturę VAT z tytułu najmu w rubryce „sprzedawca” wpisywał dane swoje oraz swojej żony i odpowiednio dwa numery NIP. Po uzyskaniu informacji, że taki sposób wystawiania faktur jest błędny państwo /x/ opracowali wzór faktury korygującej, w której jako sprzedawcę wskazano osobno oboje małżonków wykazując odpowiednio na każdego z nich połowę kwoty należności z tytułu wynajmowanej nieruchomości. Wyrażając swoje stanowisko w powyższej sprawie Pan /x/ wskazał, że uważa taką konstrukcję faktury korygującej za prawidłową. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach powołując art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej - przesłał przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia tut. organowi podatkowemu, a ten również wskazując swą niewłaściwość odesłał akta. Ostatecznie materiały związane z ww. sprawą przesłane zostały tut. Organowi podatkowemu, ten zaś wystąpił do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie właściwości miejscowej.W odpowiedzi z dnia 29 marca 2007 r. Nr AP14-8012/3/AW/MB7-446/07 Minister Finansów wskazał, iż w omawianej sprawie upłynął 3 miesięczny termin określony w art. 14b § 3 ustawy Ordynacjia podatkowa i wobec tego doszło do tzw. „milczącej interpretacji”, co oznacza, że zostało ukonstytuowane stanowisko podatników zawarte w przedmiotowym wniosku.
Fragment:
Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w przypadku „milczącej interpretacji” stosuje się odpowiednio przepis art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem : „Organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4: jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez organ podatkowy, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskie nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia
2011
1
cze

Istota:
Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem VAT przekazanie towarów w ramach reprezentacji, w przypadku, gdy Spółka nie odliczyła podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu tych towarów?
Fragment:
(...) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. W myśl art. 7 ust. 4 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1. o łącznej wartości nieprzekraczalnej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego nie wynika, aby podatnik prowadził ewidencję o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1, a zatem na podstawie zacytowanych wyżej przepisów wynika, że nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy, związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, które nie spełniają warunków do zakwalifikowania ich jako prezenty o małej wartości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2011
1
maj

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie różnego rodzaju gadżetów opatrzonych logo firmy, jak i bez logo w okolicznościach, które stanowią reprezentację w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie uprawniało Spółkę- w świetle art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług- do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów?
Fragment:
Ustawodawca zrównał jednak dla celów podatku od towarów i usług z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny –jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zgodnie z powyższym, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nie tylko odpłatna dostawa towarów ale również wszelkie nieodpłatne przekazanie towarów, o ile podatnikowi przy nabyciu tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części. Jednakże ust. 3 cyt. art. 7 stanowi, iż przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?
Fragment:
Natomiast podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić - stosownie do treści przepisu art. 31 ust. 1 ustawy. Zatem kwotę podatku należnego (stanowiącą kwotę podatku naliczonego) nalicza się w oparciu o dokument wystawiony przez kontrahenta (w razie braku dokumentu na podstawie zawartej umowy) w wystawianej fakturze wewnętrznej - zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Brak jest podstaw do przyjęcia innej podstawy opodatkowania niż wynikającej z powołanego art. 31 ust. 1. Jednocześnie zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zatem w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury dokumentującej dokonanie dostawy Spółka winna przyjąć jako podstawę opodatkowania kwotę należną z niej wynikającą i ta też kwota będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego w rozumieniu art. 86 ustawy.
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ma również możliwość odzyskania tej kwoty, poprzez ujęcie jej w deklaracji VAT jako podatku naliczonego do odliczenia, o ile kwota podatku jest wykazana w dokumencie celnym. Zgłoszenie celne podlega sprawdzeniu przez organ celny, również co do prawidłowości wyliczenia podatku od towarów i usług. Jeżeli w wyniku weryfikacji tego zgłoszenia organ celny stwierdzi, że kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Zgłoszenie celne może być poddane weryfikacji również na żądanie Spółki. Stosownie bowiem do art. 33 ust. 3 ustawy, po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. Jest to jednak prawo, nie obowiązek podatnika. Organ podatkowy sam z własnej inicjatywy nie może wydać decyzji w tej sytuacji. Podatnik jednak, bez względu na to czy wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości i oczekuje na decyzje, czy też nie, może odliczyć w całości VAT wykazany w dokumencie celnym. Jest to bowiem podatek należny z tytuł importu towarów, który jest obliczany na podstawie ilości towarów importowanych, nie natomiast na podstawie ilości towarów wprowadzonych do magazynu Spółki.
2011
1
maj

Istota:
W oparciu o jakie dokumenty będzie wnioskodawca przekazywał podatek VAT na rzecz Urzędu Skarbowego po dniu 31.12.2006 r., tj. po dacie zakończenia działalności gospodarczej
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenia te będą wpływać na rachunek wnioskodawcy wówczas, kiedy nie będzie już prowadzić dokumentacji VAT, gdyż nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, należny podatek VAT wnioskodawca będzie przekazywać na rachunek Urzędu Skarbowego w Legnicy na podstawie wyciągu bankowego, na którym uwidoczniony zostanie przekaz określonego wynagrodzenia, w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach Wnioskodawca sprecyzował zapytanie kierowane do tutejszego organu podatkowego wskazując, iż oczekuje odpowiedzi na pytanie, w oparciu o jakie dokumenty / deklaracje, czy inne / będzie przekazywać podatek VAT na rzecz Urzędu Skarbowego po dniu 31.12.2006 r., tj. po dacie zakończenia działalności gospodarczej. Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju / art. 5 ust. 1 pkt 1 /. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa / tak stanowi art. 8 ust. 1 pkt 3 /.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.