IPPB2/415-521/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1 Czy posiadający rozdzielność majątkową małżonkowie muszą rozliczać się indywidualnie tzn. odrębne wnioski każdy po 50% limitu?2. W przypadku dwóch odrębnych wniosków czy jest możliwość zastosowania innego niż po 50% podziału limitów oczywiście za zgodą drugiej strony, podpisy obojga małżonków na wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.05.2012 r. (data wpływu 31.05.2012 r.) oraz piśmie z dnia 25.06.2012 r. (data wpływu 28.06.2012 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie z dnia 19.06.2012 r. Nr IPPB2/415-521/12-2/AK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w sytuacji posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w sytuacji posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem ponieśli wydatki na budowę domu jednorodzinnego. Chcieliby odzyskać zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków związanych z budownictwem składając wniosek VZM. W związku z faktem posiadania przez małżonków umowy o rozdzielność majątkową pojawiła się wątpliwość czy małżonkowie powinni złożyć jeden czy dwa oddzielne wnioski o zwrot VAT. Interpretacje różnych źródeł w tym Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni oraz infolinii podatkowej różniły się od siebie.

Według interpretacji pracowników Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni wraz z mężem powinni złożyć odrębne wnioski, każdy do wysokości 50% przysługującego wspólnie limitu. Zgodnie z tą interpretacją w 2011 roku Wnioskodawczyni złożyła wniosek (VZM-1). Wniosek został podpisany przez oboje małżonków. W lutym 2012 otrzymała zwrot środków.

W związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię znacznej ilości faktur od których przysługuje ustawowe odliczenie VAT oraz ograniczeniem jakie powstało w związku z ww. interpretacją i 50% limitem kwotowym Wnioskodawczyni postanowiła ponownie przeanalizować zapisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Po przeanalizowaniu zapisów ustawy a zwłaszcza art. 5 § 2 który mówi: „małżonkowie pozostający w związku małżeńskim mogą złożyć wspólnie wniosek o zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1” wydaje się Wnioskodawczyni, że spełnia wymogi ustawy i w związku z powyższym może wspólnie z mężem złożyć w roku 2012 wniosek numer 2 do pozostałej kwoty limitu. Wnioskodawczyni zaznacza, że małżonkowie zamieszkują razem a zwrot o którym mowa dotyczy jednej inwestycji, którą jest budowa domu jednorodzinnego.

Pismem z dnia 19.06.2012 r. Nr IPPB2/415-521/12-2/AK wezwano Wnioskodawczynie do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie na kogo wydane jest pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego (na małżonków wspólne, na jednego z małżonków),
 • przedstawienia własnego stanowiska w sprawie do pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 tj. „W przypadku dwóch odrębnych wniosków czy jest możliwe zastosowanie innego niż po 50% podziału limitów oczywiście za zgodą drugiej strony, podpisy obojga małżonków we wniosku...”.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek terminie. W nadesłanym uzupełnieniu wskazała, iż:

pozwolenie na budowę wydane jest na małżonków wspólnie oraz nie przedstawiła własnego stanowiska odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 ponieważ nie chce, aby tutejszy organ udzielał odpowiedzi na pytanie Nr 2.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania Nr 1. Odnośnie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy posiadający rozdzielność majątkową małżonkowie muszą rozliczać się indywidualnie tzn. odrębne wnioski każdy po 50% limitu...
 2. W przypadku dwóch odrębnych wniosków czy jest możliwość zastosowania innego niż po 50% podziału limitów oczywiście za zgodą drugiej strony, podpisy obojga małżonków na wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, po przeanalizowaniu zapisów ustawy a zwłaszcza art. 5 § 2, który mówi: „małżonkowie pozostający w związku małżeńskim mogą złożyć wspólnie wniosek o zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1” wydaje się Wnioskodawczyni, że małżonkowie spełniają wymogi ustawy i w związku z powyższym mogą wspólnie złożyć w roku 2012 wniosek numer 2 do pozostałej kwoty limitu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.), która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl natomiast art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% natomiast od dnia 01.01.2011 r. stawką 23% (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy). Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Przepis art. 4 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, dotyczy łącznie obojga małżonków.

Jeżeli:

 1. przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7 pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 2. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

W tym miejscu wskazać należy, iż w art. 2 ust. 6 ustawodawca wskazał, iż ilekroć w ustawie jest mowa o małżonkach – rozumie się przez to osoby pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Jest to ich majątek wspólny. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Mając na uwadze powyżej, jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim a z takim przypadkiem mamy doczynienia w analizowanej sprawie, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Z przepisu art. 5 ust. 4 ww. ustawy wynika, iż wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Podkreślić jednakże należy, iż w przypadku małżonków, bez względu na sposób złożenia wniosku, (tj. wspólnie, przez każdego z małżonków osobno czy też tylko przez jednego z nich) wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków.

Powołany przepis art. 5 ust. 4 pkt 9 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jednoznacznie bowiem wymaga, aby podpis pod wnioskiem był złożony przez obojga małżonków. Ustawa w tym zakresie nie czyni żadnych odstępstw.

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie pozbawia małżonków prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych na podstawie jednego wniosku. Zgodnie z treścią ustawy, to małżonkowie decydują, czy złożą jeden wniosek, czy też dwa odrębne ale do wysokości jednego przysługującego im limitu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż fakt, że Wnioskodawczyni posiada z mężem rozdzielność majątkową, nie powoduje ustania małżeństwa zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej- małżonkowie pozostają w związku małżeńskim – w związku z powyższym przysługuje Wnioskodawczyni prawo do wspólnego złożenia wniosku VZM-1 jednak zwrot przysługuje do wysokości jednego wspólnego limitu. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż to małżonkowie zadecydują czy złożą jeden wspólny wniosek czy też dwa odrębne.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż uprawnienie do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych m.in. z budową budynku mieszkalnego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 3 i art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym .

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pani, jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani męża.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.