ILPB2/415-129/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie skutków umowy rozdzielności majątkowej.
ILPB2/415-129/14-3/JKinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. rozdzielność majątkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z faktu zawarcia umowy rozdzielności majątkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z faktu zawarcia umowy rozdzielności majątkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem 25 kwietnia 2000 r. zawarli związek małżeński. W wyniku pogorszenia się pożycia małżeńskiego 18 czerwca 2013 r. małżonkowie postanowili zawrzeć przed notariuszem małżeńską umowę majątkową o ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej. Zawierając umowę oświadczyli, że od dnia zawarcia małżeństwa nie zawierali żadnych umów majątkowych pomiędzy sobą.

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy małżonkowie podzielili w stosunku 50/50 swoje jednostki, zgromadzone w ramach pracowniczego funduszu emerytalnego (PPE). Fundusz na podstawie złożonej dyspozycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami operacyjnymi ustalił liczbę jednostek rozrachunkowych przypadających małżonkom – Członkom Funduszu na dzień ustania wspólności, poprzez podzielenie na pół liczby jednostek rozrachunkowych znajdujących się w tym dniu na rachunku każdego z małżonków – Członków Funduszu, tj. z konta Zainteresowanej została wypłacona na konto męża kwota będąca wartością 50% zgromadzonych na koncie Wnioskodawczyni jednostek, przeliczonych według wartości na dzień sporządzenia umowy. Adekwatnie zostały wypłacone jednostki z konta męża Wnioskodawczyni na konto Zainteresowanej.

Jednostki zgromadzone na kontach małżonków, które były odprowadzane przez pracodawcę w ramach składki podstawowej, były opodatkowane podatkiem dochodowym.

Pozostały wspólny majątek zgromadzony przed zawarciem umowy majątkowej nie został podzielony.

Wobec polepszenia i ocieplenia się stosunków między małżonkami 30 sierpnia 2013 r. przed notariuszem została przywrócona wspólność ustawowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w wyniku opisanych powyżej zdarzeń zachodzi obowiązek podatkowy, oprócz niemożliwości wspólnego rozliczenia się w roku w 2014 z podatku dochodowego za rok 2013, z uwagi na nieistniejącą między nimi przez cały rok wspólność majątkową (art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
  2. Czy kwota wypłaconych środków, zgromadzonych w ramach pracowniczego funduszu emerytalnego, na rzecz małżonka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lub podlega opodatkowaniu innym podatkiem...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z faktu zawarcia umowy rozdzielności majątkowej. Natomiast w zakresie dotyczącym innych podatków – w terminie późniejszym – wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę zapisy art. 31 § 2 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że majątkiem wspólnym są m.in. (...) „środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków” należałoby uznać, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy – nie stosuje się do „ (...): przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej (...)

W świetle art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na całkowity brak przepisów regulujących opodatkowanie oraz kwestię poboru podatku przez płatnika, podatnik nie powinien podlegać opodatkowaniu innym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosunki między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2012 r. poz. 788 ze zm.).

Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego:

  1. małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
  2. z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności,
  3. wspólność ustała z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku.

Zgodnie z art. 1037 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała – na mocy notarialnej umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową - podziału jednostek pracowniczego funduszu emerytalnego. W tym samym roku wspólność została przywrócona.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że z tytułu operacji opisanych we wniosku po stronie Wnioskodawczyni nie dojdzie do powstania żadnego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że wniosek w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy rozdzielności majątkowej w odniesieniu do męża Wnioskodawczyni załatwiono w dniu 14 kwietnia 2014 r. postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/436-36/14-3/WS, ILB2/415-129/14-2/JK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
IPPP1/443-483/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

rozdzielność majątkowa
IPPB2/415-174/13-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.