IBPP1/4512-123/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zniesienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej
IBPP1/4512-123/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatnik
 3. rozdzielność majątkowa
 4. zniesienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zniesienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zniesienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-123/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 28 grudnia 1996 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego w Wadowicach nr 233/1996.

Dnia 30 listopada 2005 r. Rep. Nr 3898/2005 Wnioskodawca zawarł umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Dnia 5 września 2007 r. akt notarialny Wnioskodawca nabył jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jako przedsiębiorca pod firmą Zajazd „”nieruchomość położoną w W oznaczonej jako działka nr 69/5 o obszarze 0,1580 ha za kwotę brutto 979.660 zł zawierająca podatek VAT według stawki 22% z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie na tym zakupionym terenie prowadzona jest inwestycja budowlana w ramach prowadzonej działalności pod nazwą „K”. Po zakończeniu inwestycji obiekt przeznaczony będzie pod wynajem.

Podatek VAT został Wnioskodawcy wypłacony.

Wnioskodawca chciałby w najbliższym czasie znieść rozdzielność majątkową a tym samym rozszerzyć wspólność małżeńską majątkową. W tej sytuacji notariusz zawiadomi księgi wieczyste i wprowadzi małżonka Wnioskodawcy jako współwłaściciela w 1/2 części tej nieruchomości.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od 17 marca 2000 r.

Małżonek Wnioskodawcy nie jest podatnikiem VAT – jest emerytem.

Małżeńska umowa majątkowa ustanawiająca wspólność majątkową będzie zawarta na podstawie art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dwa tygodnie po otrzymaniu interpretacji. Powodem zniesienia rozdzielności jest fakt, że na budowę ww. nieruchomości Wnioskodawca zaciągnął kredyt w kwocie 500 tys. zł, który został zabezpieczony nieruchomością będącą wyłączną własnością męża Wnioskodawcy.

W wyniku zawarcia majątkowej małżeńskiej umowy rozszerzającej wspólność małżonek na mocy art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego będzie miał równy udział w majątku wspólnym w ramach współwłasności łącznej.

Z tytułu nabycia nieruchomości oraz ponoszonych nakładów Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

Przy zakupie działki 69/5 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

Inwestycja jest na etapie wykończenia. Wykonany jest dach. Trwają praca wykończeniowe -wewnętrzne.

Z tytułu poniesionych nakładów na inwestycją budowlaną Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

Na pytanie tut. Organu: „Jakie będą skutki faktyczne, ekonomiczne zniesienia rozdzielności majątkowej, czy mąż Wnioskodawcy będzie wykorzystywał otrzymaną część nieruchomości, jeśli tak to w jaki sposób, czy też fakt zniesienia rozdzielności majątkowej pozostaje bez wpływu dla Wnioskodawcy jako podatnika VAT, tj. Wnioskodawca wyłącznie i w całości dalej będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do własnej działalności gospodarczej natomiast małżonek Wnioskodawcy będzie figurował w księgach wieczystych jako małżonek – współwłaściciel w rozumieniu prawa cywilnego i nie będzie wykorzystywał tej nieruchomości w ogóle” Wnioskodawca odpowiedział, że po ustanowieniu majątkowej współwłasności małżeńskiej na podstawie art. 36 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nieruchomość będzie nadal wykorzystywana wyłącznie przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, w tym jako podatnika podatku od towarów i usług. Małżonek będzie korzystał z efektów tej działalności w oparciu o przepisy Działu II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ta czynność będzie podlegała podatkowi od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z 5 maja 2015 r.), nie będzie on musiał ponosić kosztów bo ta czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W myśl z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w -jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca w 2005 r. Wnioskodawca zawarł umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową. Dnia 5 września 2007 r. Wnioskodawca nabył jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nieruchomość oznaczoną jako działka nr 69/5 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie na tym zakupionym terenie prowadzona jest inwestycja budowlana w ramach prowadzonej działalności. Po zakończeniu inwestycji obiekt przeznaczony będzie pod wynajem.

Wnioskodawca chciałby w najbliższym czasie znieść rozdzielność majątkową. W wyniku zawarcia majątkowej małżeńskiej umowy rozszerzającej wspólność małżonek będzie miał równy udział w majątku wspólnym w ramach współwłasności łącznej.

Z tytułu nabycia nieruchomości oraz ponoszonych nakładów Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. Przy zakupie działki nr 69/5 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. Inwestycja jest na etapie wykończenia. Wykonany jest dach. Trwają praca wykończeniowe - wewnętrzne.

Z tytułu poniesionych nakładów na inwestycją budowlaną Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

Po ustanowieniu majątkowej współwłasności małżeńskiej nieruchomość będzie nadal wykorzystywana wyłącznie przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, w tym jako podatnika podatku od towarów i usług. Małżonek będzie korzystał z efektów tej działalności w oparciu o przepisy Działu II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 ww. ustawy Kodeks cywilny współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej.

Natomiast ustrój majątkowy małżeński, definiowany jako sytuacja prawna małżonka wobec majątku drugiego małżonka, regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm).

W świetle art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W świetle art. 35 tego Kodeksu, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Zgodnie z art. 43 § 1 ww. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków.

W myśl art. 47 § 1 tejże ustawy małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Zgodnie z art. 47 § 2 ww. ustawy, umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Stosownie do art. 51 ww. ustawy w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Zgodnie natomiast z art. 36 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. (§ 2 ww. art. 36).

Natomiast w myśl powołanego przez Wnioskodawcę art. 36 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Tak więc małżonkowie mogą w drodze umowy postanowić o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wówczas istnieją tylko dwie masy majątkowe – majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. Wówczas każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i nabyty później. Ponadto każdy z małżonków samodzielnie zarządza i rozporządza swoim majątkiem.

Wprowadzony ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej można znieść zawierając stosowną umowę. Rozwiązanie umowy małżeńskiej majątkowej nie oznacza, że wszystkie składniki majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej stają się wspólne (wchodzą w skład majątku wspólnego). Te składniki majątkowe będą stanowiły składniki majątków osobistych małżonków. Natomiast przedmioty majątkowe nabyte już po zawarciu umowy o rozwiązaniu umowy o rozdzielności majątkowej wejdą w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Zawierając umowę o rozwiązaniu umowy o rozdzielności majątkowej można jednocześnie zawrzeć umowę małżeńską o rozszerzeniu wspólności majątkowej na przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Istotnym jest w tym miejscu powołanie art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), zgodnie z którym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Również definicja przedsiębiorcy została zawarta w art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), w myśl której przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Z opis sprawy wynika, że Wnioskodawca w trakcie trwania rozdzielności majątkowej nabył w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej nieruchomość, na której prowadzi inwestycję mającą służyć tej działalności. Wnioskodawcy jako podatnikowi VAT przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zarówno z tytułu zakupu działki jak i z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową obiektu na wynajem.

Nieruchomość ta stanowi zatem wyłącznie majątek Wnioskodawcy jako podatnika VAT.

Wnioskodawca podał, że zamierza zawrzeć z mężem umowę małżeńską znoszącą rozdzielność majątkową oraz rozszerzającą wspólność majątkową, w wyniku której małżonek będzie figurował w księgach wieczystych jako współwłaściciel 1/2 części nieruchomości.

Jednocześnie Wnioskodawca podał, że na podstawie art. 36 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nieruchomość będzie nadal wykorzystywana wyłącznie przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, w tym jako podatnika VAT. Natomiast małżonek będzie korzystał z efektów tej działalności w oparciu o przepisy Działu II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o VAT opodatkowaniu podlega czynność dokonana przez podatnika tego podatku, skutkująca m.in. przeniesieniem w sensie ekonomicznym prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Nie każda zatem czynność dokonana na gruncie prawa cywilnego będzie stanowiła dostawę na gruncie ustawy o VAT.

Jeżeli więc w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, mimo zawarcia umowy małżeńskiej rozszerzającej współwłasność nieruchomości na małżonka, w dalszym ciągu będzie wykorzystywał ją w całości wyłącznie do swojej indywidualnej działalności gospodarczej, wyłącznie Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu wynajmu całej tej nieruchomości, czyli nieruchomość ta w dalszym ciągu będzie stanowiła wyłączną własność Wnioskodawcy jako podatnika VAT, to samo dokonanie rozszerzenia wspólności majątkowej na gruncie prawa cywilnego nie będzie skutkowało jej opodatkowaniem na gruncie ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja traci ważność w szczególności w przypadku faktycznego udostępnienia małżonkowi przedmiotowej nieruchomości. W takim bowiem przypadku należy rozważyć zastosowanie art. 7 ust. 2 lub 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-123/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.