Rozdzielność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Rozdzielność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozdzielność majątkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca bedzie uprawniony do pomniejszenia przychodu osi1gnietego ze sprzeda?y ma3?once u3amkowego prawa w3asnooci w domu (3/10 prawa w3asnooci) o proporcjonalnie przypadaj1ce na ten sprzedawany u3amek, poniesione w 2014 r. przy nabyciu nieruchomooci (domu) koszty, tj. proporcjonalnie pomniejszon1 cene zap3acon1 za dom, a tak?e proporcjonalnie zmniejszone op3aty notarialne i op3aty s1dowe?
Fragment:
Wnioskodawca wyjaoniaj1c nieocis3ooa wskazuje, ?e kredyt zaci1gniety w dniu 29 paYdziernika 2014 r., zosta3 ju? w ca3ooci sp3acony po?yczk1 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (a wiec umowa kredytu z dnia 29 paYdziernika 2014 r. wygas3a). Po?yczka s3u?1ca sp3acie wskazanego kredytu sp3acana jest nadal. Wnioskodawca wskaza3 cel oznaczony w umowie, na który mia3 zostaa spo?ytkowany zaci1gniety kredyt. Przedmiotowy kredyt rzeczywiocie w ca3ooci zosta3 spo?ytkowany na wskazany cel (tj. zakup nieruchomooci mieszkalnej). Jedynym celem kredytu z dnia 29 paYdziernika 2014 r. by3o sfinansowanie zakupu nieruchomooci mieszkalnej, w tym sensie by3 to wiec warunek udzielenia kredytu. W ocenie Wnioskodawcy, gdyby przedmiotowy kredyt zosta3 przeznaczony przez Niego na inny cel ni? zapisany w umowie (zakup) naruszy3oby to umowe z bankiem i rodzi3o odpowiedzialnooa cywilnoprawn1 Wnioskodawcy wzgledem banku z tytu3u nieprawid3owego wykonania umowy. Wnioskodawca nie wie czy kredyt ten móg3 zostaa udzielony przez bank na inny cel, poniewa? wówczas skontaktowa3 sie z bankiem wy31cznie w celu uzyskania kredytu na realizacje potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca uwa?a, ?e ten sam bank móg3by udzielia Mu kredytu równie? na inny cel, poniewa? pozostawa3 w sta3ych relacjach gospodarczych z tym?e bankiem (umowa rachunku bankowego), jednak najprawdopodobniej nie by3by to ten sam kredyt. Po?yczka zosta3a zaci1gnieta w banku maj1cym siedzibe w Polsce (tj. panstwie maj1cym siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej).
2017
19
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zniesienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Fragment:
Tak więc małżonkowie mogą w drodze umowy postanowić o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wówczas istnieją tylko dwie masy majątkowe – majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. Wówczas każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i nabyty później. Ponadto każdy z małżonków samodzielnie zarządza i rozporządza swoim majątkiem. Wprowadzony ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej można znieść zawierając stosowną umowę. Rozwiązanie umowy małżeńskiej majątkowej nie oznacza, że wszystkie składniki majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej stają się wspólne (wchodzą w skład majątku wspólnego). Te składniki majątkowe będą stanowiły składniki majątków osobistych małżonków. Natomiast przedmioty majątkowe nabyte już po zawarciu umowy o rozwiązaniu umowy o rozdzielności majątkowej wejdą w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Zawierając umowę o rozwiązaniu umowy o rozdzielności majątkowej można jednocześnie zawrzeć umowę małżeńską o rozszerzeniu wspólności majątkowej na przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Istotnym jest w tym miejscu powołanie art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.
2015
16
paź

Istota:
Opodatkowanie skutków umowy rozdzielności majątkowej.
Fragment:
(...) rozdzielności majątkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z faktu zawarcia umowy rozdzielności majątkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wraz z mężem 25 kwietnia 2000 r. zawarli związek małżeński. W wyniku pogorszenia się pożycia małżeńskiego 18 czerwca 2013 r. małżonkowie postanowili zawrzeć przed notariuszem małżeńską umowę majątkową o ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej. Zawierając umowę oświadczyli, że od dnia zawarcia małżeństwa nie zawierali żadnych umów majątkowych pomiędzy sobą. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy małżonkowie podzielili w stosunku 50/50 swoje jednostki, zgromadzone w ramach pracowniczego funduszu emerytalnego (PPE). Fundusz na podstawie złożonej dyspozycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami operacyjnymi ustalił liczbę jednostek rozrachunkowych przypadających małżonkom – Członkom Funduszu na dzień ustania wspólności, poprzez podzielenie na pół liczby jednostek rozrachunkowych znajdujących się w tym dniu na rachunku każdego z małżonków – Członków Funduszu, tj. z konta Zainteresowanej została wypłacona na konto męża kwota będąca wartością 50% zgromadzonych na koncie Wnioskodawczyni jednostek, przeliczonych według wartości na dzień sporządzenia umowy.
2014
11
lip

Istota:
Zakres możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w sytuacji posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej.
Fragment:
W jaki sposób Wnioskodawca może skorzystać z tego prawa, skoro obowiązujące formularze wymagają podpisu obu małżonków, nie przewidując możliwości, że prowadzą oni odrębne życie i posiadają obecnie i posiadali w trakcie remontu rozdzielność majątkową... Czy wystarczającą dokumentacją przedłożoną właściwemu Urzędowi Skarbowemu będzie odpowiedni formularz - VZM-1 - wraz z wyjaśnieniem sytuacji oraz poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopią wyroku sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową... Zdaniem Wnioskodawcy, wymóg uzyskania podpisu małżonka nie dotyczy sytuacji, w której istnieje rozdzielność majątkowa. Więc w przypadku Wnioskodawcy podpis nie jest wymagany. Wnioskodawca uważa również, że wystarczającą dokumentacją przedłożoną właściwemu Urzędowi Skarbowemu będzie odpowiedni formularz - VZM-1 - wraz z krótkim wyjaśnieniem sytuacji oraz poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopią wyroku sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Na tej podstawie odpowiedni Urząd Skarbowy powinien przyjąć wniosek Wnioskodawcy o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jako spełniający wymogi formalne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.
2013
17
kwi

Istota:
Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni stała się właścicielką całej nieruchomości stopniowo, tj. w 1998 r. nabyła udział w nieruchomości w ramach ustawowej wspólności majątkowej oraz w 2010 r., na podstawie umowy darowizny od męża. Zatem: przychód ze sprzedaży w 2012 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 1998 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2012 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 2010 r. w drodze darowizny od męża podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r., chyba że Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
Fragment:
W myśl art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność majątkową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną cechuje bezudziałowy charakter. Jednakże w chwili ustania wspólności majątkowej, wspólność bezudziałowa ulega przekształceniu i każdy z małżonków otrzymuje udział w majątku wspólnym. Z chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej powodującej powstanie rozdzielności majątkowej, wszelkie rzeczy jakie każdy z małżonków nabędzie po zawarciu takiej umowy, wchodzi w skład jego majątku odrębnego. Natomiast, jeżeli nie nastąpił podział majątku dorobkowego, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa do czasu ustania wspólności majątkowej, stanowią nadal ich majątek wspólny. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa darowizny jest zatem jedną z form nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.
2012
3
paź

Istota:
1 Czy posiadający rozdzielność majątkową małżonkowie muszą rozliczać się indywidualnie tzn. odrębne wnioski każdy po 50% limitu?2. W przypadku dwóch odrębnych wniosków czy jest możliwość zastosowania innego niż po 50% podziału limitów oczywiście za zgodą drugiej strony, podpisy obojga małżonków na wniosku?
Fragment:
Nr IPPB2/415-521/12-2/AK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w sytuacji posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w sytuacji posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem ponieśli wydatki na budowę domu jednorodzinnego. Chcieliby odzyskać zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków związanych z budownictwem składając wniosek VZM. W związku z faktem posiadania przez małżonków umowy o rozdzielność majątkową pojawiła się wątpliwość czy małżonkowie powinni złożyć jeden czy dwa oddzielne wnioski o zwrot VAT. Interpretacje różnych źródeł w tym Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni oraz infolinii podatkowej różniły się od siebie. Według interpretacji pracowników Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni wraz z mężem powinni złożyć odrębne wnioski, każdy do wysokości 50% przysługującego wspólnie limitu.
2012
3
sie

Istota:
Czy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, podstawą opodatkowania w stosunku do Wnioskodawcy jest kwota 35.000 zł, uzyskana w wyniku podziału majątku wspólnego małżeńskiego po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
Fragment:
Rozdzielność majątkowa oraz podział majątku (pieniędzy ze sprzedaży oraz prawa do ogródka działkowego zabudowanego domkiem murowanym) nastąpiły tego samego dnia, ale po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa) i ma ona charakter współwłasności łącznej (bezudziałowej). Stosownie do treści art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dorobkiem małżeńskim są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich. Oznacza to, w analizowanym stanie faktycznym, że każdemu z małżonków przysługiwało w całości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dopiero ustanie współwłasności małżeńskiej powoduje przekształcenie współwłasności bezudziałowej we współwłasność w częściach ułamkowych i od tego momentu dopuszczalne jest zniesienie współwłasności. Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
2012
14
cze

Istota:
Wspólne opodatkowanie małżonków.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 47 § 1 powołanego kodeksu, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 1995 r. pozostaje Pan z małżonką w rozdzielności majątkowej, pomimo istnienia związku małżeńskiego. Za lata 2003, 2005 i 2006 skorzystał Pan z małżonką z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów. Mając na uwadze, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym, pomimo istnienia związku małżeńskiego, rozdzielność majątkowa została ustanowiona w 1995 r., zgodnie z wyżej powołanym przepisem art. 6 ust. 2 nie przysługiwało Panu prawo opodatkowania na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym łącznego od sumy dochodów małżonków uzyskanych w 2003, 2005 i 2006 r. przy spełnieniu pozostałych warunków i zasad zawartych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt wspólnego zamieszkiwania, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, posiadania wspólnego konta jak również bycie współwłaścicielem samochodu, nie stanowi bowiem przesłanki do skorzystania z tego prawa. Jednocześnie wskazać należy, iż powołane przez Pana przepisy art. 51 ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż regulują odrębną materię, a mianowicie dotyczą majątku małżonków po ustanowieniu umownego ustroju rozdzielności majątkowej.
2011
1
sie

Istota:
Czy od daty ustanowienia na mocy umowy majątkowej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami żyjącymi w separacji faktycznej, możliwe jest rozliczanie się przez jednego z małżonków w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w sytuacji gdzie jeden z małżonków z dziećmi mieszka i łoży na ich utrzymanie?
Fragment:
W myśl art. 54 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. W przedmiotowej sprawie pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa ustanowiona w drodze aktu notarialnego, pozostają oni ponadto w separacji faktycznej. Skoro zatem opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci możliwe jest od momentu orzeczenia separacji (i powstania tym samym między małżonkami rozdzielności majątkowej), to w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami żyjącymi w faktycznej separacji, gdzie pozew do Sądu został już złożony, możliwe jest potraktowanie małżonka żyjącego w faktycznej separacji, wychowującego wspólne dzieci jako osoby samotnie wychowującej dzieci od dnia podpisania umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. Na potwierdzenie stanowiska przytacza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2006r. Sygn. akt III SA/Wa 2693/2006, w którym stwierdzono, że: „ preferencyjne opodatkowanie w podatku dochodowym przysługuje jedynie temu małżonkowi lub rozwodnikowi, na którym spoczywa obowiązek wychowania. Obowiązek taki zależy od zamieszkania dziecka u rodzica lub opiekuna. Zatem jeśli dziecko mieszka u matki, to preferencyjna forma opodatkowania przysługuje matce, należy ją bowiem traktować jako osobę samotnie wychowującą dzieci ”.
2011
1
cze

Istota:
Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki jawnej po stronie wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W małżeństwie wnioskodawczyni panuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a opisane przedsiębiorstwa stanowią przedmiot odrębnej własności męża wnioskodawczyni. Wraz z mężem wnioskodawczyni utworzyła spółkę jawną C, do której wraz z mężem wniosła wkład gotówkowy po 1.000 zł każde z nich. W chwili obecnej w zyskach spółki oraz w majątku spółki wspólnicy uczestniczą po połowie (w 50 %) i taką proporcję w tym zakresie chcą oni zachować po wniesieniu do spółki jawnej aportu opisanego poniżej. Obecnie mąż wnioskodawczyni planuje wnieść do spółki jawnej C wkład w postaci przedsiębiorstwa A, w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą, dokonując tej czynności w formie aktu notarialnego. Jednocześnie zamierza on kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej P. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa A do spółki jawnej C po stronie wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn... Zdaniem wnioskodawczyni wniesienie przedsiębiorstwa A do spółki jawnej C nie będzie powodować po jej stronie powstania obowiązku w podatku od spadków i darowizn, pomimo że przedsiębiorstwo to nie stanowi jej własności, a jest ona wspólnikiem spółki jawnej, do której to przedsiębiorstwo będzie wniesione.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.