Rozbudowa budynku | Interpretacje podatkowe

Rozbudowa budynku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozbudowa budynku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia”.
Fragment:
Gmina całą inwestycję zamierza realizować jako projekt pn. „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia ” z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Gmina w celu realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzi inwestycję rozbudowy szkoły. Po przeprowadzeniu inwestycji nakłady zostaną przekazane tej jednostce i zwiększą wartość nieruchomości przekazanej w trwały zarząd. Jednostka, w której będzie realizowane zadanie nie osiąga dochodów podlegających opodatkowaniu i nie przewiduje zmian w tym zakresie. Jednostka pobiera wyłącznie opłatę za wyżywienie, które stanowi obrót Gminy i jest wykazywane w deklaracji VAT-7 w pozycji 10 jako zwolnione od podatku. W związku z realizacją inwestycji Wnioskodawca będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Inwestycja nie będzie służyć czynnością opodatkowanym podatkiem VAT. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia ”.
2017
9
wrz

Istota:
Zwrot wydatków związanych z rozbudową budynku mieszkalnego.
Fragment:
Czy Wnioskodawcy należy się zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na rozbudowę budynku mieszkalnego, polegającej na dobudowaniu 8 pokoi z wejściami od zewnątrz, a która jest zgodna z planem i pozwoleniem zatwierdzonymi przez właściwe urzędy... Zdaniem Wnioskodawcy należy mu się zwrot podatku VAT na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr 205. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2013 r. osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (ust. 2).
2015
10
lis

Istota:
Czy podatnik może się ubiegać o zwrot różnicy VAT z faktur na materiały i urządzenia zakupione na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszklanego na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej?
Fragment:
Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że prowadzona przez podatnika inwestycja polegająca na rozbudowie budynku mieszkalnego na cele niemieszkalne, tj. na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy - nie przysługuje podatnikowi prawo do przewidzianego w tej ustawie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z tą inwestycją . Mając powyższe na uwadze stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Wnioskodawca wraz z małżonką są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym.
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Podatnik wystąpił o wydanie pozwolenia na rozbudowę wymienionego budynku o piętro i poddasze w celu prowadzenia w rozbudowanej części budynku działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionej inwestycji, udokumentowanych fakturami VAT z określonym podatkiem od towarów i usług.
W ocenie Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji opisanej inwestycji, gdyż spełnia ustawowe wymogi określone przepisem art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zatem biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających zakupy dotyczące wymienionej inwestycji ( rozbudowy budynku) w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2011
1
maj

Istota:
Podatek z tytułu realizowanej inwestycji "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości X" współfinansowanej ze środków strukturalnych SPO - odnowa wsi, nie będzie podlegał odliczeniu (zwrotowi) na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów remont, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Okniny znajdującej się na terenie Gminy, której właścicielem jest Gmina, należy bez wątpienia do zadań publicznych wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Tym samym spełnione są przesłanki, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, a więc podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W związku z tym oraz na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie przepisów cyt. ustawy o VAT i jej aktów wykonawczych. Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki wyrażone w niniejszym wniosku jest prawidłowe Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia. Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje możliwość skorzystania w 2005 r. z ulgi remontowej w przypadku, gdy do 2004 r. podatnik korzystał z ulgi na rozbudowę budynku mieszkalnego, a w 2005 r. poniósł wydatki na remont istniejącej wcześniej części tego budynku?
Fragment:
(...) rozbudowę budynku mieszkalnego, a w 2005 r. poniósł wydatki na remont istniejącej wcześniej części tego budynku, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe . W dniu 28.04.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 26.04.2006 r. pana Witolda W., uzupełniony w dniu 12.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik jako osoba fizyczna, jest właścicielem budynku mieszkalnego, który wraz z działką nabył w drodze umowy o dział spadku i umowy darowizny w 1999 r. Do 2004 r. korzystał z ulgi budowlanej na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego (prace dotąd nie zakończone). W 2005 r. podatnik poniósł wydatki na remont starej części budynku mieszkalnego, tj. wymiana i montaż bojlera na ciepłą wodę, przeróbka instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, wymiana parapetów oraz docieplenie tej części budynku. Podatnik pyta, czy w przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego i korzystania w tym zakresie dotychczas z ulgi budowlanej, nabywa się także prawo do ulgi remontowej dotyczącej istniejącej wcześniej części tego budynku.
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na wymianę dachu i centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku ?
Fragment:
W złożonym wniosku informuje Pan, iż w ramach rozbudowy budynku mieszkalnego o nowe pomieszczenia użytkowe połączone ze starszą częścią domu dokonał założenia i wymiany pokrycia dachowego oraz instalacji centralnego ogrzewania. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uważa Pan, że może odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na zakupione materiały w celu wymiany pokrycia dachowego i instalacji centralnego ogrzewania wyłącznie w części dotyczącej starej części budynku mieszkalnego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia remontu. W związku z powyższym, zasadne jest posługiwanie się stosownymi określeniami z ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), zgodnie z którym pojęcie remontu zostało określone w art. 3 pkt 8 ustawy, jako "wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym". Za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym (wg. Słownika języka polskiego PWN - Warszawa 1994) uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy z pobranego kredytu hipotecznego na zakup domku jednorodzinnego, od kwoty 20.000,00 zł przeznaczonej na rozbudowę domu, tj. dobudowanie garażu, nad nim pokoju z aneksem kuchennym i wiatrołapu (ganku) będzie mogła odliczyć odsetki i przez jaki czas?
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy: Podatniczka uważa, że ma prawo do odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 20.000,00 zł na rozbudowę budynku mieszkalnego przez okres trwania kredytu, tj. 5 lat od chwili pobrania transzy kredytowej w kredycie zaciągniętym w 2004r. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Począwszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2004r. - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego, albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
2011
1
mar

Istota:
Czy kwota przychodów uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona na budowę kondygnacji mieszkalnych zostanie objęta zwolnieniem podatkowym ? W jaki sposób należy udokumentować wydatki?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na 2005 roku, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a : a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży : - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części, lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących nakłady poniesione na rozbudowę budynku użytkowego będącego w najmie?
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Spółdzielnia poniosła nakłady na rozbudowę budynku użytkowego w najmie, który nie jest amortyzowany na podstawie art.16c ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, można pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ lokal ten jest w najmie, występuje z tego tytułu podatek należny, czyli jest to usługa służąca czynności opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Wśród czynności wykonywanych przez Spółdzielnię dających prawo do odliczania podatku naliczonego zalicza się min. wynajem lokali użytkowych. Zatem podatek naliczony wynikający z faktur zakupu na towary i usługi poniesione na rozbudowę budynku użytkowego w najmie, który nie jest amortyzowany na podstawie art. 16c pkt 2 updop , podlega odliczeniu, ponieważ zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.