Rozbudowa budynku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozbudowa budynku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia”.

Fragment:

Gmina całą inwestycję zamierza realizować jako projekt pn. „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia ” z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Gmina w celu realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzi inwestycję rozbudowy szkoły. Po przeprowadzeniu inwestycji nakłady zostaną przekazane tej jednostce i zwiększą wartość nieruchomości przekazanej w trwały zarząd. Jednostka, w której będzie realizowane zadanie nie osiąga dochodów podlegających opodatkowaniu i nie przewiduje zmian w tym zakresie. Jednostka pobiera wyłącznie opłatę za wyżywienie, które stanowi obrót Gminy i jest wykazywane w deklaracji VAT-7 w pozycji 10 jako zwolnione od podatku. W związku z realizacją inwestycji Wnioskodawca będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Inwestycja nie będzie służyć czynnością opodatkowanym podatkiem VAT. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (...) wraz z zakupem wyposażenia ”.

2015
10
lis

Istota:

Zwrot wydatków związanych z rozbudową budynku mieszkalnego.

Fragment:

Czy Wnioskodawcy należy się zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na rozbudowę budynku mieszkalnego, polegającej na dobudowaniu 8 pokoi z wejściami od zewnątrz, a która jest zgodna z planem i pozwoleniem zatwierdzonymi przez właściwe urzędy... Zdaniem Wnioskodawcy należy mu się zwrot podatku VAT na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr 205. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2013 r. osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (ust. 2).

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik może się ubiegać o zwrot różnicy VAT z faktur na materiały i urządzenia zakupione na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszklanego na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej?

Fragment:

Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że prowadzona przez podatnika inwestycja polegająca na rozbudowie budynku mieszkalnego na cele niemieszkalne, tj. na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy - nie przysługuje podatnikowi prawo do przewidzianego w tej ustawie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z tą inwestycją . Mając powyższe na uwadze stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca wraz z małżonką są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym.
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Podatnik wystąpił o wydanie pozwolenia na rozbudowę wymienionego budynku o piętro i poddasze w celu prowadzenia w rozbudowanej części budynku działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionej inwestycji, udokumentowanych fakturami VAT z określonym podatkiem od towarów i usług.
W ocenie Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji opisanej inwestycji, gdyż spełnia ustawowe wymogi określone przepisem art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zatem biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających zakupy dotyczące wymienionej inwestycji ( rozbudowy budynku) w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Podatek z tytułu realizowanej inwestycji "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości X" współfinansowanej ze środków strukturalnych SPO - odnowa wsi, nie będzie podlegał odliczeniu (zwrotowi) na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Jak wynika z powyższych przepisów remont, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Okniny znajdującej się na terenie Gminy, której właścicielem jest Gmina, należy bez wątpienia do zadań publicznych wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Tym samym spełnione są przesłanki, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, a więc podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W związku z tym oraz na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie przepisów cyt. ustawy o VAT i jej aktów wykonawczych. Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki wyrażone w niniejszym wniosku jest prawidłowe Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia. Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość skorzystania w 2005 r. z ulgi remontowej w przypadku, gdy do 2004 r. podatnik korzystał z ulgi na rozbudowę budynku mieszkalnego, a w 2005 r. poniósł wydatki na remont istniejącej wcześniej części tego budynku?

Fragment:

(...) rozbudowę budynku mieszkalnego, a w 2005 r. poniósł wydatki na remont istniejącej wcześniej części tego budynku, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe . W dniu 28.04.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 26.04.2006 r. pana Witolda W., uzupełniony w dniu 12.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik jako osoba fizyczna, jest właścicielem budynku mieszkalnego, który wraz z działką nabył w drodze umowy o dział spadku i umowy darowizny w 1999 r. Do 2004 r. korzystał z ulgi budowlanej na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego (prace dotąd nie zakończone). W 2005 r. podatnik poniósł wydatki na remont starej części budynku mieszkalnego, tj. wymiana i montaż bojlera na ciepłą wodę, przeróbka instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, wymiana parapetów oraz docieplenie tej części budynku. Podatnik pyta, czy w przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego i korzystania w tym zakresie dotychczas z ulgi budowlanej, nabywa się także prawo do ulgi remontowej dotyczącej istniejącej wcześniej części tego budynku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na wymianę dachu i centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku ?

Fragment:

W złożonym wniosku informuje Pan, iż w ramach rozbudowy budynku mieszkalnego o nowe pomieszczenia użytkowe połączone ze starszą częścią domu dokonał założenia i wymiany pokrycia dachowego oraz instalacji centralnego ogrzewania. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uważa Pan, że może odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na zakupione materiały w celu wymiany pokrycia dachowego i instalacji centralnego ogrzewania wyłącznie w części dotyczącej starej części budynku mieszkalnego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia remontu. W związku z powyższym, zasadne jest posługiwanie się stosownymi określeniami z ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), zgodnie z którym pojęcie remontu zostało określone w art. 3 pkt 8 ustawy, jako "wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym". Za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym (wg. Słownika języka polskiego PWN - Warszawa 1994) uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy z pobranego kredytu hipotecznego na zakup domku jednorodzinnego, od kwoty 20.000,00 zł przeznaczonej na rozbudowę domu, tj. dobudowanie garażu, nad nim pokoju z aneksem kuchennym i wiatrołapu (ganku) będzie mogła odliczyć odsetki i przez jaki czas?

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy: Podatniczka uważa, że ma prawo do odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 20.000,00 zł na rozbudowę budynku mieszkalnego przez okres trwania kredytu, tj. 5 lat od chwili pobrania transzy kredytowej w kredycie zaciągniętym w 2004r. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Począwszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2004r. - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego, albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

2011
1
mar

Istota:

Czy kwota przychodów uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona na budowę kondygnacji mieszkalnych zostanie objęta zwolnieniem podatkowym ? W jaki sposób należy udokumentować wydatki?

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na 2005 roku, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a : a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży : - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części, lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących nakłady poniesione na rozbudowę budynku użytkowego będącego w najmie?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Spółdzielnia poniosła nakłady na rozbudowę budynku użytkowego w najmie, który nie jest amortyzowany na podstawie art.16c ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, można pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ lokal ten jest w najmie, występuje z tego tytułu podatek należny, czyli jest to usługa służąca czynności opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Wśród czynności wykonywanych przez Spółdzielnię dających prawo do odliczania podatku naliczonego zalicza się min. wynajem lokali użytkowych. Zatem podatek naliczony wynikający z faktur zakupu na towary i usługi poniesione na rozbudowę budynku użytkowego w najmie, który nie jest amortyzowany na podstawie art. 16c pkt 2 updop , podlega odliczeniu, ponieważ zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.