Rozbudowa | Interpretacje podatkowe

Rozbudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozbudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, w którym Wnioskodawca został w dniu 31 grudnia 2015 r. współwłaścicielem domu należącego wcześniej wyłącznie do Jego żony, przychody z odpłatnej sprzedaży w dniu 24 stycznia 2013 r. mieszkania odziedziczonego przez Wnioskodawcę po zmarłym ojcu mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy w 2015 r. – zanim Wnioskodawca stał się współwłaścicielem domu żony zakupił ze środków finansowych otrzymanych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania materiały budowlane w celu rozbudowy domu, będącego od dnia 31 grudnia 2015 r. współwłasnością Wnioskodawcy i Jego żony?
Fragment:
W 2015 r., zanim Wnioskodawca stał się współwłaścicielem domu, w celu jego rozbudowy zakupił materiały budowlane za kwotę ponad 40.000 zł. W dniu 31 grudnia 2015 r. został sporządzony akt notarialny, na mocy którego Wnioskodawca został współwłaścicielem domu należącego wcześniej wyłącznie do Jego żony. Z wniosku wynika również, że rozbudowanie domu dopiero nastąpi – na chwilę obecną zgromadzono materiały budowlane, co oznacza, że do dnia 31 grudnia 2015 r. rozbudowa nie została rozpoczęta. Sam zakup materiałów budowlanych w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania, bez przeprowadzenia prac związanych z rozbudową domu i wykorzystaniem tych materiałów, wyklucza możliwość realizacji zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, poniesienie wydatków na materiały budowlane nie stanowi wydatków na własne cele mieszkaniowe. Ponadto wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza: stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku dla prac związanych z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego powyżej 300m2 oraz ustalenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka poinformowała, że prace rozbudowy budynku zostały poprzedzone wydaniem przez Starostę decyzji, na mocy której powyższy organ administracji udzielił „ pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ”. W decyzji tej został zatwierdzony również projekt budowlany, przewidujący rozbudowę. Parametry techniczne projektowanej części budynku zostały w decyzji wskazane w sposób następujący: powierzchnia użytkowa - 802 m2, kubatura - 3 290,04 m3, liczba izb – 5. W ramach świadczonych przez Spółkę usług w zakresie prac budowlanych, związanych z rozbudową (zwiększeniem powierzchni i kubatury) przedmiotowego budynku mieszkalnego mieszczą się, m.in.: Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich badań geologicznych, wykonanie ekspertyz rozbudowy systemu wentylacji, rozbudowy konstrukcji dachu na dobudowywanej części budynku; Organizacja budowy (przygotowanie zaplecza dla robotników (...)
2015
27
lis

Istota:
Stawka podatku dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - powierzchnia domu przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, pojęcia całkowitej powierzchni użytkowej.
Fragment:
Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka poinformowała, że prace rozbudowy budynku zostały poprzedzone wydaniem przez Starostę W. decyzji, na mocy której powyższy organ administracji udzielił „ pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ”. W decyzji tej został zatwierdzony również projekt budowlany, przewidujący rozbudowę. Parametry techniczne projektowanej części budynku zostały w decyzji wskazane w sposób następujący: powierzchnia użytkowa - 802 m 2 , kubatura - 3 290,04 m3, liczba izb – 5. W ramach świadczonych przez Spółkę usług w zakresie prac budowlanych, związanych z rozbudową (zwiększeniem powierzchni i kubatury) przedmiotowego budynku mieszkalnego mieszczą się, m.in.: Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich badań geologicznych, wykonanie ekspertyz rozbudowy systemu wentylacji, rozbudowy konstrukcji dachu na dobudowywanej części budynku; Organizacja budowy (przygotowanie zaplecza dla robotników (...)
2014
30
lip

Istota:
Należy stwierdzić, iż w związku z faktem, że całkowita powierzchnia użytkowa ww. domu jeszcze przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, nie znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż budynek ten w myśl ust. 12b powyższego artykułu nie stanowi obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. W konsekwencji powyższego świadczone usługi, których przedmiotem jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego są opodatkowane zgodnie z art. 146f ustawy 23% stawką podatku.
Fragment:
Jego aktualna powierzchnia użytkowa, zgodnie z treścią projektu budowlanego oraz pozwoleniem na budowę przekracza 300 m2 Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Prace związane z rozbudową są wykonywane przez podwykonawców Spółki. Spółka wystawi na rzecz właściciela budynku fakturę dokumentującą usługi zarówno przez nią wykonane, jak i zakupione przez nią usługi i dostawy podwykonawców. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku świadczenia usług rozbudowy przedmiotowego budynku. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy, a także powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż w związku z faktem, że całkowita powierzchnia użytkowa ww. domu jeszcze przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, nie znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż budynek ten w myśl ust. 12b powyższego artykułu nie stanowi obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. W konsekwencji powyższego świadczone usługi, których przedmiotem jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego są opodatkowane zgodnie z art. 146f ustawy 23% stawką podatku.
2013
19
cze

Istota:
Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, w przyszłości do budynku winna nadal być stosowana stawka amortyzacyjna wynosząca 10% rocznie liczona od łącznej wartości budynku uwzględniającej ulepszenia, modernizacje, rozbudowy?
Fragment:
Część budynku, znajdująca się na jednej z działek i stanowiąca około 2/3 całkowitej powierzchni budynku, zostanie poddana rozbudowie, modernizacji i nastąpi dobudowa części biurowo-usługowej. Pozostała część, znajdująca się na odrębnej działce stanowi około 1/3 całkowitej powierzchni budynku. Zgodnie z decyzją Starosty, zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący rozbudowę części magazynowej oraz dobudowę części biurowo-usługowej, modernizacją objęta zostanie wyżej wspomniana część budynku stanowiąca 2/3 całkowitej powierzchni budynku. Budynek magazynowy poddany zostanie modernizacji i rozbudowie. Planowana rozbudowa w zakresie funkcjonalnym zostanie połączona z obiektem istniejącym. W zakresie wymogu konstrukcyjnego planowanej rozbudowy - do istniejących ścian zaprojektowana jest niezależna konstrukcja nośna, na których wsparta zostanie konstrukcja dachu. Na istniejącej konstrukcji zostanie dobudowane piętro. Całość zostanie trwale spięta i wzmocniona wieńcami żelbetonowymi w jedną całość. Do budynku magazynowego zostanie zgodnie z projektem dobudowana część biurowo-usługowa. Projektowana część biurowa obiektu stanowić będzie niezależną część funkcjonalną i konstrukcyjną. Budynek biurowo-usługowy połączony będzie jednak trwałe z budynkiem magazynowym poprzez łącznik komunikacyjny parteru i piętra.
2013
6
kwi

Istota:
Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, w przyszłości do budynku winna nadal być stosowana stawka amortyzacyjna wynosząca 10% rocznie liczona od łącznej wartości budynku uwzględniającej ulepszenia, modernizacje, rozbudowy?
Fragment:
Część budynku, znajdująca się na jednej z działek i stanowiąca około 2/3 całkowitej powierzchni budynku, zostanie poddana rozbudowie, modernizacji i nastąpi dobudowa części biurowo-usługowej. Pozostała część, znajdująca się na odrębnej działce stanowi około 1/3 całkowitej powierzchni budynku. Zgodnie z decyzją Starosty, zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący rozbudowę części magazynowej oraz dobudowę części biurowo-usługowej, modernizacją objęta zostanie wyżej wspomniana część budynku stanowiąca 2/3 całkowitej powierzchni budynku. Budynek magazynowy poddany zostanie modernizacji i rozbudowie. Planowana rozbudowa w zakresie funkcjonalnym zostanie połączona z obiektem istniejącym. W zakresie wymogu konstrukcyjnego planowanej rozbudowy - do istniejących ścian zaprojektowana jest niezależna konstrukcja nośna, na których wsparta zostanie konstrukcja dachu. Na istniejącej konstrukcji zostanie dobudowane piętro. Całość zostanie trwale spięta i wzmocniona wieńcami żelbetonowymi w jedną całość. Do budynku magazynowego zostanie zgodnie z projektem dobudowana część biurowo-usługowa. Projektowana część biurowa obiektu stanowić będzie niezależną część funkcjonalną i konstrukcyjną. Budynek biurowo-usługowy połączony będzie jednak trwałe z budynkiem magazynowym poprzez łącznik komunikacyjny parteru i piętra.
2013
30
mar

Istota:
Czy wypłacone odszkodowanie jest przychodem do opodatkowania?
Fragment:
To oznacza, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na które powołuje się wnioskodawca. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w art. 21 przewiduje jednak jeszcze jeden przepis, który dotyczy odszkodowań. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. Przedmiotem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy są warunki jakie należy spełnić aby odszkodowanie otrzymane z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu. Warto jednak dodać, że pozbawienie prawa do nieruchomości następuje nie tylko na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) ale również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 193, poz. 1194 ze zm.). Odszkodowania wypłacane na podstawie realizacji procedury pozbawienia własności zawartej w każdej z tych ustaw mogą mieścić się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania (...)
2012
29
lut

Istota:
Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją zadania, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim nabyte usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Fragment:
(...) rozbudowa... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 17 czerwca i 12 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa, rozbudowa... ”. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa, rozbudowa... ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, oś priorytetowa VI „ Rozwój Infrastruktury Społecznej ”, działanie 6.2. „ Rozwój Infrastruktury z zakresu Opieki Zdrowotnej ”. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę - właściciela obiektu, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę istniejących schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem i zamontowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych, budowę schodów ewakuacyjnych, przebudowę i remont istniejących pomieszczeń na parterze, przebudowę i remont części pomieszczeń w piwnicy, przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.
2011
1
paź

Istota:
Politechnika wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją, jak i po zakończeniu realizacji projektu pt. „ Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium badań materiałów dla przemysłu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 listopada 2009r. (data wpływu 12 listopada 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1067/09/KG z dnia 27 października 2009r. oraz pismem z dnia 18 listopada 2009r. (data wpływu 20 listopada 2009r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Politechnika, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, realizuje projekt pt. „ Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium badań materiałów dla przemysłu ” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany jest przy udziale Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu , Politechniki ..., Politechniki ..., Politechniki ..., Politechniki ...,Uniwersytetu..., Instytutu ... Wydatki kwalifikowane powyższego projektu będą finansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa i środków własnych.
2011
1
sie

Istota:
Zespole Szkół nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej w Zespole Szkół.
Fragment:
(...) Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ” – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacja projektu pn. „ Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 października 2009r. (data wpływu 13 października 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Urząd Miasta przystępuje do realizacji projektu pn. „ Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Woj. na lata 2007-2013 oraz 15% ze środków budżetu Miasta. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa. Projekt polega na doposażeniu Szkoły w urządzenia informatyczne (pracownie) meble do pracowni i maszyny poligraficzne służące do nauki przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz nauki zawodu.
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rozbudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.