Rozbudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozbudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
gru

Istota:

Czy w przypadku, w którym Wnioskodawca został w dniu 31 grudnia 2015 r. współwłaścicielem domu należącego wcześniej wyłącznie do Jego żony, przychody z odpłatnej sprzedaży w dniu 24 stycznia 2013 r. mieszkania odziedziczonego przez Wnioskodawcę po zmarłym ojcu mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy w 2015 r. – zanim Wnioskodawca stał się współwłaścicielem domu żony zakupił ze środków finansowych otrzymanych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania materiały budowlane w celu rozbudowy domu, będącego od dnia 31 grudnia 2015 r. współwłasnością Wnioskodawcy i Jego żony?

Fragment:

W 2015 r., zanim Wnioskodawca stał się współwłaścicielem domu, w celu jego rozbudowy zakupił materiały budowlane za kwotę ponad 40.000 zł. W dniu 31 grudnia 2015 r. został sporządzony akt notarialny, na mocy którego Wnioskodawca został współwłaścicielem domu należącego wcześniej wyłącznie do Jego żony. Z wniosku wynika również, że rozbudowanie domu dopiero nastąpi – na chwilę obecną zgromadzono materiały budowlane, co oznacza, że do dnia 31 grudnia 2015 r. rozbudowa nie została rozpoczęta. Sam zakup materiałów budowlanych w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania, bez przeprowadzenia prac związanych z rozbudową domu i wykorzystaniem tych materiałów, wyklucza możliwość realizacji zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, poniesienie wydatków na materiały budowlane nie stanowi wydatków na własne cele mieszkaniowe. Ponadto wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza: stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

2015
27
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku dla prac związanych z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego powyżej 300m2 oraz ustalenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka poinformowała, że prace rozbudowy budynku zostały poprzedzone wydaniem przez Starostę decyzji, na mocy której powyższy organ administracji udzielił „ pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ”. W decyzji tej został zatwierdzony również projekt budowlany, przewidujący rozbudowę. Parametry techniczne projektowanej części budynku zostały w decyzji wskazane w sposób następujący: powierzchnia użytkowa - 802 m2, kubatura - 3 290,04 m3, liczba izb – 5. W ramach świadczonych przez Spółkę usług w zakresie prac budowlanych, związanych z rozbudową (zwiększeniem powierzchni i kubatury) przedmiotowego budynku mieszkalnego mieszczą się, m.in.: Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich badań geologicznych, wykonanie ekspertyz rozbudowy systemu wentylacji, rozbudowy konstrukcji dachu na dobudowywanej części budynku; Organizacja budowy (przygotowanie zaplecza dla robotników (...)

2014
30
lip

Istota:

Stawka podatku dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - powierzchnia domu przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, pojęcia całkowitej powierzchni użytkowej.

Fragment:

Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka poinformowała, że prace rozbudowy budynku zostały poprzedzone wydaniem przez Starostę W. decyzji, na mocy której powyższy organ administracji udzielił „ pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ”. W decyzji tej został zatwierdzony również projekt budowlany, przewidujący rozbudowę. Parametry techniczne projektowanej części budynku zostały w decyzji wskazane w sposób następujący: powierzchnia użytkowa - 802 m 2 , kubatura - 3 290,04 m3, liczba izb – 5. W ramach świadczonych przez Spółkę usług w zakresie prac budowlanych, związanych z rozbudową (zwiększeniem powierzchni i kubatury) przedmiotowego budynku mieszkalnego mieszczą się, m.in.: Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich badań geologicznych, wykonanie ekspertyz rozbudowy systemu wentylacji, rozbudowy konstrukcji dachu na dobudowywanej części budynku; Organizacja budowy (przygotowanie zaplecza dla robotników (...)

2013
19
cze

Istota:

Należy stwierdzić, iż w związku z faktem, że całkowita powierzchnia użytkowa ww. domu jeszcze przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, nie znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż budynek ten w myśl ust. 12b powyższego artykułu nie stanowi obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. W konsekwencji powyższego świadczone usługi, których przedmiotem jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego są opodatkowane zgodnie z art. 146f ustawy 23% stawką podatku.

Fragment:

Jego aktualna powierzchnia użytkowa, zgodnie z treścią projektu budowlanego oraz pozwoleniem na budowę przekracza 300 m2 Właściciel budynku zlecił Spółce przeprowadzenie prac budowlanych, w celu rozbudowy przedmiotowego obiektu. Powierzchnia budynku po rozbudowie została określona w projekcie budowlanym. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku w projekcie rozbudowy została określona zgodnie z zasadami opisanymi w PKOB. Prace związane z rozbudową są wykonywane przez podwykonawców Spółki. Spółka wystawi na rzecz właściciela budynku fakturę dokumentującą usługi zarówno przez nią wykonane, jak i zakupione przez nią usługi i dostawy podwykonawców. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku świadczenia usług rozbudowy przedmiotowego budynku. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy, a także powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż w związku z faktem, że całkowita powierzchnia użytkowa ww. domu jeszcze przed rozbudową wynosiła ponad 300 m2, nie znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż budynek ten w myśl ust. 12b powyższego artykułu nie stanowi obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. W konsekwencji powyższego świadczone usługi, których przedmiotem jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego są opodatkowane zgodnie z art. 146f ustawy 23% stawką podatku.

2013
6
kwi

Istota:

Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, w przyszłości do budynku winna nadal być stosowana stawka amortyzacyjna wynosząca 10% rocznie liczona od łącznej wartości budynku uwzględniającej ulepszenia, modernizacje, rozbudowy?

Fragment:

Część budynku, znajdująca się na jednej z działek i stanowiąca około 2/3 całkowitej powierzchni budynku, zostanie poddana rozbudowie, modernizacji i nastąpi dobudowa części biurowo-usługowej. Pozostała część, znajdująca się na odrębnej działce stanowi około 1/3 całkowitej powierzchni budynku. Zgodnie z decyzją Starosty, zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący rozbudowę części magazynowej oraz dobudowę części biurowo-usługowej, modernizacją objęta zostanie wyżej wspomniana część budynku stanowiąca 2/3 całkowitej powierzchni budynku. Budynek magazynowy poddany zostanie modernizacji i rozbudowie. Planowana rozbudowa w zakresie funkcjonalnym zostanie połączona z obiektem istniejącym. W zakresie wymogu konstrukcyjnego planowanej rozbudowy - do istniejących ścian zaprojektowana jest niezależna konstrukcja nośna, na których wsparta zostanie konstrukcja dachu. Na istniejącej konstrukcji zostanie dobudowane piętro. Całość zostanie trwale spięta i wzmocniona wieńcami żelbetonowymi w jedną całość. Do budynku magazynowego zostanie zgodnie z projektem dobudowana część biurowo-usługowa. Projektowana część biurowa obiektu stanowić będzie niezależną część funkcjonalną i konstrukcyjną. Budynek biurowo-usługowy połączony będzie jednak trwałe z budynkiem magazynowym poprzez łącznik komunikacyjny parteru i piętra.

2013
30
mar

Istota:

Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, w przyszłości do budynku winna nadal być stosowana stawka amortyzacyjna wynosząca 10% rocznie liczona od łącznej wartości budynku uwzględniającej ulepszenia, modernizacje, rozbudowy?

Fragment:

Część budynku, znajdująca się na jednej z działek i stanowiąca około 2/3 całkowitej powierzchni budynku, zostanie poddana rozbudowie, modernizacji i nastąpi dobudowa części biurowo-usługowej. Pozostała część, znajdująca się na odrębnej działce stanowi około 1/3 całkowitej powierzchni budynku. Zgodnie z decyzją Starosty, zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący rozbudowę części magazynowej oraz dobudowę części biurowo-usługowej, modernizacją objęta zostanie wyżej wspomniana część budynku stanowiąca 2/3 całkowitej powierzchni budynku. Budynek magazynowy poddany zostanie modernizacji i rozbudowie. Planowana rozbudowa w zakresie funkcjonalnym zostanie połączona z obiektem istniejącym. W zakresie wymogu konstrukcyjnego planowanej rozbudowy - do istniejących ścian zaprojektowana jest niezależna konstrukcja nośna, na których wsparta zostanie konstrukcja dachu. Na istniejącej konstrukcji zostanie dobudowane piętro. Całość zostanie trwale spięta i wzmocniona wieńcami żelbetonowymi w jedną całość. Do budynku magazynowego zostanie zgodnie z projektem dobudowana część biurowo-usługowa. Projektowana część biurowa obiektu stanowić będzie niezależną część funkcjonalną i konstrukcyjną. Budynek biurowo-usługowy połączony będzie jednak trwałe z budynkiem magazynowym poprzez łącznik komunikacyjny parteru i piętra.

2012
29
lut

Istota:

Czy wypłacone odszkodowanie jest przychodem do opodatkowania?

Fragment:

To oznacza, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na które powołuje się wnioskodawca. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w art. 21 przewiduje jednak jeszcze jeden przepis, który dotyczy odszkodowań. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. Przedmiotem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy są warunki jakie należy spełnić aby odszkodowanie otrzymane z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu. Warto jednak dodać, że pozbawienie prawa do nieruchomości następuje nie tylko na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) ale również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 193, poz. 1194 ze zm.). Odszkodowania wypłacane na podstawie realizacji procedury pozbawienia własności zawartej w każdej z tych ustaw mogą mieścić się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania (...)

2011
1
paź

Istota:

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją zadania, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim nabyte usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Fragment:

(...) rozbudowa... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 17 czerwca i 12 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa, rozbudowa... ”. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa, rozbudowa... ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, oś priorytetowa VI „ Rozwój Infrastruktury Społecznej ”, działanie 6.2. „ Rozwój Infrastruktury z zakresu Opieki Zdrowotnej ”. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę - właściciela obiektu, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę istniejących schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem i zamontowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych, budowę schodów ewakuacyjnych, przebudowę i remont istniejących pomieszczeń na parterze, przebudowę i remont części pomieszczeń w piwnicy, przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

2011
1
sie

Istota:

Politechnika wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją, jak i po zakończeniu realizacji projektu pt. „ Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium badań materiałów dla przemysłu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 listopada 2009r. (data wpływu 12 listopada 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1067/09/KG z dnia 27 października 2009r. oraz pismem z dnia 18 listopada 2009r. (data wpływu 20 listopada 2009r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Politechnika, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, realizuje projekt pt. „ Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium badań materiałów dla przemysłu ” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany jest przy udziale Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu , Politechniki ..., Politechniki ..., Politechniki ..., Politechniki ...,Uniwersytetu..., Instytutu ... Wydatki kwalifikowane powyższego projektu będą finansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa i środków własnych.

2011
1
sie

Istota:

Zespole Szkół nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej w Zespole Szkół.

Fragment:

(...) Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ” – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacja projektu pn. „ Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 października 2009r. (data wpływu 13 października 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Urząd Miasta przystępuje do realizacji projektu pn. „ Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół w K. ” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Woj. na lata 2007-2013 oraz 15% ze środków budżetu Miasta. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa. Projekt polega na doposażeniu Szkoły w urządzenia informatyczne (pracownie) meble do pracowni i maszyny poligraficzne służące do nauki przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz nauki zawodu.