PP.III.443-03/2/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty rozbiórki budynków mieszkalnych wykonane w 2003 r. oraz w okresie do 30 kwietnia 2004 r. ?

PP.III.443-03/2/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. rozbiórka budynków
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług

Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, wymienione roboty polegające na wyburzaniu budynków mieszkalnych mieszczą się w grupowaniu:

PKWiU 45.11.11-00.20 „Roboty związane z burzeniem budynków i budowli”.

O 7% stawce podatkowej VAT od robót budowlano–montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym w roku 2003 rozstrzyga przepis art. 51 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W myśl ust. 2 i 3 tego artykułu przez roboty budowlano–montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Natomiast przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, należy rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

<
  • 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
  • ex 113 – budynki zbiorowego zamieszkania, wyłącznie: budynki Kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie.

Prace rozbiórkowe w obiekcie budowlanym w celu jego przygotowania do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub modernizacji, podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla całego zadania inwestycyjnego. Jeżeli zatem celem prowadzenia inwestycji jest rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego, a nie jego rozbiórka, to w takim przypadku roboty rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu według stawki 7%.

Natomiast jeżeli roboty rozbiórkowe nie zostały objęte jednym zadaniem inwestycyjnym realizowanym na podstawie jednej umowy zawartej z jedną firmą budowlaną, powyższa usługa winna być opodatkowana stawką podstawową tj. 22%. W powyższej sprawie istotny jest ostateczny cel robót oraz jej końcowy efekt. Jeśli tym końcowym efektem była rozbiórka budynku mieszkalnego nie mająca w istocie związku przyczynowo – skutkowego z budową domu mieszkalnego, to powyższą usługę należy opodatkować stawką 22%.

W 2004 r. - w okresie do 30 kwietnia 2004 r. - obowiązują przepisy § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 224, poz. 2229). Stanowi on, że stawkę podatku (...) obniża się do wysokości 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowanie stawki preferencyjnej podatku uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek wymienionych w § 66 ust. 2, 3 i 4 cyt. rozporządzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.