PB1/4230-14/07/KW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki związane z rozbiórką budynków stanowią koszt uzyskania przychodów?

PB1/4230-14/07/KW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. likwidacja
  2. rozbiórka budynków
  3. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak: DG/340/07 z dnia 22 maja 2007 r. (data wpływu do tutejszego Organu podatkowego: 25 maja 2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENE

Wnioskiem z dnia 22 maja 2007 r. (data wpływu do tutejszego Organu podatkowego: 25 maja 2007 r.) Spółdzielnia zwróciła się do tutejszego Organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej między innymi zakwalifikowania wydatków związanych z rozbiórką budynków do kosztów uzyskania przychodów.

Zwracając się z prośbą o udzielenie interpretacji Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:
Spółdzielnia jest właścicielem budynków wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, usytuowanych na gruncie dzierżawionym na podstawie umowy dzierżawy działki budowlanej od osoby fizycznej. Z dniem 31 grudnia2006 r. została rozwiązana umowa dzierżawy a Spółdzielnia zobowiązana została przez właściciela gruntu do rozbiórki budynków, zgodnie z zawartą umową z dnia 31 grudnia 2005 r. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr ... z dnia 19 kwietnia 2007 r. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na rozbiórkę w/w budynków.
Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z rozbiórką budynków będą stanowić koszt uzyskania przychodów.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz obowiązujący stan prawny informuje:
Stosownie do przepisu art. 15 ust. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż poniesione wydatki na rozbiórkę budynków były niezbędne i spowodowane zostały zdarzeniem niezależnym od Spółdzielni tj. rozwiązaniem umowy dzierżawy i zobowiązaniem właściciela gruntu do rozbiórki przedmiotowych budynków przez Spółdzielnię. W konsekwencji powyższego nastąpił brak możliwości dalszego wykorzystania tych budynków w prowadzonej działalności. W związku z powyższym koszty związane z rozbiórką tych budynków jako związane z całokształtem działalności Podatnika są kosztami uzyskania przychodów.
W świetle przedstawionych przepisów prawnych stanowisko Spółki w kwestii dotyczącej zakwalifikowania wydatków związanych z rozbiórką budynków jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.