Rozbiórka budynków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozbiórka budynków. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
lis

Istota:

Mając na uwadze, że całość powierzchni budynku łącznie z parkingiem była przedmiotem najmu (a część techniczna służyła wszystkim najemcom) w okresie od 1992 r. do 2012 r., doszło do pierwszego zasiedlenia całego budynku wraz z parkingiem, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i budowli (parkingu) upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Zatem dostawa przedmiotowego budynku i parkingu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Fragment:

Bez wpływu pozostawałaby tutaj okoliczność, gdyby wartość przeznaczonego do rozbiórki budynku lub budowli była znikoma lub wręcz taki obiekt był pozbawiony wartości rynkowej. Potwierdzeniem prawidłowości ww. stanowiska jest wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1582/13. Zatem stwierdzić należy, że z punktu widzenia konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług i zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy przedmiotem sprzedaży w rozpatrywanej sprawie jest grunt zabudowany budynkiem i bez znaczenia jest to, że jest on w złym stanie technicznym. Wynika z tego, iż w sytuacji, w której na dzień sprzedaży Nieruchomości prace rozbiórkowe nie zostaną rozpoczęte, przedmiotem transakcji będzie dostawa budynków i budowli lub ich części. Dopóki bowiem nie zostaną rozpoczęte prace rozbiórkowe, nie ma podstaw, aby dostawę budynków, budowli lub ich części traktować inaczej niż jako dostawę nieruchomości zabudowanej, nawet jeśli po ich sprzedaży nastąpi rozbiórka budynków. Co do zasady taka transakcja powinna być opodatkowana podatkiem VAT, chyba że zastosowanie znalazłoby jedno ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT. W analizowanym przypadku należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

2014
24
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury za rozbiórkę budynków?

Fragment:

W związku z rozbiórką budynków, został zlikwidowany magazyn oraz została wypowiedziana umowa najmu części budynku. Po wyburzeniu budynków i uporządkowaniu nieruchomości gruntowej (placu), zorganizowany został parking, na którym świadczone są usługi parkingowe opodatkowane podatkiem VAT. Ponadto wskazano, że budynek lub budynki, które Wnioskodawca zamierzał i zamierza wybudować na przedmiotowej działce po rozebraniu starych zabudowań, będą służyć działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Jednocześnie, Wnioskodawca planuje jedną kondygnację w czterokondygnacyjnym budynku przeznaczyć na własne mieszkanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury za rozbiórkę budynków... Stanowisko Wnioskodawcy: W świetle przepisów ustawy o VAT art. 86 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury za rozbiórkę budynków. Rozbiórka budynków wpłynęła na powiększenie placu przeznaczonego na cele świadczenia usług parkingowych i miała związek z działalnością opodatkowaną.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki związane z rozbiórką budynków stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

UZASADNIENE Wnioskiem z dnia 22 maja 2007 r. (data wpływu do tutejszego Organu podatkowego: 25 maja 2007 r.) Spółdzielnia zwróciła się do tutejszego Organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej między innymi zakwalifikowania wydatków związanych z rozbiórką budynków do kosztów uzyskania przychodów. Zwracając się z prośbą o udzielenie interpretacji Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółdzielnia jest właścicielem budynków wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, usytuowanych na gruncie dzierżawionym na podstawie umowy dzierżawy działki budowlanej od osoby fizycznej. Z dniem 31 grudnia2006 r. została rozwiązana umowa dzierżawy a Spółdzielnia zobowiązana została przez właściciela gruntu do rozbiórki budynków, zgodnie z zawartą umową z dnia 31 grudnia 2005 r. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr ... z dnia 19 kwietnia 2007 r. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na rozbiórkę w/w budynków. Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z rozbiórką budynków będą stanowić koszt uzyskania przychodów. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz obowiązujący stan prawny informuje: Stosownie do przepisu art. 15 ust. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej można dokonać odliczenia od podatku wydatków dot. kruszenia gruzu budowlanego, związanych z wyburzeniem starego budynku mieszkalnego?

Fragment:

Nr 202, poz. 1956) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ustawa nie określa, co rozumie się przez „remont i modernizację”. Wymienione pojęcia zostały użyte w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. Wychodząc z tych przesłanek, za remont uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku (lokalu) mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku (lokalu), za modernizację natomiast uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku (lokalu) mieszkalnego. Ponadto na podstawie cytowanego powyżej artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty rozbiórki budynków mieszkalnych wykonane w 2003 r. oraz w okresie do 30 kwietnia 2004 r. ?

Fragment:

Jeśli tym końcowym efektem była rozbiórka budynku mieszkalnego nie mająca w istocie związku przyczynowo – skutkowego z budową domu mieszkalnego, to powyższą usługę należy opodatkować stawką 22%. W 2004 r. - w okresie do 30 kwietnia 2004 r. - obowiązują przepisy § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 224, poz. 2229). Stanowi on, że stawkę podatku (...) obniża się do wysokości 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowanie stawki preferencyjnej podatku uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek wymienionych w § 66 ust. 2, 3 i 4 cyt. rozporządzenia.

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty wyburzeniowe – rozbiórka budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy nie przewiduje się realizacji nowych budynków mieszkalnych?

Fragment:

Do robót wyburzeniowych – rozbiórki budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy nie przewiduje się realizacji nowych budynków mieszkalnych powołane przepisy nie mają zastosowania. Usługi te nie są związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w związku z tym podlegają opodatkowaniu w trybie art. 41 ust. 1 w/w ustawy, stawce 22 proc.