Roszczenie regresowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roszczenie regresowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
10
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?

Fragment:

(...) Spółkę prawomocnych wyroków sądowych zasądzających od pracownika kwoty wypłacone na rzecz ubezpieczyciela i wystąpieniu przez podatnika z wnioskiem egzekucyjnym do komornika sądowego - kwoty wypłacone na rzecz ubezpieczyciela i zasądzone w ww. wyrokach zostały przez Spółkę zaliczone w koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop... Zdaniem Spółki, wydatkowane kwoty w związku z realizacją ugody zawartej z ubezpieczycielem zasądzone następnie od pracownika Spółki prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej są kosztami poniesionymi w (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaki termin należy przyjąć za moment powstania przychodu od 01.01.2003r. z tytułu :1/ roszczenia regresowego,2/ zasądzonych kosztów sądowych,

Fragment:

(...) przychodu, o którym mowa w ust.3 ( z zastrzeżeniem ust.3b i 3 c) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:1/ wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub2/ wykonanie usługi, lub3/ otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.Do sytuacji opisanej w piśmie Spółki tj. momentu powstania przychodu w przypadku świadczenia jakim jest roszczenie regresowe i zwrot zasądzonych kosztów sądowych zastosowanie będą miały postanowienia ustawy , dotyczące przypadków wprost nie wymienionych w ustawie. Tymi przepisami jest art.12 ust.3a pkt.3 ustawy, zgodnie z którym, datą przychodu „należnego” w przypadkach nie wymienionych w art.12 ust.3a-3c, jest otrzymanie przez podatnika zapłaty za wykonanie świadczenia.W przedmiotowej sprawie Podatnik zajął stanowisko , że przy zwrocie kosztów postępowania sądowego i przy (...)