Roszczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roszczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
cze

Istota:

Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem Roszczeń Reprywatyzacyjnych, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca planuje zakup (od Podmiotu A) Nieruchomości, której te Roszczenia Reprywatyzacyjne również dotyczą. Ich nabycie umożliwi realizację zaplanowanej przez Wnioskodawcę inwestycji budowlanej zlokalizowanej na Nieruchomości. Nieruchomość ma służyć Wnioskodawcy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, a zatem również nabycie Roszczeń Reprywatyzacyjnych zostanie wykorzystane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT.

Fragment:

(...) Roszczeniami Reprywatyzacyjnymi. Z całą pewnością natomiast Transakcja nie dotyczy sprzedaży własnych wierzytelności (która - w świetle ugruntowanego orzecznictwa - pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT). Mimo bowiem wskazania w stanie faktycznym, iż Roszczenia Reprywatyzacyjne obejmują również powstałe lub przyszłe wierzytelności, wierzytelności te nie są wierzytelnościami „ własnymi ” Wnioskodawcy 2 (tzn. nie powstały one wskutek zwykłej działalności sprzedażowej Wnioskodawcy 2), lecz są wierzytelnościami skupionymi przez Wnioskodawcę 2 od Dawnego Właściciela wraz z innymi prawami/uprawnieniami w ramach szeroko pojętych roszczeń reprywatyzacyjnych. Mają one zatem charakter „ handlowy ” a nie „ własny ”, a obrót tego typu roszczeniami stanowi przedmiot działalności Wnioskodawcy 2. Ponadto Roszczenia Reprywatyzacyjne nie są wierzytelnościami o stricte pieniężnym charakterze, co również czyni zupełnie nieadekwatnym odwoływanie się do orzecznictwa dotyczącego sprzedaży wierzytelności własnych. Wszystkie przesłanki przedmiotowe warunkujące uznanie Transakcji za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT zostały więc spełnione.

2013
12
mar

Istota:

Opodatkowanie czynności przeniesienia uprawnienia do nabycia roszczenia.

Fragment:

Spółka zawarła „ Przedwstępną umowę sprzedaży ”, zmienioną później w dniu 6 kwietnia 2011 r., z osobami fizycznymi („ właścicielami ”), którym przysługuje roszczenie wynikające z dekretu do udziału w części nieruchomości położonych w W. („ nieruchomości ”), których aktualnym właścicielem jest to miasto. Zgodnie z postanowieniami art. 7 dekretu, roszczenie właścicieli będzie mogło być zrealizowane bądź to, w pierwszej kolejności, w formie nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a kolejno, w formie nabycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zastępczej, bądź w formie odszkodowania. Na mocy opisanej wyżej umowy przedwstępnej właściciele zobowiązali się wobec Spółki do zawarcia z nią umowy sprzedaży: całości przysługujących udziałów w prawach i roszczeniach wynikających z art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st., względnie wszelkich udziałów w prawach i roszczeniach do nieruchomości przysługujących im na podstawie innego tytułu, w tym także wszelkie udziały w prawach i roszczeniach przysługujących im na podstawie działu lub zrzeczeń uzyskanych od innych osób posiadających takie uprawnienia, względnie wszelkich udziałów w prawach i roszczeniach do odszkodowania z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z nieodzyskaniem nieruchomości, bądź odszkodowania za wyrządzone szkody przez wydanie ostatecznych decyzji odmawiających przyznania własności czasowej w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

2012
2
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż kwota uzyskana z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku praw i roszczeń do udziału w nieruchomości będzie stanowić dochód z tytułu sprzedaży praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie, co oznacza, że pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do wymiany dóbr majątkowych, tj. udział w prawach i roszczeniach wynikających z dekretu w zamian za środki pieniężne. W związku z tym po stronie dokonującego odpłatnego (tzn. w zamian za spłatę), zbycia udziału w prawach i roszczeniach powstaje obowiązek podatkowy. Analizując powyższe nie podlega wątpliwości, że Wnioskodawczyni zbyła prawa i roszczenia do nieruchomości. Bezspornym jest, że prawa i roszczenia, które Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 24.05.2012 r. nie zaliczają się do praw wymienionych w przytoczonym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawdą jest, że Prezydent Miasta wydał decyzję o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania, jednakże ze stanu faktycznego nie wynika, aby taka umowa została zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią i Gminą o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na dzień sprzedaży. W świetle powyższego oczywistym jest, że nie mając prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Wnioskodawczyni nie mogła sprzedać tego prawa, mogła zbyć i zbyła prawa i roszczenia do nieruchomości. Wnioskodawczyni zbyła zatem prawo majątkowe, które nie może być utożsamiane ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w kontekście stanu faktycznego sprawy – do nabycia własności prawa majątkowego w postaci roszczenia, którego treścią jest wierzytelność wynikająca z zachowku należy stosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., czy też przepisy ustawy obowiązujące po dniu 1 stycznia 2007 r. Mając na uwadze treść art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a ustawy w brzmieniu (…) przy nabyciu z tytułu zachowku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części?
2. Czy zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 (obowiązującym przy zwolnieniu od podatku na podstawie art. 4a ustawy) było zgodne z przepisami ustawy?

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.) roszczenie takie powstaje, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego zachowku w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, powołania do spadku lub ustanowienia zapisu na jego rzecz. Jednocześnie na podstawie art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego „ roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku (...) przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. ” Z uwagi na to, iż zachowek nie stanowi części majątku spadkowego, a jest jedynie określoną kwotowo sumą pieniężną wypłacaną przez spadkobierców (lub zapisobierców) osobom wymienionym w art. 991 Kodeksu cywilnego, spełnienie roszczenia o zachowek nastąpi w chwili jego wypłaty. Konsekwencją powyższego jest, że osoby, którym przysługują roszczenia z tytułu zachowku nie nabywają sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia z chwilą śmierci spadkodawcy, gdyż osobom tym przysługuje jedynie roszczenie do spadkobiercy o wypłatę sumy pieniężnej na pokrycie zachowku lub jego uzupełnienia. W związku z powyższym momentem nabycia na podstawie zachowku jest chwila wykonania, spełnienia określonych świadczeń. Tym samym moment ten będzie decydował o możliwości stosowania zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2011
1
wrz

Istota:

Czy kwota uzyskana z tytułu wypłaty gwarancji zabezpieczającej roszczenia P. dokonanej przez Bank Kontrahenta stanowi dla P. przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Czy kwota uzyskana z tytułu wypłaty gwarancji zabezpieczającej roszczenia P. dokonanej przez Bank Kontrahenta stanowi dla P. przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych ... Niniejsza interpretacji dotyczy pytania oznaczonego numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego numerem 1 została wydana odrębna interpretacja. Stanowisko Spółki. W opinii Spółki, kwota uzyskana z tytułu wypłaty gwarancji zabezpieczającej roszczenia P. dokonanej przez Bank Kontrahenta nie stanowi dla P. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Na wstępie należy podkreślić, że w ustawie o CIT nie została zawarta odrębna definicja przychodu, a jedynie wymienione są przykładowe źródła przychodu, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym niemniej, zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem, o przychodzie można mówić, jeśli doszło po stronie danego podatnika do przysporzenia majątkowego powodującego przyrost jego aktywów albo zmniejszenie jego zobowiązań. W związku z powyższym, o zaliczeniu danego przysporzenia do przychodu podatkowego nie decyduje to, czy znalazł się on w katalogu wartości niezaliczanych przez Ustawodawcę do przychodów podatkowych, ale to czy w danej sytuacji przysporzenie to stanowi powiększenie aktywów majątkowych Spółki.

2011
1
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania zrzeczenia się praw i roszczeń do nieruchomości, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z czynnością zrzeczenia się praw i roszczeń do nieruchomości oraz z tytułu zwrotu nakładów.

Fragment:

Z drugiej strony jest roszczenie kontrahenta względem Nieruchomości wynikające z decyzji uwłaszczeniowej, z której wynika, iż kontrahent nabył z mocy prawa prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości. Przez lata Wnioskodawca prowadził ze swoim kontrahentem spór sądowy, którego przedmiotem było rozwiązanie praw tych podmiotów to tej Nieruchomości (co nie przyniosło dla stron pożądanego rezultatu). W związku z powyższym podmioty te zawarły ze sobą umowę warunkową (dalej „ Umowa ”), w której kontrahent uznał, iż Wnioskodawca jest pełnoprawnym użytkownikiem wieczystym Nieruchomości V. oraz właścicielem budynków i urządzeń zlokalizowanych na części Nieruchomości, a tytuł ten Wnioskodawca nabył w sposób ważny i skuteczny na podstawie Umowy. W związku z tym, kontrahent zrzeknie się wszelkich praw i roszczeń w stosunku do części Nieruchomości i uzna, że od momentu powstania roszczenia kontrahenta do części Nieruchomości był on uprawniony do żądania ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na części Nieruchomości i przeniesienia na jej rzecz własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na części Nieruchomości. Z tytułu zrzeczenia się przez (...)

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego dla odszkodowania

Fragment:

W związku z powyższym po podjęciu wymaganych kontraktem kroków celem polubownego załatwienia sprawy wykonawca wystąpił przed sąd polubowny — powołany ad hoc zgodnie z klauzulą znajdującą się w kontrakcie z następującymi roszczeniami: 1) roszczeniem z tytułu kosztów przedłużenia robót,2) roszczeniem z tytułu indeksacji wynagrodzenia,3) roszczeniem z tytułu kosztów prowadzenia robót w miesiącach styczniu i lutym 2005 r. pierwotnie wyłączonych z prowadzenia robót,4) roszczeniem z tytułu kosztów prowadzenia robót podczas ulewnych deszczy w miesiącu maju 2005 r.,5) roszczeniem z tytułu kosztów ogólnych z powodu nie osiągnięcia planowanej sprzedaży w 2005r.,6) roszczeniem z tytułu braków w zapisach specyfikacji technicznej dla robót związanych z odwiezieniem nadmiaru humusu. W przedmiotowej sprawie sąd polubowny „ ad hoc ” powołany do rozpoznania sporu pomiędzy konsorcjum firm: X M (Królestwo Hiszpanii) i Y, W a Wnioskodawcą sąd polubowny wydał w dniu 5 lutego 2007 r., wyrok wstępny i częściowy w którym: uznał roszczenie wykonawcy z tytułu zwrotu reszty kosztów przedłużenia czasu wykonywania kontraktu za usprawiedliwione, oddalił roszczenie wykonawcy z tytułu indeksacji wynagrodzenia wykonawcy oraz uznał roszczenie powodów z tytułu wzrostu cen materiałów i płac oraz różnic kursowych w przedłużonym okresie realizacji kontraktu za usprawiedliwione, uznał roszczenie wykonawcy z tytułu zwiększonych kosztów wykonywania robót w miesiącu maju 2005 r. za usprawiedliwione, oddalił powództwo z tytułu zwrotu kosztów ogólnych zarządu w całości, uznał roszczenie wykonawcy z tytułu kosztów załadunku humusu na środki transportu za usprawiedliwione.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca zamierza nabyć od podatnika VAT roszczenie o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Skutkiem tej transakcji będzie kolejna, w wyniku której Wnioskodawca nabędzie nieruchomość, która ma służyć jego czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od kupna roszczenia od spółki akcyjnej.

Fragment:

Zamierza spowodować, że pożyczka zostanie spłacona oraz kupić od spółki akcyjnej roszczenia wobec małżonków - za uzgodnioną kwotę pieniężną powiększoną o podatek od towarowi usług. Z tytułu kupna roszczenia spółka akcyjna wystawi na kupującego fakturę VAT, w której wykazana zostanie cena sprzedaży netto, podatek od towarów i usług obliczonym według stawki 22% oraz należna osobie trzeciej kwota sprzedaży brutto. Postanowienia dotyczące spłaty pożyczki oraz kupna roszczenia i zapłaty ceny roszczenia zostaną zawarte w przedwstępnej umowie sprzedaży oraz w umowie ostatecznej. Spółka akcyjna oświadczyła Wnioskodawcy, że warunkiem realizacji transakcji nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości jest aby kupujący nabył od spółki akcyjnej roszczenie oraz zapłacił cenę kupna roszczenia brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług). Spółka akcyjna oświadczyła, że w razie braku uzgodnienia z nią przez Wnioskodawcę kupna roszczenia, spółka wykona roszczenie doprowadzając do zwrotnego przeniesienia przez małżonków na swoją rzecz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Tym samym uniemożliwiając nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości przez Wnioskodawcę od sprzedających małżonków. Pomiędzy Wnioskodawcą i małżonkami, jak również pomiędzy Wnioskodawcą i spółką akcyjną nie występują powiązania o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych ani powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy powstanie obowiązek podatkowy, od wartości sprzedaży małżonkom X Jego roszczenia wobec Gminy Y, dotyczącego równowartości poniesionych przez Niego nakładów finansowych poczynionych w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Y ?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący dokonał sprzedaży małżonkom X prawa do Jego roszczenia wobec Gminy Y dotyczącego równowartości poniesionych przez Niego nakładów finansowych w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Y. Mając na uwadze przywołane przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika, stwierdzić należy, że czynność sprzedaży praw do roszczenia nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, sprzedaż prawa do powyższego roszczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tutejszy organ podatkowy, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oparł się na przedstawionym w złożonym przez Podatnika wniosku stanie faktycznym, nie dokonując oceny ani też kwalifikacji prawnej dołączonych do tego wniosku załączników. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Podatnika wyrażone w złożonym wniosku należało uznać za prawidłowe i orzec jak w sentencji. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia praw do roszczeń odszkodowawczych.

Fragment:

Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Wyżej wymienione czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Natomiast, zgodnie z art. 8ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5ust. 1pkt1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. W związku z powyższym, zdarzenie nabycia praw do roszczeń odszkodowawczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w przedstawionej sytuacji, gdy Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie zawartej umowy przelewu nabywa od właścicieli nieruchomości prawa do roszczeń odszkodowawczych, związanych z wadami fizycznymi części wspólnych nieruchomości, to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.