IPPB4/4511-237/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji (dla dochodów z tytułu stosunku pracy)?2) Czy Wnioskodawczyni powinna za rok 2014 składać deklarację podatkową PIT (dochody z tytułu stosunku pracy) dla dochodów uzyskanych w Rosji?3) Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć podatek dochodowy (dochody z tytułu stosunku pracy w Rosji) za rok 2014 według metody proporcjonalnego odliczenia czy też zapłacić całość podatku od dochodów ze stosunku pracy w Rosji, czy też Wnioskodawczyni nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest zwolniona z zapłaty podatku od ww. dochodów?
IPPB4/4511-237/15-4/JK2interpretacja indywidualna
  1. Rosja
  2. depozyty
  3. obowiązek podatkowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce i opodatkowania dochodów uzyskanych w Rosji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce i opodatkowania dochodów uzyskanych w Rosji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, posiada stały adres zameldowania na terytorium Polski. W Polsce zamieszkują również Jej rodzice. Wnioskodawczyni posiada w Polsce rachunek bankowy (i do niego oszczędnościowy) w celu dokonywania sporadycznych rozliczeń, opłat. W 2011 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Polsce o indywidualnym planie nauki (zwolnienie z uczęszczania na zajęcia oraz dokonywanie zaliczeń i egzaminów w ustalonym indywidualnie terminie). Planowy czas zakończenia studiów - 2015 r.

W drugiej połowie roku 2012 r. Wnioskodawczyni wyjechała na staż naukowy w ramach wymiany stypendialnej (umowa bilateralna) do Rosji. Staż trwał 10 miesięcy. Po ukończeniu stażu Wnioskodawczyni przebywała dalej na terytorium Rosji do końca roku 2013 (na podstawie prywatnej wizy gościnnej).

Od 2014 r. Wnioskodawczyni jest zatrudniona na terytorium Rosji na podstawie pozwolenia na pracę i wizy pracowniczej w prywatnym zagranicznym przedsiębiorstwie produkcyjnym z siedzibą w Rosji. Ww. umowa o pracę zakończyła się wraz z końcem listopada 2014 r. (wraz z zakończeniem ważności pozwolenia na pracę). Od końca listopada 2014 r. Wnioskodawczyni kontynuuje zatrudnienie w tejże firmie na podstawie kolejnego (wydanego na kolejny rok) pozwolenia na pracę i wizy długoterminowej. W ramach ww. umów o pracę Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie. Podatek jest płacony w Rosji. Wnioskodawczyni zamierza kontynuować zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie (w oparciu o kolejne umowy o pracę, które wedle przepisów są wydawane na okres pozwolenia na pracę, a te na rok), a także w przyszłości ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, później- stały.

W grudniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała certyfikat rosyjskiej rezydencji podatkowej dotyczący roku 2014, wydany przez Międzyregionalną Inspekcję Federalnej Służby Podatkowej - centralne przetwarzanie danych (organ upoważniony do wydawania danego certyfikatu). W grudniu 2014 r. Wnioskodawczyni wstąpiła w związek małżeński z obywatelem Rosji, na stałe zamieszkującym w Rosji.

Według Wnioskodawczyni Jej centrum interesów życiowych (wniosek dotyczy sytuacji dotyczącej roku 2014, za rok 2013 – Wnioskodawczyni złożyła deklarację PIT w polskim urzędzie skarbowym) jest na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdyż planowany jest pobyt długoterminowy, zamiar stałego pobytu. W Rosji zamieszkuje małżonek, podejmowane jest przez Wnioskodawczynię - zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Oprócz tego w Rosji Wnioskodawczyni posiada depozyty bankowe oraz rachunek bankowy (dla celów płacowych). W Polsce Wnioskodawczyni nie posiadała w roku 2014 dochodów z tytułu stosunku pracy, emerytury, renty, itp. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie (odwiedziny rodziców, uregulowanie egzaminu na uczelni). Większość roku (ponad 183) przebywa na terytorium Rosji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji (dla dochodów z tytułu stosunku pracy)...
  2. Czy Wnioskodawczyni powinna za rok 2014 składać deklarację podatkową PIT (dochody z tytułu stosunku pracy) dla dochodów uzyskanych w Rosji...
  3. Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć podatek dochodowy (dochody z tytułu stosunku pracy w Rosji) za rok 2014 według metody proporcjonalnego odliczenia czy też zapłacić całość podatku od dochodów ze stosunku pracy w Rosji, czy też Wnioskodawczyni nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest zwolniona z zapłaty podatku od ww. dochodów...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wedle art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że (dotyczy roku 2014) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji (pomimo posiadania stałego adresu zameldowania w Polsce, w Polsce nie zamieszkuje). W 2014 roku przebywałam na terytorium Rosji więcej, niż 183 dni w roku podatkowym (co potwierdzone jest rosyjskim certyfikatem rezydencji).

Ponadto Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rosji centrum interesów osobistych i życiowych (gospodarczych), tj. małżonek obywatel Rosji na stałe zamieszkujący i pracujący w Rosji, posiadanie depozytów i rachunku bankowego w Rosji, zatrudnienie na terytorium Rosji w ramach umowy o pracę. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Studia, o których wspomniano kończą się w roku 2015.

Wyjazd do Rosji nastąpił w zamiarem stałego pobytu. Nieruchomości w Polsce, będącej moją własnością nie posiadam.

Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daną sytuację reguluje także Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Moskwa, 22 maja 1992 r. - Dz. U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569, z późn. zm.), na którą powołują się rosyjskie organy podatkowe w wydanej za 2014 rezydencji podatkowej.

Na podstawie przepisów art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku Wnioskodawczyni uważa, że jest rezydentem podatkowym (rok 2014) w Rosji i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że nie jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowej w Polsce od odchodów z tyt. stosunku pracy uzyskanych w Rosji, a także rozliczenia i wpłaty podatku z ww. dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.