Rosja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Rosja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Rosji oraz obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Fragment:

Wnioskodawca pracuje w Rosji. Cały 2017 r. był zatrudniony i osiągał dochody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w rosyjskiej spółce. W 2017 r. przebywał w Polsce tylko w okresie urlopu, tj. około 26 dni. Pozostały czas przebywał i pracował w Rosji. Rosyjski pracodawca wynajmuje dla Wnioskodawcy mieszkanie w J., gdzie Wnioskodawca jest zameldowany, gdyż jest tam taki obowiązek. Za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie, z którego pobierany był podatek /w rublach/. Na 2017 r. Wnioskodawca uzyskał rosyjski certyfikat rezydencji podatkowej. W Rosji Wnioskodawca nie ma rodziny. W 2017 r. Wnioskodawca nie osiągnął żadnych dochodów w Polsce. W poprzednim miejscu pracy w Polsce jest na urlopie bezpłatnym. Rodzina Wnioskodawcy mieszka w Polsce. Wnioskodawca nie planuje przeprowadzki całej rodziny do Rosji. W Polsce Wnioskodawca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz dzierżawi działkę, której użytkownikiem jest Jego rodzina. Na wyżej opisanych zasadach Wnioskodawca zamierza pracować w Rosji do 2022 r. w celu zgromadzenia środków na budowę domu, a następnie zamierza wrócić do Polski i tu pracować. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu, Wnioskodawca nawiązując do definicji miejsca zamieszkania zawartej w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD, zgodnie z którą „ miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się tam, gdzie osoba ta posiada stałe ognisko domowe ”, wskazał, że posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce (gdzie ma żonę i dzieci w wieku szkolnym).

2017
26
sie

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w latach 2016-2017

Fragment:

Wnioskodawca posiada w Rosji ziemię oraz nieruchomość komercyjną, a jego żona posiada mieszkalny dom jednorodzinny w Rosji. Z uwagi na chęć nauki języka polskiego, dzieci Wnioskodawcy oraz jego żona przebywają w Polsce w domu mieszkalnym, którego właścicielem jest Wnioskodawca. Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest Rosja natomiast adres w Polsce jest miejscem, gdzie Wnioskodawca przebywa podczas pobytu w Polsce. Wnioskodawca oraz jego rodzina przyjechali do Polski w lipcu 2015 roku. Powodem przebywanie Wnioskodawcy w Polsce jest z fakt, że obecnie jego dzieci uczą się w Polsce w celu nauczenie się języka polskiego, czyli języka ojczystego Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy podobnie jak On, większą część roku przebywa w Rosji. Dzieci Wnioskodawcy są na utrzymaniu jego oraz jego żony. Natomiast żona Wnioskodawcy jest obywatelem Rosji i rezydentem podatkowym Rosji, gdzie uzyskuje dochody. Cała działalność Wnioskodawcy jak i jego żony znajduje się Rosji. Tam też posiadają oni nieruchomość oraz krewnych, przyjaciół. W związku z powyższym ognisko domowe Wnioskodawcy znajduję się w Rosji. Wnioskodawca jest traktowany jako rezydent Rosji. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r. (Dz.

2017
9
lut

Istota:

W zakresie braku obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu uczestnictwa rezydenta podatkowego Rosji w długoterminowym programie akcyjnym organizowanym przez spółkę amerykańską

Fragment:

Jednakże z uwagi na fakt (zgodnie z intencją Wnioskodawcy, że Wnioskodawca dokonuje realizacji jednostek SAR i sprzedaży wynikających z nich akcji nie będąc zatrudnionym przez żadną polską spółkę oraz posiadając status rezydenta podatkowego w Rosji), że w momencie nabycia przedmiotowych akcji spółki amerykańskiej Wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, natomiast ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rosji, co potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji wydany przez organy skarbowe Rosji, a więc jest osobą o ograniczonym obowiązku podatkowym, o której mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - jest traktowany w Polsce jako nierezydent podatkowy. Tym samym skutki podatkowe nieodpłatnego nabycia akcji spółki amerykańskiej, od podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki winny być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w państwie rezydencji Wnioskodawcy, jaką posiada w roku nabycia akcji spółki amerykańskiej, czyli w Rosji. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie skutków podatkowych z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jak również skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawcę, jako osobę nie będącą polskim rezydentem podatkowym, akcji spółki amerykańskiej, nabytych w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę amerykańską, w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
30
lip

Istota:

1) Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji (dla dochodów z tytułu stosunku pracy)?2) Czy Wnioskodawczyni powinna za rok 2014 składać deklarację podatkową PIT (dochody z tytułu stosunku pracy) dla dochodów uzyskanych w Rosji?3) Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć podatek dochodowy (dochody z tytułu stosunku pracy w Rosji) za rok 2014 według metody proporcjonalnego odliczenia czy też zapłacić całość podatku od dochodów ze stosunku pracy w Rosji, czy też Wnioskodawczyni nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest zwolniona z zapłaty podatku od ww. dochodów?

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że (dotyczy roku 2014) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji (pomimo posiadania stałego adresu zameldowania w Polsce, w Polsce nie zamieszkuje). W 2014 roku przebywałam na terytorium Rosji więcej, niż 183 dni w roku podatkowym (co potwierdzone jest rosyjskim certyfikatem rezydencji). Ponadto Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rosji centrum interesów osobistych i życiowych (gospodarczych), tj. małżonek obywatel Rosji na stałe zamieszkujący i pracujący w Rosji, posiadanie depozytów i rachunku bankowego w Rosji, zatrudnienie na terytorium Rosji w ramach umowy o pracę. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Studia, o których wspomniano kończą się w roku 2015. Wyjazd do Rosji nastąpił w zamiarem stałego pobytu. Nieruchomości w Polsce, będącej moją własnością nie posiadam. Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daną sytuację reguluje także Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Moskwa, 22 maja 1992 r. - Dz. U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569, z późn. zm.), na którą powołują się rosyjskie organy podatkowe w wydanej za 2014 rezydencji podatkowej. Na podstawie przepisów art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku Wnioskodawczyni uważa, że jest rezydentem podatkowym (rok 2014) w Rosji i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

2015
30
lip

Istota:

Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji w zakresie opodatkowania dochodów kapitałowych (odsetki od depozytów (lokat) bankowych w rublach i euro) uzyskanych na terytorium Rosji (umowa zawarta w Rosji na prowadzenie lokaty bankowej z bankiem mającym siedzibę na terytorium Rosji?

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że (dotyczy roku 2014) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji (pomimo posiadania stałego adresu zameldowania w Polsce, w Polsce nie zamieszkuje). W 2014 roku przebywałam na terytorium Rosji więcej, niż 183 dni w roku podatkowym (co potwierdzone jest rosyjskim certyfikatem rezydencji). Ponadto Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rosji centrum interesów osobistych i życiowych (gospodarczych), tj. małżonek obywatel Rosji na stałe zamieszkujący i pracujący w Rosji, posiadanie depozytów i rachunku bankowego w Rosji, zatrudnienie na terytorium Rosji w ramach umowy o pracę. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Studia, o których wspomniano kończą się w roku 2015. Wyjazd do Rosji nastąpił w zamiarem stałego pobytu. Nieruchomości w Polsce, będącej moją własnością nie posiadam. Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daną sytuację reguluje także Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Moskwa, 22 maja 1992 r. - Dz. U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569, z późn. zm.), na którą powołują się rosyjskie organy podatkowe w wydanej za 2014 rezydencji podatkowej. Na podstawie przepisów art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku Wnioskodawczyni uważa, że jest rezydentem podatkowym (rok 2014) w Rosji i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

2015
8
lut

Istota:

Opodatkowanie w Polsce zwrotu na rzecz pracownika mającego miejsce zamieszkania w Rosji wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu w związku z pracą wykonywaną na terytorium Rosji

Fragment:

W przypadku rezydenta Rosji zatrudnionego na umowę o pracę, opodatkowaniu w Polsce zgodnie z ww. zasadami, będzie podlegał dochód jedynie za okres, w którym praca jest rzeczywiście wykonywana na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Natomiast jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w Przedstawicielstwie Spółki w Rosji zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę – rezydenci Rosji. Umowy o pracę z pracownikami zawierane są przez Przedstawicielstwo w Rosji, w oparciu o przepisy prawa pracy Federacji Rosyjskiej. Pracownicy Ci na terytorium Rosji używają samochody prywatne do celów służbowych. Zwrot kosztów eksploatacji jest wypłacany przez Przedstawicielstwo w Rosji. Reasumując, kwota zwróconych pracownikom obywatelstwa rosyjskiego, mających miejsce zamieszkania na terenie Rosji, wydatków poniesionych na eksploatację samochodu prywatnego do celów służbowych w związku z pracą wykonywaną na terytorium Rosji podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy polsko – rosyjskiej tylko w państwie zamieszkania, tj. na terytorium Federacji Rosyjskiej i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Od tych dochodów Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego w Polsce.

2015
6
lut

Istota:

Analizując zatem stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy od momentu wyjazdu do Rosji do momentu przyjazdu do Rosji Jego małżonki uznać należy, że w tym okresie ściślejsze związki osobiste i gospodarcze łączyć będą Wnioskodawcę z Polską. Sam wyjazd za granicę, uzyskiwanie tam dochodów nie oznacza automatycznie, że podatnik przestaje być polskim rezydentem podatkowym. Zmiana miejsca zamieszkania powinna być równoznaczna z przeniesieniem za granicę tzw. ośrodka interesów życiowych, a ten w sytuacji przedstawionej we wniosku będzie miał miejsce w momencie gdy do Wnioskodawcy dołączy Jego małżonka. Zatem dopiero od tego momentu Wnioskodawca podlegać będzie w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

Zatem w omawianym stanie faktycznym będzie to Rosja. Mając na uwadze fakt, że od chwili wyjazdu do Rosji Wnioskodawca będzie przebywał niemalże wyłącznie na terytorium Rosji, począwszy od 2015 r. oraz w kolejnych latach podatkowych pobyt w Rosji będzie trwał dłużej niż 183 dni, a zatem będzie rezydentem podatkowym w Rosji i uzyska certyfikat potwierdzający ten status po upływie około dwóch miesięcy od przybycia i rozpoczęcia pracy w tym kraju. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy, będzie w Rosji, czego potwierdzeniem są m.in. następujące fakty: praca wykonywana będzie w Rosji w oparciu o umowę o pracę zawartą ze spółką rosyjską na czas nieokreślony, poza otrzymywaną emeryturą („ bierne ” dochody, nie wymagając żadnej aktywności zawodowej) nie posiada innych istotnych źródeł dochodu w Polsce, Wnioskodawca będzie posiadać aktywny bankowy rachunek rozliczeniowy w Rosji, nie jest członkiem żadnej polskiej organizacji społecznej kulturalnej czy politycznej, z posiadanego lokalu mieszkalnego korzystać będzie Małżonka Wnioskodawcy, która będzie ponosić koszty związane z tym lokalem i która po uzyskaniu prawa do emerytury planuje przeprowadzić się do Rosji. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy od 2015 r. a nie od 2016 r. będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nawet jeżeli uzyska certyfikat rezydencji miejsca zamieszkania w Rosji po upływie około dwóch miesięcy od okresu, w którym faktycznie będzie zamieszkiwał i pracował na terytorium Rosji.

2014
31
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzenia należnego artystom z Rosji

Fragment:

Teatr będzie zawierał umowy o dzieło i wypłacał honoraria zagranicznym artystom - osobom fizycznym posiadającymi certyfikaty rezydencji z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W ramach ww. festiwalu będą również występować teatry (osoby prawne) posiadające certyfikaty rezydencji podatkowej z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Rosji. Dochody artystów związane z osobiście wykonywaną działalnością będą przypadać bezpośrednio artystom ale także na rzecz innej osoby, np. agencji, osoby fizycznej, która reprezentuje tych artystów oraz osoby prawnej, która reprezentuje tych artystów. Występy artystów i teatrów biorących udział w festiwalu nie będą wykonywane w ramach wymiany/współpracy kulturalnej uzgodnionej między Polską a Finlandią, Wielką Brytanią i Rosją. Pobyt artystów indywidualnych i zespołów teatralnych będzie sfinansowany całkowicie ze środków publicznych (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN) oraz Mechanizmu Finansowego EOG w ramach współpracy kulturalnej między Polska a Norwegią. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż Agencja reprezentująca artystę, na rzecz której będą przypadać dochody za działalność artystyczną osoby fizycznej może być osobą prawną albo osoba fizyczną. Środki finansowe, z których będzie finansowany pobyt artysty z Wielkiej Brytanii w Polsce, są funduszami publicznymi.

2014
15
paź

Istota:

Nie można się zgodzić z Wnioskodawcą, że z uwagi na posiadanie w okresie do dnia rozpoczęcia pracy w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych w Rosji oraz przebywanie w tym czasie na terytorium Rosji ponad 183 dni, Wnioskodawca w całym 2013 r. podlegał w Polsce obowiązkowi podatkowego tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Należy wskazać, że od dnia przyjazdu do Polski, to z Polską będą łączyć Wnioskodawcę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Wraz z Wnioskodawcą do Polski przyjechała bowiem Jego rodzina (żona oraz syn), a także od 1 września 2013 r. Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce mającej siedzibę na terytorium Polski. Ponadto, czteromiesięczny pobyt w Polsce w 2013 r. skoncentrowany był na adaptacji w nowym kraju i organizacji od początku wielu aspektów codziennego życia, które w Rosji było już latami utrwalone.

Fragment:

Rosja. Przez cały okres pobytu w Rosji Wnioskodawca zatrudniony był przez spółkę z siedzibą w Rosji i ten pracodawca wypłacał Mu wynagrodzenie. W okresie pracy w Rosji, z tym krajem związane było także życie osobiste Wnioskodawcy. Rosja była miejscem zamieszkania Jego najbliższych, żony oraz jej syna. Tam wynajmowali mieszkanie, a syn żony uczęszczał do szkoły. W kraju tym Wnioskodawca ja i Jego rodzina do dziś posiadają liczne przyjaźnie i powiązania towarzyskie. W Rosji Wnioskodawca ma rachunek bankowy, na którym wciąż utrzymuje swoje oszczędności. Wcześniej, przez cały okres pracy i zamieszkiwania w Rosji (w tym przez pierwsze osiem miesięcy 2013 r.) pobyty Wnioskodawcy w Polsce były sporadyczne i okazjonalne. W żadnym z tych lat Jego pobyt w Polsce nie był dłuższy niż 183 dni. Zatem Wnioskodawca uważa, że w 2013 r. Jego stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w Rosji oraz że w roku 2013 Wnioskodawca był rezydentem podatkowym Rosji. Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że Wnioskodawca do dnia 1 września 2013 r., tj. do dnia przyjazdu do Polski spełniał przesłanki pozwalające uznać Go za osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rosji, ze względu na fakt posiadania w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych.

2014
15
paź

Istota:

Od marca 2013 r., tj. od dnia wyjazdu do Rosji rodziny Wnioskodawcy i przeniesienia ośrodka interesów życiowych i gospodarczych za granicę do końca 2013 r. i w latach kolejnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny), Wnioskodawca będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w Rosji od marca 2013 r. nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, zaś Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych dochodów w zeznaniu rocznym w Polsce.

Fragment:

Czy w roku 2013 i kolejnych – jeśli sytuacja będzie wyglądać analogicznie (Wnioskodawcabędzie otrzymywać certyfikat rezydencji podatkowej RF, nadal ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawcy i Jego rodziny będzie Rosja) – Wnioskodawca będzie uznany w Polsce przez US za rezydenta podatkowego Federacji Rosyjskiej i nie będzie zobowiązany doskładania w zeznaniu rocznym do wykazywania dochodów osiąganych poza Polską... Czyli, czy Wnioskodawca może mieć pewność, że z dochodów osiąganych w Rosji powinienrozliczać się i deklarować WYŁĄCZNIE w Rosji... Czy żona również powinna wystąpić o certyfikat rezydencji RF i przedstawić w polskimUrzędzie Skarbowym... W Polsce nie osiąga żadnych regularnych dochodów. Czy na podstawie powyższych Urząd Skarbowy w Polsce – uznaje rezydenctwo podatkoweWnioskodawcy w Rosji... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1. Odpowiedź na pytanie Nr 2, 3 i 4 została udzielona odrębnym rozstrzygnięciem. Zdaniem Wnioskodawcy, Rosja jest Jego centrum interesów życiowych i wyłącznie w Rosji powinien płacić podatek od dochodów uzyskanych na terytorium Rosji. W Polsce Wnioskodawca powinien rozliczać się z dochodów osiągniętych WYŁĄCZNIE w Polsce. Wszelkie inne dochody (w tym osiągnięte w Polsce) powinien deklarować WYŁĄCZNIE w kraju rezydencji podatkowej – tj. w Rosji. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.