Rosja | Interpretacje podatkowe

Rosja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Rosja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w latach 2016-2017
Fragment:
Wnioskodawca posiada w Rosji ziemię oraz nieruchomość komercyjną, a jego żona posiada mieszkalny dom jednorodzinny w Rosji. Z uwagi na chęć nauki języka polskiego, dzieci Wnioskodawcy oraz jego żona przebywają w Polsce w domu mieszkalnym, którego właścicielem jest Wnioskodawca. Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest Rosja natomiast adres w Polsce jest miejscem, gdzie Wnioskodawca przebywa podczas pobytu w Polsce. Wnioskodawca oraz jego rodzina przyjechali do Polski w lipcu 2015 roku. Powodem przebywanie Wnioskodawcy w Polsce jest z fakt, że obecnie jego dzieci uczą się w Polsce w celu nauczenie się języka polskiego, czyli języka ojczystego Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy podobnie jak On, większą część roku przebywa w Rosji. Dzieci Wnioskodawcy są na utrzymaniu jego oraz jego żony. Natomiast żona Wnioskodawcy jest obywatelem Rosji i rezydentem podatkowym Rosji, gdzie uzyskuje dochody. Cała działalność Wnioskodawcy jak i jego żony znajduje się Rosji. Tam też posiadają oni nieruchomość oraz krewnych, przyjaciół. W związku z powyższym ognisko domowe Wnioskodawcy znajduję się w Rosji. Wnioskodawca jest traktowany jako rezydent Rosji. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r. (Dz.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie braku obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu uczestnictwa rezydenta podatkowego Rosji w długoterminowym programie akcyjnym organizowanym przez spółkę amerykańską
Fragment:
Jednakże z uwagi na fakt (zgodnie z intencją Wnioskodawcy, że Wnioskodawca dokonuje realizacji jednostek SAR i sprzedaży wynikających z nich akcji nie będąc zatrudnionym przez żadną polską spółkę oraz posiadając status rezydenta podatkowego w Rosji), że w momencie nabycia przedmiotowych akcji spółki amerykańskiej Wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, natomiast ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rosji, co potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji wydany przez organy skarbowe Rosji, a więc jest osobą o ograniczonym obowiązku podatkowym, o której mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - jest traktowany w Polsce jako nierezydent podatkowy. Tym samym skutki podatkowe nieodpłatnego nabycia akcji spółki amerykańskiej, od podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki winny być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w państwie rezydencji Wnioskodawcy, jaką posiada w roku nabycia akcji spółki amerykańskiej, czyli w Rosji. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie skutków podatkowych z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jak również skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawcę, jako osobę nie będącą polskim rezydentem podatkowym, akcji spółki amerykańskiej, nabytych w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę amerykańską, w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
9
lut

Istota:
1) Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji (dla dochodów z tytułu stosunku pracy)?2) Czy Wnioskodawczyni powinna za rok 2014 składać deklarację podatkową PIT (dochody z tytułu stosunku pracy) dla dochodów uzyskanych w Rosji?3) Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć podatek dochodowy (dochody z tytułu stosunku pracy w Rosji) za rok 2014 według metody proporcjonalnego odliczenia czy też zapłacić całość podatku od dochodów ze stosunku pracy w Rosji, czy też Wnioskodawczyni nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest zwolniona z zapłaty podatku od ww. dochodów?
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że (dotyczy roku 2014) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji (pomimo posiadania stałego adresu zameldowania w Polsce, w Polsce nie zamieszkuje). W 2014 roku przebywałam na terytorium Rosji więcej, niż 183 dni w roku podatkowym (co potwierdzone jest rosyjskim certyfikatem rezydencji). Ponadto Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rosji centrum interesów osobistych i życiowych (gospodarczych), tj. małżonek obywatel Rosji na stałe zamieszkujący i pracujący w Rosji, posiadanie depozytów i rachunku bankowego w Rosji, zatrudnienie na terytorium Rosji w ramach umowy o pracę. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Studia, o których wspomniano kończą się w roku 2015. Wyjazd do Rosji nastąpił w zamiarem stałego pobytu. Nieruchomości w Polsce, będącej moją własnością nie posiadam. Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daną sytuację reguluje także Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Moskwa, 22 maja 1992 r. - Dz. U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569, z późn. zm.), na którą powołują się rosyjskie organy podatkowe w wydanej za 2014 rezydencji podatkowej. Na podstawie przepisów art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku Wnioskodawczyni uważa, że jest rezydentem podatkowym (rok 2014) w Rosji i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
2015
30
lip

Istota:
Czy wedle polskich organów podatkowych i polskich przepisów prawa (z uwzględnieniem umów międzynarodowych) w roku 2014 Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rosji, tzn. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rosji w zakresie opodatkowania dochodów kapitałowych (odsetki od depozytów (lokat) bankowych w rublach i euro) uzyskanych na terytorium Rosji (umowa zawarta w Rosji na prowadzenie lokaty bankowej z bankiem mającym siedzibę na terytorium Rosji?
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że (dotyczy roku 2014) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji (pomimo posiadania stałego adresu zameldowania w Polsce, w Polsce nie zamieszkuje). W 2014 roku przebywałam na terytorium Rosji więcej, niż 183 dni w roku podatkowym (co potwierdzone jest rosyjskim certyfikatem rezydencji). Ponadto Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rosji centrum interesów osobistych i życiowych (gospodarczych), tj. małżonek obywatel Rosji na stałe zamieszkujący i pracujący w Rosji, posiadanie depozytów i rachunku bankowego w Rosji, zatrudnienie na terytorium Rosji w ramach umowy o pracę. W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Studia, o których wspomniano kończą się w roku 2015. Wyjazd do Rosji nastąpił w zamiarem stałego pobytu. Nieruchomości w Polsce, będącej moją własnością nie posiadam. Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daną sytuację reguluje także Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Moskwa, 22 maja 1992 r. - Dz. U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569, z późn. zm.), na którą powołują się rosyjskie organy podatkowe w wydanej za 2014 rezydencji podatkowej. Na podstawie przepisów art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku Wnioskodawczyni uważa, że jest rezydentem podatkowym (rok 2014) w Rosji i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
2015
30
lip

Istota:
Opodatkowanie w Polsce zwrotu na rzecz pracownika mającego miejsce zamieszkania w Rosji wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu w związku z pracą wykonywaną na terytorium Rosji
Fragment:
W przypadku rezydenta Rosji zatrudnionego na umowę o pracę, opodatkowaniu w Polsce zgodnie z ww. zasadami, będzie podlegał dochód jedynie za okres, w którym praca jest rzeczywiście wykonywana na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Natomiast jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w Przedstawicielstwie Spółki w Rosji zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę – rezydenci Rosji. Umowy o pracę z pracownikami zawierane są przez Przedstawicielstwo w Rosji, w oparciu o przepisy prawa pracy Federacji Rosyjskiej. Pracownicy Ci na terytorium Rosji używają samochody prywatne do celów służbowych. Zwrot kosztów eksploatacji jest wypłacany przez Przedstawicielstwo w Rosji. Reasumując, kwota zwróconych pracownikom obywatelstwa rosyjskiego, mających miejsce zamieszkania na terenie Rosji, wydatków poniesionych na eksploatację samochodu prywatnego do celów służbowych w związku z pracą wykonywaną na terytorium Rosji podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy polsko – rosyjskiej tylko w państwie zamieszkania, tj. na terytorium Federacji Rosyjskiej i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Od tych dochodów Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego w Polsce.
2015
8
lut

Istota:
Analizując zatem stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy od momentu wyjazdu do Rosji do momentu przyjazdu do Rosji Jego małżonki uznać należy, że w tym okresie ściślejsze związki osobiste i gospodarcze łączyć będą Wnioskodawcę z Polską. Sam wyjazd za granicę, uzyskiwanie tam dochodów nie oznacza automatycznie, że podatnik przestaje być polskim rezydentem podatkowym. Zmiana miejsca zamieszkania powinna być równoznaczna z przeniesieniem za granicę tzw. ośrodka interesów życiowych, a ten w sytuacji przedstawionej we wniosku będzie miał miejsce w momencie gdy do Wnioskodawcy dołączy Jego małżonka. Zatem dopiero od tego momentu Wnioskodawca podlegać będzie w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
Zatem w omawianym stanie faktycznym będzie to Rosja. Mając na uwadze fakt, że od chwili wyjazdu do Rosji Wnioskodawca będzie przebywał niemalże wyłącznie na terytorium Rosji, począwszy od 2015 r. oraz w kolejnych latach podatkowych pobyt w Rosji będzie trwał dłużej niż 183 dni, a zatem będzie rezydentem podatkowym w Rosji i uzyska certyfikat potwierdzający ten status po upływie około dwóch miesięcy od przybycia i rozpoczęcia pracy w tym kraju. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy, będzie w Rosji, czego potwierdzeniem są m.in. następujące fakty: praca wykonywana będzie w Rosji w oparciu o umowę o pracę zawartą ze spółką rosyjską na czas nieokreślony, poza otrzymywaną emeryturą („ bierne ” dochody, nie wymagając żadnej aktywności zawodowej) nie posiada innych istotnych źródeł dochodu w Polsce, Wnioskodawca będzie posiadać aktywny bankowy rachunek rozliczeniowy w Rosji, nie jest członkiem żadnej polskiej organizacji społecznej kulturalnej czy politycznej, z posiadanego lokalu mieszkalnego korzystać będzie Małżonka Wnioskodawcy, która będzie ponosić koszty związane z tym lokalem i która po uzyskaniu prawa do emerytury planuje przeprowadzić się do Rosji. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy od 2015 r. a nie od 2016 r. będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nawet jeżeli uzyska certyfikat rezydencji miejsca zamieszkania w Rosji po upływie około dwóch miesięcy od okresu, w którym faktycznie będzie zamieszkiwał i pracował na terytorium Rosji.
2015
6
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzenia należnego artystom z Rosji
Fragment:
Teatr będzie zawierał umowy o dzieło i wypłacał honoraria zagranicznym artystom - osobom fizycznym posiadającymi certyfikaty rezydencji z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W ramach ww. festiwalu będą również występować teatry (osoby prawne) posiadające certyfikaty rezydencji podatkowej z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Rosji. Dochody artystów związane z osobiście wykonywaną działalnością będą przypadać bezpośrednio artystom ale także na rzecz innej osoby, np. agencji, osoby fizycznej, która reprezentuje tych artystów oraz osoby prawnej, która reprezentuje tych artystów. Występy artystów i teatrów biorących udział w festiwalu nie będą wykonywane w ramach wymiany/współpracy kulturalnej uzgodnionej między Polską a Finlandią, Wielką Brytanią i Rosją. Pobyt artystów indywidualnych i zespołów teatralnych będzie sfinansowany całkowicie ze środków publicznych (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN) oraz Mechanizmu Finansowego EOG w ramach współpracy kulturalnej między Polska a Norwegią. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż Agencja reprezentująca artystę, na rzecz której będą przypadać dochody za działalność artystyczną osoby fizycznej może być osobą prawną albo osoba fizyczną. Środki finansowe, z których będzie finansowany pobyt artysty z Wielkiej Brytanii w Polsce, są funduszami publicznymi.
2014
31
gru

Istota:
Nie można się zgodzić z Wnioskodawcą, że z uwagi na posiadanie w okresie do dnia rozpoczęcia pracy w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych w Rosji oraz przebywanie w tym czasie na terytorium Rosji ponad 183 dni, Wnioskodawca w całym 2013 r. podlegał w Polsce obowiązkowi podatkowego tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Należy wskazać, że od dnia przyjazdu do Polski, to z Polską będą łączyć Wnioskodawcę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Wraz z Wnioskodawcą do Polski przyjechała bowiem Jego rodzina (żona oraz syn), a także od 1 września 2013 r. Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce mającej siedzibę na terytorium Polski. Ponadto, czteromiesięczny pobyt w Polsce w 2013 r. skoncentrowany był na adaptacji w nowym kraju i organizacji od początku wielu aspektów codziennego życia, które w Rosji było już latami utrwalone.
Fragment:
Rosja. Przez cały okres pobytu w Rosji Wnioskodawca zatrudniony był przez spółkę z siedzibą w Rosji i ten pracodawca wypłacał Mu wynagrodzenie. W okresie pracy w Rosji, z tym krajem związane było także życie osobiste Wnioskodawcy. Rosja była miejscem zamieszkania Jego najbliższych, żony oraz jej syna. Tam wynajmowali mieszkanie, a syn żony uczęszczał do szkoły. W kraju tym Wnioskodawca ja i Jego rodzina do dziś posiadają liczne przyjaźnie i powiązania towarzyskie. W Rosji Wnioskodawca ma rachunek bankowy, na którym wciąż utrzymuje swoje oszczędności. Wcześniej, przez cały okres pracy i zamieszkiwania w Rosji (w tym przez pierwsze osiem miesięcy 2013 r.) pobyty Wnioskodawcy w Polsce były sporadyczne i okazjonalne. W żadnym z tych lat Jego pobyt w Polsce nie był dłuższy niż 183 dni. Zatem Wnioskodawca uważa, że w 2013 r. Jego stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w Rosji oraz że w roku 2013 Wnioskodawca był rezydentem podatkowym Rosji. Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że Wnioskodawca do dnia 1 września 2013 r., tj. do dnia przyjazdu do Polski spełniał przesłanki pozwalające uznać Go za osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rosji, ze względu na fakt posiadania w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych.
2014
15
paź

Istota:
Od marca 2013 r., tj. od dnia wyjazdu do Rosji rodziny Wnioskodawcy i przeniesienia ośrodka interesów życiowych i gospodarczych za granicę do końca 2013 r. i w latach kolejnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny), Wnioskodawca będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w Rosji od marca 2013 r. nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, zaś Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych dochodów w zeznaniu rocznym w Polsce.
Fragment:
Czy w roku 2013 i kolejnych – jeśli sytuacja będzie wyglądać analogicznie (Wnioskodawcabędzie otrzymywać certyfikat rezydencji podatkowej RF, nadal ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawcy i Jego rodziny będzie Rosja) – Wnioskodawca będzie uznany w Polsce przez US za rezydenta podatkowego Federacji Rosyjskiej i nie będzie zobowiązany doskładania w zeznaniu rocznym do wykazywania dochodów osiąganych poza Polską... Czyli, czy Wnioskodawca może mieć pewność, że z dochodów osiąganych w Rosji powinienrozliczać się i deklarować WYŁĄCZNIE w Rosji... Czy żona również powinna wystąpić o certyfikat rezydencji RF i przedstawić w polskimUrzędzie Skarbowym... W Polsce nie osiąga żadnych regularnych dochodów. Czy na podstawie powyższych Urząd Skarbowy w Polsce – uznaje rezydenctwo podatkoweWnioskodawcy w Rosji... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1. Odpowiedź na pytanie Nr 2, 3 i 4 została udzielona odrębnym rozstrzygnięciem. Zdaniem Wnioskodawcy, Rosja jest Jego centrum interesów życiowych i wyłącznie w Rosji powinien płacić podatek od dochodów uzyskanych na terytorium Rosji. W Polsce Wnioskodawca powinien rozliczać się z dochodów osiągniętych WYŁĄCZNIE w Polsce. Wszelkie inne dochody (w tym osiągnięte w Polsce) powinien deklarować WYŁĄCZNIE w kraju rezydencji podatkowej – tj. w Rosji. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
15
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna w Polsce płacić podatek od dochodów uzyskanych w Federacji Rosyjskiej w 2013 r., które to dochody zostały tam już opodatkowane?
Fragment:
W Rosji przebywała mniej niż 183 dni. W Rosji Wnioskodawczyni ma własne mieszkanie i stałe zameldowanie. W Rosji mieszkają Jej rodzice, brat i siostra z własnymi rodzinami. Centrum interesów życiowych Wnioskodawczyni znajduje się w Polsce (mąż w Polsce). W 2013 r. Wnioskodawczyni częściej przebywała w Polsce. Jedyne źródło dochodów Wnioskodawczyni to praca na podstawie umowy o pracę dla firmy „ V. ”, która ma siedzibę w Rosji, nie ma filii w innych państwach. W Rosji firma „ V. ” ponosi wynagrodzenie Wnioskodawczyni w rublach i tam też pobierane są podatki i przekazywane rosyjskim organom podatkowym. Wnioskodawczyni nie posiada inwestycji ani w Rosji, ani w Polsce poza umową o pracę. Wnioskodawczyni ma konto depozytowe walutowe w Polsce. Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni spełnia przesłanki pozwalające uznać Ją za osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych zarówno w Polsce, jak i w Federacji Rosyjskiej, z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni pracuje w Rosji na podstawie umowy o pracę, natomiast w Polsce mieszka Jej mąż. W konsekwencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 1 ust. 4 Umowy.
2014
5
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rosja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.