IPPP3/4512-852/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz dla eksportu ropy naftowej.
IPPP3/4512-852/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. podatek od towarów i usług
 3. ropa naftowa
 4. wolny obszar celny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz dla eksportu ropy naftowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz dla eksportu ropy naftowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. będąca członkiem grupy T., z siedzibą w Genewie (Konfederacja Szwajcarska; dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką prowadzącą działalność w zakresie obrotu ropą naftową. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Ze względu na fakt, że Spółka jest podmiotem mającym siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, jest ona zobowiązana do ustanowienia przedstawiciela podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co też uczyniła.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka planuje dokonywać dostawy ropy naftowej (kod CN 2709 00 90; dalej jako: „Ropa naftowa”). Przed dokonaniem dostawy Ropa naftowa będzie sprowadzana spoza terytorium Polski np. z Rosji do portu w Gdańsku, a następnie zostanie wprowadzona do Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku (dalej jako: „WOC”).

Z perspektywy efektywności prowadzenia działalności i przeprowadzenia transakcji w WOC, Spółka planuje nawiązanie współpracy z operatorem działającym w WOC, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wymaganych przez przepisy prawa celnego.

Spółka planuje zachować własność Ropy naftowej do czasu dokonania dostawy na rzecz swoich kontrahentów. Wnioskodawca planuje dokonywanie dostaw Ropy naftowej z WOC drogą morską (w zbiornikach) lub poprzez ropociąg.

Kontrahentami Spółki będą głównie polskie i niemieckie rafinerie (w takiej sytuacji transport będzie odbywał się ropociągiem), ale dopuszczalna jest także sprzedaż do rafinerii kontrahentów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej (w takiej sytuacji transport będzie odbywał się statkiem). Nabywcy posiadający siedzibę w UE będą podatnikami podatku od wartości dodanej zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ropa naftowa będzie dostarczana do rafinerii znajdujących się w Unii Europejskiej (dalej jako: „UE”).

Jednocześnie Spółka nie wyklucza sytuacji, w której Wnioskodawca samodzielnie dokona wyprowadzenia towaru poza WOC (tj. bez uprzedniej dostawy Ropy naftowej w WOC), a następnie samodzielnie dokona dostawy Ropy naftowej poza terytorium UE, do innego państwa członkowskiego UE lub też dokona sprzedaży lokalnej w Polsce. Spółka wyznaczy agencję celną (z siedzibą na terytorium kraju) jako jej przedstawiciela celnego na terytorium Polski. Agencja celna będzie reprezentowała Spółkę przed organami celnymi, a w szczególności będzie odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia celnego Ropy naftowej oraz jej dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski (w przypadku samodzielnego wyprowadzenia towaru poza WOC bez uprzedniej dostawy Ropy naftowej w WOC).

W przypadku transakcji wskazanych powyżej, Spółka będzie posiadała odpowiednią dokumentację towarzyszącą transportowi Ropy naftowej zarówno w przypadku korzystania z transportu ropociągiem, jak i w przypadku transportu morskiego Ropy naftowej (w zbiornikach). Wnioskodawca będzie posiadał przedmiotową dokumentację przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Spółka nie dokonywała dotychczas podobnych dostaw na terytorium kraju. Jednocześnie, biorąc pod uwagę najlepszą wiedzę Spółki, działalności na terytorium WOC nie rozpoczął żaden z potencjalnych operatorów, który będzie wspomagał Spółkę przy dokonywaniu dostaw z WOC. Ponadto, według ustaleń dokonanych przez Spółkę, nie zakończono jeszcze negocjacji pomiędzy operatorami, którzy będą prowadzili działalności w WOC oraz właściwym urzędem celnym co do dokumentów, jakie będą wystawiane w przypadku obrotu towarami w WOC. Tym samym Wnioskodawca nie jest w stanie określić pełnej dokumentacji, jaką będzie posiadać w przypadku dokonywania sprzedaży w ramach WOC do rafinerii na terytorium UE lub poza tym terytorium.

Niemniej, w oparciu o własne doświadczenie Spółki w dokonywaniu dostaw z innych krajów oraz doświadczenie kontrahentów Wnioskodawcy w dokonywaniu dostaw z terytorium Polski (poza WOC), Spółka spodziewa się, że w zależności od rodzaju transportu, Wnioskodawca będzie w posiadaniu następujących dokumentów:

 1. w przypadku transportu morskiego Ropy naftowej (w zbiornikach) poza terytorium UE w warunkach eksportu:
  1. potwierdzony przez urząd celny dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE (IE-599);
  2. kopia (skan) dokumentu, o którym mowa w pkt a, przesłanego od nabywcy - w sytuacji, gdy Ropa naftowa zostanie wysłana lub transportowana przez nabywcę spoza UE lub na jego rzecz (tj. w warunkach eksportu pośredniego);
  3. zlecenie spedycyjne (forwarding order) - przesłane przez Wnioskodawcę do agencji celnej reprezentującej Spółkę przed organami celnymi ze wskazaniem szczegółów ładunku np. nazwy, wagi oraz m.in. danymi kontrahenta Spółki, miejsca przeznaczenia towaru czy warunków dostawy Incoterms, wg których odbywa się dostawa;
  4. dokument przewozowy (bill of landing) - obejmujący dane dotyczące transportu jak np. specyfikację ładunku, ze wskazaniem wagi towarów, portu wyładowania towarów.
 2. w przypadku transportu Ropy naftowej ropociągiem do rafinerii w UE (Niemcy) w warunkach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej jako „WDT”):
  1. raport ilościowo-jakościowy Ropy naftowej - sporządzany w momencie wprowadzenia Ropy naftowej do zbiornika po przywozie Ropy naftowej na terytorium kraju. Pomiaru dokonywać będzie przedsiębiorstwo zewnętrzne zaangażowane przez nabywcę/podmiot sprowadzający Ropę naftową (w tym przypadku byłaby to Spółka). Wynikiem pomiaru jest wskazany raport ilościowo jakościowy;
  2. protokół zdawczo-odbiorczy, który wystawiany będzie po dotarciu ropy naftowej do Niemiec - wystawiany wspólnie przez operatora niemieckiego odpowiadającego za odbiór towaru oraz operatora polskiego po dokonaniu pomiaru ropy naftowej celem ustalenia ewentualnych braków ilościowych (należy nadmienić, że w momencie rozpoczęcia transportu, polski operator nie wystawia odrębnego dokumentu);
  3. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, z której wynika, że Ropa naftowa została przesłana ropociągiem na terytorium Niemiec z terytorium kraju.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transport Ropy naftowej statkiem poza terytorium UE w warunkach eksportu towarów, przeprowadzony w oparciu o dokumenty i okoliczności wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie opodatkowany stawką 0%...
 2. Czy transport ropociągiem Ropy naftowej na terytorium UE w warunkach WDT, przeprowadzony w oparciu o dokumenty i okoliczności wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie opodatkowany stawką 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, transport Ropy naftowej statkiem poza terytorium UE w warunkach eksportu towarów, przeprowadzony w oparciu o dokumenty i okoliczności wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie opodatkowany stawką 0%.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych
  - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Definiując pojęcie eksportu towarów ustawodawca dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy towar będący przedmiotem eksportu jest wywożony przez dostawcę albo jest wywożony na jego rzecz oraz gdy wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju albo na jego rzecz (decydujące jest więc tym przypadku, który z podmiotów - nabywca czy Spółka - będzie organizował transport).

Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej i na niego, jako zgłaszającego towar do odprawy celnej, wystawione są dokumenty eksportowe, stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE, w ramach wykonywanej dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, w większości przypadków to nabywca będzie dokonywał transportu (eksportu) towarów, co skutkować będzie uznaniem wywozu za eksport pośredni. Jednocześnie niewykluczona jest sytuacja, w której to Spółka będzie dokonywała wywozu poza terytorium UE (tj. w efekcie wywóz będzie miał miejsce w ramach tzw. eksportu bezpośredniego).

Aby zatem uznać daną czynności za eksport towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, powinny wystąpić łącznie następujące przesłanki:

 • musi mieć miejsce jedna z czynności określonych w art. 7 ustawy;
 • w konsekwencji tej czynności musi nastąpić wywóz towaru z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni);
 • wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Dwie pierwsze przesłanki mają charakter faktyczny i musi je łączyć bezpośredni związek przyczynowo - skutkowy, tżn. w wykonaniu jednej ze ściśle sprecyzowanych w ustawie czynności (dostawy) towar opuszcza terytorium kraju w celu dostarczenia go do kraju trzeciego, przy czym nabywca tego towaru wykonując tę czynność nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel (zasadniczo warunek ten ziszcza się poprzez przeniesienie własności towaru).

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Ropa naftowa będzie opuszczała terytorium kraju (również w ramach WOC) celem dostarczenia jej do kraju trzeciego. Jednocześnie nabywca towaru będzie nabywał prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Dlatego też dwie pierwsze przesłanki należy uznać za spełnione.

Ostatnia przesłanka ma charakter formalny i wiąże się z udokumentowanym i legalnym wywozem towarów poza terytorium kraju. Tym samym należy ustalić czy wskazane w stanie zdarzeniu przyszłym okoliczności oraz przedstawiona dokumentacja zapewnią zrealizowanie również tej przesłanki.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT).

Jak stanowi art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, dokumentem, o którym mowa w ust. 6 jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

W oparciu o przedstawione przepisy art. 41 ust. 6 i 6a należy uznać, że warunkiem do zastosowania stawki 0% jest posiadanie przed terminem do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy dokumentu potwierdzającego wywóz poza terytorium UE. Użycie sformułowania „w szczególności” w ust. 6a wskazuje na otwarty katalog dokumentów uprawniających podatników do zastosowania stawki 0% w eksporcie. Stanowisko to potwierdza także doktryna prawa podatkowego. Przykładowo, A. Bartosiewicz w komentarzu VAT 2015 wskazuje, że:

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. ustawodawca postanowił wskazać przykładowe dokumenty potwierdzające eksport (wywóz) towarów. Nastąpiło to w dodanym do komentowanego artykułu ust. 6a. Wyliczenie tam zawarte ma charakter jedynie przykładowy. W żadnej mierze nie określa ono wyczerpującego katalogu dowodów potwierdzających (mogących potwierdzić) wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Także innymi dowodami (dokumentami) niż wymienione w przepisie można potwierdzać fakt wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (A. Bartosiewicz. VAT. Komentarz. Komentarz do art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług. Teza 39. Wyd. IX. Opubl. LEX 2015).

Spółka pragnie zauważyć, że w przypadku dokonywania wywozu w warunkach eksportu bezpośredniego, w jej posiadaniu znajdą się następujące dokumenty:

 1. potwierdzony przez urząd celny dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE (IE-599);
 2. zlecenie spedycyjne (forwarding order) - przesłane przez Wnioskodawcę do agencji celnej reprezentującej Spółkę przed organami celnymi ze wskazaniem szczegółów ładunku np. nazwy, wagi oraz m.in. danymi kontrahenta Spółki, miejsca przeznaczenia towaru czy warunków dostawy incoterms wg których odbywa się dostawa;
 3. dokument przewozowy (bill of landing) - obejmujący dane dotyczące transportu jak np. specyfikację ładunku ze wskazaniem wagi towarów, portu wyładowania towarów.

Tym samym należy zauważyć, że Spółka będzie w posiadaniu zarówno dokumentu wskazanego wprost w katalogu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE (dokument wskazany w pkt a powyżej to dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a pkt 1 ustawy o VAT), jak i innych dokumentów potwierdzających wywóz tych towarów (dokumenty wskazane w punktach b i c powyżej). Jednocześnie, jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Spółka będzie posiadała ww. dokumenty przed dniem złożenia deklaracji za właściwy okres.

W świetle powyższego, w przypadku dokonania wywozu Ropy naftowej transportem morskim (zarówno w ramach WOC jak i poza WOC) w warunkach eksportu bezpośredniego, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0%.

Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT, przepis ust. 4, który przewiduje stawkę 0% dla eksportu, stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b (tj. w eksporcie pośrednim), jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Wnioskodawca będzie posiadał kopię (skan) dokumentu w formie elektronicznej otrzymanego z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE potwierdzonego przez urząd celny (IE-599), który zostanie przesłany do nabywcy. Spółka będzie posiadała wskazaną kopię (skan) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Stanowisko co do możliwości zastosowania stawki 0% przy przedstawieniu kopii ww. dokumentu przy eksporcie pośrednim potwierdzają także organy podatkowe w interpretacjach. Przykładowo, w interpretacji z dnia 21 maja 2015 r. nr IPPP3/4512-167/15-2/IG Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że:

Dla prawidłowego udokumentowania eksportu pośredniego, podatnik powinien przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2014 r. nr IPPP3/443-661/14-4/KT, interpretacji z dnia 24 września 2014 r. nr IPPP3/443-596/14-2/KT czy też w interpretacji z dnia 18 sierpnia 2014 r. nr IPPP3/443-103/14-5/LK.

W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% w przypadku wywozu Ropy naftowej (w ramach WOC jak i poza WOC) w warunkach eksportu pośredniego, bowiem będzie on spełniał wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy o VAT (tj. art. 41 ust. 11 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT).

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, transport ropociągiem Ropy naftowej na terytorium UE w warunkach WDT, przeprowadzony w oparciu o dokumenty i okoliczności wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie opodatkowany stawką 0%.

Zgodnie z art . 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez WDT, o której mowa w art . 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art . 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W świetle art. 13 ust. 2 ustawy o VAT, przepis art. 13 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, dostawa Ropy naftowej poprzez ropociąg będzie dokonywana na rzecz podatników podatku od wartości dodanej zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Stąd w oparciu o powyższe przepisy, w przypadku wywozu Ropy naftowej ropociągiem (w ramach WOC lub poza WOC) na terytorium UE (do Niemiec), celem przeniesienia prawa do rozporządzania Ropą naftową jak właściciel, wskazana dostawa będzie traktowana jako WDT.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jednocześnie, w myśl ust. 3 powołanego artykułu, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła WDT, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar (z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania);
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Analiza regulacji dotyczących WDT pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako WDT.

Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana.

Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji - jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego.

Warunek ten dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w cytowanym wyżej art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle art. 42 ust. 1 ust. 3 i ust. 11 ustawy o VAT dla zastosowania stawki 0% przy WDT wystarczające jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ważne jest to, aby przedmiotowe dokumenty zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar - będący przedmiotem dostawy - został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w interpretacjach. Przykładowo, w interpretacji z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr IPPP3/4512-117/15-2/ISZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że:

(...) w świetle (...) art. 42 ust. 1 ust. 3 i ust. 11 ustawy, dla zastosowania stawki 0% wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o ile łącznie potwierdzają one fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Stanowisko to potwierdzają również inne interpretacje organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r. nr IBPP4/4512-145/15/DT czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr IPPP3/4512-98/15-4/KT).

Specyfika środka transportu jakim jest ropociąg oraz rodzaj przewożonego towaru (Ropa naftowa) powoduje, że Spółka nie otrzyma dokumentu przewozowego (np. CMR) ani specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, bowiem ten rodzaj transportu wyłącza możliwość wystawiania takich dokumentów. Jednakże dokumentami, które odpowiadają tej specyfice oraz jednoznacznie potwierdzą transport Ropy naftowej do UE (do Niemiec) poprzez ropociąg będzie przede wszystkim raport ilościowo-jakościowy Ropy naftowej, który potwierdzi ilość znajdującą się w zbiornikach przed wprowadzeniem Ropy naftowej do ropociągu oraz protokół zdawczo-odbiorcy, który wystawiany będzie po dotarciu ropy naftowej do Niemiec, który wystawiany jest wspólnie przez operatora niemieckiego odpowiadającego za odbiór towaru oraz operatora polskiego po dokonaniu pomiaru ropy naftowej celem ustalenia ewentualnych braków ilościowych powstałych w transporcie.

Tym samym biorąc pod uwagę specyfikę środka transportu oraz transportowanego towaru, w ocenie Wnioskodawcy, wskazane dowody w postaci:

 1. raportu ilościowo-jakościowego Ropy naftowej;
 2. protokołu zdawczo-odbiorczego, który wystawiany będzie po dotarciu ropy naftowej do Niemiec;
 3. korespondencji handlowej z nabywcą, w tym jego zamówienia, z której wynika, że Ropa naftowa została przesłana ropociągiem na terytorium Niemiec z terytorium kraju
  - można jednoznacznie uznać za wystarczające dowody, że Ropa naftowa została doręczona do miejsca docelowego poza terytorium Polski. W ocenie Spółki, wskazane dokumenty łącznie będą potwierdzać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do odbiorcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jednocześnie Spółka będzie dysponowała innymi dokumentami, które również jednoznacznie będą potwierdzać, że Ropa naftowa została wywieziona z terytorium kraju i dostarczona do odbiorcy w UE (w Niemczech). Takim innym dokumentem (potwierdzeniem) będzie korespondencja handlowa z nabywcą.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Spółka będzie dysponowała odpowiednią dokumentacją przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, transport ropociągiem Ropy naftowej na terytorium UE w warunkach WDT, przeprowadzony w oparciu o dokumenty i okoliczności wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie opodatkowany stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.