ITPP1/4512-560/16-1/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja indywidualna w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Posiada Pani gospodarstwo rolne o powierzchni ... ha i od lipca 1996 r. wykonuje działalność rolniczą, w zakresie produkcji roślinnej. Opłaca Pani podatek rolny i składki ubezpieczeniowe do KRUS. W związku z prowadzoną działalnością rolniczą dokonywała Pani sprzedaży produktów roślinnych, wyprodukowanych wyłącznie w swoim gospodarstwie i z tego tytułu była rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przy sprzedaży wyhodowanych produktów dla nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT, zgodnie z art. 115 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy otrzymywała Pani zryczałtowany zwrot podatku VAT, na podstawie faktur VAT RR wystawianych przez nabywcę. Z tytułu wykonywania działalności rolniczej nie jest Pani zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie składała Pani w Urzędzie Skarbowym druku VAT RR i nie rezygnowała z przysługującego prawa do zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 powołanej ustawy.

Pani mąż (z którym miała Pani wspólność majątkową małżeńską) od 1987 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą (pod nazwą „P.”) jako podatnik VAT czynny, rozliczając podatek na zasadach ogólnych tj. prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W ramach swego przedsiębiorstwa mąż wykonywał takie rodzaje działalności gospodarczej, jak:

 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (8130Z),
 • sprzątanie i odśnieżanie ulic i parków (8129Z),
 • sprzedaż detaliczna nasion, roślin, kwiatów, nawozów oraz karmy dla zwierząt (4776Z),
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła (4752Z),
 • sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (4774Z).

W związku ze śmiercią męża (w dniu 28 lutego 2016 r.), na podstawie zapisu testamentowego, za zgodą Państwa dorosłych dzieci, odziedziczyła Pani cały majątek (w tym m.in. przedsiębiorstwo „P”).

W dniu 1 marca 2016 r. dokonała Pani w Urzędzie Miejskim wpisu rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na swoje imię i nazwisko, pod nazwą „p”. Zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, pokrywa się z przedmiotem działalności, którą wykonywał wcześniej Pani mąż. W dniu 3 marca 2016 r. złożyła Pani w Urzędzie Skarbowym druk rejestracyjny VAT-R , w którym zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust 1 i 9 przedmiotowej ustawy, a zadeklarowała miesięczne rozliczanie podatku VAT. We wskazanym Urzędzie Skarbowym złożyła Pani również zawiadomienie o śmierci męża na druku VAT-Z oraz odrębne zawiadomienie, że będzie prowadziła pozarolniczą działalność na własne nazwisko jako spadkobierca zmarłego męża, a także informację o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z zaistniałą sytuacją życiową od dnia 1 marca 2016 r. prowadzi Pani równolegle dwa rodzaje działalności gospodarczej tj.:

 1. Działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy, którego dostawa towarów z własnej produkcji korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Z tytułu tej działalności, na podstawie art. 117 ww. ustawy, jest Pani zwolniona z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów oraz składania w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego i deklaracji podatkowych. Przychody z tej działalności są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Pozarolniczą działalność gospodarczą, w której dostawa towarów i świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z tytułu tej działalności jest Pani zobowiązana złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, składać deklaracje podatkowe, wystawiać faktury dokumentujące wykonaną dostawę towaru lub usługi, prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Uzyskany z tej działalności dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 24 a ust. 1 cyt. ustawy jest Pani zobowiązana prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Z uwagi na fakt, że działalność rolnicza, jako rolnik ryczałtowy jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji i zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, a działalność pozarolnicza podlega opodatkowaniu zarówno podatkiem VAT, jak i podatkiem dochodowym, nie będąc pewna poprawności równoległego prowadzenia tych działalności, z ostrożności, by nie popaść w zwłokę w opłacaniu podatków - z dniem 1 marca 2016 r. zawiesiła Pani wykonywanie czynności rolnika ryczałtowego i nie dokonuje żadnej sprzedaży jako rolnik ryczałtowy.

Jednakże w związku z faktem, iż na jesieni bieżącego roku, zaistnieje potrzeba sprzedaży upraw rolnych, której to sprzedaży powinna dokonać jako rolnik ryczałtowy, zwróciła się Pani z wnioskiem o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług ma Pani prawo jednoosobowo wykonywać równocześnie:

 • działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy, u którego sprzedaż własnych produktów jest zwolniona z podatku VAT, w sytuacji gdy jako rolnik ryczałtowy jest Pani zwolniona z obowiązku wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji podatkowych,
 • działalność pozarolniczą jako przedsiębiorca, u którego sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w sytuacji gdy jako przedsiębiorca jest Pani zobowiązana wystawiać faktury oraz prowadzić ewidencje wymagane do obliczenia należnego podatku?

Pani zdaniem, z analizy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zachodzą żadne przeszkody, by ta sama osoba była równocześnie:

 • w związku z wykonywaną działalnością rolniczą - rolnikiem ryczałtowym - u którego sprzedaż produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT,
 • w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej - przedsiębiorcą, u którego sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i zobowiązany jest prowadzić ewidencje podatkowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy, podatnikiem jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 15 ust. 2 ustawy. Rozumie się przez nią m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym produkcje materiały siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego itd. w gospodarstwie rolnym. Ponadto działalność gospodarcza w myśl ww. przepisu obejmuje wszelką działalność producentów handlowców i usługodawców oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody. Zaś w myśl art. 2 ust. 16 przedmiotowej ustawy gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Z definicji działalności gospodarczej wynika więc, że działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 cytowanej ustawy - produkty rolne są to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym.

Rolnikiem ryczałtowym, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innych warunków, od których zależy możliwość bycia rolnikiem ryczałtowym, ustawa nie przewiduje

Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, zwalnia się od podatku VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, Z treści przytoczonego przepisu wynika, iż od podatku VAT zwolniona jest dostawa produktów rolnych pochodzących tylko z własnej produkcji i dokonywana tylko przez rolnika ryczałtowego. W art. 43 ust. 3 ustawy wskazano, iż rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 może zrezygnować z takiego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Zgodnie zatem z tym przepisem, podmioty, o których mowa w art. 15. są obowiązane przed dniem wykonania pierwszą czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Stosownie zaś do art. 96 ust. 3, podmioty, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne, w którym mogą zrezygnować z przysługujących im zwolnień.

Z powyższego wynika, że ustawa daje podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą prawo wyboru korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 bądź na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. W ustawie brak jest zastrzeżenia, że podmiot może korzystać tylko z jednej podstawy do zwolnienia z VAT art. 113 ust. 119 albo art. 43 ust. 1 pkt 3.

Z powyżej wskazanych przepisów wynika, iż podmiot będący osobą fizyczną może wykonywać działalność rolniczą i jako rolnik ryczałtowy korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy i jednocześnie wykonywać inną pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu (jako przedsiębiorca) być czynnym podatnikiem podatku VAT, po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego i wyborze rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, wskazała Pani, iż jej przychody nigdy nie osiągnęły równowartości 1 200 000 euro i nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Składając w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-R z tytułu rejestracji rozpoczęcia działalności gospodarczej nie zrezygnowała Pani z przysługującego zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 wskazanej powyżej ustawy. Zatem, na podstawie art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu wykonywanej działalności rolniczej ma Pani prawo być rolnikiem ryczałtowym i przy dostawie swoich produktów rolnych korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, otrzymywać zryczałtowany zwrot VAT na podstawie faktur VAT-RR wystawianych przez nabywców produktów oraz korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych. Natomiast z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ma Pani obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczania podatku VAT.

W świetle powyższego uważa Pani, że jako osoba fizyczna, może jednocześnie wykonywać działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnień od podatków na warunkach przewidzianych we wskazanych wyżej ustawach oraz pozarolniczą działalność gospodarczą jako przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.