IPTPP4/4512-188/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy rejestracja Wnioskodawczyni została dokonana jako rejestracja czynnego podatnika VAT, czy też dotyczyła rejestracji czynnego podatnika VAT jako osoby określonej przepisem art. 15 ust. 4 u.p.t.u., która złożyła zgłoszenie rejestracyjne?
Czy w związku z rejestracja Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika VAT opodatkowaniu podlegają obroty uzyskane w prowadzonym przez nią specjalistycznym gospodarstwie hodowlanym o nr REGON ...?
Czy na skutek rejestracji dokonanej przez Wnioskodawczynię opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega obrót uzyskany w gospodarstwie hodowlanym prowadzonym przez Wnioskodawczynię oraz obrót uzyskany w gospodarstwie hodowlanym prowadzonym przez męża Wnioskodawczyni?
Czy Wnioskodawczyni, od momentu rejestracji jako podatnik VAT czynny, wykazuje w deklaracji podatkowej obroty uzyskane przez siebie z tytułu prowadzenia specjalistycznej hodowli drobiu łącznie z obrotami uzyskanymi przez męża Wnioskodawczyni z tytułu prowadzenia przez niego specjalistycznego gospodarstwa hodowlanego?
IPTPP4/4512-188/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. rolnicy
 3. rolnik ryczałtowy
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT czynnego i konsekwencji podatkowych wynikających z tej czynności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT czynnego i konsekwencji podatkowych wynikających z tej czynności. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego, przeformułowania pytań oraz przedstawienie stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wykonuje działalność rolniczą prowadząc gospodarstwo specjalistyczne hodowli drobiu. Mąż Wnioskodawczyni również jest hodowcą drobiu, który prowadzi specjalistyczne gospodarstwo hodowlane. Między małżonkami panuje ustawowy ustrój majątkowy, jednak specjalistyczne gospodarstwa hodowlane prowadzone są odrębnie przez każdego z małżonków. Ta rozdzielność działalności obojga małżonków występuje we wszystkich aspektach. Formalnie gospodarstwo hodowlane prowadzone przez Wnioskodawczynię zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr identyfikacyjnym REGON ..., natomiast gospodarstwo prowadzone przez jej męża w tym samym rejestrze nr identyfikacyjnym REGON .... Każdy z małżonków prowadzi swoją hodowlę samodzielnie w odrębności finansowej, a umowy rachunków bankowych zostały zawarte przez każdego z małżonków oddzielnie dla potrzeb każdego gospodarstwa. Sprzedaż oraz wydatki związane z tą sprzedażą dokonywane są osobno, w ramach każdego gospodarstwa. Każda hodowla prowadzona jest w innych kurnikach. Każdej hodowli zostały nadane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii odrębne weterynaryjne numery identyfikacyjne. Gospodarstwo hodowlane prowadzone przez Wnioskodawczynię dokonuje zbycia produktów hodowli w terminach i ilościach uzgadnianych z nabywcami niezależnie od dostaw dokonywanych przez gospodarstwo męża Wnioskodawczyni. Koszty ponoszone przez Wnioskodawczynię w związku z prowadzonym gospodarstwem hodowlanym dotyczą wyłącznie prowadzonej przez nią hodowli. Każde z gospodarstw jest zatem podmiotem odrębnym pod względem organizacyjnym, finansowym oraz lokalizacji. Każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność przed swoimi kontrahentami wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie hodowli. Każdy z małżonków opodatkowuje podatkiem dochodowym na własne imię przychody uzyskiwane w ramach źródła przychodów określonego jako działy specjalne produkcji rolnej w wymiarze deklarowanym indywidualnie dla każdej hodowli.

Do 2011 r. oba gospodarstwa w rozliczeniu podatku od towarów 1 usług korzystały ze zwolnienia od podatku dla rolników ryczałtowych, określonego art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 201l r., nr 177, poz.1054 ze zm., dalej jako u.p.t.u.). W 2011 r. Wnioskodawczyni zrezygnowała ze statusu rolnika ryczałtowego i dokonała rejestracji jako podatnik VAT czynny. W ocenie Wnioskodawczyni rezygnacja ze zwolnienia od podatku oraz rejestracja podatnika VAT dotyczyła wyłącznie Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni nie zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego zachowując prawo do zwolnienia od podatku dla prowadzonego przez siebie gospodarstwa hodowlanego. Od momentu rejestracji, moja mocodawczyni deklaruje obroty i podatek należny uzyskiwane w prowadzonym przez siebie gospodarstwie oraz kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług wyłącznie do prowadzonego przez nią specjalistycznego gospodarstwa hodowlanego. Rozliczenia podatku od towarów i usług składane przez moją mocodawczynię od chwili rezygnacji ze zwolnienia od podatku nie uwzględniają obrotów uzyskiwanych w gospodarstwie męża Wnioskodawczyni oraz nie uwzględniają podatku naliczonego zawartego w nabyciach dokonanych w ramach prowadzonej przez męża hodowli drobiu. W 2015 r. Wnioskodawczyni została zapoznana przez pracowników administracji podatkowej z interpretacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących procedurę rejestracji podatnika VAT czynnego w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do działalności wykonywanej przez nią, a także do działalności wykonywanej przez jej męża. Kierując się zasadą ostrożności Wnioskodawczyni dokona korekty rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od dnia zrzeczenia się przez nią statusu rolnika ryczałtowego, jednak będąc przekonaną o prawidłowości zachowania dotychczasowego, występuje z niniejszym wnioskiem interpretacyjnym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Wobec Wnioskodawczyni Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... (upoważnienie do kontroli nr ... z ...) przeprowadził w okresie od 8 stycznia do 29 stycznia 2014 r. kontrolę podatkową w zakresie: „sprawdzenie prawidłowości i rzetelności danych wykazanych w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r.”. Rodzaj podatku określono: „podatek od towarów i usług”; okres objęty kontrolą został oznaczony: „01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”. Kontrola została zakończona protokołem kontroli wręczonym kontrolowanej 29 stycznia 2014 r. W ustaleniach kontroli potwierdzono prawidłowość zadeklarowanych obrotów i podatku należnego, natomiast odnośnie naliczonego podatku od towarów i usług kontrola ustaliła zawyżenie tego podatku. Kontrolowana złożyła deklaracje korygujące.

Za lata 2011 - 2014 nie było prowadzone postępowanie podatkowe, którego podmiotem byłaby Wnioskodawczyni, a przedmiotem którego byłby podatek od towarów i usług.

Wnioskodawczyni nie prowadzi wspólnego gospodarstw rolnego – w rozumieniu art. 2 ust. 1 z uwzględnieniem art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - ze swoim małżonkiem, który prowadzi odrębne gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię prowadzone jest na gruntach będących wyłącznie jej własnością oraz na gruntach stanowiących małżeńską współwłasność majątkową.

Wnioskodawczyni wraz z mężem nie ustanowili rozdzielności majątkowej. Gospodarstwo specjalistyczne - hodowla drobiu Wnioskodawczyni posiadające nr identyfikacyjny REGON ..., prowadzi działalność, której przedmiotem jest chów i hodowla drobiu (PKD z 2007 r.: 0147Z); dostawy towarów wytworzonych w tym gospodarstwie klasyfikowane są jako drób żywy (PKWiU z 2008 r.: 01.47.1) mąż Wnioskodawczyni nie prowadzi wspólnie z małżonką gospodarstwa rolnego tylko odrębne specjalistyczne gospodarstwo - hodowla drobiu męża Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni nie dokonywał w żadnym zakresie rejestracji jako podatnik czynny VAT.

Gospodarstwo specjalistyczne - hodowla drobiu Wnioskodawczyni prowadzone jest na gruntach odrębnych od gospodarstw hodowlanego prowadzonego przez męża Wnioskodawczyni oraz na terenie nieruchomości, gdzie prowadzone są oba gospodarstwa jednak każde z tych gospodarstw prowadzone jest w odrębnych budynkach – kurnikach.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność rolniczą, w tym hodowlaną od 2004 r., a specjalistyczną działalność hodowlaną od 2010 r. Na pytanie czy działalność jest prowadzona w majątku, który Wnioskodawczyni posiadała przed zawarciem związku małżeńskiego, Wnioskodawczyni wskazała, że jeżeli pytanie dotyczy nieruchomości, to odpowiedź jest negatywna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy rejestracja Wnioskodawczyni została dokonana jako rejestracja czynnego podatnika VAT, czy też dotyczyła rejestracji czynnego podatnika VAT jako osoby określonej przepisem art. 15 ust. 4 u.p.t.u., która złożyła zgłoszenie rejestracyjne...

Czy w związku z rejestracja Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika VAT opodatkowaniu podlegają obroty uzyskane w prowadzonym przez nią specjalistycznym gospodarstwie hodowlanym o nr REGON ......

Czy na skutek rejestracji dokonanej przez Wnioskodawczynię opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega obrót uzyskany w gospodarstwie hodowlanym prowadzonym przez Wnioskodawczynię oraz obrót uzyskany w gospodarstwie hodowlanym prowadzonym przez męża Wnioskodawczyni...

Czy Wnioskodawczyni, od momentu rejestracji jako podatnik VAT czynny, wykazuje w deklaracji podatkowej obroty uzyskane przez siebie z tytułu prowadzenia specjalistycznej hodowli drobiu łącznie z obrotami uzyskanymi przez męża Wnioskodawczyni z tytułu prowadzenia przez niego specjalistycznego gospodarstwa hodowlanego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni uważa, że rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług dokonała w oparciu o przepis art. 96 ust. 1 u.p.t.u., co oznacza, że rejestracja ta dotyczyła wyłącznie jej osoby i nie może zostać uznana za rejestrację podatnika określonego przepisem art. 15 ust. 4 u.p.t.u. W związku z rejestracją Wnioskodawczyni jako podatnika VAT czynnego mąż Wnioskodawczyni nie utracił statusu rolnika ryczałtowego i prowadząc samodzielnie gospodarstwo hodowlane korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.tu. Od momentu rejestracji przez Wnioskodawczynię, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wyłącznie obrót uzyskany przez nią w prowadzonym samodzielnie specjalistycznym gospodarstwie hodowli drobiu. Obroty wykazywane w deklaracji podatkowej obejmują wyłącznie obroty uzyskane przez męża Wnioskodawczyni z samodzielnego prowadzenia gospodarstwa hodowlanego i nie uwzględniają obrotów uzyskiwanych przez jej męża w prowadzonym przez niego gospodarstwie hodowlanym.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni przedstawia następującą argumentację. Przepisami ustawy o podatku od towarów i usług określono dla potrzeb tego aktu prawnego, pojęcia: gospodarstwa rolnego, rolnika ryczałtowego, produktów rolnych. Ustawa nie określa używanego w tych definicjach pojęcia „rolnik”, jednak na podstawie przepisów art. 295 Dyrektywy Rady 2006/112AVE z 28 listopada 2006 r. (a wcześniej art. 25 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r.) należy przyjąć, że „rolnikiem” będzie każdy podmiot prowadzący działalność rolniczą.

Określając gospodarstwo rolne polski ustawodawca odniósł się do własności lub posiadania obszaru gruntu, jednak uwzględniając postanowienia art. 295 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy uznać, że gospodarstwem rolnym jest obszar gruntu określony przepisami ustawy o podatku rolnym wraz z powiązanymi z nim funkcjonalnie i organizacyjnie składnikami majątkowymi służącymi produkcji rolnej. Jak wynika z powyższego pojęcie gospodarstwa rolnego nie służy określeniu podatnika, a stanowi sposób przedstawienia przedmiotu aktywności gospodarczej podmiotu będącego rolnikiem. Także definicja pojęcia „rolnik ryczałtowy” zamieszczona w art. 2 pkt 19 u.p.tu. nie służy określeniu podatnika podatku od towarów i usług, a wyłącznie scharakteryzowaniu rolników będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy korzystają z systemu ryczałtowego dla rolników określonego przepisami Rozdziału 2. Działu XII u.p.t.u. (Tytuł XII, Rozdział 2. dyrektywy Rady 2006/112WE z 28 listopada 2006 r.). na marginesie powyższego zasadną staje się jednak uwaga, że pojęcie rolnika ryczałtowego jest spójne z pojęciem rolnika oraz podatnika podatku od towarów i usług w sensie podmiotowym, tj. podmiot będący rolnikiem ryczałtowym jest rolnikiem, a także jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ujęciu formalnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest podmiot, który z mocy prawa jest obowiązana do zapłaty podatku. W kręgu tych pomiotów, zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 uptu wymienione są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. W przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie występują dwie pierwsze, z wymienionych w zdaniu poprzednim, kategorie podmiotów. Pierwsza ze względów oczywistych, natomiast druga dlatego, że Wnioskodawczynie i męża Wnioskodawczyni nie łączy jakakolwiek umowa o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej, czy też o dążeniu do wspólnego celu gospodarczego. Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „podatnik” na gruncie podatku od towarów i usług ma wymiar autonomiczny, zarówno wobec uregulowań innych aktów normatywnych regulujących stosunki prawnopodatkowe, jak również wobec relacji prawnomajątkowych występujących pomiędzy małżonkami, bowiem relacje te mając charakter wyłącznie prywatnoprawny i nie wywierają żadnych skutków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując okoliczności prowadzenia działalności przez Wnioskodawczynię oraz męża Wnioskodawczyni, należy uznać, że każda z tych osób fizycznych jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług bowiem, każda z tych osób prowadziła i prowadzi samodzielnie działalność rolniczą - czyli działalność gospodarczą w ujęciu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego przez Wnioskodawczynię, każdy z tych podatników posiadał status rolnika ryczałtowego, bowiem-jak to wynika z okoliczności faktycznych - w warunkach pełnej autonomii podmiotowej i niezależności ekonomicznej prowadzonych odrębnie hodowli drobiu, dokonywał dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a także nie ciążył na żadnej z tych osób, wynikający z odrębnych przepisów, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepis art. 293 ust. 3 dyrektywy Rady 112/2006/WE gwarantuje każdemu rolnikowi ryczałtowemu prawo wyboru pomiędzy opodatkowaniem wykonywanej działalności rolniczej na zasadach ogólnych, a procedurą uproszczoną, która ma na celu rekompensatę podatku VAT zapłaconego w zakupach dokonanych przez rolnika ryczałtowego. 2 prawa do takiego wyboru skorzystała jedynie Wnioskodawczyni i wybór ten dotyczył wyłącznie jej jako rolnika - podatnika podatku od towarów i usług. Innymi słowy, Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna wykonująca niezależnie działalność gospodarczą jako rolnik - zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. - złożyła zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z postanowieniami przepisu art. 96 ust. 1 u.p.t.u., skuteczne tylko dla niej jako podatnika czynnego VAT, a obojętne dla podatnika mającego status rolnika ryczałtowego - którym jest mąż Wnioskodawczyni.

Jak uzasadniają to okoliczności faktyczne, w przypadku tej rejestracji, nie miały zastosowania przepisy art. 15 ust. 4 u.p.t.u. oraz art. 96 ust. 2 u.p.t.u. Pierwszy z przepisów wymienionych w zdaniu poprzednim odnosi się wyłącznie do takiej sytuacji, w której działalność rolnicza wykonywana jest w ramach gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie przez dwie lub więcej osób fizycznych. O ile każdej z tych osób nie można odmówić waloru bycia odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług to w oparciu o postanowienia art. 15 ust. 4 u.p.t.u. uzyskują prawo dokonania rozliczania podatku jak jeden podatnik, jednak wyłącznie w przypadku wykonywania działalności rolniczej wspólnie. Z poglądów prezentowanych przez doktrynę w literaturze przedmiotu, ale także wśród poglądów prezentowanych przez judykaturę, wynika, że przyjęte przez ustawodawcę – przepisami art. 15 ust. 4 i 5 u.p.t.u.- rozwiązanie stworzyło konstrukcję, w której jedno gospodarstwo rolne prowadzone wspólnie przez grupę osób (podatników) kreuje jednego podatnika - osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne – o którym mowa w art. 96 ust. 2 u.p.t.u. - i będzie rozliczała podatek od towarów i usług w zastępstwie tej grupy osób (podatników). Przepis ten jest zatem wyłącznie adresowany do grupy osób fizycznych (podatników) prowadzących wspólne gospodarstwo rolne, nie znajduje zaś zastosowania w przypadku osób fizycznych (podatników) nie prowadzących wspólnego gospodarstwa rolnego - jak to występuje w przypadku Wnioskodawczyni i męża Wnioskodawczyni, prowadzących odrębne specjalistyczne gospodarstwa hodowli drobiu.

W świetle przedstawionej argumentacji stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Reasumując powyżej zamieszczoną ocenę własną Wnioskodawczyni uważa, że:

 1. Rejestracja czynnego podatnika VAT - Wnioskodawczyni była rejestracją podatnika, osoby fizycznej i nie była rejestracją osoby określonej przepisem art. 15 ust. 4 u.p.t.u. jako czynnego podatnika VAT.
 2. W konsekwencji rejestracji Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika VAT opodatkowaniu podlegają obroty uzyskane w prowadzonym przez tą podatniczkę specjalistycznym gospodarstwie hodowlanym o nr REGON ... .
 3. W konsekwencji rejestracji Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega obrót uzyskany w gospodarstwie hodowlanym prowadzonym przez Wnioskodawczynię.
 4. Wnioskodawczyni, od momentu rejestracji jako podatnik VAT czynny, wykazuje w deklaracji podatkowej obroty uzyskane przez siebie z tytułu prowadzenia specjalistycznej hodowli drobiu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy - obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Stosownie do art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni wykonuje działalność rolniczą prowadząc gospodarstwo specjalistyczne hodowli drobiu. Mąż Wnioskodawczyni również jest hodowcą drobiu, który prowadzi specjalistyczne gospodarstwo hodowlane. Między małżonkami panuje ustawowy ustrój majątkowy, jednak specjalistyczne gospodarstwa hodowlane prowadzone są odrębnie przez każdego z małżonków. Ta rozdzielność działalności obojga małżonków występuje we wszystkich aspektach. Formalnie gospodarstwo hodowlane prowadzone przez Wnioskodawczynię za rejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr identyfikacyjnym REGON ..., natomiast gospodarstwo prowadzone przez jej męża w tym samym rejestrze nr identyfikacyjnym REGON .... Każdy z małżonków prowadzi swoją hodowlę samodzielnie w odrębności finansowej, a umowy rachunków bankowych zostały zawarte przez każdego z małżonków oddzielnie dla potrzeb każdego gospodarstwa. Sprzedaż oraz wydatki związane z tą sprzedażą dokonywane są osobno, w ramach każdego gospodarstwa. Każda hodowla prowadzona jest w innych kurnikach. Koszty ponoszone przez Wnioskodawczynię w związku z prowadzonym gospodarstwem hodowlanym dotyczą wyłącznie prowadzonej przez nią hodowli. Każde z gospodarstw jest zatem podmiotem odrębnym pod względem organizacyjnym, finansowym oraz lokalizacji. Każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność przed swoimi kontrahentami wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie hodowli. Każdy z małżonków opodatkowuje podatkiem dochodowym na własne imię przychody uzyskiwane w ramach źródła przychodów określonego jako działy specjalne produkcji rolnej w wymiarze deklarowanym indywidualnie dla każdej hodowli. Do 2011 r. oba gospodarstwa w rozliczeniu podatku od towarów 1 usług korzystały ze zwolnienia od podatku dla rolników ryczałtowych, określonego art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W 2011 r. Wnioskodawczyni zrezygnowała ze statusu rolnika ryczałtowego i dokonała rejestracji jako podatnik VAT czynny. Od momentu rejestracji, Wnioskodawczyni deklaruje obroty i podatek należny uzyskiwane w prowadzonym przez siebie gospodarstwie oraz kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług wyłącznie do prowadzonego przez nią specjalistycznego gospodarstwa hodowlanego. Rozliczenia podatku od towarów i usług składane przez Wnioskodawczynię od chwili rezygnacji ze zwolnienia od podatku nie uwzględniają obrotów uzyskiwanych w gospodarstwie męża Wnioskodawczyni oraz nie uwzględniają podatku naliczonego zawartego w nabyciach dokonanych w ramach prowadzonej przez męża hodowli drobiu. Wnioskodawczyni nie prowadzi wspólnego gospodarstw rolnego – w rozumieniu art. 2 ust. 1 z uwzględnieniem art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - ze swoim małżonkiem, który prowadzi odrębne gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię prowadzone jest na gruntach będących wyłącznie jej własnością (grunty w ... oraz ...) oraz na gruntach stanowiących małżeńską współwłasność majątkową (grunty w ...). Gospodarstwo specjalistyczne - hodowla drobiu Wnioskodawczyni prowadzone jest na gruntach odrębnych od gospodarstw hodowlanego prowadzonego męża Wnioskodawczyni oraz na terenie nieruchomości położonej w miejscowości ..., gdzie prowadzone są oba gospodarstwa jednak każde z tych gospodarstw prowadzone jest w odrębnych budynkach – kurnikach.

Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne na gruntach będących wyłącznie jej własnością oraz na gruntach stanowiących małżeńską współwłasność majątkową oraz Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny. Tym samym w myśl art. 15 ust. 4 została zarejestrowana jako podatnik VAT czynny jako „reprezentant” wspólnego gospodarstwa rolnego prowadzonego na gruntach należących do obu małżonków. W związku z powyższym opodatkowaniu będą podlegać obroty uzyskiwane z działalności rolniczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię oraz małżonka Wnioskodawczyni, ponieważ Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a działalność rolnicza prowadzona jest m.in. na gruntach należących do obu małżonków. Ponadto w związku z rejestracją Wnioskodawczyni, jako podatnik VAT czynny, prowadzący wspólne gospodarstwo będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej obrotu uzyskanego z prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego oraz obrotu uzyskanego przez małżonka Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem w przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Nadmienia się, iż w związku z okolicznością, że tut. Organ wydał interpretację w zakresie jednego stanu faktycznego, natomiast Wnioskodawczyni dokonała wpłaty w łącznej kwocie 80 zł - odpowiadającej dwóm stanom faktycznym, zatem kwota 40 zł, wniesiona na podstawie art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zostanie zwrócona adres wskazany w części B.3 wniosku ORD-IN, zgodnie z art. 14f § 2a ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.