IPPP2/4512-967/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT
IPPP2/4512-967/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. podatnik
 3. rejestracja
 4. rolnik ryczałtowy
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD: 70.22.Z). Działalność Wnioskodawcy polega też na doradztwie i udzielaniu bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, strategii i działalności marketingowej, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego etc. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się również doradztwem i bezpośrednią pomocą dla podmiotów administracji państwowej, głównie w zakresie planowania metod i procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu, a także takich dziedzin jak: rachunkowość, księgowość, architektura i inżynieria, ochrona środowiska, rolnictwo i tym podobne. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca jest pełnym podatnikiem VAT.

Niezależnie od wskazanego powyżej zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca od marca 2015 roku prowadzi działalność rolniczą polegającą na produkcji roślinnej, sadowniczej oraz hodowli bydła, jako rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Wnioskodawca zamierza rozwijać tę działalność - rozpocząć uprawę rzepaku, zwiększyć ilość hodowanego bydła, a także zakres produkcji sadowniczej (jabłoni). Wszelka działalność Wnioskodawcy w tej dziedzinie, zarówno wykonywana dotychczas, jak i planowana w ramach jej rozwoju, mieści się w zakresie przedmiotowym przewidzianym w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT. W ramach powyższej działalności i jej rozwoju, Wnioskodawca zamierza pozostać przy statusie rolnika ryczałtowego.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy łączenie indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach której jest on pełnym podatnikiem VAT, ze statusem rolnika ryczałtowego w zakresie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności rolniczej, nie jest sprzeczne z przepisami ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca, będący pełnym podatnikiem VAT, wyklucza posiadanie statusu rolnika ryczałtowego, zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 o VAT, w zakresie działalności wymienionej w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą o VAT rolnikiem ryczałtowym, zwolnionym z obowiązku odprowadzania podatku VAT jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Definicję pojęcia działalności rolniczej zawiera art. 2 pkt 15 ustawy o VAT - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWIU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

W myśl art. 2 pkt 21 ustawy o VAT usługami rolniczymi są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT, a więc:

 1. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWIU 01.4), z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt,
 2. usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna (PKWiU 02.02.10), z wyłączeniem patrolowania lasów,
 3. usługi związane z rybołówstwem i rybactwem (PKWiU 05.00.50), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim,
 4. usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 71.31.10).

Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie.

Działalność Wnioskodawcy, z której rozlicza się on jako rolnik ryczałtowy, mieści się w wyżej wskazanym zakresie przedmiotowo - podmiotowym.

Ustawa daje niektórym rolnikom ryczałtowym możliwość rezygnacji z systemu ryczałtowego i rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych. Rolnik może zrezygnować ze zwolnienia po spełnieniu następujących warunków:

 1. dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł,
 2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT,
 3. spełnienia wymogu w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług umożliwiającej sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 4. prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc rezygnacji ze zwolnienia.

Zasady ogólne rozliczeń mogą stosować rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 3 ustawy o VAT. Po dokonaniu rejestracji VAT rolnik - podatnik VAT rozlicza podatek w taki sam sposób, jak inni przedsiębiorcy, czyli według zasad ogólnych.

Jak wskazano, powyższe jest rozwiązaniem fakultatywnym, a więc Wnioskodawca, w zakresie działalności polegającej na produkcji roślinnej, sadowniczej i hodowli bydła, ma prawo pozostać przy sposobie rozliczania się jako rolnik ryczałtowy, jest to zależne wyłącznie od jego woli.

Zdaniem Wnioskodawcy, co jest istotą zapytania wskazanego w niniejszym wniosku, posiadanie statusu rolnika ryczałtowego nie wyklucza wykonywania innej niż rolnicza działalności gospodarczej, w zakresie której jest podatnikiem VAT. W przypadku takim, w zakresie działalności rolniczej rolnik ryczałtowy nie jest obowiązany do prowadzenia w zakresie tej działalności ewidencji VAT oraz rozliczania jej w deklaracji VAT-7.

Powyższe stanowisko jest wskazywane przez organy podatkowe w aktualnych interpretacjach indywidualnych: „(...) wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności rolniczej może bowiem posiadać status rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, natomiast w zakresie pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawca może występować jako podatnik VAT rozliczający się na zasadach ogólnych. Niemniej jednak to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek takiego zorganizowania sprzedaży, aby zarówno klient jak i organy podatkowe miały pewność jakiego pochodzenia towary są przedmiotem sprzedaży. Wnioskodawca powinien zatem tak zorganizować sprzedaż aby nie było wątpliwości kiedy dokonuje dostawy produktów pochodzących z własnej produkcji rolnej zwolnione od podatku i obowiązku ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej, a kiedy przedmiotem dostawy są towary handlowe zakupione w celach handlowych podlegające obowiązkowi ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 14 lipca 2014 roku, sygn. IBPP1/443-355/14/BM).

(...) Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 27 sierpnia 2014 roku, sygn. IPTPP4/443-434/14-2/MK).

(...) Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu, z możliwością skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 27 sierpnia 2014 roku, sygn. IPTPP4/443-434/14-2/MK).

(...) Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 5 października 2009 roku, sygn. ITPP2/443-573b/09/AK).

(...) Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden pomiot może rączyc dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 10 stycznia 2012 roku, sygn. IPPP2/443-242/10-5/12/S/AK).

„(...) Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). (...) ustawodawca celowo rozgraniczył prowadzoną przez jeden podmiot działalność rolniczą od innej działalności niż rolnicza i wskazał, iż są to dwie różne odrębne od siebie działalności prowadzone przez jednego podatnika, w których podatnik w jednej działalności (rolniczej) może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT a w drugiej (innej niż działalność rolnicza), <...> stracić zwolnienie i stać się podatnikiem VAT (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowe z dnia 21 listopada 2008 roku, sygn. IPPP1 /443-1645/08-4/IG.

(...) Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem N/AT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że do działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 2 lipca 2008 roku, sygn. IBPP1/443-662/08/AZ) „(...) Wnioskodawca może podjąć dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” i jednocześnie jako rolnik ryczałtowy korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 14 września 2007, sygn. ILPP1/443-127/07-2/KG).

(...) Rolnik ryczałtowy sprzedając, pochodzące z działalności rolniczej swoje produkty rolne nie traci przez fakt prowadzenia innej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, statusu rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, do którego ma zastosowanie art. 117 tej ustawy. Rolnik ryczałtowy może zrezygnować z tego zwolnienia dobrowolnie w trybie art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług lub gdy jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, o czym mowa w art. 2 pkt 19 tej ustawy. Jeżeli żaden z tych przypadków nie zachodzi, dokonywana dostawa produktów rolnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, mimo iż w części działalności wykraczającej poza dostawę produktów rolnych, podlega opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych. Zatem, jeżeli podatnik nie dokona rezygnacji z przysługującego mu prawa zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako rolnikowi ryczałtowemu wówczas nie jest on obowiązany do prowadzenia w zakresie tej działalności ewidencji VAT oraz rozliczania jej w deklaracji VAT-7 (...)” (Naczelnik Urzędu Skarbowego w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2006 roku).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca, będący pełnym podatnikiem VAT, nie wyklucza posiadania statusu rolnika ryczałtowego, w zakresie działalności wymienionej w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT. Wnioskodawca w ramach tej działalności będzie miał prawo do zwolnionego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin: „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Po uwzględnieniu przedstawionej powyżej definicji działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) należy uznać, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z roduktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

W myśl art. 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD: 70.22.Z). W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca jest pełnym podatnikiem VAT. Niezależnie od wskazanego powyżej zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca od marca 2015 roku prowadzi działalność rolniczą polegającą na produkcji roślinnej, sadowniczej oraz hodowli bydła, jako rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wnioskodawca zamierza rozwijać tę działalność - rozpocząć uprawę rzepaku, zwiększyć ilość hodowanego bydła, a także zakres produkcji sadowniczej (jabłoni). Wszelka działalność Wnioskodawcy w tej dziecinie, zarówno wykonywana dotychczas, jak i planowana w ramach jej rozwoju, mieści się w zakresie przedmiotowym przewidzianym w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT. W ramach powyższej działalności i jej rozwoju, Wnioskodawca zamierza pozostać przy statusie rolnika ryczałtowego.

W niniejszej sprawie Strona powzięła w wątpliwość, czy łączenie indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach której jest on pełnym podatnikiem VAT, ze statusem rolnika ryczałtowego w zakresie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności rolniczej, nie jest sprzeczne z przepisami ustawy o VAT.

Wyjaśnić należy, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku od towarów i usług zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa), ale co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Dlatego też w świetle powyższych uregulowań prawnych Wnioskodawca, pomimo tego, że posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług z prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD: 70.22.Z, to w działalności rolniczej polegającej na produkcji roślinnej, sadowniczej oraz hodowli bydła, spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i może korzystać ze zwolnienia określonego w cytowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Reasumując, podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas, chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, to dostawa własnych produktów rolnych będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Tym samy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.