IPPP2/4512-872/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług nie nabywa od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W związku z tym Wnioskodawca nie dokumentuje nabycia od rolnika ryczałtowego obornika kurzego fakturą RR.
IPPP2/4512-872/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. produkty rolne
 3. rolnik ryczałtowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Produkty rolne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupu od rolników ryczałtowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupu od rolników ryczałtowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozpoczął działalność polegającą na zakupie od hodowców drobiu nawozu naturalnego - obornika kurzego (pomiot kurzy) nr PKWiU 20.15.80.0 oraz jego sprzedaży rolnikom jako nawozu pod uprawy zbóż. Zakup nawozu od rolników ryczałtowych dokumentowany jest rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego lub umową kupna-sprzedaży. Od taki transakcji naliczany jest i odprowadzany podatek od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokumentowanie zawartych transakcji zakupu od rolników ryczałtowych rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego lub umową kupna-sprzedaży jest prawidłowe... Czy należy wystawiać faktury VAT RR...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentowanie transakcji zakupu od rolników ryczałtowych obornika kurzego (pomiotu kurzego) powinno być dokumentowane rachunkiem wystawionym przez rolnika lub umową kupna-sprzedaży. Transakcje tego typu nie powinny być dokumentowane fakturą VAT RR, ponieważ zakupiony od rolników obornik kurzy (pomiot kurzy) nie jest produktem rolnym wymienionym w art. 2 pkt 20 Ustawy. Załącznik nr 2 stanowiący wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku zawiera w pozycji 34 nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - jednak ograniczony jest wyłącznie do ziemi ogrodniczej i ziemi humus.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Art. 116 ust. 2 ustawy stanowi natomiast, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i wymienia enumeratywnie jakie co najmniej elementy powinna zawierać.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 116 ust. 3).

Zgodnie z art. 117 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozpoczął działalność polegającą na zakupie od hodowców drobiu nawozu naturalnego - obornika kurzego (pomiot kurzy) nr PKWiU 20.15.80.0 oraz jego sprzedaży rolnikom jako nawozu pod uprawy zbóż.

Zakup nawozu od rolników ryczałtowych dokumentowany jest rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego lub umową kupna-sprzedaży. Od taki transakcji naliczany jest i odprowadzany podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy zakup od rolników ryczałtowych nawozu naturalnego - obornika kurzego (pomiot kurzy) nr PKWiU 20.15.80.0 powinno być udokumentowane wystawiona przez Niego fakturą RR czy też rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego czy też umową kupna-sprzedaży.

Z analizy wyżej powołanego art. 116 ust. 1 ustawy wynika, że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie wynikające z niego przesłanki o charakterze podmiotowym - podatnik nabywający towary od rolnika ryczałtowego musi być czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz o charakterze przedmiotowym – nabywane od rolnika ryczałtowego towary muszą spełniać definicję produktów rolnych.

W przedmiotowej sprawie spełniona jest przesłanka podmiotowa wynikająca z art. 116 ust. 1 ustawy – Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Niezbędne jest więc ustalenie czy nabywany przez Wnioskodawcę towar - obornik kurzy (pomiot kurzy), zaklasyfikowany do PKWIU 20.15.80.0 stanowi produkt rolny.

Jak wskazano wcześniej wykaz produktów rolnych zawiera załącznik nr 2 do ustawy.

W poz. 34 tego załącznika wymieniono ex PKWiU 20.15.80.0 - nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus. Zapis poz. 34 załącznika nr 2 do ustawy nie obejmuje więc nawozu naturalnego – obornika kurzego.

Oznacza to, że nabywany przez Wnioskodawcę nawóz naturalny – obornik kurzy nie stanowi produktu rolnego w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy.

W konsekwencji niespełniona jest przesłanka przedmiotowa wynikająca z art. 116 ust. 1 ustawy, gdyż nabywany przez Wnioskodawcę od rolnika ryczałtowego towar nie wypełnia definicji produktu rolnego.

Uwzględniając wyżej powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 116 ust. 1 ustawy, ponieważ Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług nie nabywa od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W związku z tym Wnioskodawca nie dokumentuje nabycia od rolnika ryczałtowego obornika kurzego fakturą RR.

Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia rolników ryczałtowych z obowiązku wystawiania faktur jedynie w sytuacji gdy dokonują sprzedaży produktów rolnych (art. 117 ust. 1 ustawy), nie sprecyzuje natomiast w jaki sposób rolnicy ryczałtowi dokumentują sprzedaż towarów niebędących produktami rolnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w ocenie tut. Organu rolnik ryczałtowy ma możliwość udokumentowania sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy obornika kurzego wystawionym rachunkiem lub umową kupna-sprzedaży.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.