IPPP2/443-870/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Możliwość złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie.
IPPP2/443-870/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. faktura
 3. oświadczenia
 4. rolnik ryczałtowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu towarami pochodzenia rolnego i jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT. Wśród dostawców Spółki są także dostawcy, którzy posiadają status rolników ryczałtowych w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Spółka zawiera z rolnikiem ryczałtowym umowę na dostawę określonego rodzaju płodów rolnych (przede wszystkim różne gatunki zbóż), w której określa poza rodzajem towaru i jego parametrami jakościowymi, także ilość towaru, cenę i termin dostawy. Najczęściej dostawa płodów rolnych w ramach jednej umowy sprzedaży/dostawy jest realizowana w dwóch lub większej liczbie partii, w pewnej jednostce czasu. Dostawa każdej pojedynczej partii w ramach danej umowy jest udokumentowana fakturą VAT-RR: Zgodnie w art. 116 ust. 1 oraz art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, Spółka jest zobowiązana do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury VAT-RR, dokumentującej nabycie produktów rolnych od dostawcy - rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 116 ust. 3 ustawy o VAT faktura VAT-RR poza elementami określonymi w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 116 ust. 4 ustawy o VAT stanowi zaś, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Spółka chciałaby skorzystać z udogodnienia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT i odbierać od rolników ryczałtowych tylko jedno oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego i zwolnieniu od podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy dostawy płodów rolnych zawieranej z rolnikiem ryczałtowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym rolnik ryczałtowy, który zawarł ze Spółką umowę dostawy lub sprzedaży płodów rolnych, która to umowa precyzuje m.in. rodzaj płodów rolnych, które mają być dostarczone przez rolnika, ilość towaru, termin, w którym dostawa ma być zrealizowana (przy czym dopuszczona jest też dostawa partiami/częściami na przestrzeni określonej jednostki czasu), rolnik ryczałtowy w okresie obowiązywania tej umowy może złożyć tylko raz, w osobnym dokumencie oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

art. 116 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, że faktura VAT-RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Odstępstwo od tej reguły jest przewidziane w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się w takim przypadku jako osobny dokument.

Zdaniem Spółki umowa dostawy płodów rolnych lub umowa sprzedaży płodów rolnych zawarta z rolnikiem ryczałtowym jest umową o podobnym charakterze do umowy kontraktacji.

Zgodnie z art. 605 kodeksu cywilnego przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania rzeczy i do zapłaceniu ceny.

Z kolei stosownie do art. 535 kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.

Definicja umowy kontraktacji zawarta jest w art. 613 kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Jak widać z powyższych definicji zarówno umowy dostawy i sprzedaży jak i umowa kontraktacji są umowami wzajemnymi, konsensualnymi i odpłatnymi. Umowa dostawy i sprzedaży zawiera wiele cech zbliżonych do umowy kontraktacji (tak też Komentarz do art. 450-1088 kc „Kodeks Cywilny Tom II” pod red. K. Pietrzykowskiego 5. Wydanie Wydawnictwo C.H. Beck str. 352), a wyróżnienie ich typowych elementów ma przede wszystkim znaczenie praktyczne m.in. dla określenia skutków niewykonania umowy. Argumentem przemawiającym za podobieństwem umowy dostawy do umowy sprzedaży jest także odesłanie w art. 612 kc w zakresie praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy, w przedmiotach nieuregulowanych przepisami o umowie dostawy, do przepisów o sprzedaży. Cechą wyróżniającą umowę kontraktacji jest z całą pewnością to, że producent rolny zobowiązuje się wytworzyć produkt objęty kontraktacją we własnym procesie produkcyjnym (we własnym gospodarstwie). Ten element wyróżnia umowę kontraktacji od umowy sprzedaży, lecz stanowi z kolei podobieństwo z umową dostawy.

Pomimo elementów odróżniających ww. rodzaje umów (których występowanie jest oczywiste, inaczej nie byłyby klasyfikowane jako odrębne typy umów), zdaniem Spółki umowa sprzedaży płodów rolnych jak i umowa dostawy płodów rolnych są umowami o podobnym charakterze do umowy kontraktacji, a więc jest możliwość zastosowania w przypadku transakcji realizowanych z rolnikiem ryczałtowym w ramach umowy sprzedaży lub umowy dostawy przepisu art. 116 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Według art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

W myśl art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu towarami pochodzenia rolnego i jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT. Wśród dostawców Spółki są także dostawcy, którzy posiadają status rolników ryczałtowych, z którymi Spółka zawiera umowę na dostawę określonego rodzaju płodów rolnych. W umowach tych określa się poza rodzajem towaru i jego parametrami jakościowymi, także ilość towaru, cenę i termin dostawy. Najczęściej dostawa płodów rolnych w ramach jednej umowy sprzedaży/dostawy jest realizowana w dwóch lub większej liczbie partii, w pewnej jednostce czasu. Dostawa każdej pojedynczej partii w ramach danej umowy jest udokumentowana fakturą VAT-RR: Spółka chciałaby skorzystać z udogodnienia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT i odbierać od rolników ryczałtowych tylko jedno oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego i zwolnieniu od podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy dostawy płodów rolnych zawieranej z rolnikiem ryczałtowym.

Na tle tak przedstawionych okoliczności, Wnioskodawca ma wątpliwość czy rolnik ryczałtowy, w okresie obowiązywania umowy może złożyć tylko raz, w osobnym dokumencie oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o VAT.

W omawianej sprawie Wnioskodawca zawiera z rolnikami ryczałtowymi umowy dostawy lub sprzedaży płodów rolnych.

Zgodnie z przepisem art. 605 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania rzeczy i do zapłaceniu ceny.

Natomiast stosownie do art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.

Przez umowę kontraktacji w myśl w art. 613 Kodeksu cywilnego producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Po uwzględnieniu wyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że umowa kontraktacji jest umową dookreślającą w stosunku do umowy dostawy i umowy sprzedaży, która wskazuje na odpowiednie pochodzenie określonych rodzajowo produktów. Jak wynika z uregulowań zawartych w Kodeksie cywilnym szczególną cechą umowy kontraktacji jest wytworzenie produktu przez producenta rolnego w jego własnym procesie produkcyjnym. Tym samym zawierane przez Stronę z rolnikami ryczałtowymi umowy dostawy lub sprzedaży płodów rolnych, uznać należy, za umowy o podobnym charakterze do umowy kontraktacji.

Wobec tego wskazać należy, że w omawianej sprawie spełnione są warunki wynikające z art. 116 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym Wnioskodawca będzie mógł odbierać od rolników ryczałtowych tylko jedno oświadczenie o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o VAT stanowiące osobny dokument, potwierdzające status dostawcy produktów rolnych jako rolnika ryczałtowego i możliwość korzystania przez niego ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy dostawy płodów rolnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.