IPPP2-443-740/11-2/AK | Interpretacja indywidualna

Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.
IPPP2-443-740/11-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. podatnik czynny
 3. rolnik ryczałtowy
 4. spółka cywilna
 5. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Produkty rolne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2011r. (data wpływu 16 czerwca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka cywilna (dalej także jako: „spółka”) jako rolnik ryczałtowy podpisze z zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatnik VAT czynny”) umowę lub umowy na dostawę przez spółkę, jako rolnika ryczałtowego, na rzecz podatnika VAT czynnego wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub na dostawę przez spółkę jako rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika VAT czynnego wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika VAT czynnego wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika VAT czynnego wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub podpisze umowy jako rolnik ryczałtowy z zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: „podatnicy VAT czynni”) na dostawę przez spółkę jako rolnika ryczałtowego na rzecz podatników VAT czynnych wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego na rzecz podatników VAT czynnych wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. Nabywany przez podatnika VAT czynnego od spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego produkt rolny objęty załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywane przez podatnika VAT czynnego od spółki jako rolnika ryczałtowego wybrane produkty rolne objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywana przez podatnika VAT czynnego od spółki jako rolnika ryczałtowego usługa rolnicza objęta załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywane przez podatnika VAT czynnego od spółki jako rolnika ryczałtowego wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. (do którego lub których spółka będzie stosowała uzyskaną w związku z niniejszym wnioskiem interpretację indywidualną), będzie lub będą wykorzystywane przez podatnika VAT czynnego do działalności) opodatkowanej. Po podpisaniu umowy lub umów zgodnie z ustaleniami stron umowy lub stron umów zapisanymi w umowie lub umowach podatnik VAT czynny wpłaci na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego, w przypadku jednej umowy zaliczkę (przedpłatę) lub zaliczki (przedpłaty) w przypadku podpisania wielu umów, z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego lub nabywania produktów rolnych lub nabywania świadczenia usługi rolniczej lub nabywania świadczenia usług rolniczych, wynikającą lub wynikające z umowy lub umów, powiększoną o kwotę lub powiększone o kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. Dokonanie ww. płatności, tj. wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat), zgodnie z wolą stron umowy lub stron umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub zapisami (postanowieniami) umów będzie stanowiło moment nabycia przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez podatnika VAT czynnego produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez podatnika VAT czynnego jednolitej, niepodzielnej i kompleksowej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez podatnika VAT czynnego jednolitych, niepodzielnych i kompleksowych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego. W dniu dokonania wpłacenia przez podatnika VAT czynnego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), obejmującej całą kwotę należności lub obejmujących całe kwoty należności, w tym kwotę lub kwoty zryczałtowanego zwrotu lub zwrotów podatku z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego świadczenia wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego świadczenia wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., a tym samym w dniu nabycia przez podatnika VAT czynnego, zgodnie z wolą stron umowy i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy, produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez podatnika VAT czynnego, zgodnie z wolą stron umowy lub umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub umów produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez podatnika VAT czynnego zgodnie z wolą stron umowy i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy świadczenia usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez podatnika VAT czynnego zgodnie z wolą stron umowy lub umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub umów świadczenia usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., podatnik VAT czynny wystawi i wyda spółce cywilnej jako rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający lub pisemne dokumenty potwierdzające nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie świadczenia usługi rolniczej lub nabycie świadczenia usług rolniczych, w którym lub w których wykaże dane identyfikujące dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub zapłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego. Rozpoczęcie przez spółkę cywilną jako rolnika ryczałtowego dostawy zakupionego przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego lub rozpoczęcie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dostaw zakupionych przez podatnika VAT czynnego produktów rolnych lub rozpoczęcie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego świadczenia zakupionej przez podatnika VAT czynnego usługi rolniczej lub rozpoczęcie przez spółkę jako rolnika ryczałtowego świadczenia zakupionych przez podatnika VAT czynnego usług rolniczych, nastąpi w późniejszym terminie od momentu zakupu przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego lub od momentu zakupu przez podatnika VAT czynnego produktów rolnych lub od momentu zakupu przez podatnika VAT czynnego usługi rolniczej lub od momentu zakupu przez podatnika VAT czynnego usług rolniczych, oraz dostawa zakupionego przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego lub dostawa zakupionych przez podatnika VAT czynnego produktów rolnych lub świadczenia zakupionej przez podatnika VAT czynnego usługi rolniczej lub świadczenie zakupionych przez podatnika VAT czynnego usług rolniczych będzie rozłożone w długim okresie czasu z uwagi, że dostawa produktu rolnego lub dostawa produktów rolnych lub świadczenie usługi rolniczej lub świadczenie usług rolniczych, będą długookresowe. Poniesienie przez podatnika VAT czynnego przymusowego obciążenia (wydatku) z tytułu wypłaty spółce cywilnej jako rolnikowi ryczałtowemu kwoty lub kwot zryczałtowanego zwrotu lub zwrotów podatku z tytułu nabywanego produktu rolnego lub z tytułu nabywanych produktów rolnych lub tytułu nabywanej usługi rolniczej lub z tytułu nabywanych usług rolniczych do czasu uzyskania przez podatnika VAT czynnego zwrotu tego podatku z urzędu skarbowego spowoduje, iż przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia objęte umową lub umowami mogą okazać się nieopłacalne dla podatnika VAT czynnego z uwagi na wypłacenie zryczałtowanego zwrotu podatku z własnych środków finansowych podatnika VAT czynnego. Biorąc powyższe pod uwagę powodem nierozpoczęcia od razu dostawy produktu rolnego lub dostaw produktów rolnych lub świadczenia usługi rolniczej lub świadczenia usług rolniczych przez spółkę cywilną jako rolnika ryczałtowego będzie to, iż podatnik VAT czynny będzie musiał zgromadzić (stopniowo) odpowiednie środki finansowe, których w momencie dokonania i po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) w wystarczającej wysokości nie będzie posiadał, oraz potrzebą zorganizowania całego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć. Kwota zwrotu podatku uzyskana przez podatnika VAT czynnego z urzędu skarbowego może być wykorzystywana przez podatnika VAT czynnego między innymi na zakup wszelkich niezbędnych rolniczych środków produkcji oraz może być wykorzystana w całości lub części także, np. na zakup gruntów, które mogą, np. zostać udostępnione przez podatnika VAT czynnego spółce cywilnej jako rolnikowi ryczałtowemu przy produkcji dla podatnika VAT czynnego przez spółkę jako rolnika ryczałtowego - wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub przy produkcji dla podatnika VAT czynnego przez spółkę jako rolnika ryczałtowego wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub przy świadczeniu na rzecz podatnika VAT czynnego przez spółkę jako rolnika ryczałtowego wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub przy świadczeniu na rzecz podatnika VAT czynnego przez spółkę jako rolnika ryczałtowego wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. W związku z tym, iż wypłacony przez podatnika VAT czynnego spółce cywilnej jako rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowany zwrot podatku lub wypłacone przez podatnika VAT czynnego spółce jako rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowane zwroty podatku będzie lub będą dla podatnika VAT czynnego bardzo dużym obciążeniem w stosunku do całej transakcji lub w stosunku do całych transakcji, tj. nabywania dostawy wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania dostawy wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania świadczenia wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania świadczenia wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., podatnik VAT czynny ujmie kwotę wypłaconej zaliczki (przedpłaty) obejmującą zryczałtowany zwrot podatku, stanowiący podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u. lub kwoty wypłaconych zaliczek (przedpłat) obejmujące zryczałtowane zwroty podatku, stanowiące podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u., w ewidencji VAT lub w ewidencjach VAT oraz wykaże w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokona wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub w deklaracjach VAT-7 za miesiące, w których dokona wypłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego. W związku z powyższym z uwagi, że zryczałtowany zwrot podatku lub zryczałtowane zwroty podatku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zwiększy lub zwiększą u podatnika VAT czynnego kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u. za okres rozliczeniowy, w którym zostanie dokonana przez podatnika VAT czynnego wpłata zaliczki (przedpłaty) lub w których zostaną dokonane przez podatnika VAT czynnego wpłaty zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego, podatnik VAT czynny będzie mógł wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (w tym przyspieszony) na jego rachunek bankowy. Po dostawie zakupionego produktu rolnego objętego załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitej dostawie zakupionych produktów rolnych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitym wykonaniu zakupionej usługi rolniczej objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitym wykonaniu zakupionych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. przez spółkę cywilną jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego, odnośnie której lub których wcześniej podatnik VAT czynny wpłaci na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego zaliczkę (przedpłatę) lub wpłaci zaliczki (przedpłaty) wystawi spółce jako rolnikowi ryczałtowemu fakturę VAT RR lub faktury VAT RR, zawierającą lub zawierające dane wskazane w art. 116 ust. 2-4 u.p.t.u. Następnie podatnik VAT czynny oryginał wystawionej faktury VAT RR lub oryginały wystawionych faktur VAT RR przekaże spółce cywilnej jako rolnikowi ryczałtowemu. Spółka cywilna jako rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczając produkty rolne objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub świadcząc usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. nie będzie wystawiała faktur, o których mowa w art. 106 u.p.t.u., w tym faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki lub zaliczek od podatnika VAT czynnego. Natomiast otrzymywanych faktur VAT RR spółka cywilna, nie będzie ujmowała w ewidencji lub w ewidencjach VAT ani nie będzie wykazywała w deklaracji VAT-7 lub w deklaracjach VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, tj. w przypadku wpłaty przez podatnika VAT czynnego zaliczki (przedpłaty) lub wpłat przez podatnika VAT czynnego zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego za nabywany wybrany produkt rolny objęty załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za wybrane produkty rolne objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywaną wybraną usługę rolniczą objętą załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego, spółka powinna zgodnie z art. 106 ust. 1 w związku z ust. 3 u.p.t.u. wystawić fakturę VAT lub faktury VAT dokumentującą lub dokumentujące otrzymanie ww. zaliczki (przedpłaty) lub otrzymanie ww. zaliczek (przedpłat), którą lub które spółka powinna ująć w ewidencji VAT lub w ewidencjach VAT oraz w deklaracji VAT-7 lub w deklaracjach VAT-7...
 2. Czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku podatnik VAT czynny w dniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego powinien zgodnie z art. 116 ust. 9b u.p.t.u. wystawić i wydać spółce jako rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający lub pisemne dokumenty potwierdzające nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie świadczenia usługi rolniczej lub nabycie świadczenia usług rolniczych od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, w którym lub w których podatnik VAT czynny powinien wykazać dane identyfikujące dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub dokonanie zapłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego...
 3. Czy w przypadku wpłaty przez podatnika VAT czynnego zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego za nabywany przez podatnika VAT czynnego wybrany produkt rolny objęty załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane przez podatnika VAT czynnego wybrane produkty rolne objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywaną wybraną usługę rolniczą objętą załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego, prawo do otrzymania od podatnika VAT czynnego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, o którym mowa art. 115 ust. 1 u.p.t.u. wystąpi u spółki, jako rolnika ryczałtowego, już po dokonaniu (w momencie dokonania) wpłaty na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lut za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po dostawie produktu rolnego lub po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usługi rolniczej lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych przez spółkę jako rolnika ryczałtowego wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR...
 4. Czy już po dokonaniu (w momencie dokonania) przez podatnika VAT czynnego wpłaty na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) za nabywany przez podatnika VAT czynnego produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od spółki jako rolnika ryczałtowego, powinna zostać wystawiona lub powinny zostać wystawione przez podatnika VAT czynnego faktura VAT RR lub faktury VAT RR, której oryginał lub których oryginały powinna otrzymać spółka jako rolnik ryczałtowy od podatnika VAT czynnego, czy dopiero po dostawie produktu rolnego lub po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usługi rolniczej lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych przez spółkę jako rolnika ryczałtowego...
 5. Czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku w przypadku otrzymania przez spółkę cywilną jako rolnika ryczałtowego od podatnika VAT czynnego faktury VAT RR lub otrzymania przez spółkę jako rolnika ryczałtowego od podatnika VAT czynnego faktur VAT RR nie będzie miała obowiązku ujmowania tej faktury lub tych faktur w ewidencji VAT lub ewidencjach VAT oraz w deklaracji VAT-7 lub w deklaracjach VAT-7...
 6. Czy stanowisko spółki cywilnej przedstawione w niniejszym wniosku, oparte w całości na wykładni art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonanej przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na interpretacjach indywidualnych: nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011r., nr IPPP2/443-719/10-4/IG z dnia 21 stycznia 2011r., wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów jest prawidłowe, a jeśli nie to spółka uprzejmie prosi o wyjaśnienie, dlaczego zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów pogląd Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zacytowany w niniejszym wniosku oraz pogląd zaprezentowany w ww. interpretacjach indywidualnych, odnośnie niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są poglądami błędnymi...

Stanowisko Wnioskodawcy

Swoje własne stanowisko w sprawie spółka cywilna pragnie oprzeć na niżej zacytowanej wykładni art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonanej przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowanej w „Leksykonie VAT” autorstwa tego Sędziego, cyt.:

„Od 1 grudnia 2008r. istotnej zmiany dokonano w art. 116 ustawy poprzez dodanie w jego ramach ustępu 9b, stanowiącego, że:

Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego”.

Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Stwierdzenie przez Trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej, zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

Sejm zatem, z inicjatywy Senatu, ustawą z dnia 30 maja 2008r., zmienił z dniem 5 sierpnia 2008r. treść art. 116 ust. 6 pkt 3 (Dz. U. Nr 130, poz. 826), nadając mu nowe brzmienie, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, m.in. pod warunkiem, że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zmiana ta została jednak uznana za niewystarczającą co spowodowało - w ramach nowelizacji z dnia 7 listopada 2008r. - dodanie w art. 116 ustępu 9b.

Celem tego unormowania jest jednoznaczne umożliwienie podatnikowi nabywającemu produkty rolne od podatników ryczałtowych odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty (zaliczki) za nabywane produkty rolne, a nie dopiero po ich nabyciu.

Z regulacji tej wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zaliczki rolnikowi ryczałtowemu.

W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych powinien wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Biorąc pod uwagę powyższą bardzo wnikliwą wykładnię art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonaną przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 116 ust. 6, ust. 9 pkt 1, ust. 9b u.p.t.u. zdaniem spółki cywilnej podatnik VAT czynny dokonując wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub dokonując wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od spółki jako rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego przez podatnika VAT czynnego i u spółki jako rolnika ryczałtowego od podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. wystąpi już po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rzecz spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub na nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytego wcześniej od spółki jako rolnika ryczałtowego produktu rolnego lub po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej produktów rolnych lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytej wcześniej usługi rolniczej lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej usług rolniczych i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR. Zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u podatnika VAT czynnego kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik VAT czynny dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub zapłat zaliczek (przedpłat) dla spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego.

Inna wykładnia ww. przepisów, np. prowadząca do poglądu, że w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze daje prawo do odzyskania z urzędu skarbowego zryczałtowanego zwrotu podatku przez podatnika VAT czynnego nabywającego produkt rolny lub nabywającego produkty rolne lub nabywającego usługę rolniczą lub nabywającego usługi rolnicze, dopiero w momencie dostarczenia nabytego wcześniej produktu rolnego lub po dostarczeniu nabytych wcześniej produktów rolnych lub po wykonaniu nabytej wcześniej usługi rolniczej lub po wykonaniu nabytych wcześniej usług rolniczych oraz wystawienia faktury VAT RR lub wystawienia faktur VAT RR, prowadziłby do tego, że przepis ust. 9b art. 116 u.p.t.u. byłby przepisem zbędnym, a to prowadziłoby do wniosku, iż ustawodawca jest nieracjonalny - jest to sytuacja niedopuszczalna.

W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, tj. w przypadku wpłaty przez podatnika VAT czynnego zaliczki (przedpłaty) lub wpłat przez podatnika VAT czynnego zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego za nabywany wybrany produkt rolny objęty załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za wybrane produkty rolne objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywaną wybraną usługę rolniczą objętą załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. od spółki jako rolnika ryczałtowego, spółka nie powinna jako rolnik ryczałtowy wystawić faktury VAT lub wystawiać faktur VAT, o których mowa w art. 106 ust. 1 w związku z ust. 3 u.p.t.u., dokumentującej lub dokumentujących otrzymanie ww. zaliczki (przedpłaty) lub dokumentujących otrzymanie ww. zaliczek (przedpłat), gdyż zgodnie z art. 117 pkt 1 u.p.t.u. rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne lub w związku z art. 118 u.p.t.u. dokonujący usługi rolniczej jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 u.p.t.u.

W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku podatnik VAT czynny w dniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego powinien wystawić i wydać zgodnie z art. 116 ust. 9b u.p.t.u. spółce jako rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający lub pisemne dokumenty potwierdzające nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie świadczenia usługi rolniczej lub nabycie świadczenia usług rolniczych od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, w którym lub w których podatnik VAT czynny wykaże dane identyfikujące dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub zapłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego.

W przypadku wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego za nabywany wybrany produkt rolny objęty załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za wybrane produkty rolne objęte u.p.t.u. lub za nabywaną wybraną usługę rolniczą objętą załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. przez podatnika VAT czynnego od spółki jako rolnika ryczałtowego, prawo do otrzymania od podatnika VAT czynnego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 115 ust. 1 u.p.t.u. wystąpi u spółki jako rolnika ryczałtowego, już po dokonaniu (w momencie dokonania) wpłaty na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) przez podatnika VAT czynnego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze przez podatnika VAT czynnego od spółki jako rolnika ryczałtowego, a nie dopiero po dostawie produktu rolnego lub po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usługi rolniczej lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR.

Po dokonaniu (w momencie dokonania) przez podatnika VAT czynnego wpłaty na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) za nabywany przez podatnika VAT czynnego produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od spółki jako rolnika ryczałtowego, nie powinna zostać wystawiona faktura VAT RR lub nie powinny zostać wystawione przez podatnika VAT czynnego faktury VAT RR, której oryginał lub których oryginały spółka jako rolnik ryczałtowy w tym momencie nie powinna otrzymać od podatnika VAT czynnego, lecz ww. faktura VAT RR lub ww. faktury VAT RR powinny zostać wystawione i przekazane spółce przez podatnika VAT czynnego dopiero po dostawie produktu rolnego lub po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usługi rolniczej lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych przez spółkę jako rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 117 w związku z art. 118 u.p.t.u. jako rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne lub świadczący usługi rolnicze spółka cywilna nie będzie miała obowiązku między innymi: wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 u.p.t.u., prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1 u.p.t.u.

Kończąc spółka cywilna pragnie uprzejmie zwrócić uwagę, iż w analogicznie opisanym zdarzeniu przyszłym dotyczącym usług rolniczych Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał spółce działającej jako podatnik VAT czynny interpretację indywidualną nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011r., w której uznał stanowisko spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za prawidłowe, w zakresie prawa do zryczałtowanego zwrotu podatku zwiększającego kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu i prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu przez spółkę jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego zapłaty zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Podobne stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów zawarł w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-719/10-4/IG z dnia 21 stycznia 2011r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytań Nr 1, 3 i 5 uznaje się za prawidłowe.

Przepisy art. 115 – 118 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), określają zasady nabycia przez podatnika podatku od towarów i usług produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Jak wynika z art. 115 ust. 1 cyt. ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Zasady sporządzania i przechowywania faktur VAT RR zostały szczegółowo wskazane w art. 116 cyt. ustawy, jednocześnie nie została wydana delegacja ustawowa upoważniająca Ministra Finansów do określenia w przepisach wykonawczych dodatkowych regulacji w stosunku do faktur VAT RR.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Natomiast ust. 2 art. 116 cyt. ustawy wskazuje, iż faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i w pkt 1) – 13) wymienia elementy jakie powinna zawierać ta faktura.

Jak wynika z treści art. 116 ust. 3 cyt. ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".

Stosownie do art. 116 ust. 6 cyt. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Jak wynika z art. 117 cyt. ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Jak wynika z art. 118 cyt. ustawy, przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na podatniku podatku od towarów i usług, który nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego, również w sytuacji przedpłat czy zaliczek wpłacanych na poczet przyszłej dostawy. Podatek należny wykazany w tych fakturach to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Spółka cywilna jako rolnik ryczałtowy podpisze z zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług umowę na dostawę przez spółkę, jako rolnika ryczałtowego, na rzecz podatnika VAT czynnego produktu rolnego / świadczenie usługi rolniczej, objętego / objętej załącznikiem nr 2 do u.p.t.u. Zgodnie z ustaleniami stron umowy zapisanymi w umowie podatnik VAT czynny wpłaci na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego, w przypadku jednej umowy zaliczkę (przedpłatę), z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego, wynikającą z umowy, powiększoną o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 115 ust. 1 u.p.t.u.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż spółka będąca rolnikiem ryczałtowym i dokonująca sprzedaży produktów rolnych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów, nie ma obowiązku dokumentowania dokonywanych dostaw fakturami VAT, do czego zobowiązują podatników podatku od towarów i usług przepisy art. 106 ust. 1 cyt. ustawy. Jak wynika bowiem z treści art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podmiotem, który jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego jest podatnik VAT czynny dokonujący powyższego zakupu. Również treść art. 117 pkt 1 i pkt 2 potwierdza, iż rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 cyt. ustawy, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług oraz składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy.

Tak więc nie Wnioskodawca, a jego kontrahent – nabywca produktów rolnych będzie zobowiązany do dokumentowania transakcji nabywania produktów rolnych (usług rolniczych) fakturą VAT RR (wystawioną w dwóch egzemplarzach), o której mowa w art. 116 ust. 2 cyt. ustawy i przekazania oryginału tej faktury spółce. Spółka natomiast w oparciu o przepisy ww. art. 117 nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, a w związku z czym nie ujmie otrzymanej faktury VAT RR ani w ewidencji VAT ani nie wykaże w deklaracji VAT-7.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 1 i 5 przedstawionego w niniejszym wniosku uznać należało za prawidłowe.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę podatnik VAT czynny wpłaci na rachunek bankowy spółki cywilnej jako rolnika ryczałtowego, zaliczkę (przedpłatę), z tytułu nabywania przez podatnika VAT czynnego produktu rolnego, powiększoną o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, w którym momencie otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku – czy w momencie dokonania przez podatnika VAT czynnego wpłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy spółki, czy też po dokonaniu przez spółkę całkowitej dostawy produktów rolnych.

Zauważyć należy, iż cyt. art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania produktów rolnych opodatkowanych tym podatkiem, a kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Zatem kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania 3 przedstawionego w niniejszym wniosku uznać należało za prawidłowe.

Podkreślić należy, iż bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedstawionego w niniejszej interpretacji pozostaje posługiwanie się przez Wnioskodawcę pojęciami: nabycie produktu rolnego lub nabycia produktów rolnych lub nabycie usługi rolniczej lub nabycia usług rolniczych, gdyż do każdego z ww. nabyć zastosowanie znajdą te same przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Podobnie na powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa to czy rolnik ryczałtowy będzie otrzymywał od podatnika VAT czynnego zaliczkę (przedpłatę) czy też zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktu rolnego (produktów rolnych, usługi rolniczej, usług rolniczych).

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy zagadnień wskazanych w pytaniach: 1, 3 i 5 wniosku z dnia 14 czerwca 2011r.; w zakresie pytań 2, 4 i 6 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.