IPPP2/443-1268/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez rolnika ryczałtowego.
IPPP2/443-1268/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. prawo do odliczenia
 4. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 5. rolnik ryczałtowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez rolnika ryczałtowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez rolnika ryczałtowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Jako rolnik ryczałtowy nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Przed dokonaniem rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług Wnioskodawca dokonał zakupów materiałów do prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie chlewni i silosu na zboże zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 23 marca 2009 wydaną przez Starostę . Inwestycja zrealizowana została z własnych środków finansowych. O zakończeniu budowy powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 12 marca 2012 r. Na inwestycję Wnioskodawca wydatkował kwotę 196 842,34 złotych w tym 36 161,26 złotych podatek VAT. Wydatki udokumentowano fakturami VAT wg załączonego zestawienia. Zgłoszenia rejestracyjnego jako czynny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca dokonał w dniu 1 kwietnia 2014 . Mając na względzie opisany stan faktyczny Wnioskodawca zwraca się z pytaniem „czy rolnikowi korzystającemu ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako rolnik ryczałtowy, a następnie zarejestrowanemu jako czynny podatnik VAT przysługuje zwrot VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych poczynionych przed datą rejestracji...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od nabytych przez rolnika ryczałtowego materiałów na budowę środka trwałego, który następnie już po dokonaniu tych zakupów dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny przysługuje prawo odliczenia (zwrotu) VAT naliczonego od dokonanych zakupów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika podatku od towarów i usług mającym swoje źródło w tzw. zasadzie neutralności VAT. Analizując aktualny stan prawny ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług należy wysnuć wniosek, że żadne regulacje nie obligują podatnika aby posiadał status podatnika VAT czynnego już w momencie dokonywania zakupów. O ile nabyte przed dokonaniem rejestracji towary, materiały, maszyny i urządzenia oraz usługi mają służyć po dokonaniu rejestracji podatnikowi czynnemu VAT do wykonywania czynności opodatkowanych, to od tychże zakupów podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego. Opierając się na licznych wyjaśnieniach i interpretacjach organów skarbowych oraz dostępnym orzecznictwie sądowym Wnioskodawca uważa, ze przysługuje mu prawo do pomniejszenia VAT należnego o naliczony wykazany w fakturach zakupowych sprzed rejestracji. Poprawność stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie potwierdza Pismo z dnia 20 stycznia 2010 r. IPPP3/443-1066/09-4/KG Izby Skarbowej w Warszawie gdzie zawarto następująca opinię „Nabywca posiadający status podatnika VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych przed dniem rejestracji zakupów.” (www. mofnet.gov.pl, S.Podatkowy 2010/3/54-56).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy o VAT przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

W odniesieniu do wyżej przytoczej definicji działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy o VAT, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy o VAT przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o VAT przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast art. 2 pkt 21 ustawy o VAT stanowi, że przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Jak stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast stosownie do treści art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że jako rolnik ryczałtowy nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Przed dokonaniem rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług Wnioskodawca dokonał zakupów materiałów do prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie chlewni i silosu na zboże. Inwestycja zrealizowana została z własnych środków finansowych. Na inwestycję Wnioskodawca wydatkował kwotę 196 842,34 złotych w tym 36 161,26 złotych podatek VAT zgodnie z dołączonym do wniosku zestawieniem. Zgłoszenia rejestracyjnego jako czynny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca dokonał w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy od nabytych przez rolnika ryczałtowego materiałów na budowę środka trwałego, który następnie już po dokonaniu tych zakupów dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny przysługuje prawo odliczenia (zwrotu) podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zrealizowana inwestycja tj. wybudowana chlewnia i silos na zboże zmieniły swój sposób wykorzystywania. Ww. budowle wykorzystywane były do czynności zwolnionych od podatku, a po dokonanej przez Wnioskodawcę rejestracji jako podatnika podatku VAT zaczęły służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na skutek dokonanego w dniu 1 kwietnia 2014 r. zgłoszenia rejestracyjnego przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnik podatku VAT zaistniała okoliczność zmieniająca prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. inwestycji.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy o VAT korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Jak wynika z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy o VAT w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 ustawy o VAT przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar lub usługę z przeznaczeniem do działalności zwolnionej nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez rozpoczęcie wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Analiza powołanych przepisów jednoznacznie wskazuje, że w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego, tj. w sytuacji, gdy podatnik nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a następnie zmieniło się to prawo, podatnik może dokonać korekty podatku.

Ze złożonego wniosku wynika, że na inwestycję Wnioskodawca wydatkował kwotę 196 842,34 zł w tym 36 161,26 zł podatek VAT.

Zatem w świetle powołanych przepisów i przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w opisanych okolicznościach mamy do czynienia z sytuacją wskazaną w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, kiedy to Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku o całą kwotę podatku naliczonego i nie dokonał takiego odliczenia od wybudowanych środków trwałych, a następnie prawo to się zmieniło. Wnioskodawca w momencie zakupu ww. materiałów, a także wybudowania chlewni i silosu na zboże posiadał status rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Przedmiotowe środki trwałe służyły więc do czynności zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawca, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie miał możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Podatek związany z ww. zakupami nie podlegał odliczeniu z uwagi na pierwotne przeznaczenie i wykorzystywanie ww. środków trwałych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.

Na skutek rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Począwszy od dnia rejestracji (Wnioskodawca od 1 kwietnia 2014 r. jest podatnikiem podatku VAT) Wnioskodawca rozpoczął, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, wykorzystywanie wybudowanych środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem – co do zasady – podatnik w okresie korekty środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, posiada prawo dokonania rocznej korekty i odliczenia jednej piątej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem środka trwałego, a w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

W konsekwencji należy stwierdzić, że – wobec dokonanej w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez Wnioskodawcę rejestracji jako podatnika podatku VAT, a tym samym wykorzystywania wybudowanych środków trwałych do czynności opodatkowanych, od tego momentu – od dokonanych inwestycji przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy ich wytworzeniu poprzez zastosowanie korekty określonej w art. 91 ust. 7 w zw. z art. 91 ust. 2. Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty podatku naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia wybudowanych środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł. Korekty tej można dokonywać w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy wytworzeniu nieruchomości, przez 10 lat licząc od dnia oddania do użytkowania. Z uwagi na to, że nieruchomości zostały zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2012 r. i od tego momentu do końca 2013 r. były wykorzystywane do czynności zwolnionych Wnioskodawca ma prawo do korekty podatku naliczonego stanowiącego 8/10 wartości początkowej środków trwałych.

Pierwsza korekta powinna zostać dokonana za 2014 r. w deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń lub I kwartał 2015 r. Korekta ta powinna dotyczyć 1/10 kwoty podatku naliczonego od nabycia towarów wykorzystywanych do budowy chlewni i silosu na zboże, których to budowa zakończyła się 12 marca 2012 r. w związku z wykorzystywaniem ww. towarów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT od 1 kwietnia 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ zauważa, że przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja z dnia 20 stycznia 2010 r. o sygn. IPPP3/443-1066/09-4/KG Izby Skarbowej w Warszawie dotyczy odmiennego stanu faktycznego. Wnioskodawca dokonywał zakupów w związku z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wątpliwości dotyczyły wprawdzie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przed rejestracją zakupów, lecz Wnioskodawca nie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT więc niniejsza interpretacja nie dotyczyła zmiany przeznaczenia dokonanych zakupów ze zwolnionych na opodatkowane. Tym samym, przywołane roztrzygnięcie w odmiennym stanie faktycznym nie stanowi potwierdzenia poprawności stanowiska Wnioskodawcy w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.