ILPP2/4512-1-285/16-5/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie od podatku sprzedaży ryb z własnej hodowli, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 24 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego w związku z hodowlą ryb – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego w związku z hodowlą ryb. Wniosek uzupełniono o wskazanie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w sprawie oraz o wskazanie klasyfikacji PKWiU.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z § 2 i nast. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dochodów z działalności rolniczej.

Jednocześnie Zainteresowany wyjaśnia, że w związku z wnioskiem wnioskodawcy o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w sprawie indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r., wydana została przez Organ interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Marginalnie Zainteresowany dodaje, że w wymienionej interpretacji indywidualnej wskazuje się, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. W związku z powyższym, Wnioskodawca, w oparciu o przedstawiony poniżej ten sam stan faktyczny, jak przedstawiony w wyżej powołanym wniosku z dnia 25 lutego 2016 r., dotyczący tego samego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę, jaki został opisany w wyżej wskazanym wniosku, niniejszym wnosi jak petitum niniejszego wniosku.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, który prowadzi działalność związaną z hodowlą ryb. Nieruchomość, na której znajduje się zbiornik wodny stanowi w części własność Wnioskodawcy, na podstawie umowy sprzedaży zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w pozostałej zaś części stanowi ona własność tejże jednostki samorządu, będąc w posiadaniu zależnym Wnioskodawcy, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 5 listopada 2015 r. zawartej na czas określony 3 lat z wymienioną jednostką samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem do rybackiego użytkowania. Wnioskodawca, po zakończeniu niezbędnych prac konserwacyjnych akwenu, jak również jego otoczenia, oraz dokonaniu niezbędnego zarybienia oraz innych zabiegów w ramach prowadzenia racjonalnej działalności rybackiej, zamierza dokonywać zarówno samodzielnego połowu ryb celem ich dalszej sprzedaży, jak również sprzedaży ryb do samodzielnego połowu na podstawie umowy cywilnoprawnej, to jest tzw. zezwolenia na połów ryb. Warunki połowu, o którym mowa, określać będzie regulamin, w treści ustalonej już przez Wnioskodawcę. Zgodnie z nim kupujący ma określoną limitami liczbę, gatunek oraz wielkość ryb, jaką może on w ramach zawartej umowy kupić. W ramach dokonanej sprzedaży kupujący może uzyskać przy pomocy własnych, dozwolonych prawem środków (amatorski połów) określoną ilość produktów (ryb świeżych) stanowiących własność rolnika ryczałtowego. Za zezwolenie, rolnik ryczałtowy pobiera od kupującego opłatę. W ramach prowadzonego użytkowania rybackiego Wnioskodawca prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką poprzez m.in. nadzór ichtiologiczny, ochronę przed kłusownictwem, regulację nadmiernie rozwiniętych populacji drapieżników naturalnych, regulację właściwych stosunków ilościowych pogłowia ryb, połowy oraz zarybianie materiałem pochodzącym z własnej produkcji i z zakupu. Zabiegi te służą zbudowaniu zasobu ryb, celem jego wykorzystania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki.

Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest „zezwolenie na połów ryb” stanowi przychód z działalności rolniczej... Czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r., nr 66, poz. 750, z późn. zm.) ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki, a do ich pobierania uprawniony jest właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi, jak również osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej, zwanym uprawnionym do rybactwa. Wnioskodawca, jako uprawniony do pobierania pożytków, prowadzi racjonalną gospodarkę poprzez m.in. zarybianie oraz pobieranie z nich pożytków – ryb. Własność ryb nabywa się po ich odłączeniu jako pożytku od wody, co oznacza, iż w przypadku procesu pobierania pożytków przez uprawnionego właściciela lub posiadacza zbiornika wodnego jest ich wyłowienie z wody, natomiast prawo własności bierze swój początek właśnie w chwili wyłowienia, o czym stanowi art. 190 kodeksu cywilnego. Tym samym rolnik ryczałtowy, jako podmiot uprawniony do pobierania pożytków w sposób wyżej opisany, może przekazać część swoich uprawnień do pozyskiwania pożytków wędkarzowi (kupującemu) poprzez udzielenie mu zezwolenia na amatorski połów ryb, rozumianego w świetle ww. ustawy jako pozyskiwanie ich przy pomocy wędki lub kuszy, czyli własnych środków wędkarza (kupującego). Zatem przedmiotem zawartej pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem umowy jest zgoda na pozyskanie odpowiedniej liczby ryb stanowiących de facto pożytki rolnika ryczałtowego. Tym samym sprzedaż zezwolenia na połów ryb jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem na sprzedaż ryb pozyskiwanych przez niego z użytkowanych przez rolnika ryczałtowego jako właściciela albo posiadacza gruntów pod stawami rybnymi lub władającego obwodem rybackim, zaś samo zezwolenie, potwierdzeniem jej zawarcia. Przedmiotem tak zawartej umowy jest sprzedaż ryb. Ich pozyskanie następuje natomiast w ramach samodzielnych działań kupującego. W tego typu umowach cena sprzedaży określona jest ryczałtowo, bowiem przy uwzględnieniu regulaminu dokonywania samodzielnego połowu, wędkarz nie może pozyskać więcej niż zakłada to sprzedający w ramach umowy. Zawieranie tego typu umów jest dopuszczalne w świetle kodeksu cywilnego. Ryby z chwilą ich pozyskania staną się własnością rolnika ryczałtowego, a następnie w ramach zawartej z nim umowy, kupującego. W związku z tym, że sprzedaż ryb pochodzących z własnej hodowli prowadzonej przez rolnika ryczałtowego stanowi działalność rolniczą, wyłączona jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu należy dodać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, za działalność rolniczą rozumieć należy również hodowlę ryb.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 20 powołanej ustawy, za produkt rolny rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, w tej liczbie jak należy wnosić ryby, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, według stanowiska Wnioskodawcy, sprzedaż w wyżej opisany sposób ryb, stanowiących pożytki rolnika ryczałtowego, oraz przychody z ich sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz ponadto korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054). Wnioskodawca marginalnie wskazuje, że według przewidywań, obroty z tytułu opisanego we wniosku, tj. sprzedaży ryb samodzielnie odłowionych przez kupujących nie przekroczą 20.000,00 zł rocznie.

W uzasadnieniu stanowiska Zainteresowany podał, że stanowisko odpowiadające wyrażonemu przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku w zakresie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt ITPB1/415-506/10/TK, jak również z dnia 29 maja 2013 r, sygn. akt ITPB1/415-302/13/HD, wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W uzupełnieniu do wniosku, Zainteresowany wskazał, że do sprzedaży ryb w sposób opisany w wyżej wskazanym wniosku, zastosowanie znajdzie następujące grupowanie klasyfikacji PKWiU dla potrzeb podatku od towarów i usług: 03.00.24.0 – Ryby słodkowodne, żywe i schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w wyżej opisany sposób ryb, stanowiących pożytki rolnika ryczałtowego, oraz przychody z ich sprzedaży korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanymi w treści uzasadnienia niniejszego wniosku wymienionymi w pkt 80, przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054), będącego zwolnieniem przedmiotowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozpatrywanej sprawie, sprzedaż w wyżej opisany sposób ryb, stanowiących pożytki rolnika ryczałtowego, oraz przychody z ich sprzedaży korzystają ze zwolnienia, od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanymi w treści uzasadnienia niniejszego wniosku wymienionymi w pkt 80, przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054), będącego zwolnieniem przedmiotowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do zapisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia zakresu opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Na podstawie art. 43. ust. 5 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 3 ww. artykułu, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli rolnik ryczałtowy zrezygnuje ze zwolnienia od podatku VAT, to dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji i przejścia na zasady ogólne, będzie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3, tzn. odzyskać status rolnika ryczałtowego. Oznacza to, że rolnik przez co najmniej 3 lata musi być podatnikiem opodatkowanym na zasadach ogólnych. Ponowne zwolnienie od podatku obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnik ponownie chce skorzystać ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, w myśl art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W Załączniku nr 2 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, wskazano w pozycji 19 – PKWiU ex 03 – Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:

  1. ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),
  2. ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0),
  3. skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków,
  4. ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0),
  5. ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0),
  6. pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0),
  7. pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),
  8. pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00).

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo – podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego, np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu, z możliwością skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, który prowadzi działalność związaną z hodowlą ryb. Nieruchomość, na której znajduje się zbiornik wodny stanowi w części własność Zainteresowanego, na podstawie umowy sprzedaży zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w pozostałej zaś części stanowi ona własność tejże jednostki samorządu, będąc w posiadaniu zależnym Wnioskodawcy, na podstawie umowy dzierżawy z przeznaczeniem do rybackiego użytkowania. Zainteresowany, po zakończeniu niezbędnych prac konserwacyjnych akwenu, jak również jego otoczenia, oraz dokonaniu niezbędnego zarybienia oraz innych zabiegów w ramach prowadzenia racjonalnej działalności rybackiej, zamierza dokonywać zarówno samodzielnego połowu ryb celem ich dalszej sprzedaży, jak również sprzedaży ryb do samodzielnego połowu na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. zezwolenia na połów ryb. Warunki połowu określać będzie regulamin, w treści ustalonej już przez Wnioskodawcę. Zgodnie z nim kupujący ma określoną limitami liczbę, gatunek oraz wielkość ryb, jaką może w ramach zawartej umowy kupić. W ramach dokonanej sprzedaży kupujący może uzyskać przy pomocy własnych, dozwolonych prawem środków (amatorski połów) określoną ilość produktów (ryb świeżych) stanowiących własność rolnika ryczałtowego. Za zezwolenie Wnioskodawca pobiera od kupującego opłatę. Zatem przedmiotem zawartej pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem umowy jest zgoda na pozyskanie odpowiedniej liczby ryb stanowiących pożytki rolnika ryczałtowego. Ich pozyskanie następuje natomiast w ramach samodzielnych działań kupującego. Zainteresowany wskazał, że według jego przewidywań, obroty z tytułu sprzedaży ryb samodzielnie odłowionych przez kupujących nie przekroczą 20.000,00 zł rocznie oraz że towary będące przedmiotem wniosku (ryby) sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 03.00.24.0 – Ryby słodkowodne, żywe i schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy dokonując sprzedaży ryb z własnej hodowli oraz sprzedaży ryb do samodzielnego połowu na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. zezwolenia na połów ryb, może on korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy jako rolnik ryczałtowy.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że skoro, jak wynika z wniosku, przedmiotem świadczenia jest sprzedaż ryb samodzielnie wyławianych, jak i sprzedaż ryb z tytułu samodzielnego odławiania, a nie usługa udostępniania zbiornika wodnego wędkarzom w celu amatorskiego połowu ryb (bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, z tego tytułu nie pobiera opłat), dokonywana przez Zainteresowanego jako rolnika ryczałtowego sprzedaż (dostawa) produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że w przypadku dostawy produktów nie będących produktami rolnymi pochodzącymi z własnej działalności rolnej, czynność nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać sprzedaży ryb pochodzących z własnej hodowli, o ile nie będzie obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, spełnia definicję rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując dostawy produktów rolnych wskazanych w art. 2 pkt 20 ustawy w zw. z poz. 19 Załącznika nr 2 do ustawy (tj. ryb sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 03.00.24.0 – Ryby słodkowodne, żywe i schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi) pochodzących z własnej działalności rolniczej, jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia jest prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z wolą Wnioskodawcy, wyrażoną w uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 maja 2016 r., niniejszą interpretacją załatwiono wniosek tylko w zakresie podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.