IBPP1/4512-580/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży pijawek lekarskich
IBPP1/4512-580/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. produkty rolne
 3. rolnik ryczałtowy
 4. zwierzęta
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży pijawek lekarskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży pijawek lekarskich.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zwolnioną z VAT – usługi medyczne – art. 43 ust. 1 pkt 18, Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego – art. 46 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT.

Wnioskodawca obecnie jest na etapie zakładania hodowli pijawek lekarskich (hirudo medicinalis). Hodowla ta jest sklasyfikowana pod kodem PKWiU 01.49.19.0 – Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane gdzie indziej niesklasyfikowane. Po zakupie pijawek Wnioskodawca będzie je hodować przez kilka miesięcy, rozmnażać i później sprzedawać. Hodowla pijawek odbywać się będzie w warunkach laboratoryjnych.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie jest właścicielem gruntów rolnych.

W uzupełnieniu wniosku z 17 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
 2. Prowadzone przez Wnioskodawcę działalności czyli Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a (a nie jak mylnie Wnioskodawca podał we wniosku art. 46) oraz usługi medyczne zwolnione z VAT art. 43 ust. 1 pkt 18.
 3. Na pytanie tut. organu: „Czy Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – jeśli tak to od kiedy...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w sprawie kwalifikacji Wnioskodawcy jako rolnika ryczałtowego Wnioskodawca wystąpił o interpretacje do Biura i na dzień dzisiejszy nie otrzymał odpowiedzi dlatego też nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
 4. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zwraca się o interpretację, ponieważ jest to niepopularna działalność a nie chciałby popełnić jakiegoś błędu już na samym początku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadząc taki rodzaj hodowli Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT oraz czy sprzedaż pijawek będzie zwolniona z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc hodowlę pijawek lekarskich poza gospodarstwem rolnym również korzysta on ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 z uwagi na art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, mimo że Wnioskodawca nie jest rolnikiem. Sprzedaż również będzie zwolniona z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Należy zauważyć, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi więc warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z tego, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ww. ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez działalność rolniczą - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Gospodarstwem rolnym – w myśl art. 2 pkt 16 ww. ustawy – jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W ww. załączniku nr 2 do ustawy, wskazano w pozycji 17 – PKWiU ex 01.4 – Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
 2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
 3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
 4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0).

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zwolnioną z VAT – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a oraz usługi medyczne zwolnione z VAT art. 43 ust. 1 pkt 18.

Wnioskodawca obecnie jest na etapie zakładania hodowli pijawek lekarskich (hirudo medicinalis). Hodowla ta jest sklasyfikowana pod kodem PKWiU 01.49.19.0 – Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane gdzie indziej niesklasyfikowane. Po zakupie pijawek Wnioskodawca będzie je hodować przez kilka miesięcy, rozmnażać i później sprzedawać. Hodowla pijawek odbywać się będzie w warunkach laboratoryjnych.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie jest właścicielem gruntów rolnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy prowadząc taki rodzaj hodowli korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT oraz czy sprzedaż pijawek będzie zwolniona z VAT.

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do wskazanych przepisów prawa należy stwierdzić, że jeśli mające być przedmiotem sprzedaży pijawki lekarskie mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 01.49.19.0 – Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane gdzie indziej niesklasyfikowane, to jako towary wymienione w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o VAT są produktami rolnymi w rozumieniu ustawy o VAT.

Zatem Wnioskodawca, który planuje prowadzić działalność polegającą na hodowli pijawek lekarskich i następnie dokonywaniu ich sprzedaży, spełniać będzie definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Tym samym zamierzona dostawa pijawek lekarskich (PKWiU 01.49.19.0) przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile nie będzie obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, bez względu na osiągnięty obrót z tytułu ww. dostawy. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia będzie prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Tak więc planowana dostawa pijawek lekarskich przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego, jeśli będą one pochodziły z własnej działalności rolniczej, będzie zwolniona od podatku na podstawie wskazanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że prowadząc hodowlę pijawek lekarskich poza gospodarstwem rolnym korzysta ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz że ich sprzedaż również będzie zwolniona z VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku podania przez Wnioskodawcę błędnego symbolu PKWiU dla dostawy pijawek lekarskich) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.