1061-IPTPP3.4512.17.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku jako rolnik ryczałtowy.
1061-IPTPP3.4512.17.2016.2.JMinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. gospodarstwo rolne
  3. rolnicy
  4. rolnik ryczałtowy
  5. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania i przedstawienia stanowiska Wnioskodawczyni. Wniosek z dnia 18 stycznia 2016 r. uzupełniono o podpis Wnioskodawczyni w dniu 11 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni zawarła umowę rozdzielności majątkowej w dniu 10.07.2012 r. Dnia 23 grudnia 2015 roku Wnioskodawczyni dokonała z mężem Aktem Notarialnym podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej.

Obecnie Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni prowadzą odrębne gospodarstwa rolne.

Mąż Wnioskodawczyni prowadzi swoje gospodarstwo rolne będąc zryczałtowanym rolnikiem oraz czynnym płatnikiem podatku VAT.

Mąż Wnioskodawczyni opłaca podatek dochodowy z działów produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych wyliczonych przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni pyta.

Czy Wnioskodawczyni prowadząc gospodarstwo rolne obecnie będzie mogła prowadzić działy specjalne produkcji rolnej...

Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z bycia płatnikiem podatku VAT ze swoich produkcji z działów specjalnych produkcji rolnej.

Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych z własnej działalności.

Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Ale Wnioskodawczyni nie dokonuje dostaw towarów wytworzonych z ww. produktów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawczyni prowadząc obecnie gospodarstwo rolne będzie zwolniona z płacenia podatku VAT i czy Wnioskodawczyni może być rolnikiem ryczałtowym...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) prowadząc oddzielne gospodarstwo rolne i chcąc uzyskać dochody na swój odrębny majątek Wnioskodawczyni powinna być rolnikiem ryczałtowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy stanowi że przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy, przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni zawarła umowę rozdzielności majątkowej w dniu 10.07.2012 r. Dnia 23 grudnia 2015 roku Wnioskodawczyni dokonała z mężem Aktem Notarialnym podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej. Obecnie Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni prowadzą odrębne gospodarstwa rolne. Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych z własnej działalności. Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Wnioskodawczyni nie dokonuje dostaw towarów wytworzonych z ww. produktów.

Wątpliwości Wnioskodawczyni odnoszą się do możliwości zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie aby Wnioskodawczyni mogła korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, zawarła umowę rozdzielności majątkowej i dokonała z mężem podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej. Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Małżonek Wnioskodawczyni nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem z tego względu Wnioskodawczynię należy traktować jako odrębnego podatnika podatku od towarów i usług, który ma zamiar samodzielnie prowadzić rolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym może korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacja został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.