0114-KDIP1-3.4012.563.2018.2.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, jako usługi rolnicze zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla świadczonych usług rolniczych przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 listopada 2018 r. nr 0114- KDIP1-3.4012.563.2018.1.MT (doręczone Stronie w dniu 8 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, jako usługi rolnicze zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla świadczonych usług rolniczych przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, jako usługi rolnicze zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla świadczonych usług rolniczych przez Wnioskodawcę. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 listopada 2018 r. nr 0114- KDIP1-3.4012.563.2018.1.MT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Opisywane przewidywane zdarzenie przyszłe dotyczy planowanych transakcji kontrahenta (dalej: „usługobiorca”) ze spółką cywilną „...”, która jest spółką osób fizycznych, a w której jednym ze wspólników jest usługobiorca.

Usługobiorca w przeszłości złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługobiorca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym ponownie wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługobiorca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Usługobiorca przed podpisaniem z usługodawcą jakiejkolwiek umowy dotyczącej świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług związanych z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych, złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym w ocenie wnioskodawcy, usługobiorca będzie łączyć dwa statusy, tj. odnośnie działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u.. korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a odnośnie pozostałej działalności, tj. innej niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługobiorca nabywając od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., świadczącego je jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., będzie dokonywał ww. zakupów jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, gdyż zakupy nie będą dokonane dla działalności rolniczej usługobiorcy, ponieważ chowu i hodowli tych ryb lub roślin akwariowych dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych odnośnie, których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Usługobiorca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., dalej: „u.o.r.”), gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu może się zmienić.

Usługodawca w przeszłości złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca świadcząc dla usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie je świadczył jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Natomiast w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym w ocenie wnioskodawcy, usługodawca będzie łączyć dwa statusy, tj. odnośnie działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a odnośnie pozostałej działalności, tj. innej niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca świadcząc dla usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie je świadczył jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Usługodawca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r., gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługodawca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu będzie mogło się zmienić.

Usługobiorca podpisze z usługodawcą umowę chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (dalej: „umowa”) na czas nieokreślony, polegającą na świadczeniu przez usługodawcę dla usługobiorcy „usług kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych” (dalej także, jako: „usługi” lub „przedmiot umowy”), do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług.

W czasie trwania umowy usługobiorca będzie powierzał usługodawcy, ryby lub rośliny akwariowe do świadczenia usług odnośnie powierzonych ryb lub roślin akwariowych, a usługodawca w ramach świadczenia usług - przedmiotu umowy będzie:

 1. organizował, prowadził i podtrzymywał chów i hodowlę ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach),
 2. obserwował ryby lub roślin akwariowe w zbiornikach wodnych (akwariach),
 3. opiekował się nad rybami lub roślinami akwariowymi w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. dbanie o ryby lub rośliny akwariowe poprzez zapewnianie rybom lub roślinom akwariowym dobrych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym będzie możliwy pełny rozwój ryb lub roślin akwariowych, w tym uzyskania pożądanych przez usługobiorcę i usługodawcę cech ryb lub roślin akwariowych,
 4. w przypadku zgonu lub choroby poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej zapewnić niezwłocznie i nieodpłatnie usługobiorcy (na własność usługobiorcy) nową rybę lub roślinę akwariową w miejsce zdechłej lub chorej ryby lub rośliny akwariowej, tylekrotnie w okresie świadczenia usług, ile będzie to konieczne dla kontynuowania świadczenia usług.

W ramach świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługodawca będzie wykonywał np. takie konkretne czynności, jak: karmienie ryb akwariowych, oświetlanie zbiorników wodnych (akwariów), ogrzewanie zbiorników wodnych (akwariów), napowietrzanie zbiorników wodnych (akwariów), napełnianie zbiorników wodnych (akwariów) odpowiednią wodą, czyszczenie roślin akwariowych, nawożenie roślin akwariowych, zwalczanie glonów, odmulanie biologiczne, usuwanie fosforanów, zwalczanie ślimaków, korektę ph i twardości wody, usuwanie azotanów i amoniaku, przenoszenie do zbiorników wodnych (akwariów), sadzenie i przesadzanie roślin akwariowych, czyszczenie zbiorników wodnych (akwariów), tj. czyszczenie szyb zbiornikach wodnych (akwariach), czyszczenie podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), uzdatnianie wody w zbiornikach wodnych (akwariach), podmiana/wymiana wody w zbiornikach wodnych (akwariach), wymiana podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. wymiana piasku lub żwirku, wyłapywanie chorych ryb i roślin akwariowych, aplikowanie lekarstw w razie chorób ryb akwariowych, obserwowanie ryb lub roślin akwariowych, selekcja ryb i roślin akwariowych, dobór osobników ryb akwariowych do kojarzenia, łączenie ryb akwariowych w celu ich rozmnożenia, aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i przez usługodawcę ilość tych ryb akwariowych, ale także w celu uzyskania takich cech tych ryb akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, rozmnażanie rośliny akwariowych w taki sposób aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i usługodawcę ilość tych roślin, ale także w celu uzyskania takich cech tych roślin akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, wymiany na nowe ryby lub rośliny akwariowe w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, itp.

W dniu podpisania umowy usługodawca i usługobiorca nie będą posiadać doświadczenia w chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, a wiedzę i doświadczenie w tym zakresie będą zdobywać stopniowo w trakcie świadczenia usług.

Po podpisaniu umowy usługodawca sporządzi w dwóch egzemplarzach, jako osobny dokument oświadczenie o treści, cyt.: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”, którego jeden oryginalny egzemplarz przekaże usługobiorcy. Oświadczenie będzie zawierać: imię i nazwisko usługodawcy i nazwę usługobiorcy, tj. „...” spółka cywilna oraz adresy usługobiorcy i usługodawcy, numery identyfikacji podatkowej usługobiorcy i usługodawcy, numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał, oraz datę zawarcia umowy i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis usługodawcy.

Czynności objęte umową nie będą wykonywane przez usługodawcę dla usługobiorcy od razu po podpisaniu umowy, lecz świadczenie usług będzie rozpoczęte po pewnym czasie oraz, np. w jednym zbiorniku wodnym (akwarium) i w razie woli i decyzji usługobiorcy z usługodawcą stopniowo powiększane w czasie o kolejny zbiornik wodny (akwarium) lub o kolejne zbiorniki wodne (akwaria).

Świadczenie usług, będzie wykonywane przez usługodawcę w zbiorniku wodnym (akwarium) o pojemności od 10 litrów do 1.000 litrów lub w zbiornikach wodnych (akwariach) o pojemności (każdego z nich z osobna) od 10 litrów do 1.000 litrów. Powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą posiadać klasyczne prostokątne kształty i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium), a krawędzie tych zbiorników wodnych (akwariów) będą klejone specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, który będzie nietoksyczny dla ryb akwariowych, nie będą posiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych. W nielicznych przypadkach powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą miały kształt kuli, a w związku z tym w takich przypadkach takie zbiorniki wodne (akwaria) nie będą posiadać klasycznych prostokątnych kształtów i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium) i nie będą posiadać krawędzi klejonych specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, nietoksycznym dla ryb akwariowych i nie będą posiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych.

Zbiornik wodny (akwarium) lub zbiorniki wodne (akwaria) oraz inny sprzęt potrzebny do świadczenia usług, w których będą świadczone usługi w trakcie świadczenia w nich usług będą własnością usługobiorcy.

Zbiorniki wodne (akwaria) będą w trakcie świadczenia usług usytułowane w różnych budynkach lub w pomieszczeniach, w tym, np. będą usytułowane w budynkach mieszkalnych, np. w mieszkaniu, w którym wspólnik usługobiorcy będzie mieszkać lub w siedzibie usługobiorcy lub w mieszkaniu, w którym będzie mieszkać usługodawca.

Usługodawca będzie nabywał od swoich kontrahentów: towary, produkty, materiały, preparaty, sprzęt itd., niezbędne do świadczenia usług, np. takie jak: ryby akwariowe, rośliny akwariowe, zbiorniki wodne (akwaria), pokarm dla ryb, piasek, żwirek, lekarstwa dla ryb akwariowych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla roślin akwariowych, preparaty do zwalczanie glonów, preparaty do odmulania biologicznego, preparaty do usuwania fosforanów, preparaty do zwalczania ślimaków, preparaty dla korekty ph i twardości wody, preparaty do usuwania azotanów i amoniaku, pompki i urządzenia do napowietrzania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia filtrujące do filtrowania wody w zbiornikach wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia do oświetlania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, grzałki do zapewnienia odpowiedniej temperatury w zbiornikach wodnych (akwariach), siatki do odławiania ryb, odkurzacze do czyszczenia podłoża, kotniki dla ryb, termometry, rurki, wężyki, złączki, itd.

Po wykonaniu przez usługodawcę dla usługodawcy usług odnośnie konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy i niekontynuowaniu przez usługodawcę dla usługodawcy nowych usług odnośnie tych konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy, usługodawca będzie zwracał usługobiorcy te konkretne ryby lub rośliny akwariowe.

Świadczenie usług będzie podzielone na okresy wskazane w dokumentach potwierdzających nabycie usług, a później także po wykonaniu usług wskazane w fakturach VAT RR i będzie trwało „podstawowy okres” lub „podstawowe okresy” lub wielokrotność „podstawowych okresów”, poprzez podanie w dokumentach potwierdzających nabycie usług i po wykonaniu usług w fakturach VAT RR zapisu „podstawowy okres” lub ilości „podstawowych okresów”, np. „dwa podstawowe okresy”, np. „trzy podstawowe okresy”, itd., a odnośnie usług dotyczących roślin akwariowych poszczególny „podstawowy okres ” będzie trwał 31 dni. a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 62 dni (2 x 31 = 62), a np. „trzy podstawowe okresy” będą trwały 93 dni (3 x 31= 93), itd., a odnośnie usług dotyczących ryb akwariowych poszczególny „podstawowy okres” będzie trwał 62 dni, a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 124 dni (2 x 62 = 124), a np. „trzy podstawowe okresy” będą trwały 186 dni (3 x 62 = 186), itd.

Wynagrodzenie przysługujące usługodawcy od usługobiorcy za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), będzie obliczane/kalkulowane w oparciu o ceny netto ostatniej nabytej przez usługobiorcę lub usługodawcę w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta dokumentem potwierdzającym nabycie usług, a później po wykonaniu usług także fakturą VAT RR i będzie wynosić 1/31 ceny netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej ryby lub rośliny akwariowej tego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęte świadczoną usługą, zaokrąglona do pełnych groszy, a do tej kwoty będzie doliczana kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, także zaokrąglona do pełnych groszy, tj. jeżeli cena netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta świadczoną usługą będzie wynosić, np. 1,- zł to wynagrodzenie za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku będzie wynosić 3 grosze (1,- zł : 31 = 0,032 zł) zaokrąglone do pełnych groszy, plus kwota zryczałtowanego zwrotu podatku także zaokrąglona do pełnych groszy.

Nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą wykorzystywane przez usługobiorcę do działalności opodatkowanej, gdyż po tym jak usługobiorca podejmie decyzję o sprzedaży całej hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) lub poszczególnych ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy), ww. transakcje sprzedaży, zostaną dokonane przez usługobiorcę jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego i zostaną opodatkowane przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku VAT należnego, gdyż usługobiorca będzie dokonywać sprzedaży produktów rolnych, tj. ryb lub roślin akwariowych, które nie będą pochodzić z jego własnej działalności rolniczej, ponieważ chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych dla usługobiorcy dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych, odnośnie których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

W trakcie (okresie) świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy odnośnie jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, usługobiorca nie będzie posiadał kontrahentów na zakup od usługobiorcy tych jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, odnośnie których w tym okresie będą świadczone usługi i nie będzie w tym okresie tych ryb lub roślin akwariowych sprzedawał.

Usługobiorca z tytułu świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) obejmujących także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, na rachunek bankowy usługodawcy, a ww. zaliczki (przedpłaty) będą wpłacane wielokrotnie przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy w okresie trwania umowy, niezależnie czy wcześniejsze zaliczki (przedpłaty) zostaną już zagospodarowane, tj. niezależnie czy usługi, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty), zostaną już wykonane.

Po dokonaniu wpłat zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy z tytułu świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługobiorca będzie wystawiać usługodawcy w trakcie trwania umowy szczegółowe dokumenty potwierdzające nabycie usług (dalej: „dokumenty potwierdzające nabycie usług”), zawierające między innymi dane:

 1. okres trwania świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy”, itd.,
 2. numer i datę umowy, do której sporządzono dokument potwierdzający nabycie usług;
 3. imię i nazwisko usługobiorcy;
 4. adres usługobiorcy;
 5. nazwę usługodawcy, tj. „...” spółka cywilna;
 6. adres usługodawcy;
 7. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 8. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 9. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 10. datę zakończenia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 11. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat) objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 12. datę wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 13. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 14. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 15. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 16. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”,
 17. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”,
 18. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 19. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 20. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 21. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 22. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 23. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 24. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 25. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.

Usługobiorca będzie ujmować kwoty wpłacanych zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy za świadczenie usług, w ewidencjach lub w ewidencjach korekt, tj. będzie ujmować między innymi: wartość świadczonych usług bez kwot zryczałtowanych zwrotów podatku, kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, wartości świadczonych usług wraz z kwotami zryczałtowanych zwrotów podatku oraz będzie wykazywać stosowne kwoty w deklaracjach dla podatku VAT lub w korektach deklaracji dla podatku VAT za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca dokona wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, w pozycjach dotyczących podatku VAT naliczonego ww. kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku.

Ponieważ zryczałtowane zwroty podatku wypłacane usługodawcy przez usługobiorcę, będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego za okresy rozliczeniowe, w których zostaną dokonane przez usługobiorcę poszczególne wpłaty zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługobiorcę dla usługobiorcy, kwoty VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.

W pierwszych dniach po upływie okresów wskazanych w poszczególnych dokumentach potwierdzających nabycie usług, tj. po upływie „podstawowego okresu” lub po upływie wielokrotności „podstawowego okresu”, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca do poszczególnych dokumentów potwierdzających nabycie usług będzie wystawiać i wydawać usługodawcy faktury VAT RR, zawierające między innymi dane:

 1. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 2. data wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 3. okres trwania świadczenia usług objętych fakturą VAT RR, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy” itd.:,
 4. numer i datę umowy, do której sporządzono fakturę VAT RR;
 5. imię i nazwisko usługobiorcy;
 6. adres usługobiorcy;
 7. nazwę usługodawcy, tj. „...” spółka cywilna;
 8. adres usługodawcy;
 9. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 10. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 11. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 12. datę zakończenia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 13. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat);
 14. datę wystawienia faktury VAT RR;
 15. numer kolejny faktury VAT RR;
 16. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 17. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 18. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”,
 19. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”,
 20. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 21. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 23. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych fakturą VAT RR;
 24. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 25. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 26. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy faktury VAT RR lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy faktury VAT RR może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 27. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.;
 28. oświadczenie usługodawcy w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z planowanymi transakcjami i czynnościami opisanymi we wniosku, od których uzależnione będzie zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie oczekiwanych przez:

 1. usługodawcę głównych korzyści, takich jak:
  1. zyskanie od usługobiorcy wynagrodzenia za usługi wskazane we wniosku,
  2. uzyskanie od usługobiorcy zryczałtowanego zwrotu podatku zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla świadczonych usług, gdyż usługodawca jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. będzie pozbawiony prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywania środków produkcji potrzebnych dla świadczenia usług rolniczych, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u.,
 2. usługobiorcę główne korzyści, takich jak:
  1. nabycie od usługobiorcy usług wskazanych w wniosku, tj. usług kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług,
  2. zwiększenie zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. kwoty podatku VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca będzie dokonywał wpłat zaliczek na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług i w konsekwencji kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.

Wartość rynkowa lub nominalna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego na dzień złożenia wniosku oraz w obecnym roku nie wynosi i w przyszłych najbliższych poszczególnych latach nie będzie wynosić łącznie co najmniej 10.000.000 zł.

Usługobiorca będący osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bierze i będzie brał udział bezpośrednio w zarządzaniu usługodawcy, tj. spółką cywilną „...” położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jej kontroli, gdyż usługobiorca jest jednym z wspólników ww. Spółki, ponieważ posiada i będzie w niej posiadał bezpośrednio udział nie mniejszy niż 25%.

Transakcje i czynności objęte zdarzeniem przyszłym opisanym w wniosku będą oparte tak jak zostało przedstawione w wyczerpującym przedstawieniu zdarzenia przyszłego w wniosku na podpisanej umowie zawartej między usługobiorcą a usługodawcą. W związku z tym te transakcje i czynności oparte na ww. umowie będą dokonywane wyłącznie między usługodawcą a usługobiorcą. Powyższe jednak nie wyklucza, aby usługobiorca po pewnym czasie, w tym nawet po dłuższym czasie podpisał podobne umowy z innymi podmiotami - kontrahentami i na podstawę tych umów będą mogły być dokonywane takie same transakcje i czynności przez inne podmioty - kontrahentów dla usługobiorcy.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że wątpliwości nie budzi kwestia pod jakim symbolem PKWiU z 2008 r. Wnioskodawca powinien klasyfikować opisaną usługę polegającą na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy, dlatego pytania we wniosku nie dotyczą ww. kwestii i symbol PKWiU z 2008 r. nie został wskazany w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku, niemniej jednak Wnioskodawca informuje, że ze stanowiska Wnioskodawcy do poszczególnych pytań przedstawionych w ww. wniosku w sposób jednoznaczny wynika, iż zdaniem Wnioskodawcy usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych”, a w związku z tym oczywistym jest do jakiego PKWiU z 2008 r. Wnioskodawca zamierza klasyfikować ww. usługi objęte opisem zdarzenia przyszłego w ww. wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługodawca będzie sprzedawał usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., tj. usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.?
 2. Czy usługodawca będzie sprzedawał usługobiorcy usługi wykonane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u.?
 3. Zakładając, że odpowiedzi na pytania: nr 1 i nr 2 są twierdzące, a dodatkowo usługodawca:
  1. złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.,
  2. nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.,
  3. będzie otrzymywał zaliczki (przedpłaty) od usługobiorcy na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi,
  4. nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub będzie posiadał gospodarstwo rolne lub leśne lub grunt,
  5. będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach),
  6. niezależnie od wielkości jego działalności oraz miejsca i sposobu jej wykonania,
  7. bez konieczności spełniania innych niż ww. wymogów (w tym wymogów innych ustaw),
  - czy usługodawca będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., tj. czy usługobiorcy będzie sprzedawał usługi rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca?
 4. Zakładając, że odpowiedzi na pytania: nr 1, nr 2, nr 3 są twierdzące, czy sprzedawane usługobiorcy przez usługodawcę usługi będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a usługodawca powinien otrzymywać od usługobiorcy zryczałtowane zwroty podatku, o którym mowa w art. 115 ust. 1 u.p.t.u. w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 7%, a po ww. dniu wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1

W myśl art. 2 pkt 21 u.p.t.u. ilekroć w przepisach u.p.t.u. jest mowa o usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

W załączniku nr 2 do u.p.t.u. zawierającym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT zostało wskazane między innymi:

 1. w poz. 1 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.1 - Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1), 2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0), 3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0),
 2. w poz. 16 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.30.10.0 - Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią,
 3. w poz. 17 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.4 - Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem: 1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzebionej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0), 4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0),
 4. w poz. 18 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 02 - Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU ex 02.20.13.0),
 5. w poz. 19 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 03 - Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem: 1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0), 2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0), 3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków, 4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0), 5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0), 6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0), 7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0), 8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00),
 6. w poz. 26 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 10.20.11.0 - Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone,
 7. w poz. 35 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 01.6 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),
 8. w poz. 36 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 02.40.10 - Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,
 9. w poz. 37 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 03.00.7 - Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0),
 10. w poz. 38 usługi o symbolu PKWiU 2008 77.31.10.0 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

W myśl art. 2 pkt 18 u.p.t.u. przez gospodarstwo rybackie - rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.

Sformułowanie „rybactwo” zgodnie, np. ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, tom 111, Warszawa 1981, pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, str. 149 oznacza, cyt.: „hodowlę i łowienie ryb (także: raków, krabów)”.

Wykonywane przez usługodawcę dla usługobiorcy usługi dotyczyć będą ryb i roślin akwariowych, w związku z tym należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 ze zm.) ryby akwariowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 03.00.12.0 „Ryby żywe, ozdobne, hodowlane”, a rośliny akwariowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 03.00.69.0 „Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W oparciu o § 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) ryby akwariowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 03.00.11.0 „Ryby żywe, ozdobne”, a rośliny akwariowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 03.00.69.0 „Pozostałe produkty połowów, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Natomiast zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 ze zm.), jak i w oparciu o § 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) usługi, które będą wykonywane przez usługodawcę dla usługobiorcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 03.00.72.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych”.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 u.p.t.u. rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u. oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Jak stanowi art. 2 pkt 21 u.p.t.u., przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

W załączniku nr 2 do u.p.t.u. stanowiącym „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, pod poz. 37 zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0).

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 2 pkt 30 u.p.t.u., przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z tym, że usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy będą usługami wspomagającymi chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0, czyli usługami wymienionymi w poz. 37 w załączniku nr 2 do u.p.t.u., dlatego usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., tj. usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2

Jak stanowi art. 2 pkt 21 u.p.t.u., przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

W związku z tym, że usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy będą usługami wspomagającymi chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0, czyli usługami wymienionymi w poz. 37 w załączniku nr 2 do u.p.t.u., dlatego usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., tj. usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 u.p.t.u. ilekroć w przepisach u.p.t.u. jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0). a także świadczenie usług rolniczych.

W myśl art. 2 pkt 18 u.p.t.u. przez gospodarstwo rybackie - rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.

Sformułowanie „rybactwo” zgodnie, np. ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, tom III, Warszawa 1981, pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, str. 149 oznacza, cyt.: „hodowlę i łowienie ryb (także: raków, krabów)”.

W związku z tym, że usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy, dlatego będą usługami rolniczymi w rozumieniu art. 2 pkt 21 u.p.t.u., tj. usługami mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0, wymienionymi w załączniku nr 2 do u.p.t.u., a w związku z tym, że działalność rolnicza, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. obejmuje między innymi: chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie oraz świadczenie usług rolniczych, usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi, które będą wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa art. 2 pkt 15 u.p.t.u.

Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3

 1. Usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl ust. 2 art. 96 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Z przepisu ust. 5 art. 15 u.p.t.u. wynika, że przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Jak stanowi ust. 3 art. 43 u.p.t.u. rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Natomiast z ust. 5 art. 43 u.p.t.u. wynika, że podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. lub złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

 1. Usługodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.t.u., ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z definicji rolnika ryczałtowego wynika, że zastrzeżenie dotyczące nieprowadzenia ksiąg rachunkowych przez rolnika dotyczy wyłącznie działalności rolniczej, z którą wiąże się ww. zwolnienie w podatku VAT, a nie całokształtu jego działalności. Gdyby intencją ustawodawcy było obostrzenie tego warunku i rozszerzenie na całokształt działalności, to ustawodawca użyłby w definicji określenia „z wyjątkiem podatnika”, a nie jak użył „z wyjątkiem rolnika”.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W związku z tym, że przychody netto usługodawcy ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro, usługodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.

 1. Usługodawca będzie otrzymywał od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi.

W myśl art. 116 ust. 6 u.p.t.u zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 u.p.t.u.).

Z ust. 8 art. 116 u.p.t.u. wynika, że warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z ust. 9 art. 116 u.p.t.u. przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W myśl ust. 9a art. 116 u.p.t.u. przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Zgodnie z art. 116 ust. 9b u.p.t.u. przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 118 u.p.t.u. między innymi przepis art. 116 ust. 6-9b u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczą ten podatek.

Usługodawca będzie otrzymywał od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na świadczenie usług na swój rachunek bankowy, a następnie będzie świadczył usługi dla usługobiorcy.

 1. Nieposiadanie przez usługodawcę gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub posiadanie gospodarstwa rolnego lub leśnego lub grunt, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Z ww. przepisu wynika, że w przypadku, gdy działalność ta prowadzona jest w formie gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego i osoby te prowadzą wyłącznie tego typu działalność, za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 u.p.t.u.

W myśl ust. 5 art. 15 u.p.t.u. przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Z powyższego przepisu wynika, że zasadę określoną w art. 15 ust. 4 u.p.t.u. stosuje się również do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach, tj. zgodnie z wolą ustawodawcy działalność rolnicza może być prowadzona w innej formie niż gospodarstwo rolne lub leśne lub rybackie.

O tym, że działalność rolnicza może być prowadzona w dowolnej innej formie świadczy poza treścią art. 15 ust. 4 i 5 u.p.t.u. także treść art. 2 pkt 15 u.p.t.u., w którym ustawodawca zawarł definicję „działalności rolniczej” obejmującą przykłady produkcji oraz świadczenie usług rolniczych.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 u.p.t.u. ilekroć jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Większość z ww. przykładów działalności rolniczej wskazanych w ww. przepisie, z natury rzeczy i wyrobionej w tych dziedzinach praktyki mogą być wykonywane poza gospodarstwem rolnym i bez gruntu, np. „hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie”, która zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.t.u. jest wykonywana w tzw. gospodarstwie rybackim, a to oznacza, że ustawodawca dopuszcza możliwość działalności rolniczej poza gospodarstwem rolnym i bez gruntu.

Jako działalność rolniczą ustawodawca traktuje także „świadczenie usług rolniczych” (jak najbardziej rozumiane szeroko), nie ograniczając ich do świadczenia na konkretnym terenie lub w konkretny sposób ustalony przez ustawodawcę.

W myśl art. 2 pkt 21 u.p.t.u. usługami rolniczymi są usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u., w którym w pozycji 35 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 01.6 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”, a w pozycji 37 załącznika nr 2 do u.p.t.u. zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 03.00.7 „Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)”.

Należy podkreślić, że sformułowanie „rybactwo” zgodnie, np. ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, tom III, Warszawa 1981, pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, str. 149 oznacza, cyt.: „hodowlę i łowienie ryb (także: raków, krabów)”.

Usługi mogą być świadczone przez usługodawcę u usługobiorcy lub w dowolnym miejscu wskazanym przez usługobiorcę lub uzgodnionym z usługobiorcą, a miejscem tym może nie być gospodarstwo rolne i miejsce to może być zmienne. Usługodawca lub usługobiorca nie muszą posiadać gospodarstw rolnych lub gruntów, gdyż mogą one być zbędne do świadczenia usług.

Powyższe poglądy potwierdzają od lat organy podatkowe, a dla przykładu można przywołać interpretację indywidualną nr PP/443/I-28/04/104636/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w ..., w której wskazano, cyt.: „Czy osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych, nie posiadająca własnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może zostać uznana za rolnika ryczałtowego?”, a dalej wskazano, cyt.: „Wobec powyższego osobę fizyczną, która świadczy usługi związane z leśnictwem, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. świadczy usługi rolnicze, należy uznać za rolnika ryczałtowego.

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr PP/443-91/04 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego, wskazano, cyt.: „Wobec powyższego osoby, które świadczą usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, niezależnie od faktu, czy prowadzą gospodarstwo rolne czy nie, należy uznać za rolnika ryczałtowego (jeżeli korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

W kolejnej przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, wskazano, cyt.: „Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że chów ryb, o który rozszerzył działalność, będzie prowadzony w zbiornikach sztucznych (poza gospodarstwem rolnym, którego nie posiada) stanowi przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest już podatnikiem tego podatku.”, a dalej wskazano, cyt.: „Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 18 ustawy, należy stwierdzić, że jako osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy, będzie Pan z mocy prawa rolnikiem ryczałtowym”.

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPPI/443-1645/08-4/IG z dnia 21 listopada 2008 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Reasumując wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy Spółka: 1. nie spełnia wymogów art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o podatku VAT, 2. nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3. nie posiada czasowo gruntów albo że posiada grunty poniżej 1 ha, 4. dokonuje cały czas bez zmian wyłącznie: dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i świadczenia usług, o których mowa w załączniku Nr 2 do ustawy o podatku VAT, to nie może się wyzbyć statusu rolnika ryczałtowego (przestać być rolnikiem ryczałtowym), (...).”, a dalej wskazane, cyt.: „W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe”.

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-1262/12-4/MM z dnia 25 lutego 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w imieniu Ministra Finansów, dotyczącej tego, czy osoba Fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej, ani nieposiadająca gospodarstwa rolnego - ziemi rolnej o pow. 1 ha) prowadząca hodowlę ślimaka jadalnego będzie mogła korzystać z zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zostało wskazane, cyt.: „Biorąc pod uwagę powyżej opisane przepisy prawa podatkowego na tle zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która prowadzi działalność rolniczą polegająca na hodowli ślimaków spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni dokonując dostawy produktów rolnych (ślimaków sklasyfikowanych pod wskazanym wyżej numerem PKWiU) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (bowiem przychody netto ze sprzedaży ślimaków jak wskazała Wnioskodawczyni nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej”.

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ z dnia 8 marca 2017 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na konieczność posiadania przez rolnika ryczałtowego własnego gospodarstwa rolnego. Natomiast koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej”.

Nieposiadanie przez usługodawcę gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub posiadanie gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

 1. Usługodawca będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach).

Zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.t.u. ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.

W interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Dla potrzeb szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania działalności rolnej, do której - zgodnie z wyżej cyt. definicją - zaliczono również chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, wprowadzono autonomiczną definicję gospodarstwa rybackiego. Przez takie gospodarstwo - w świetle art. 2 pkt 18 ustawy - rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie. Zatem uznać należy, iż samo podjęcie działalności polegającej na chowie lub hodowli ryb (i innych organizmów żyjących w wodzie), przesądza o posiadaniu gospodarstwa rybackiego, a tym samym wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług”.

W związku z tym, że usługodawca będzie świadczył: „usługi kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych” ww. usługi będą świadczone przez usługodawcę w gospodarstwie rybackim, o którym mowa w art. 2 pkt 18 u.p.t.u.

 1. Wielkość działalności usługodawcy oraz miejsce i sposób jej wykonywania, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

Działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być prowadzona, niezależnie od wielkości tej działalności, tj. w bardzo małych rozmiarach, gdyż w przepisach u.p.t.u. ustawodawca nie wskazał jakich rozmiarów musi być ta działalność.

Działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być prowadzona niezależnie od miejsca oraz sposobu jej wykonywania, gdyż w przepisach u.p.t.u. ustawodawca nie wskazał, że działalność rolnicza musi być wykonywana w konkretnym miejscu oraz że musi być wykonywana w konkretny sposób wskazany przez ustawodawcę.

Przykładowo uprawa roślin ozdobnych będąca niewątpliwie działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może odbywać się. np. w gruncie lub w doniczkach bez posiadania gruntu lub mogą być uprawiane nawet bez ziemi, np. „in vitro” itd.

Działalność rolnicza, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być wykonywana, np. na tzw. świeżym powietrzu lub wszelkiego rodzaju budynkach lub budowlach, np.: budynkach gospodarskich, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, magazynach, szklarniach, tunelach foliowych, itd.

Hodowla ryb akwariowych, czy szeroko ujmując wszelkich ryb, będąca z całą pewnością działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. oraz usługi rolnicze będące działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., mogą odbywać się, np.: w akwariach, w oczkach wodnych, w stawach lub innych zbiornikach wodnych oraz mogą być wykonywane, np. na tzw. świeżym powietrzu lub wszelkiego rodzaju budynkach lub budowlach, w tym, np.: budynkach gospodarskich, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, magazynach, szklarniach, tunelach foliowych, itd., tj. w dowolnym miejscu wskazanym przez usługodawcę lub uzgodnionym z usługodawcą.

Wielkość działalności usługodawcy oraz miejsce jej wykonywania, np. w mieszkaniu w budynku mieszkalnym i sposób jej wykonywania, nie mają żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

 1. Usługodawca, aby korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. nie musi spełnić innych wymogów niż wskazanych w pytaniu, w tym wymogów wynikających z innych ustaw poza brakiem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Gdyby ustawodawca chciał, aby rolnik ryczałtowy spełniał lub nie spełniał (poza brakiem obowiązku prowadzenia na podstawie odrębnych przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych) inne wymogi, w tym wymogi wynikające z innych ustaw to by to wskazała w u.p.t.u., a tego nie uczynił.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.t.u., ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Analizując poszczególne elementy tej definicji przede wszystkim należy ustalić, czy użycie przez ustawodawcę pojęcia „rolnik” wskazuje wyłącznie na osobę fizyczną, czy może w tym zakresie podmiotowym mieszczą się również spółki cywilne osób fizycznych. Problem ten rozstrzyga art. 116 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u., stanowiącej: „jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną (...)”, co pozwala jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z wolą ustawodawcy inne podmioty niż osoby fizyczne mogą mieć status rolnika ryczałtowego w tym. np., spółki cywilne osób fizycznych.

W przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPP1/4512-10/15/BK z dnia 19 marca 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „(...) dostawa ryb hodowlanych w wodach śródlądowych pochodzących z własnej działalności rolniczej (hodowli) dokonywana przez spółkę cywilną może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy”.

Z ww. przepisu wynika, że ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek braku prawa do korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u., czyli przypadek obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z tym usługodawca nie musi spełnić innych wymogów wynikających z innych ustaw, aby spełniać wymogi rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u.

Powyższe wnioski znajdują także potwierdzenie w postanowieniach (wiążących interpretacjach) Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście oraz decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jak i interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W dniu 29 czerwca 2007 r. wspólnik usługobiorcy zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej wiążącej interpretacji w jego indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, odnośnie wymagań, które muszą zostać spełnione, aby być uznanym za rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a w odpowiedzi na wniosek z dnia 29 czerwca 2007 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wydal między innymi postanowienia (wiążące interpretacje): nr 1449/IBV/33/2007/AP z dnia 26 września 2007 r. nr 1449/1BV/34/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., nr 1449/1BV/35/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., nr 1449/1 BV/36/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., w których wskazał, cyt.: „Zgodnie zatem z art. 2 status rolnika ryczałtowego mogą uzyskać osoby fizyczne oraz Spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 800.000 euro, bowiem podatnicy ci nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. A zatem Usługobiorca cywilna dokonująca dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej lub świadcząca usługi rolnicze, która nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych może mieć status rolnika ryczałtowego.

W sprawie ww. postanowień (wiążących interpretacji) Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście na późniejszym etapie zostały wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie decyzje (wiążące interpretacje): nr 1401/PV-IV/4407/14-19a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-IV/4407/14-18a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-IY74407/14-17a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r. nr 1401/PV-1V/4407/14-16a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., w których wskazano, cyt.: „W świetle powyższych przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż podatnikiem podatku od towarów i usług może być w zasadzie każdy samodzielny podmiot prawny, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą. Przy czym za działalność gospodarczą uznaje się również czynności rolników. Równocześnie przepis art. 2 ust. 19 ww. ustawy wskazujący definicję rolnika ryczałtowego nie wskazuje, aby jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, tj. Usługobiorca cywilna, nie mogła być rolnikiem ryczałtowym. Jedynym warunkiem korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego jest brak obowiązku takiego podmiotu, wynikającego z odrębnych przepisów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku bowiem, gdy osoba fizyczna, czy Spółka cywilna dokonująca dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej bądź świadcząca usługi rolnicze będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, wówczas podmiot taki utraci status rolnika ryczałtowego”.

Usługodawca, aby korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. nie musi spełnić innych wymogów niż wskazanych w pytaniu, w tym wymogów wynikających z innych ustaw poza brakiem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3, w związku z tym, że usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0, objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., a dodatkowo usługodawca:

 1. złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którymi wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. I pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.,
 2. nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.,
 3. będzie otrzymywał zaliczki (przedpłaty) od usługobiorcy na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi,
 4. nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub będzie posiadał gospodarstwo rolne lub leśne lub grunt,
 5. będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach),
 6. niezależnie od wielkości jego działalności oraz miejsca i sposobu jej wykonania,
 7. bez konieczności spełniania innych niż ww. wymogów (w tym wymogów innych ustaw),

usługobiorca powinien uznać usługodawcę za rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., tj. usługobiorca będzie nabywał usługi od rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca.

Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 4

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W myśl ust. 2 art. 115 u.p.t.u., stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Natomiast z art. 146a pkt 3 u.p.t.u., wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

W związku z tym, że:

 1. nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą usługami rolniczymi, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., tj. usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 03.00.72.0 wymienionymi w załączniku nr 2 do u.p.t.u.,
 2. nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą wykonywane dla usługobiorcy przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa art. 2 pkt 15 u.p.t.u.,
 3. usługobiorca będzie nabywał usługi od rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca,

nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a usługobiorca powinien wypłacać usługodawcy zryczałtowane zwroty podatku, o którym mowa w art. 115 ust. 1 u.p.t.u. w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 7%, a po ww. dniu wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzeni przyszłego jest prawidłowe.

Ad 1, 2, 3

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Wymienione zwolnienie od podatku ma charakter przedmiotowo - podmiotowy. Od podatku zwolniona jest wyłącznie – po pierwsze: dostawa produktów rolnych oraz usług rolniczych, po drugie: realizowana przez rolnika ryczałtowego, po trzecie: produkty lub usługi muszą pochodzić z działalności rolniczej tego rolnika ryczałtowego.

Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy, przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Jak stanowi art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, pod pozycją 37 zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0).

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (usługodawca) zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, której przedmiotem będzie hodowla ryb lub roślin akwariowych. W czasie trwania umowy usługobiorca będzie powierzał usługodawcy ryby lub rośliny akwariowe do świadczenia usług odnośnie powierzonych ryb lub roślin akwariowych, a usługodawca w ramach świadczenia usług - przedmiotu umowy będzie:

 1. organizował, prowadził i podtrzymywał chów i hodowlę ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach),
 2. obserwował ryby lub roślin akwariowe w zbiornikach wodnych (akwariach),
 3. opiekował się rybami lub roślinami akwariowymi w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. dbał o ryby lub rośliny akwariowe poprzez zapewnianie rybom lub roślinom akwariowym dobrych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym będzie możliwy pełny rozwój ryb lub roślin akwariowych, w tym uzyskania pożądanych przez usługobiorcę i usługodawcę cech ryb lub roślin akwariowych,
 4. w przypadku zgonu lub choroby poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej zapewniał niezwłocznie i nieodpłatnie usługobiorcy (na własność usługobiorcy) nową rybę lub roślinę akwariową w miejsce zdechłej lub chorej ryby lub rośliny akwariowej, tylekrotnie w okresie świadczenia usług, ile będzie to konieczne dla kontynuowania świadczenia usług.

W ramach świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługodawca będzie wykonywał np. takie konkretne czynności, jak: karmienie ryb akwariowych, oświetlanie, ogrzewanie, napowietrzanie zbiorników wodnych (akwariów), napełnianie zbiorników wodnych (akwariów) odpowiednią wodą, czyszczenie, nawożenie roślin akwariowych, zwalczanie glonów, odmulanie biologiczne, usuwanie fosforanów, zwalczanie ślimaków, korektę ph i twardości wody, usuwanie azotanów i amoniaku, przenoszenie do zbiorników wodnych (akwariów), sadzenie i przesadzanie roślin akwariowych, czyszczenie zbiorników wodnych (akwariów), tj. czyszczenie szyb, czyszczenie podłoży, uzdatnianie wody w zbiornikach wodnych (akwariach), podmiana/wymiana wody w zbiornikach wodnych (akwariach), wymiana podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. wymiana piasku lub żwirku, wyłapywanie chorych ryb i roślin akwariowych, aplikowanie lekarstw w razie chorób ryb akwariowych, obserwowanie ryb lub roślin akwariowych, selekcja ryb i roślin akwariowych, dobór osobników ryb akwariowych do kojarzenia, łączenie ryb akwariowych w celu ich rozmnożenia, aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i przez usługodawcę ilość tych ryb akwariowych, ale także w celu uzyskania takich cech tych ryb akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, rozmnażanie roślin akwariowych w taki sposób aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i usługodawcę ilość tych roślin, ale także w celu uzyskania takich cech tych roślin akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, wymiany na nowe ryby lub rośliny akwariowe w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, itp. Usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy objęte umową będą mieścić się w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 dla usługi rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 21 ustawy objętej załącznikiem nr 2 do ustawy wykonywanej w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy.

Dla zastosowania wymienionego zwolnienia konieczne jest ustalenie statusu rolnika ryczałtowego.

W art. 43 ust. 3 ustawy postanowiono, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Jak wynika z powyższego, do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązane są podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy. Są to – nazywane podatnikami – podmioty będące osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi wykonującymi samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Tak więc nie ma przeszkód, aby działalność rolnicza podlegała rozliczeniu VAT na zasadach ogólnych. Wybierając taki sposób opodatkowania działalności rolniczej, rolnik zobowiązany jest do rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami o VAT, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji podatkowych i rozliczania podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Jednakże, ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Regulacja ta jest wynikiem tego, że gospodarstwo rolne może być współwłasnością kilku osób może być również prowadzone w ramach spółki cywilnej. Oznacza to, że rolnikiem ryczałtowym może być także inny niż osoba fizyczna podmiot, w szczególności ze statusu rolnika ryczałtowego może korzystać spółka cywilna, przy założeniu, że dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i/lub świadczy usługi rolnicze, korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy oraz jednocześnie nie jest obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wprawdzie zgodnie z Kodeksem cywilnym spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, jednakże jest ona traktowana na gruncie przepisów o VAT jako samodzielny podatnik, mieści się w zakresie definicji podatnika jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą.

Wnioskodawca zamierza podpisać umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych jako rolnik ryczałtowy niezobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Świadczone usługi są wymienione – jak rozstrzygnięto wyżej – w załączniku nr 2 do ustawy.

W przedstawionych okolicznościach spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę (usługodawcę) za rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonującego świadczenia usług rolniczych zwolnionych od podatku w związku z poz. 37 załącznika nr 2 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr: 1, 2 i 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad 4

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy świadczonych usług oraz obowiązku wypłacania na rachunek bankowy Wnioskodawcy (usługodawcy) kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 ustawy w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r., wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 7%, a po ww. dniu wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%.

Jak już wcześniej zostało przedstawione, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Zgodnie z art. 118 ustawy, przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Stosownie do art. 115 ust. 2 ustawy, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wskazać należy, że na podstawie art. 146a pkt 3 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

W tym miejscu należy podkreślić, jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 7%, na chwile obecną więc po dniu 31 grudnia 2018 r. stawka ta wynosi 6,5%.

Przy czym na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Powołane przepisy obligują nabywcę produktów rolnych oraz usług rolniczych rozliczającego podatek VAT do wypłaty rolnikowi kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. Przepisy wprost nie określają terminu zapłaty takiego zwrotu.

Zwrócić należy uwagę jednakże na warunek wynikający z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, z którego wynika obowiązek zapłaty zwrotu kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu przez podatnika zamierzającego zwiększyć kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu.

Wskazać należy, że z powyższego rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym. Natomiast usługobiorca będzie podatnikiem podatku VAT czynnym i będzie nabywał od Wnioskodawcy usługi rolnicze polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych. W związku z tym usługobiorca będzie zobowiązany do wypłaty rolnikowi ryczałtowemu - Wnioskodawcy - kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku na Jego rachunek bankowy w terminie do 14 dnia od nabycia usługi (chyba że zawarto umowę określającą dłuższy termin płatności). Jak wynika z opisu sprawy, usługobiorca będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) obejmujących także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, na rachunek bankowy usługodawcy (Wnioskodawcy).

Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie przysługiwać Mu od usługobiorcy zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 ustawy, a usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) powinien wypłacać usługodawcy także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r., wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 7% zgodnie z art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy, a po tym dniu wg stawki zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%, o ile w tym zakresie nie zmienią się przepisy ustawy o podatku VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.