0114-KDIP1-3.4012.380.2017.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym prowadzącym gospodarstwo rolne będące majątkową wspólnotą małżeńską. Żona Wnioskodawcy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą inną niż rolnicza i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Pomoc żonie w prowadzeniu jej działalności poprzez zakup ze wspólnych środków potrzebnego sprzętu, jak również poprzez świadczenie usług polegających na wywozie popłuczyn nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku zmiany sposobu rozliczenia podatku VAT z gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca w dalszym ciągu może posiadać status rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 2 pkt 19 ustawy i korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2017 r. (data wpływu 4 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT z gospodarstwa rolnego w sytuacji pomocy żonie w prowadzeniu jej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT z gospodarstwa rolnego w sytuacji pomocy żonie w prowadzeniu jej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Żona Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sporządzania i rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej sklasyfikowanych jako PKD 82.99 Z i jest czynnym podatnikiem VAT. W najbliższym czasie żona Wnioskodawcy zamierza poszerzyć swoją działalność o myjnię do samochodów ciężarowych sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z. Wnioskodawca pomaga żonie w prowadzeniu działalności. Na mocy zawartego małżeństwa gospodarstwo Wnioskodawcy w świetle przepisów o prowadzeniu gospodarstw rolnych stało się wspólnotą majątkową. Zakupiony ze środków wspólnych w przyszłości sprzęt będzie stanowił majątek wspólny, ponieważ Wnioskodawca nie posiada rozdzielności majątkowej. W przyszłości głównym źródłem dochodu z działalności żony Wnioskodawcy będzie mycie i konserwacja pojazdów. W procesie mycia pojazdów do przewozu trzody chlewnej i drobiu powstaną popłuczyny, tj. mieszanina odchodów zwierzęcych i wody, które mogą być stosowane jako nawóz organiczny. W związku z tym planowany jest zakup sprzętu do usuwania popłuczyn, których naturalnymi odbiorcami będą rolnicy. W ramach pomocy żonie, Wnioskodawca będzie zajmował się wywozem popłuczyn.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wspólne finansowanie sprzętu do działalności żony Wnioskodawcy oraz pomoc przy prowadzeniu jej działalności w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa przez prowadzącego działalność, będącego jednocześnie współmałżonkiem rolnika ryczałtowego, wymusza zmianę sposobu rozliczania podatku VAT z gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólne finansowanie sprzętu do działalności żony Wnioskodawcy oraz pomoc przy prowadzeniu jej działalności w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa przez prowadzącego działalność, będącego jednocześnie współmałżonkiem rolnika ryczałtowego nie wymusza na Wnioskodawcy zmiany sposobu rozliczenia podatku VAT z gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą będąc rolnikiem ryczałtowym. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności lub świadczącego usługi rolnicze. Na mocy art. 43 ust.1 pkt 3 z tytułu prowadzonej działalności rolniczej Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku. Wnioskodawca Ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze zwolnienia, pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R.

Wspólność majątkowa powstała na mocy zawartego małżeństwa w świetle przepisów o prowadzeniu gospodarstw rolnych. Pomoc żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej nie determinuje do objęcia gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy podatkiem VAT. Żona Wnioskodawcy w ramach rozszerzonej działalności o myjnię samochodów do przewozu trzody chlewnej i drobiu będzie świadczyła usługi na rzecz rolników pod kątem wywozu popłuczyn powstałych w procesie mycia sprzętem, który zostanie zakupiony ze środków wspólnych. Na tę okoliczność żona będzie wystawiała faktury i rozliczała się z podatku od towarów i usług będąc czynnym podatnikiem VAT. Wspólność majątkowa, wspólne finansowanie sprzętu do działalności gospodarczej ze środków żony Wnioskodawcy oraz gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do objęcie gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy podatkiem VAT. Tym bardziej, że żona Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz jest czynnym podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza, zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin: „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Rolnikiem ryczałtowym, w myśl art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Zwolnieni od podatku są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Oznacza to, że:

  • świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu,
  • innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

Rolnicy ryczałtowi korzystają zatem ze zwolnienia bez względu na wartość dostaw w zakresie produktów rolnych i usług rolniczych.

Nie ma jednak przeszkód, aby działalność rolnicza podlegała rozliczeniu VAT na zasadach ogólnych. Wybierając taki sposób opodatkowania działalności rolniczej, rolnik zobowiązany jest do rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami o VAT, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji podatkowych i rozliczania podatku.

Istnieje również możliwość stosowania wariantów mieszanych przy wyborze formy opodatkowania. Jeżeli więc podatnik poza działalnością rolniczą prowadzi jeszcze inną działalność gospodarczą, może:

  • korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy towarów z własnej produkcji rolnej bez względu na wartość dostaw w zakresie produktów rolnych oraz korzystać ze zwolnienia od podatku z tytułu pozostałych dostaw i świadczenia usług, w przypadku gdy wartość tych pozostałych dostaw nie przekroczyła w poprzednim roku limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. W myśl przywołanego artykułu zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym łącznie 20.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku,
  • korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i równocześnie być opodatkowanym podatnikiem VAT z tytułu dostaw innych produktów niż własne produkty rolne oraz świadczenia usług innych niż usługi rolnicze; opodatkowanie to może być skutkiem wyboru podatnika - jeśli obroty z tego tytułu nie przekroczyły limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, lub może być obligatoryjne, jeśli obroty te przekroczyły ten limit,
  • zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i wówczas cała prowadzona przez niego działalność zostanie objęta podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Żona Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sporządzania i rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej sklasyfikowanych jako PKD 82.99 Z i jest czynnym podatnikiem VAT. W najbliższym czasie żona Wnioskodawcy zamierza poszerzyć swoją działalność o myjnię do samochodów ciężarowych sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z. Wnioskodawca pomaga żonie w prowadzeniu działalności. Na mocy zawartego małżeństwa gospodarstwo Wnioskodawcy w świetle przepisów o prowadzeniu gospodarstw rolnych stało się wspólnotą majątkową. Zakupiony ze środków wspólnych w przyszłości sprzęt będzie stanowił majątek wspólny, ponieważ Wnioskodawca nie posiada rozdzielności majątkowej. W przyszłości głównym źródłem dochodu z działalności żony Wnioskodawcy będzie mycie i konserwacja pojazdów. W procesie mycia pojazdów do przewozu trzody chlewnej i drobiu powstaną popłuczyny, które mogą być stosowane jako nawóz organiczny. W związku z tym planowany jest zakup sprzętu do usuwania popłuczyn, których naturalnymi odbiorcami będą rolnicy. W ramach pomocy żonie, Wnioskodawca będzie zajmował się wywozem popłuczyn.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy wspólne finansowanie sprzętu do działalności żony Wnioskodawcy oraz pomoc przy prowadzeniu jej działalności w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa przez współmałżonka będącego rolnikiem ryczałtowym, wymusza zmianę sposobu rozliczania podatku VAT z gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy.

Przenosząc powołane przepisy ustawy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zmiany sposobu rozliczenia podatku VAT ze wspólnego gospodarstwa rolnego, czyli w dalszym ciągu może zachować status rolnika ryczałtowego. Przepisy ustawy o VAT pozwalają, aby spośród małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo role, odrębnie np. mąż posiadający „status rolnika ryczałtowego” dokonywał sprzedaży produktów rolnych oraz usług rolniczych, w sytuacji gdy małżonka jako zarejestrowany podatnik VAT dokonywała sprzedaży towarów lub usług, innych niż produkty rolne lub usługi rolnicze.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym prowadzącym gospodarstwo rolne będące majątkową wspólnotą małżeńską. Żona Wnioskodawcy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą inną niż rolnicza i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Pomoc żonie w prowadzeniu jej działalności poprzez zakup ze wspólnych środków potrzebnego sprzętu, jak również poprzez świadczenie usług polegających na wywozie popłuczyn nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku zmiany sposobu rozliczenia podatku VAT z gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca w dalszym ciągu może posiadać status rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 2 pkt 19 ustawy i korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.